0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Những nghiên cứu trước đây liên quan đến đề tài

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM​ (Trang 36 -39 )

Cooke, T.E., (1993) nghiên cứu về mức độ công bố thông tin bắt buộc và tự nguyện trên báo cáo tài chính ở Nhật. Kết quả cho thấy rằng kích thước, ngành công nghiệp… có ảnh hưởng đáng kể.

tuyến tính gồm 188 mẫu doanh nghiệp trong năm 2003 để đo lường mức độ công bố thông tin với các chuẩn mực kế toán quốc tế IAS. Nghiên cứu đã đưa ra kết luận: quy mô doanh nghiệp, lợi nhuận, loại chứng khoán bảo mật… có ý nghĩa.

Phạm Thị Thu Đông (2013) nghiên cứu về mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính năm 2013 sàn chứng khoán thành phố Hà Nội tác giả sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bộ để đo lường công bố thông tin. Nghiên cứu đã đưa ra kết luận: quy mô doanh nghiệp, khả năng sinh lời, đòn bẩy nợ, khả năng thanh toán, chủ thể kiểm toán, thời gian hoạt động, tài sản cố định có ảnh hưởng thuận chiều đến mức độ công bố thông tin.

Nguyễn Thị Thủy Hưởng (2014) tác giả sử dụng hồi quy bội 35 doanh nghiệp để đo lường mức dộ công bố thông tin của các doanh ngiệp thuộc nhóm ngành lương thực thực phẩm. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các biến: khả năng thanh toán có ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin.

Phan Tôn Nữ Nguyên Hồng (2014) cũng nghiên cứu tương tự nhưng 80 doanh nghiệp thuộc nhóm ngành giao thông vận tải, tác giả tiến hành hồi quy 3 mô hình thì kết quả nghiên cứu như sau: quy mô doanh nghiệp, khả năng thanh toán, chủ thể kiểm toán có ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trong chương 2, luận văn đã trình bày cơ sở lý luận về các khái niệm, phân loại, vai trò liên quan đến công bố thông tin, các lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin thông qua các nghiên cứu trước ở trong và ngoài nước để cũng cố thêm cơ sỏ lý thuyết nêu ra trong chương 2.

Có 7 lý thuyết nền để sử dụng trong nghiên cứu đề tài này đó là: lý thuyết đại diện, lý thuyết tín hiệu,lý thuyết chi phí chính trị, lý thuyết chi phí sở hữu, lý thuyết về chi phí vốn, lý thuyết ngẫu nhiên, lý thuyết về tính hợp pháp.

Dựa trên các lý thuyết đó luận văn cũng nêu ra chi tiết ảnh hưởng của 10 yếu tố đến quy mô doanh nghiệp, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, đòn bẩy tài chính, hiệu suất sử dụng tài sản, tỷ lệ giám đốc độc lập, giám đốc điều hành, thời gian hoạt động và chủ thể kiểm toán.

Từ những tiền đề của chương 2 tác giả sẽ làm rõ những nhân tố nào thực sự ảnh hưởng đến mức độ công bố thông và sẽ đưa ra những kết luận thực nghiệm được thể hiện trong chương 3.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ

ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NHÓM NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM​ (Trang 36 -39 )

×