0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Khả năng sinh lời

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM​ (Trang 33 -34 )

Theo lý thuyết đại diện với nghiên cứu của Oyeler, P., Laswad, F., Fisher, R. (2003) khả năng sinh lời cao cũng là một nguyên nhân dẫn đến việc công bố thông tin tốt hơn bởi vì họ muốn chứng minh với cổ đông thành quả kinh doanh của họ đã được ký trong hợp đồng.

Và công bố thông tin nhiều với những doanh nghiệp có lợi nhuận cao cũng giúp nâng cao danh tiếng của nhà quản lý nhằm duy trì vị trí công việc và mức thu nhập của họ.

Theo lý thuyết tín hiệu với nghiên cứu của Inchausti (1997) thì với những doanh nghiệp có lợi nhuận cao họ sẽ công bố nhiều thông tin hơn ra thị trương bởi vì họ muốn thị giá cổ phiếu trên thị trường được đánh giá cao hơn và sẽ huy động được vốn đầu tư cao nhất nhưng với chi phí thấp nhất. Nhưng nghiên cứu của Skinner (1994) lại cho kết quả ngược lại là đối với những doanh nghiệp có lợi nhuận thấp họ vẫn có xu hướng công bố nhiều thông tin hơn để giải thích nguyên nhân vì sao lợi nhuận của họ thấp nhằm để các nhà đầu tư hiểu về tình hình họat động của doanh nghiệp, giảm bớt sự mất lòng tin từ nhà đầu tư và việc cổ phiếu sẽ bị đánh giá thấp.

Mối quan hệ thuận chiều của khả năng sinh lời và mức độ công bố thông tin thể hiện trong nghiên cứu của Singhvi và Desai (1971), Lê Thị Trúc Loan (2012), Trương Bá Thanh và các cộng sự (2013), Phạm Thị Thu Đông (2013).

Mối quan hệ nghịch chiều của khả năng sinh lời và mức độ công bố thông tin thê hiện trong nghiên cứu của Skinner (1994), Nguyễn Công Phương và các cộng sự (2012).

Không có mối quan hệ nào giữa khả năng sinh lời và mức độ công bố thông tin được thể hiện qua nghiên cứu của Phan Tôn Nữ Nguyên Hồng (2014).

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM​ (Trang 33 -34 )

×