0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Khuyến khích các doanh nghiệp lâu năm gia tăng công bố thông

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM​ (Trang 78 -78 )

thông tin.

Chương 4 cũng cho kết quả nghiên cứu về yếu tố thời gian hoạt động có ảnh hưởng thuận chiều với mức độ công bố thông tin.

Các doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm sẽ có thông tin nhiều và đã được hoàn thiện theo thời gian so với các doanh nghiệp trẻ. Do vậy, thông tin công bố sẽ nhiều hơn nhằm thu hút nhà đầu tư và những đối tượng quan tâm đến doanh nghiệp từ đó sẽ nhận được những lợi ích từ việc công bố thông tin. Vì những lợi ích nêu trên nên các doanh nghiệp lâu năm cần phải xem xét lại thông tin để đưa ra thị trường những thông tin chính xác để tránh nhiễu loạn thông tin trên thị trường.

Các doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm sẽ có thông tin nhiều và đã được hoàn thiện theo thời gian so với các doanh nghiệp trẻ. Do vậy, thông tin công bố sẽ nhiều hơn nhằm thu hút nhà đầu tư và những đối tượng quan tâm đến doanh nghiệp từ đó sẽ nhận được những lợi ích từ việc công bố thông tin. Vì những lợi ích nêu trên nên các doanh nghiệp lâu năm cần phải xem xét lại thông tin để đưa ra thị trường những thông tin chính xác để tránh nhiễu loạn thông tin trên thị trường.

Khi báo cáo tài chính được kiểm toán bởi các doanh nghiệp lớn, có uy tín, chuyên nghiệp thì những ý kiến của họ đưa ra sẽ nâng cao tính minh bạch của doanh nghiệp, tăng giá tri doanh nghiệp và tạo sự an tâm, niềm tin cho nhà đầu tư và các đối tượng sử dụng thông tin.

Các báo cáo tài chính hợp lệ là những báo cáo đã được kiểm toán. Và một kiểm toán có chuyên môn cao, hoạt động chuyên nghiệp sẽ hạn chế tối đa những sai sót, phát hiện ra những hành vi tiêu cực như thay đổi thông tin theo hướng có lợi cho doanh nghiệp niêm yết những gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Khi một kiểm toán ngăn chặn những tiêu cực sẽ góp phần đảm bảo tính tuân thủ của doanh nghiệp trong việc trình bày, công bố thông tin.

Do vậy, bản thân các doanh nghiệp đi kiểm toán cần phải có chứng nhận về chất lượng doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu của xã hội.

5.1.2.6. Hoàn thiện các nội dung thông tin công bố.

Chất lượng công bố thông tin phụ thuộc vào việc công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, theo đúng biểu mẫu quy định.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM​ (Trang 78 -78 )

×