0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Kiểm toán độc lập

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM​ (Trang 70 -73 )

Yếu tố kiểm toán độc lập là yếu tố thứ năm có ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam cùng chiều với mối tương quan. Điều này phù hợp với những dự đoán với mức ý nghĩa 10%. Thực tế có 30/62 doanh nghiệp niêm yết thuộc nhóm ngành bất động sản các các doanh nghiêp kiểm toán độc lập thuộc nhóm Big 4. Chứng tỏ rằng

bố thông tin thì đã thể hiện được mối quan hệ giữa kiểm toán độc lập với mứcđộ công bố thông tin. Nghiên cứu này phù hợp với nghiên cứu của Phan Tôn Nữ Nguyên Hồng (2014) nhưng lại ngược chiều với nghiên cứu của Phạm Thị Thu Đông (2013) và Nguyễn Thị Thủy Hưởng (2014).

Giả thiết H9 được chấp nhận như sau các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được kiểm toán bởi các doanh nghiệp kiểm toán càng lớn thì mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính càng cao.

Bảng 4.6. Giả thiết và kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin

STT Nhân tố Giả thiết Kết quả nghiên cứu

1 Quy mô doanh nghiệp + K

2 Khả năng sinh lời + +

3 Đòn bẩy tài chính + K

4 Khả năng thanh toán + K

5 Tài sản thế chấp + K

6 Hiệu suất sử dụng tài sản + K

7 Giám đốc độc lập + +

8 Giám đốc điều hành + +

9 Thời gian hoạt động + +

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Qua kết quả đo lường mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy mức độ công bố thông tin đạt trung bình khoảng 77,78% nghĩa là các yếu tố tác giải thích được 77,78% tác động đến mức độ công bố thông tin. Điều này chứng tỏ các doanh nghiệp cũng chưa quan tâm, chú trọng lắm đến việc công bố thông tin mà đặc biệt việc công bố các thông tin tự nguyện các doanh nghiệp càng không thực hiện.

Kết quả từ phân tích mô hình hồi quy thì có 6 biến có ảnh hưởng thuận chiều đến mức độ công bố thông tin đó là khả năng sinh lời, hiệu suất sử dụng tài sản, tỷ lệ giám đốc độc lập, giám đốc điều hành, thời gian hoạt động, kiểm toán độc lập và 4 biến không có ảnh hưởng đó là quy mô doanh nghiệp, đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán, tài sản thế chấp.

Từ kết quả của chương 4 tác giả sẽ đưa ra những kiến nghị và kết luận nằm nâng cao mức độ công bố thông tin cho các doanh nghiệp niêm yết nói chung và các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản nói riêng.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM​ (Trang 70 -73 )

×