0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Nên công khai một số chỉ tiêu nhạy cảm trên thuyết minh báo cáo

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM​ (Trang 79 -79 )

báo cáo tài chính nhưng phải thuyết minh những số liệu tổng hợp mặ dù quy định không yêu cầu nhưng cũng phải thuyết minh rõ để người sử dụng thông tin được hiểu rõ.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam chịu sử quản lý của nhiều luât và quy đinh nên cần có mợt văn bản pháp lý thốn nhất, cụ thể, nhất quán từ trên xuống để giúp doanh nghiệp công bố thông tin đạt yêu cầu, giúp các đối tượng sử dung thông tin dễ hiểu, đáp ứng nhu cầu thông tin trên thị trường.

5.1.2.7. Lập kế hoạch hoạt động tài chính cho tương lai.

Trong báo cáo của các doan nghiệp Việt Nam thì thường các doanh nghiệp đưa ra các báo cáo cho năm tiếp theo nhưng chưa có doanh nghiệp nào công bố thông tin tài chính năm năm tiếp theo do vậy mà các nhà đầu tư chưa có cơ sở để nhìn về tương lai xa hơn của doanh nghiệp. Do vậy, các nhà đầu tư chưa thấy được lợi ích trong tương lại mà mình đạt được khi đầu tư vào doanh nghiệp nên kế hoạch tài chính cho tương lai rất cần thiết.

5.1.2.8. Nên công khai một số chỉ tiêu nhạy cảm trên thuyết minh báo cáo tài chính. báo cáo tài chính.

Những thông tin về khoản đầu tư tài chính, dự phòng giảm giá tài chính không bất buộc công bố trên báo cáo tài chính. Nhưng những số liệu trên đó nếu không được công bố cụ thể thì tiết thì có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Với khoản trích dự phòng thì lại tạo tâm lý nghi nhờ và thận trọng với chính con số mà doanh nghiệp đưa ra.

Đây thuộc nhóm thông tin tự nguyện nên nếu các doanh nghiệp muốn tạo tâm lý an tâm cho nhà đầu tư thì nên công bố, giải trình thêm những thông tin này.

5.2. Kết luận

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM​ (Trang 79 -79 )

×