0

5. Bố cục luận văn

2.1.2. Đặc điểm địa bàn hoạt động

Bình Phƣớc là một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có 260,4 km đƣờng biên giới giáp với vƣơng quốc Campuchia. Tỉnh là cửa ngõ, cầu nối của vùng Đông Nam bộ với Tây Nguyên và Campuchia. Cụ thể, phía Đông giáp tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai; phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và Campuchia; phía Nam giáp tỉnh Bình Dƣơng; phía Bắc giáp tỉnh Đắk Nông và Campuchia.

Tỉnh có diện tích 6.871,5 km², gồm 7 nhóm đất chính với 13 loại đất, trong đó diện tích đất lâm nghiệp chiếm 51,3% tổng diện tích đất toàn tỉnh. Dân số 905.300 ngƣời, mật độ dân số đạt 132 ngƣời/km² (theo số liệu thống kê năm 2011), gồm nhiều dân tộc khác nhau (đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 17,9%) sinh sống trên địa bàn 111 xã, phƣờng, thị trấn (92 xã, 14 phƣờng và 5 thị trấn) thuộc 8 huyện, 3 thị xã.

Bình Phƣớc đang là điểm đến và môi trƣờng đầu tƣ khá hấp dẫn đối với các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc, với hàng loạt chính sách mở, ƣu đãi và thông thoáng. Tỉnh có tài nguyên phong phú, quỹ đất sạch dồi dào, giao thông thuận tiện, nguồn nhân công giá rẻ, đồng thời là vựa rốn cây công nghiệp và hàng nông sản … đã và đang là thế mạnh “hút” nhà đầu tƣ.

Cơ cấu kinh tế năm 2015 : khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm tỷ trọng 38,5%, công nghiệp - xây dựng 32,2% và dịch vụ 29,3%. Thu nhập bình quân đầu ngƣời đạt 39,8 triệu đồng, tăng 4,45% so với năm 2014.

- Sản xuất nông nghiệp với hƣớng chủ đạo là trồng cây công nghiệp (cao su, cà phê, điều, tiêu) cây ăn trái với tổng diện tích đạt 405.718 ha, tạo ra lƣợng giá trị lớn (năm 2015 giá trị sản xuất đạt 8.567 tỷ đồng - theo giá so sánh năm 1994). Chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung quy mô lớn, cung cấp bổ sung cho nhu cầu thị trƣờng trong tỉnh và khu vực, đem lại nguồn thu nhập quan trọng cho ngƣời sản xuất. Sản xuất nông nghiệp: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh 2010) đạt 21.075 tỷ đồng, tăng 4,02% so với năm 2014.

- Sản xuất công nghiệp: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2015 tăng 10,8% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) năm 2015 đạt 26.144 tỷ đồng, đạt 103,8% kế hoạch, tăng 10,73% so với năm trƣớc. Ngành Công nghiệp tiếp tục phát triển, phát huy lợi thế về nguyên liệu, lao động trong tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 4500 doanh nghiệp; 12 Khu Công nghiệp; 30 Cụm công nghiệp. So với đầu nhiệm kỳ tăng gấp 1,9 lần về số doanh nghiệp và 1,6 lần về vốn đầu tƣ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.543 tỷ đồng, tăng 2,1 lần (theo giá so sánh 1994), tạo việc làm cho trên 142 ngàn lao động, góp phần quan trọng cho tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Thƣơng mại - dịch vụ : Tổng giá trị sản xuất của ngành thƣơng mại, dịch vụ năm 2015 đạt 5.820 tỷ đồng tăng gấp 1,84 lần so với năm 2010. Tổng mức lƣu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 25.771 tỷ đồng, tăng 2,11 lần. Xuất khẩu tăng mạnh với tổng kim ngạch xuất khẩu thực hiện 1.113 triệu USD, đạt 111,3% kế hoạch, tăng 23,88% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu năm 2015 thực hiện 285 triệu USD, đạt 101,8% kế hoạch, giảm 5,69% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm 2015 thực hiện 28.949 tỷ đồng, đạt 94,91% kế hoạch, tăng 13,24% so với cùng kỳ năm trƣớc.

- Hoạt động du lịch: Tổng lƣợt khách tham quan đạt 183.689/220.000 lƣợt khách, doanh thu đạt 182,47 tỷ đồng (đạt 83,5% lƣợt khách tham quan, 89,0% doanh thu so với kế hoạch). Dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Phát triển doanh nghiệp : Cả năm 2015 có 642 doanh nghiệp trong tỉnh đƣợc cấp mới giấy ứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng số vốn đăng ký dự kiến là 3.980 tỷ đồng, giảm 4,5% về số doanh nghiệp và tăng 66% về số vốn đăng ký so với năm 2014. Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài (FDI): đến cuối năm 2015 thu hút đƣợc 18 dự án với tổng vốn đăng ký 62 triệu USD, so với cùng kỳ tăng 4 dự án.

- Hoạt động tín dụng: Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ đạt 21.850 tỷ đồng, chiếmgần 71% trên tổng dƣ nợ tín dụng, so với đầu năm tăng 17,87%. Dƣ nợ tín dụng đạt 30.600 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 26,06%. Nợ quá hạn chiếm khoảng 4,05%.

(Nguồn : Báo cáo Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, nhiệm

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC (Trang 47 -49 )

×