0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Đánh giá rủi ro tín dụng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC (Trang 35 -40 )

5. Bố cục luận văn

1.7.3.2. Đánh giá rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng có thể đƣợc đánh giá thông qua các chỉ tiêu sau: a. Nợ quá hạn và tỉ lệ nợ xấu :

a.1. Nợ quá hạn

Nợ quá hạn là toàn số hoặc một phần nợ gốc đã quá hạn trả không phân biệt lý do.

Theo Điều 10 Thông tƣ 02/2013/TT-NHNN, khoản nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã quá hạn. Nợ quá hạn là những khoản tín dụng không đƣợc hoàn trả đúng hạn theo các cấp độ sau:

- Nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn, bao gồm:

(i) Nợ trong hạn và đƣợc đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn;

(ii) Nợ quá hạn dƣới 10 ngày và đƣợc đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi còn lại đúng thời hạn;

(iii) Nợ đƣợc phân loại vào nhóm 1 theo quy định tại khoản 2 Điều này.

- Nhóm 2: Nợ cần chú ý, bao gồm: (i) Nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày;

(ii) Nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu;

(iii) Nợ đƣợc phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

- Nhóm 3: Nợ dƣới tiêu chuẩn, bao gồm: (i) Nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày; (ii) Nợ gia hạn nợ lần đầu;

(iii) Nợ đƣợc miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng;

(iv) Nợ thuộc một trong các trƣờng hợp sau đây:

+ Nợ của khách hàng hoặc bên bảo đảm là tổ chức, cá nhân thuộc đối tƣợng mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài không đƣợc cấp tín dụng theo quy định của pháp luật;

+ Nợ đƣợc bảo đảm bằng cổ phiếu của chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng hoặc tiền vay đƣợc sử dụng để góp vốn vào một tổ chức tín dụng khác trên cơ sở tổ chức tín dụng cho vay nhận tài sản bảo đảm bằng cổ phiếu của chính tổ chức tín dụng nhận vốn góp;

+ Nợ không có bảo đảm hoặc đƣợc cấp với điều kiện ƣu đãi hoặc giá trị vƣợt quá 5% vốn tự có của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài khi cấp cho khách hàng thuộc đối tƣợng bị hạn chế cấp tín dụng theo quy định của pháp luật;

+ Nợ cấp cho các công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát có giá trị vƣợt các tỷ lệ giới hạn theo quy định của pháp luật;

+ Nợ có giá trị vƣợt quá các giới hạn cấp tín dụng, trừ trƣờng hợp đƣợc phép vƣợt giới hạn, theo quy định của pháp luật;

+ Nợ vi phạm các quy định của pháp luật về cấp tín dụng, quản lý ngoại hối và các tỷ lệ bảo đảm an toàn đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài;

+ Nợ vi phạm các quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý tiền vay, chính sách dự phòng rủi ro của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài.

(v) Nợ đang thu hồi theo kết luận thanh tra;

(vi) Nợ đƣợc phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

- Nhóm 4: Nợ nghi ngờ, bao gồm:

(i) Nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày;

(ii) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dƣới 90 ngày theo thời hạn trả nợ đƣợc cơ cấu lại lần đầu;

(iii) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai;

(iv) Khoản nợ quy định tại điểm c (iv) khoản 1 Điều này quá hạn từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;

(v) Nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhƣng đã quá thời hạn thu hồi đến 60 ngày mà vẫn chƣa thu hồi đƣợc;

(vi) Nợ đƣợc phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

- Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn, bao gồm: (i) Nợ quá hạn trên 360 ngày;

(ii) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ đƣợc cơ cấu lại lần đầu;

(iii) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ đƣợc cơ cấu lại lần thứ hai;

(iv) Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chƣa bị quá hạn hoặc đã quá hạn;

(v) Khoản nợ quy định tại điểm c (iv) khoản 1 Điều này quá hạn trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;

(vi) Nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhƣng đã quá thời hạn thu hồi trên 60 ngày mà vẫn chƣa thu hồi đƣợc;

(vii) Nợ của khách hàng là tổ chức tín dụng đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc công bố đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài bị phong tỏa vốn và tài sản;

* Chỉ số đƣợc sử dụng để đánh giá mức độ nợ quá hạn là tỉ lệ nợ quá hạn: Dƣ nợ quá hạn

Tỉ lệ nợ quá hạn = * 100% Tổng dƣ nợ

Trong đó tổng dƣ nợ gồm:

+ Các khoản vay ứng trƣớc chiết khấu, cho thuê tài chính + Các khoản chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá + Các khoản bao thanh toán

+ Các hình thức tín dụng khác

=> Tỷ lệ nợ quá hạn <5% đƣợc xem là bình thƣờng ;

Tỷ lệ nợ quá hạn từ 5% - 10% đƣợc xem là không bình thƣờng ; Tỷ lệ nợ quá hạn từ 10% - 15% đƣợc xem là cao ;

Tỷ lệ nợ quá hạn từ >15% đƣợc xem là quá cao, báo động đỏ, nguy cơ khủng hoảng rất lớn;

a.2. Nợ xấu và tỉ lệ nợ xấu

Nợ xấu là những khoản nợ quá hạn nhƣng ở cấp độ nghiêm trọng hơn , do đó gọi là nợ xấu. Nợ xấu có thể gây ảnh hƣởng nặng nề đến kết quả kinh doanh của ngân hàng. Do đó cần đƣợc theo dõi chặt chẽ, có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn và xử lý phù hợp. Nợ xấu bao gồm:

- Nhóm 3: Nợ dƣới tiêu chuẩn - Nhóm 4 : Nợ nghi ngờ

- Nhóm 5 : Nợ có khả năng mất vốn

Tỉ lệ nợ xấu là tỉ lệ phần trăm giữa nợ xấu và tổng dƣ nợ ở thời điểm đánh giá. Tỉ lệ nợ xấu cho thấy mức độ nguy hiểm mà ngân hàng thƣơng mại phải đối mặt và phải có biện pháp giải quyết, nếu nhƣ ngân hàng không muốn gặp tình huống xấu.

Dƣ nợ xấu Tỉ lệ nợ xấu = * 100% Tổng dƣ nợ b. Hệ số rủi ro tín dụng Tổng dƣ nợ cho vay Hệ số rủi ro tín dụng = Tổng tài sản có

Hệ số này cho thấy, tỉ trọng khoản mục tín dụng trong tài sản có càng lớn thì lợi nhuận sẽ lớn, nhƣng đồng thời rủi ro tín dụng cũng rất cao. Thông thƣờng , tổng dƣ nợ cho vay của ngân hàng đƣợc chia thành 03 nhóm:

+ Nhóm dƣ nợ có chất lƣợng tốt: là những khoản cho vay có mức độ rủi ro thấp nhƣng có thể mang lại thu nhập không cao cho ngân hàng. Khoản tín dụng này chiếm tỉ trọng thấp trong tổng dƣ nợ,

+ Nhóm dƣ nợ có chất lƣợng trung bình: là những khoản cho vay có mức độ rủi ro có thể chấp nhận đƣợc và thu nhập mang lại cho ngân hàng là vừa phải. Đây là khoản tín dụng chiếm áp đảo trong tổng dƣ nợ cho vay của ngân hàng.

+ Nhóm dƣ nợ có chất lƣợng xấu : là những khoản cho vay có mức độ rủi ro cao nhƣng mang lại thu nhập cao cho ngân hàng. Tỉ trọng dƣ nợ nhóm này chiếm thấp trong tổng dƣ nợ.

c. Dƣ nợ trên huy động vốn :

Chỉ tiêu này phản ánh có bao nhiêu đồng vốn huy động đƣợc dùng để cho vay đối với nền kinh tế. Chỉ tiêu này còn cho biết khả năng huy động vốn của ngân hàng, chỉ số này càng lớn thể hiện ngân hàng huy động vốn chƣa tốt.

Dƣ nợ

Dƣ nợ trên vốn huy động = x 100%

d. Hệ số thu nợ

Hệ số thu nợ cao cho thấy công tác thu nợ đang tiến triển tốt, rủi ro tín dụng thấp . Chỉ tiêu này còn biểu hiện khả năng thu hồi nợ của ngân hàng từ việc cho khách hàng vay.

Doanh số thu nợ

Hệ số thu nợ = x 100% Doanh số cho vay

e. Chỉ số quay vòng vốn tín dụng

Vòng quay vốn tín dụng dùng để đo lƣờng tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của ngân hàng, nó cho thấy thời gian thu hồi nợ nhanh hay chậm. Nếu vòng quay vốn tín dụng lớn tức là việc đƣa vốn vào sản xuất kinh doanh của ngân hàng đạt hiệu qủa cao.

Doanh số thu nợ

Vòng quay vốn tín dụng = x 100% Dƣ nợ bình quân

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC (Trang 35 -40 )

×