0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Hoạt động cấp tín dụng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC (Trang 53 -55 )

5. Bố cục luận văn

2.2.3. Hoạt động cấp tín dụng

Hoạt động cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng là doanh nghiệp tại Agribank chi nhánh Bình Phƣớc bao gồm : hoạt động cho vay trung dài hạn phục vụ các nhu đầu tƣ dự án, cho vay ngắn hạn đáp ứng nhu cầu thiếu hụt tạm thời về vốn lƣu động, mở LC phục vụ nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của khách hàng, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của các khách hàng có hoạt động xuất khẩu hàng hóa và cấp bảo lãnh vay vốn , bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp..

Hoạt động cho vay luôn là mảng hoạt động kinh doanh chủ yếu, mang lại lợi nhuận lớn nhất của Agribank chi nhánh Bình Phƣớc . Vì vậy, hoạt động này thu

hút sự quan tâm, sự đầu tƣ lớn nhất về nhân lực và vật lực cho bộ phận trực tiếp cho vay và các bộ phận hỗ trợ.

Giai đoạn những năm từ 2014 đến 2016 là giai đoạn 03 năm đầu của chuyển đổi loại hình sang ngân hàng thƣơng mại cổ phần và cũng là giai đoạn Agribank chi nhánh Bình Phƣớc có sự thay đổi lớn về nhân sự Ban lãnh đạo chi nhánh. Cùng với sự thay đổi lớn đó, mục tiêu kinh doanh cũng chuyển từ đảm bảo an toàn nguồn vốn sang mục tiêu: quy mô – hiệu quả - an toàn - nâng cao thị phần trên địa bàn. Kết quả, quy mô dƣ nợ tín dụng đầu kỳ năm 2014 từ mức 1.386 tỉ đồng đã gia tăng liên tục đến cuối năm 2016 đạt mức 2.250 tỉ đồng.

Bảng 2.3: Tình hình dƣ nợ cho vay giai đoạn 2014-2016 tại Agribank chi nhánh Bình Phƣớc ĐVT tỉ đồng Chỉ tiêu 2014 2015 2016 % tăng trƣởng STT 2014/2015 2015/2016 1 Tổng dƣ nợ tín dụng cuối kỳ 1,770 1,940 2,250 9.63% 15.96% 2 Dƣ nợ tín dụng cuối kỳ doanh nghiệp 1,577 1,637 1,770 3.76% 8.13% 3 Dƣ nợ tín dụng cuối kỳ bán lẻ 192 304 480 57.75% 58.19% 4 Tỷ lệ dƣ nợ doanh nghiệp/TDN (%) 89.12 84.35 78.65 -5.36 -6.76

Trong đó, tổng dƣ nợ của nhóm khách hàng doanh nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng đa số trong tổng dƣ nợ cho vay và tăng trƣởng mạnh về quy mô trong giai đoạn 2014-2016. Nhƣng do định hƣớng phát triển đến 2020 Agribank trở thành một trong những ngân hàng thƣơng mại hàng đầu, vì vậy hàng loạt các chính sách cấp tín dụng, sản phẩm dành cho bán lẻ đƣợc ban hành và triển khai vào hoạt động

của Agribank chi nhánh Bình Phƣớc. Năm 2014, Phòng khách hàng cá nhân đã đƣợc thành lập chuyên cấp tín dụng đáp ứng nhu cầu vay của nhóm khách hàng cá nhân. Do đó, cũng dễ nhận thấy tỉ trọng dƣ nợ bán lẻ có xu hƣớng tăng trong 03 năm gần đây. Năm 2014, dƣ nợ bán lẻ là 192 tỉ đồng chiếm 11% tổng dƣ nợ , 304 tỉ đồng chiếm 18% tổng dƣ nợ vào năm 2015 và 480 tỉ đồng chiếm 21% tổng dƣ nợ vào năm 2016.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC (Trang 53 -55 )

×