0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Phân loại rủi ro tín dụng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC (Trang 25 -26 )

5. Bố cục luận văn

1.4.2. Phân loại rủi ro tín dụng

Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh, có thể chia làm 02 loại rủi ro tín dụng: a. Rủi ro giao dịch:

Là hình thức rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quá trình giao dịch, đánh giá khách hàng và xét duyệt cấp tín dụng. Rủi ro giao dịch có ba bộ phận:

- Rủi ro lựa chọn: do quá trình đánh giá, phân tích, lựa chọn khi tác nghiệp chƣa tốt. Việc phân tích đánh giá thiếu bao quát; phân tích, lựa chọn phƣơng án cấp tín dụng còn lỏng lẻo, phƣơng án thu nợ thiếu cân nhắc ..

- Rủi ro đảm bảo: là vấn đề rủi ro liên quan đến tài sản đảm bảo, bao gồm: hợp đồng đảm bảo thiếu chặt chẽ, không cụ thể, hình thức đảm bảo và phƣơng pháp xử lý còn bất cập, tỉ lệ tải sản đảm bảo chƣa phù hợp..

- Rủi ro nghiệp vụ: liên quan đến công tác quản lý khoản vay và hoạt động cho vay, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỷ thuật xử lý các khoản vay có vấn đề.

b. Rủi ro danh mục tín dụng

Là loại hình rủi ro tín dụng phát sinh trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng. Rủi ro danh mục là rủi ro vừa mang tính chủ quan, lại vừa chịu tác động của các nhân tố khách quan. Rủi ro danh mục gồm rủi ro nội tại và rủi ro tập trung:

- Rủi ro nội tại: xuất phát từ các yếu tố , đặc điểm riêng có , mang tính riêng biệt bên trong của mỗi chủ thể đi vay hoặc ngành , lĩnh vực kinh tế . Nó xuất phát từ đặc điểm hoạt động hoặc đặc điểm sử dụng vốn của khách hàng vay vốn.

- Rủi ro tập trung: phát sinh trong trƣờng hợp ngân hàng tập trung vốn cho vay đối với một khách hàng, một nhóm khách hàng liên quan, một lĩnh vực kinh tế, ngành nghề, một khu vực địa lý, hoặc một loại hình có rủi ro cao.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC (Trang 25 -26 )

×