0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Chính sách theo nhóm khách hàng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC (Trang 63 -67 )

5. Bố cục luận văn

2.3.2.1.2. Chính sách theo nhóm khách hàng

Ngoài chính sách chung, các khách hàng với các mức xếp hạng khác nhau sẽ đƣợc áp dụng chính sách cụ thể đƣợc quy định dƣới đây:

a. Chính sách đối với khách hàng xếp hạng AAA:

- Agribank đáp ứng tối đa và kịp thời nhu cầu về tín dụng đối với khách hàng trên cơ sở phải đảm bảo giới hạn cấp tín dụng tối đa đối với một khách hàng, một khách hàng và ngƣời có liên quan theo quy định hiện hành.

+ Đối với cho vay đầu tƣ dự án: khách hàng phải có tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án tối thiểu 20% nếu thời hạn cho vay ≤5 năm, tối thiểu 25% nếu thời hạn cho vay ≤7 năm, tối thiểu 30% nếu thời hạn cho vay >7 năm.

+ Đối với cho vay vốn lƣu động, cấp bảo lãnh ngân hàng và phát hành cam kết thanh toán: Khách hàng đƣợc Agribank xem xét cho vay vốn lƣu động, cấp bảo lãnh ngân hàng, phát hành cam kết thanh toán khi đáp ứng tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu 20%, trừ trƣờng hợp quy định tại gạch đầu dòng (-) thứ 2 điểm b (b.1) khoản 3 Điều 6 Văn bản này và đƣợc áp dụng phƣơng thức cấp tín dụng theo hạn mức theo quy định hiện hành của Agribank.

- Khách hàng đƣợc xem xét không bị áp dụng các chính sách hạn chế trong việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực, ngành kinh tế mà Agribank không ƣu tiên phát triển trong từng thời kỳ.

b. Chính sách đối với khách hàng xếp hạng AA:

- Agribank đáp ứng tối đa và kịp thời nhu cầu về tín dụng đối với khách hàng trên cơ sở phải đảm bảo giới hạn cấp tín dụng tối đa đối với một khách hàng, một khách hàng và ngƣời có liên quan theo quy định hiện hành.

+ Đối với cho vay đầu tƣ dự án: khách hàng phải có tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án tối thiểu 20% nếu thời hạn cho vay ≤5 năm, tối thiểu 25% nếu thời hạn cho vay ≤7 năm, tối thiểu 30% nếu thời hạn cho vay >7 năm.

+ Đối với cho vay vốn lƣu động, cấp bảo lãnh ngân hàng và phát hành cam kết thanh toán: Khách hàng đƣợc Agribank xem xét cho vay vốn lƣu động, cấp bảo lãnh ngân hàng, phát hành cam kết thanh toán khi đáp ứng tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu 30%.

c. Chính sách đối với khách hàng xếp hạng A:

Agribank đáp ứng kịp thời nhu cầu về tín dụng đối với khách hàng trên cơ sở phải đảm bảo giới hạn cấp tín dụng tối đa đối với một khách hàng, một khách hàng và ngƣời có liên quan theo quy định hiện hành.

- Đối với cho vay đầu tƣ dự án: khách hàng phải có tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án tối thiểu 25% nếu thời hạn cho vay ≤5 năm, tối thiểu 30% nếu thời hạn cho vay ≤7 năm, tối thiểu 35% nếu thời hạn cho vay >7 năm.

- Đối với cho vay vốn lƣu động, cấp bảo lãnh ngân hàng và phát hành cam kết thanh toán: Khách hàng đƣợc Agribank xem xét cho vay vốn lƣu động, cấp bảo lãnh ngân hàng, phát hành cam kết thanh toán khi đáp ứng tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu 50% và đƣợc áp dụng phƣơng thức cấp tín dụng theo hạn mức theo quy định hiện hành của Agribank.

d. Chính sách đối với khách hàng xếp hạng BBB:

Agribank đáp ứng hợp lý nhu cầu về tín dụng đối với khách hàng trên cơ sở phải đảm bảo giới hạn cấp tín dụng tối đa đối với một khách hàng, một khách hàng và ngƣời có liên quan theo quy định hiện hành.

- Đối với cho vay đầu tƣ dự án: khách hàng phải có tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án tối thiểu 30% nếu thời hạn cho vay ≤5 năm, tối thiểu 35% nếu thời hạn cho vay ≤7 năm, tối thiểu 40% nếu thời hạn cho vay >7 năm.

- Đối với cho vay vốn lƣu động, cấp bảo lãnh ngân hàng, phát hành cam kết thanh toán: Khách hàng đƣợc Agribank xem xét cho vay vốn lƣu động, cấp bảo lãnh ngân hàng, phát hành cam kết thanh toán khi đáp ứng tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu 70% và đƣợc áp dụng phƣơng thức cấp tín dụng theo hạn mức theo quy định hiện hành của Agribank.

e. Chính sách cụ thể đối với khách hàng xếp hạng BB:

- Agribank duy trì quan hệ tín dụng ở mức cần thiết để hỗ trợ khách hàng đang quan hệ tín dụng tại Agribank tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu trả nợ đối với dƣ nợ hiện tại, thực hiện từng bƣớc giảm dần dƣ nợ.

+ Đối với cho vay đầu tƣ dự án: Agribank không khuyến khích cho vay đầu tƣ dự án với đối tƣợng khách hàng này, trƣờng hợp cần thiết khách hàng phải có tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án tối thiểu 40% nếu thời hạn cho vay ≤5 năm, tối thiểu 50% nếu thời hạn cho vay ≤7 năm, tối thiểu 60% nếu thời hạn cho vay >7 năm.

+ Đối với cho vay vốn lƣu động, cấp bảo lãnh ngân hàng và phát hành cam kết thanh toán: Khách hàng đƣợc Agribank xem xét cho vay vốn lƣu động, cấp bảo lãnh ngân hàng, phát hành cam kết thanh toán khi đáp ứng tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu 100% và hạn chế áp dụng phƣơng thức cấp tín dụng theo hạn mức theo quy định hiện hành của Agribank.

- Đối với khách hàng mới quan hệ tín dụng tại Agribank: khách hàng đƣợc xem xét cho vay vốn lƣu động, cấp bảo lãnh ngân hàng và phát hành cam kết thanh toán theo phƣơng thức cấp tín dụng theo món khi khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

+ Tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu 100%;

+ Vốn chủ sở hữu của khách hàng tham gia tối thiểu 30% phƣơng án sản xuất kinh doanh, trừ trƣờng hợp 100% số tiền vay, số tiền bảo lãnh, cam kết thanh toán đƣợc bảo đảm bằng các tài sản có hệ số giá trị tài sản bảo đảm bằng một (=1) (trừ quyền đòi nợ) theo quy định về giao dịch bảo đảm trong cho vay hiện hành của

Agribank. Vốn chủ sở hữu của khách hàng phải đƣợc giải ngân trƣớc và/hoặc đồng thời theo tỷ lệ cơ cấu vốn của phƣơng án kinh doanh.

- Hỗ trợ, tƣ vấn khách hàng trong việc giải quyết các khó khăn tạm thời để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay của khách hàng, đảm bảo khả năng trả nợ vay ngân hàng.

f. Chính sách cụ thể đối với khách hàng xếp hạng B, CCC, CC:

- Agribank xem xét cấp tín dụng ở mức tối thiểu đối với khách hàng đang có quan hệ tín dụng để hỗ trợ khách hàng hoạt động tạo nguồn thu trả nợ đối với dƣ nợ hiện tại, thực hiện rút dần dƣ nợ. Agribank không cấp tín dụng đối với khách hàng mới có mức xếp hạng này.

- Agribank chỉ xem xét cho vay vốn lƣu động, cấp bảo lãnh ngân hàng và phát hành cam kết thanh toán theo phƣơng thức cấp tín dụng theo món căn cứ trên phƣơng án kinh doanh hiệu quả. Đối với cho vay, dƣ nợ cho vay không vƣợt quá 80% số thu nợ trong chu kỳ sản xuất kinh doanh của khách hàng trƣớc đó. Đồng thời, khách hàng phải đáp ứng tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu 100% và Agribank chỉ chấp nhận các tài sản bảo đảm, bảo đảm bằng bảo lãnh có hệ số giá trị tài sản bảo đảm tại Quy định giao dịch bảo đảm trong cho vay ở mức từ 0,6 trở lên.

- Thƣờng xuyên tiến hành rà soát, định giá lại tài sản bảo đảm, tích cực hoàn thành thủ tục pháp lý của tài sản bảo đảm, yêu cầu khách hàng tăng cƣờng tối đa tài sản bảo đảm.

g. Chính sách đối với khách hàng xếp hạng C, D:

- Agribank không cấp tín dụng mới với đối tƣợng khách hàng này.

- Áp dụng triệt để các biện pháp nhằm thu hồi nợ vay, tích cực đôn đốc, kiểm soát luồng tiền, yêu cầu khách hàng tận dụng mọi nguồn thu trả nợ ngân hàng.

- Thƣờng xuyên tiến hành rà soát, định giá lại tài sản bảo đảm, yêu cầu khách hàng tăng cƣờng tối đa tài sản bảo đảm, tích cực hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ trong trƣờng hợp cần thiết.

- Hoàn thiện hồ sơ trình xử lý rủi ro theo quy định.

2.3.2.2. Chính sách cấp tín dụng đối với khách hàng chƣa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng nội bộ.

a. Đối với cho vay vốn lƣu động, cấp bảo lãnh ngân hàng và phát hành cam kết thanh toán:

- Khách hàng phải đáp ứng tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu 100%;

- Khách hàng phải có vốn chủ sở hữu tham gia tối thiểu 30% phƣơng án sản xuất kinh doanh, trừ trƣờng hợp 100% số tiền vay, số tiền bảo lãnh, cam kết thanh toán đƣợc bảo đảm bằng các tài sản có hệ số giá trị tài sản bảo đảm bằng một (=1) (trừ quyền đòi nợ) theo quy định về giao dịch bảo đảm trong cho vay hiện hành của Agribank.

b. Đối với cho vay đầu tƣ dự án:

- Khách hàng phải có vốn chủ sở hữu (bằng tiền và/hoặc hiện vật) tham gia vào dự án tối thiểu 40% tổng mức đầu tƣ của dự án nếu thời hạn cho vay ≤5 năm, tối thiểu 50% tổng mức đầu tƣ của dự án nếu thời hạn cho vay ≤7 năm, tối thiểu 60% tổng mức đầu tƣ của dự án nếu thời hạn cho vay >7 năm.

- Ngoài tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay, khách hàng phải có tài sản bảo đảm khác của khách hàng, bên thứ 3 và/hoặc có bảo đảm bằng bảo lãnh đáp ứng tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu 50% dƣ nợ cho vay đầu tƣ dự án.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC (Trang 63 -67 )

×