0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Tính độc lập của hội đồng quản trị

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM​ (Trang 50 -51 )

Tính độc lập của hội đồng quản trị được đo bằng tỷ lệ giám đốc độc lập và giám đốc điều hành có phải là chủ tịch hội đồng quản trị hay không. Tỷ lệ giám đốc độc lập cao sẽ công bố thông tin càng nhiều.

Theo McConnell và Servaes (1990) đưa ra giả thiết rằng sở hữu tập trung có thể dẫn đến giám sát hoạt động nhiều hơn nhưng nghiên cứu của Claessen, Djankov và Lang (1999), Fan và Lang (2002) thì lại chi kết quả ngược lại, tập trung quyền sở hữu dẫn đến xung đột của chủ sở hữu và nhà đầu tư bên ngoài.

Còn giám đốc điều hành cũng là chủ tịch hội đồng quản trị thì sẽ xảy ra xung đột lợi ích, muốn che giấu thông tin, nên thông tin công bố ra ngoài sẽ ít hơn. Nhưng nghiên cứu của Agrawal và Knoeber (1996) lại cho kết quả tích cực khi giám đốc điều hành kiêm chủ tịch hợp đồng quản trị.

Tỷ lệ giám đốc điều hành được đo lường như sau: bằng 1 nếu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành,bằng 2 nếu phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành, bằng 3 trong trường hợp tách biệt hoàn toàn.

Giám đốc điều hành được đo lường như sau: bằng 1 nếu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành,bằng 0 nếu ngược lại.

H7: Tính độc lập của hội đồng quản trị trong các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam càng cao thì mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính càng cao.

3.2.8. Thời gian hoạt động.

Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những doanh nghiệp có thời gian hoạt động lâu hơn thì mức độ công bố thông tin sẽ nhiều hơn những doanh nghiệp trẻ. Chi phí thu

Các doanh nghiệp trẻ mới thành lập, thời gian hoạt động ít nên thương ít có động cơ công bố thông tin. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp lâu năm đã được cải thiện theo thời gian nên công bố thông tin nhiều và đáng tin cậy hơn.

Thời gian hoạt động được tính từ lúc doanh nghiệp thành lập. Tác giả đã đưa ra giả thiết như sau:

H8: Các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có thời gian hoạt động càng lâu thì mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính càng cao.

3.2.9. Chủ thể kiểm toán độc lập.

Các nghiên cứu thực nghiệm trước đây đã chỉ ra rằng các báo cáo tài chính được các doanh nghiệp kiểm toán lớn thực hiện thì mức độ công bố thông tin nhiều và đáng tin cậy hơn. Bởi vì các doanh nghiệp kiểm toán lớn để duy trì danh tiếng thường có một quy trình kiểm toán phức tạp hơn, họ tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán phức tạp, họ yêu cầu doanh nghiệp công bố nhiều thông tin hơn, đây có thể xem là một tín hiệu tốt cho việc đảm bào công bố và minh bạch thông tin của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, các doanh nghiệp được các kiểm toán viên chuyên nghiệp đưa ý kiến trên báo cáo tài chính thì họ cũng tự tin và sẵn sàng công bố thông tin.

Các doanh nghiệp kiểm toán lớn hiện nay được xác định là nhóm big 4 gồm 4 doanh nghiệp Pricewaterhouse Coopers (PwC), Ernst & Young (EY), Deloitte, and KPMG. Và các doanh nghiệp nhỏ là các doanh nghiệp còn lại.

Chủ thể kiểm toán được đo lường bằng cách nếu doanh nghiệp được kiểm toán bởi công ty thuộc nhóm big 4 thì nhận giá trị là 1 còn ngược lại thì nhận giá trị là 0.

H9: Các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được kiểm toán bởi các doanh nghiệp kiểm toán càng lớn thì mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính càng cao.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM​ (Trang 50 -51 )

×