0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Công tác kiểm tra giám sát hoạt động cấp tín dụng tại Chi nhánh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC (Trang 80 -81 )

5. Bố cục luận văn

2.3.7. Công tác kiểm tra giám sát hoạt động cấp tín dụng tại Chi nhánh

Công tác kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng tại Agribank chi nhánh Bình Phƣớc đƣợc thực hiện định kỳ và thƣờng xuyên theo Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đƣợc Hội đồng quản trị Agribank ban hành trong từng giai đoạn.

Hoạt động kiểm tra giám sát công tác cấp tín dụng theo quy chế kiểm tra nghiệp vụ đƣợc Agribank quy định, nhằm đảm bảo việc thống nhất thực hiện và tuân thủ các quy chế, quy định về cấp tín dụng tại chi nhánh thống nhất với toàn hệ thống.

Thông qua công tác kiểm tra, những sai lệch đƣợc phát hiện chấn chỉnh khắc phục đảm bảo nghiệp vụ cấp tín dụng đƣợc thực hiện đúng quy định của hệ thống Agribank và quy định của pháp luật. Qua đó, hạn chế đƣợc những tổn thất có thể xảy ra do thực hiện trái với quy định.

Việc kiểm tra giám sát hoạt động cấp tín dụng tại Agribank chi nhánh Bình Phƣớc đƣợc thực hiện qua 03 cấp độ:

- (1) Tự kiểm tra : Giám đốc chi nhánh ra quyết định thành lập tổ kiểm tra tại chi nhánh. Tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra toàn bộ hồ sơ cấp tín dụng trong thời hiệu

quy định. Kết quả đƣợc báo cáo đƣợc thông qua các bên và báo cáo Giám đốc chỉ đạo chấn chỉnh. Hoạt động khắc phục sau kiểm tra đƣợc tổ kiểm tra giám sát cho đến khi các sai sót đƣợc khắc phục hết. Hoạt động tự kiểm tra có thể thực hiện định kỳ hàng năm hoặc thực hiện theo chỉ đạo kiểm tra chuyên đề từ Hội sở chính.

- (2) Đoàn kiểm tra do Hội sở chính thành lập đến kiểm tra hoạt động cấp tín dụng của chi nhánh.

- (3) Đoàn kiểm tra của Ngân hàng nhà nƣớc .

Thông qua hoạt động kiểm tra giám sát định kỳ và đột xuất : nhiều sai sót trong hoạt động tại Agribank chi nhánh Bình Phƣớc đã đƣợc chỉ ra và cần có hành động khắc phục. Một số lỗi thƣờng gặp trong các đợt kiểm tra gồm:

- Chƣa cập nhật thay đổi thông tin về khách hàng kịp thời nhƣ: vẫn còn nhiều hồ sơ pháp lý của khách hàng chƣa đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp

- Chƣa định hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng đủ tiêu chuẩn định hạng - Chƣa có biên bản kiểm tra sử dụng vốn, chƣa bổ sung chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay kịp thời .

- Sai thẩm quyền ký kết hợp đồng tín dụng, phê duyệt giải ngân; - Chƣa định giá lại tài sản đảm bảo định kỳ;

- Thiếu đăng ký giao dịch đảm bảo tài sản:

- Tài sản là phƣơng tiện vận tải, máy móc thiết bị chƣa mua bảo hiểm theo quy định hoặc đã hết hạn bảo hiểm;

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC (Trang 80 -81 )

×