0

5. Bố cục luận văn

1.7. Quản trị rủi ro tín dụng

1.7.1. Khái niệm

Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hƣởng bất lợi của rủi ro tín dụng. Quản trị rủi ro tín dụng bao gồm các bƣớc:

- Nhận dạng rủi ro: Là quá trình xác định liên tục và có hệ thống. Nhận dạng rủi ro bao gồm các công việc theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trƣờng và toàn bộ hoạt động của ngân hàng nhằm thống kê đƣợc tất cả các rủi ro, không chỉ những rủi ro đã và đang xảy ra, mà còn dự báo đƣợc những dạng rủi ro mới có thể xuất hiện đối với ngân hàng.

- Phân tích rủi ro: Là việc xác định đƣợc những nguyên nhân gây ra rủi ro. Phân tích rủi ro là nhằm tìm ra biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro. Trên cơ sở tìm ra các nguyên nhân, tác động đến các nguyên nhân thay đổi chúng. Từ đó sẽ phòng ngừa rủi ro.

- Đo lƣờng rủi ro: Tần suất xuất hiện của rủi ro và biên độ của rủi ro - mức độ nghiêm trọng của tổn thất. Trong đó tiêu chí thứ hai đóng vai trò quyết định.

- Kiểm soát – Phòng ngừa rủi ro: Có các biện pháp kiểm soát rủi ro nhƣ các biện pháp né tránh rủi ro, ngăn ngừa tổn thất, giảm thiểu tổn thất, chuyển giao rủi ro, đa dạng rủi ro, quản trị thông tin…

- Tài trợ rủi ro: Khi rủi ro đã xảy ra, trƣớc hết cần theo dõi, xác định chính xác những tổn thất về tài sản, về nguồn nhân lực, về giá trị pháp lý. Sau đó cần có những biện pháp tài trợ rủi ro thích hợp. Các biện pháp này đƣợc chia làm hai nhóm: Tự khắc phục rủi ro và chuyển giao rủi ro.

1.7.2. Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng

1.7.2.1. Nguyên tắc chung về quản lý rủi ro tín dụng

- Chấp nhận rủi ro tín dụng một cách chủ động và có ý thức: do rủi ro tín dụng tồn tại khách quan trong quá trình hoạt động kinh doanh tín dụng, nên phải chấp nhận một cách chủ động để có các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng.

- Phân tách độc lập bộ phận phát sinh rủi ro tín dụng và bộ phận giám sát, kiểm tra rủi ro tín dụng: để đảm bảo sự khách quan giữa cấp tín dụng và kiểm soát rủi ro.

- Công khai: mọi nhân viên ngân hàng đều phải biết về rủi ro tín dụng và khuyến khích phát hiện rủi ro tín dụng.

- Chủ động thực hiện quản trị rủi ro tín dụng trƣớc khi rủi ro tín dụng xảy ra: đây là nguyên tắc chủ động phòng ngừa và hạn chế rủi ro, vì việc chấp nhận rủi ro tín dụng là chủ động và có ý thức với mục đích nhằm giảm thiểu hoá các rủi ro tín dụng.

1.7.2.2. Nguyên tắc của Basel về quản lý rủi ro tín dụng

Ủy ban Basel đã ban hành 17 nguyên tắc về quản lý nợ xấu mà thực chất là đƣa ra các nguyên tắc trong quản trị rủi ro tín dụng, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn trong hoạt động cấp tín dụng. Các nguyên tắc này tập trung vào các nội dung cơ bản sau đây:

- Xây dựng môi trƣờng tín dụng thích hợp (3 nguyên tắc): trong nội dung này, Ủy ban Basel yêu cầu Hội đồng quản trị phải thực hiện phê duyệt định kỳ chính sách rủi ro tín dụng, xem xét rủi ro tín dụng và xây dựng một chiến lƣợc xuyên suốt trong hoạt động của ngân hàng (tỷ lệ nợ xấu, mức độ chấp nhận rủi ro…). Trên cơ sở này, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thực thi các định hƣớng này và phát triển các chính sách, thủ tục nhằm phát hiện, đo lƣờng, theo dõi và kiểm soát nợ xấu trong mọi hoạt động, ở cấp độ của từng khoản tín dụng và cả danh mục đầu tƣ. Các ngân hàng cần xác định và quản lý rủi ro tín dụng trong mọi sản phẩm và hoạt động của mình, đặc biệt là các sản phẩm mới phải có sự phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Ủy ban của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện cấp tín dụng lành mạnh (4 nguyên tắc): (1) các ngân hàng cần xác định rõ ràng các tiêu chí cấp tín dụng lành mạnh (thị trƣờng mục tiêu, đối tƣợng khách hàng, điều khoản và điều kiện cấp tín dụng…). (2) Ngân hàng cần xây dựng các hạn mức tín dụng cho từng loại khách hàng vay vốn và nhóm khách hàng vay vốn để tạo ra các loại hình rủi ro tín dụng khác nhau nhƣng có thể so sánh và theo dõi đƣợc trên cơ sở xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng trong các lĩnh vực,

ngành nghề khác nhau. (3) Ngân hàng phải có quy trình rõ ràng trong phê duyệt tín dụng, các sửa đổi tín dụng với sự tham gia của các bộ phận tiếp thị, bộ phận phân tích tín dụng và bộ phận phê duyệt tín dụng cũng nhƣ trách nhiệm rạch ròi của các bộ phận tham gia, đồng thời cần phát triển đội ngũ nhân viên quản lý rủi ro tín dụng có kinh nghiệm, có kiến thức nhằm đƣa ra các nhận định thận trọng trong việc đánh giá, phê duyệt và quản lý rủi ro tín dụng. (4) Việc cấp tín dụng cần đƣợc thực hiện trên cơ sở giao dịch công bằng giữa các bên, đặc biệt cần có sự cẩn trọng và đánh giá hợp lý đối với các khoản tín dụng cấp cho các khách hàng có quan hệ.

- Duy trì một quá trình quản lý, đo lƣờng và theo dõi tín dụng phù hợp

(10 nguyên tắc): Các ngân hàng cần có hệ thống quản lý một cách cập nhật đối với các danh mục đầu tƣ có rủi ro tín dụng, bao gồm cập nhật hồ sơ tín dụng, thu thập thông tin tài chính hiện hành, dự thảo các văn bản nhƣ hợp đồng vay… theo quy mô và mức độ phức tạp của ngân hàng. Đồng thời hệ thống này phải có khả năng nắm bắt và kiểm soát tình hình tài chính, sự tuân thủ các giao kèo của khách hàng … để phát hiện kịp thời những khoản vay có vấn đề. Ngân hàng cần có hệ thống khắc phục sớm đối với các khoản tín dụng xấu, quản lý các khoản tín dụng có vấn đề. Các chính sách rủi ro tín dụng của ngân hàng cần chỉ rõ cách thức quản lý các khoản tín dụng có vấn đề. Trách nhiệm đối với các khoản tín dụng này có thể đƣợc giao cho bộ phận tiếp thị hay bộ phận xử lý nợ hoặc kết hợp cả hai bộ phận này, tùy theo quy mô và bản chất của mỗi khoản tín dụng. Ủy ban Basel cũng khuyến khích các ngân hàng phát triển và xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ trong quản lý rủi ro tín dụng, giúp phân biệt các mức độ rủi ro tín dụng trong các tài sản có tiềm năng rủi ro của ngân hàng.

Nhƣ vậy trong xây dựng mô hình quản lý rủi ro tín dụng, nguyên tắc Basel có một số điểm cơ bản:

- Phân tách bộ máy cấp tín dụng theo các bộ phận tiếp thị, bộ phận phân tích tín dụng và bộ phận phê duyệt tín dụng cũng nhƣ trách nhiệm rạch ròi của các bộ phận tham gia.

- Xây dựng một hệ thống quản lý và cập nhật thông tin hiệu quả để duy trì một quá trình đo lƣờng, theo dõi tín dụng thích hợp, đáp ứng yêu cầu thẩm định và quản lý rủi ro tín dụng.

(nguồn Joel Bessis, Quản trị rủi ro trong ngân hàng)

1.7.2.3. Sự cần thiết của công tác quản trị rủi ro tín dụng

Để hạn chế những rủi ro, phải làm tốt từ khâu phòng ngừa cho đến khâu giải quyết hậu quả do rủi ro gây ra, cụ thể nhƣ: Dự báo, phát hiện rủi ro tiềm ẩn, phát hiện những biến cố không có lợi, ngăn chặn các tình huống không có lợi đã và đang xảy ra và có thể lan ra phạm vi rộng.

Giải quyết hậu quả rủi ro để hạn chế các thiệt hại đối với tài sản và thu nhập của ngân hàng. Đây là quá trình logic chặt chẽ. Do đó, cần có quản trị để đảm bảo tính thống nhất.

Phòng chống rủi ro đƣợc thực hiện bởi các nhân viên, cán bộ lãnh đạo ngân hàng. Trong ngân hàng, nhân viên có suy nghĩ và hành động khác, có thể trái ngƣợc hoặc cản trở nhau. Vì vậy, cần phải có quản trị để mọi ngƣời hành động một cách thống nhất.

Quản trị đề ra những mục tiêu cụ thể giúp ngân hàng đi đúng hƣớng. Phải có kế hoạch hành động cụ thể và hiệu quả phù hợp với mục tiêu đề ra.

1.7.3. Phƣơng pháp lƣợng hóa và đánh giá rủi ro tín dụng 1.7.3.1. Lƣợng hóa rủi ro 1.7.3.1. Lƣợng hóa rủi ro

Là xác định mức rủi ro trên cơ sở các chỉ tiêu định tính và định lƣợng, làm căn cứ để xác định giới hạn tín dụng tối đa cho một khách hàng. Đó là việc xây dựng mô hình thích hợp để lƣợng hóa mức độ rủi ro mang lại từ phía khách hàng , từ đó xác định phần bù rủi ro và giới hạn tín dụng an toàn tối đa đối với một khách hàng, cũng nhƣ trích lập dự phòng rủi ro.

Sau đây là một số mô hình đƣợc áp dụng tƣơng đối phổ biến: a. Mô hình xếp hạng của Moody’s và Standard & Poor’s.

Rủi ro tín dụng thƣờng thể hiện bằng việc xếp hạng trái phiếu và khoản vay. Việc xếp hạng này đƣợc thực hiện bởi một số dịch vụ xếp hạng trong đó có mô hình xếp hạng của Moody’s, mô hình xếp hạng của Standard & Poor’s là những

dịch vụ tốt nhất. Đối với Moody’s hạng xếp cao nhất là Aaa, sau đó là hạng Aa, A, Baa, Ba, B.., đối với Standard & Poor’shạng xếp cao nhất là AAA, sau đó là hạng AA, A, BBB, BB, B..

Bảng 1.2. Mô hình xếp hạng của công ty Moody’s và Standard & Poor’s:

Nguồn tiêu chuẩn Xếp hạng Tình trạng

Moody’s

Aaa Chất lƣợng cao nhất rủi ro thấp nhất Aa Chất lƣợng cao

A Chất lƣợng trên trung bình Baa Chất lƣợng trung bình

Ba Chất lƣợng trung bình mang yếu tố đầu cơ B Chất lƣợng dƣới trung bình

Caa Chất lƣợng kém

Ca Mang tính đầu cơ có thể vỡ nợ C Chất lƣợng kém nhất triển vọng xấu

Standard & Poor’s

AAA Chất lƣợng cao nhất rủi ro thấp nhất AA Chất lƣợng cao

A Chất lƣợng trên trung bình BBB Chất lƣợng trung bình

BB Chất lƣợng trung bình mang yếu tố đầu cơ B Chất lƣợng dƣới trung bình

CCC Chất lƣợng kém

CC Mang tính đầu cơ có thể vỡ nợ C Chất lƣợng kém nhất triển vọng xấu

Những khách hàng đƣợc xếp hạng tín nhiệm ở bậc cao nhất Aaa, giảm dần qua Aa, A, Baa (theo tiêu chuẩn của Standard & Poor’s ) là trƣờng hợp lƣợng hóa rủi ro ở mức bằng không và tăng dần mức độ rủi ro đến Baa là có thể đƣợc chấp nhận trong cho vay, mà không sợ rủi ro hoặc rủi ro ở mức chấp nhận đƣợc.

Tƣơng tự nhƣ vậy, theo tiêu chuẩn của Moody’s , mực độ rủi ro tăng dần từ AAA đến mức cao nhất có thể chấp nhận đƣợc là BBB. Những trƣờng hợp còn lại rủi ro cao, không nên đầu tƣ cho vay.

b. Mô hình Điểm tín dụng Z (Z-credit scorning model)

Là mô hình do E.I Altman dùng để cho điểm tín dụng đối với các doanh nghiệp vay vốn. Đại lƣợng Z dùng làm thƣớc đo tổng hợp để phân loại rủi ro tín dụng đối với ngƣời đi vay và phụ thuộc vào những nhân tố sau:

Bằng kinh nghiệm thực tế trong việc thẩm định đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp E.I Altan đã đƣa ra thang điểm ( hàm số điểm Z) theo công thức sau:

Z = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 Trong đó:

Vốn lƣu động ròng (vốn luân chuyển) R1 = Tổng tài sản Lãi ròng R2 = Tổng tài sản Lãi trƣớc thuế R3 = Tổng tài sản

Giá thị trƣờng của doanh nghiệp R4 =

Doanh thu R5 =

Tổng tài sản

Điểm số Z càng cao, xác suất vỡ nợ của ngƣời đi vay càng thấp và ngƣợc lại. - Nếu Z lớn hơn 2,675 điểm : doanh nghiệp xếp loại I, doanh nghiệp loại I có điểm tín nhiệm cao, rủi ro ở mức độ thấp nhất và sẽ đƣợc ngân hàng dễ dàng cho vay và có ƣu đãi trong hạn mức, trong lãi suất cho vay, trong tài sản đảm bảo.

- Nếu 1,8 điểm < Z < = 2.675 điểm : doanh nghiệp xếp loại II, rủi ro ở mức trung bình , ngân hàng sẽ cho vay nhƣng phải có tài sản đảm bảo , sau khi đã phân tích kỹ phƣơng án sản xuất kinh doanh và phƣơng án sử dụng vốn của khách hàng.

- Z < 1,8 điểm : doanh nghiệp xếp loại III, đấy là hạng xấu nhất, rủi ro ở mức cao nhất, có nguy cơ vỡ nợ cao nhất. Ngân hàng từ chối cho vay loại khách hàng này.

1.7.3.2. Đánh giá rủi ro tín dụng.

Rủi ro tín dụng có thể đƣợc đánh giá thông qua các chỉ tiêu sau: a. Nợ quá hạn và tỉ lệ nợ xấu :

a.1. Nợ quá hạn

Nợ quá hạn là toàn số hoặc một phần nợ gốc đã quá hạn trả không phân biệt lý do.

Theo Điều 10 Thông tƣ 02/2013/TT-NHNN, khoản nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã quá hạn. Nợ quá hạn là những khoản tín dụng không đƣợc hoàn trả đúng hạn theo các cấp độ sau:

- Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn, bao gồm:

(i) Nợ trong hạn và đƣợc đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn;

(ii) Nợ quá hạn dƣới 10 ngày và đƣợc đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi còn lại đúng thời hạn;

(iii) Nợ đƣợc phân loại vào nhóm 1 theo quy định tại khoản 2 Điều này.

- Nhóm 2: Nợ cần chú ý, bao gồm: (i) Nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày;

(ii) Nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu;

(iii) Nợ đƣợc phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

- Nhóm 3: Nợ dƣới tiêu chuẩn, bao gồm: (i) Nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày; (ii) Nợ gia hạn nợ lần đầu;

(iii) Nợ đƣợc miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng;

(iv) Nợ thuộc một trong các trƣờng hợp sau đây:

+ Nợ của khách hàng hoặc bên bảo đảm là tổ chức, cá nhân thuộc đối tƣợng mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài không đƣợc cấp tín dụng theo quy định của pháp luật;

+ Nợ đƣợc bảo đảm bằng cổ phiếu của chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng hoặc tiền vay đƣợc sử dụng để góp vốn vào một tổ chức tín dụng khác trên cơ sở tổ chức tín dụng cho vay nhận tài sản bảo đảm bằng cổ phiếu của chính tổ chức tín dụng nhận vốn góp;

+ Nợ không có bảo đảm hoặc đƣợc cấp với điều kiện ƣu đãi hoặc giá trị vƣợt quá 5% vốn tự có của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài khi cấp cho khách hàng thuộc đối tƣợng bị hạn chế cấp tín dụng theo quy định của pháp luật;

+ Nợ cấp cho các công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát có giá trị vƣợt các tỷ lệ giới hạn theo quy định của pháp luật;

+ Nợ có giá trị vƣợt quá các giới hạn cấp tín dụng, trừ trƣờng hợp đƣợc phép vƣợt giới hạn, theo quy định của pháp luật;

+ Nợ vi phạm các quy định của pháp luật về cấp tín dụng, quản lý ngoại hối và các tỷ lệ bảo đảm an toàn đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài;

+ Nợ vi phạm các quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý tiền vay, chính sách dự phòng rủi ro của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC (Trang 29 -29 )

×