0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Giám sát và kiểm soát

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC (Trang 74 -76 )

5. Bố cục luận văn

2.3.3.6. Giám sát và kiểm soát

a.Bộ phận QHKH:

Cán bộ QHKH có trách nhiệm theo dõi quá trình phê duyệt và xác định khoản vay/bảo lãnh đã đƣợc giải ngân/phát hành bảo lãnh, nghĩa vụ của khách hàng đối với Agribank đã phát sinh để có biện pháp kiểm tra, giám sát, thu hồi và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay; - Kiểm tra tình hình thực hiện các cam kết;

- Kiểm tra thực trạng tài sản bảo đảm theo quy định về giao dịch bảo đảm trong cho vay của Agribank;

- Định kỳ hàng năm thực hiện rà soát, đánh giá lại hiệu quả khai thác các dự án đầu tƣ, hiệu quả việc cấp tín dụng cho khách hàng và Báo cáo kiểm tra sẽ đƣợc Cán bộ QHKH chuyển cho Bộ phận QTTD để lƣu hồ sơ tín dụng theo quy định.

- Thực hiện phân loại nợ theo quy định của Agribank.

- Đầu mối thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản đảm bảo theo quy định về giao dịch bảo đảm trong cấp tín dụng của Agribank.

- Thƣờng xuyên theo dõi phân tích các biến động về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tài sản; tài sản đảm bảo của khách hàng để kịp thời nhận diện các rủi ro tiềm ẩn.

Khi phát hiện các dấu hiệu rủi ro hoặc khoản vay của khách hàng chuyển sang trạng thái nợ xấu, Cán bộ QHKH phải báo cáo ngay bằng văn bản các dấu hiệu rủi ro kèm theo các đề xuất phòng ngừa cho Lãnh đạo Ban/Phòng QHKH thông qua và báo cáo tiếp lên cấp có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo.

- Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đôn đốc khách hàng trả nợ gốc, lãi (kể cả các khoản nợ đã chuyển ngoại bảng, nợ xấu), phí đến khi tất toán hợp đồng.

- Đề xuất các phƣơng án xử lý và trực tiếp xử lý các khoản nợ xấu.

- Đề xuất các phƣơng án thu hồi xử lý nợ xấu, nợ ngoại bảng (xử lý tài sản, xoá nợ, bán nợ, chuyển thành vốn góp...).

b. Bộ phận QLRR:

Chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ phận QHKH và Bộ phận QTTD trong việc:

- Phát hiện kịp thời các dấu hiệu rủi ro, đề xuất các biện pháp xử lý trong trƣờng hợp khoản tín dụng/ khách hàng có dấu hiệu bất thƣờng hoặc khoản vay của khách hàng chuyển sang trạng thái nợ xấu.

- Trình lãnh đạo các phƣơng án thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng: xử lý tài sản đảm bảo, bán nợ, chuyển thành vốn góp, ....

- Trình lãnh đạo các phƣơng án xử lý các khoản nợ xấu nhƣ: Dùng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro, miễn giảm lãi, ...

phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro gửi Bộ phận Kế toán để lập cân đối kế toán theo quy định.

- Giám sát thực hiện các biện pháp xử lý rủi ro đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Quản lý danh mục các khoản nợ xấu, nợ chuyển ngoại bảng, các khoản đã đƣợc bán nợ, khoanh nợ, ...

c.Bộ phận QTTD:

- Định kỳ hàng tháng lập thông báo danh sách các khoản nợ đến hạn, danh sách các khoản vay điều chỉnh lãi suất, ngày hết hạn của chứng thƣ bảo hiểm tài sản, danh sách Bảo lãnh đến hạn, phí đến hạn thanh toán nhƣng chƣa thu gửi Bộ phận QHKH để đôn đốc khách hàng trả nợ gốc và lãi đúng hạn.

- Chịu trách nhiệm theo dõi diễn biến trạng thái các khoản nợ vay/Bảo lãnh của các khách hàng, qua đó cảnh báo các dấu hiệu rủi ro cho Bộ phận QHKH.

- Lập thông báo yêu cầu Bộ phận QHKH thực hiện kiểm tra, rà soát khoản vay theo đúng quy định. Sau 7 ngày làm việc kể từ ngày lập thông báo, Bộ phận QHKH chƣa thực hiện việc kiểm tra, rà soát khoản vay, Bộ phận QTTD phải báo cáo bằng văn bản lên cấp có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

- Thực hiện tính toán trích lập Dự phòng rủi ro theo kết quả phân loại nợ của Bộ phận QHKH và các Quy định của Agribank, gửi kết quả sang Bộ phận QLRR để rà soát.

- Quản lý, lƣu trữ các hồ sơ tín dụng theo quy định, bao gồm tất cả các khoản nợ, kể cả nợ xấu, nợ đƣợc xử lý bằng quỹ dự phòng rủi ro, ...

- Thực hiện chức năng thông tin, báo cáo thống kê.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC (Trang 74 -76 )

×