0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Xử lý nghiêm ngặt đối với những trường hợp vi phạm về công bố

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM​ (Trang 74 -74 )

hệ thống giám sát thị trường chứng khoán góp phần quan trọng tăng cường khả năng quản lý, giám sát của cơ quan quản lý.

5.1.1.3. Xử lý nghiêm ngặt đối với những trường hợp vi phạm về công bố thông tin. công bố thông tin.

Thông tư 152/2012/TT-BTC đã quy định, hướng dẫn về việc công bố thông tin của các -doanh nghiệp niêm yết hiện nay và Nghị định 85/2010/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Cũng trong năm 2013, UBCK cho biết đã công bố 84 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức và cá nhân trên thị trường chứng khoán với tổng số tiền phạt trên 7 tỷ đồng. Điều này chứng tỏ rằng vẫn còn nhiều doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin rất hạn chế, không tuân thủ theo Luật quy đinh hoặc cố tình không công bố thông tin.

Để khắc phục tình trạng trên, đối với các công ty vi phạm về mức độ công bố thông tin thì Ủy ban chứng khoán yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán tiến hành rà soát, nhắc nhở đến các doanh nghiệp vi phạm. Đối với các doanh nghiệp vẫn cố tình chây lì không chịu tuân thủ về quy định công bố thông tin thì cần phải có những chế tài mạnh tay hơn, vừa mang tính cảnh cáo, vừa mang tính răng đe, nhằm nâng cao ý thức doanh nghiệp trong việc công bố thông tin. Làm được như vậy, sẽ đáp ứng nhu cầu về thông tin của các đối tượng quan tâm.

5.1.1.4. Quá trình tiếp nhận xử lý các thông tin của doanh nghiệp niêm yết cung cấp cần được hoàn thiện hơn.

5.1.1.4. Quá trình tiếp nhận xử lý các thông tin của doanh nghiệp niêm yết cung cấp cần được hoàn thiện hơn. xây dựng hệ thống công bố thông tin điện tử vừa đảm bảo bảo mật, rút ngắn thời gian, tính pháp lý nhằm cung cấp thông tin đến nhà đầu tư sớm nhất.

5.1.1.5. Xây dựng hệ thống giám sát thông tin, phát triển hình thức và nội dung công bố thông tin. nội dung công bố thông tin.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM​ (Trang 74 -74 )

×