0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Quy định chung

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC (Trang 61 -63 )

5. Bố cục luận văn

2.3.2.1.1. Quy định chung

a) Khách hàng đƣợc cung cấp các sản phẩm tín dụng hiện có của Agribank và xem xét cung cấp các sản phẩm tín dụng ngân hàng hiện đại theo yêu cầu, phù hợp với thực tế hoạt động của khách hàng.

b) Khách hàng đƣợc Agribank xem xét cấp tín dụng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện dƣới đây:

- Đáp ứng đƣợc các điều kiện vay vốn quy định tại Quy chế cho vay đối vớ Agribank.

- Có mức xếp hạng từ BBB trở lên theo Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của Agribank. Đối với khách hàng BB trở xuống thì:

+ Khách hàng xếp hạng BB mới quan hệ tín dụng tại Agribank có thể đƣợc xem xét cho vay vốn lƣu động, cấp bảo lãnh ngân hàng, cam kết thanh toán.

+ Khách hàng xếp hạng BB trở xuống đang quan hệ tín dụng tại Agribank có thể đƣợc xem xét cấp tín dụng theo hƣớng từng bƣớc giảm dần dƣ nợ (trừ trƣờng hợp khách hàng xếp hạng BB đáp ứng các điều kiện nhƣ quy định đối với khách hàng xếp hạng BB mới quan hệ tín dụng.

- Có Hệ số nợ tại thời điểm cuối năm tài chính theo Báo cáo tài chính năm trƣớc liền kề đáp ứng một mức nhất định, tuỳ thuộc vào ngành nghề kinh doanh của khách hàng quy định tại Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của Agribank, cụ thể nhƣ sau:

+ Hệ số nợ ≤ 3 áp dụng đối với các ngành: Kinh doanh bất động sản giai đoạn đầu tƣ; Kinh doanh bất động sản giai đoạn thu hồi.

+ Hệ số nợ ≤ 5 áp dụng với các ngành: Nhiệt điện; Hoá dầu; Phần mềm; Vận tải hàng không; Sản xuất thiết bị viễn thông và điện gia dụng; Dịch vụ vui chơi giải trí; Kinh doanh khách sạn; Dịch vụ y tế giáo dục công ích.

thuỷ hải sản; Sản xuất gia công hàng da giầy, dệt may; Sản xuất thiết bị văn phòng, đồ gia dụng, thiết bị y tế.

+ Hệ số nợ ≤ 7 áp dụng đối với các ngành còn lại. c. Chính sách về bảo đảm tiền vay:

Agribank xem xét cấp tín dụng có bảo đảm bằng tài sản, bảo đảm bằng bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ hoặc không có bảo đảm bằng tài sản, bảo đảm bằng bảo lãnh đối với khách hàng. Cụ thể:

(1) Đối với cho vay vốn lƣu động, cấp bảo lãnh ngân hàng và phát hành cam kết thanh toán:

- Trƣờng hợp cho vay vốn lƣu động, cấp bảo lãnh ngân hàng và phát hành cam kết thanh toán có bảo đảm bằng tài sản, bảo đảm bằng bảo lãnh:

+ Khách hàng đƣợc Agribank xem xét cho vay vốn lƣu động, cấp bảo lãnh ngân hàng, phát hành cam kết thanh toán khi đáp ứng tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu tuỳ theo mức xếp hạng của khách hàng.

Tỷ lệ tài sản bảo đảm đƣợc tính:

=

Tổng Giá trị TSBĐ sau quy đổi

(Tổng dƣ nợ cho vay vốn lƣu động, số dƣ bảo lãnh và cam kết thanh toán sau quy đổi) Trong đó:

 Tổng Giá trị TSBĐ sau quy đổi là tổng giá trị tài sản bảo đảm của khách hàng/bên thứ 3, bảo đảm bằng bảo lãnh sau quy đổi bảo đảm cho các khoản vay vốn lƣu động, bảo lãnh và cam kết thanh toán của khách hàng.

 Tổng dƣ nợ cho vay vốn lƣu động, số dƣ bảo lãnh và cam kết thanh toán sau quy đổi là tổng dƣ nợ cho vay vốn lƣu động, số dƣ bảo lãnh và cam kết thanh toán sau khi chuyển đổi theo hệ số chuyển đổi số dƣ bảo lãnh, cam kết thanh toán.

Ngoài ra, Agribank còn xem xét cho vay vốn lƣu động, cấp bảo lãnh ngân hàng, phát hành cam kết thanh toán không có bảo đảm đối với khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định từng thời kỳ tại các tiêu chí sau:

+ Kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ. + Hệ số nợ

+ Khách hàng sử dụng vốn vay có hiệu quả, không có nợ gốc vay tại Agribank bị chuyển quá hạn trong thời gian 01 năm gần nhất.

(2) Đối với cho vay đầu tƣ dự án:

- Tối thiểu khách hàng phải sử dụng toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay để bảo đảm cho khoản vay tại Agribank (Riêng cho vay đồng tài trợ/hợp vốn, khách hàng tối thiểu phải sử dụng phần giá trị tài sản hình thành từ vốn vay tƣơng ứng với số vốn tham gia của Agribank để bảo đảm cho khoản vay tại Agribank).

- Khách hàng có mức xếp hạng BBB và BB theo quy định tại Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của Agribank, thì ngoài tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay, khách hàng phải có tài sản khác của khách hàng, bên thứ 3 và/hoặc có bảo đảm bằng bảo lãnh đáp ứng tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu 30% trên dƣ nợ cho vay đầu tƣ dự án đối với khách hàng xếp hạng BBB, 50% trên dƣ nợ cho vay đầu tƣ dự án đối với khách hàng xếp hạng BB.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC (Trang 61 -63 )

×