0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Tiếp thị khách hàng, lập Báo cáo đề xuất tín dụng và phê duyệt đề

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC (Trang 72 -73 )

5. Bố cục luận văn

2.3.3.2. Tiếp thị khách hàng, lập Báo cáo đề xuất tín dụng và phê duyệt đề

tín dụng

a. Cán bộ QHKH là đầu mối tiếp thị; Tiếp nhận nhu cầu sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Agribank từ khách hàng. Trên cơ sở nhu cầu của Khách hàng, Cán bộ QHKH hƣớng dẫn khách hàng lập Hồ sơ tín dụng

b. Đánh giá, phân tích và lập Báo cáo đề xuất tín dụng:

Căn cứ Hồ sơ tín dụng của Khách hàng, Cán bộ QHKH thực hiện nghiên cứu, đánh giá, phân tích theo những nội dung sau:

b.1. Đánh giá chung về khách hàng. b.2. Về tình hình tài chính của khách hàng.

b.3. Chấm điểm tín dụng khách hàng để áp dụng chính sách cấp tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp. Ngoài ra, Chi nhánh tham khảo thêm thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng để đánh giá khách hàng.

b.4. Phân tích, đánh giá về Phƣơng án sản xuất, kinh doanh; Dự án đầu tƣ; Khả năng vay trả của khách hàng để xác định hình thức cấp tín dụng phù hợp.

b.5. Đánh giá về tài sản bảo đảm theo quy định về giao dịch bảo đả của Agribank.

b.6. Đánh giá toàn diện rủi ro và các biện pháp phòng ngừa, bao gồm: Rủi ro khách quan ; Rủi ro xuất phát từ chủ quan của khách hàng ; Rủi ro xuất phát từ Agribank ;

Các biện pháp phòng ngừa rủi ro của khách hàng. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro của ngân hàng. b.7. Lập báo cáo đề xuất tín dụng:

Cán bộ QHKH sau khi đánh giá, phân tích Hồ sơ tín dụng của khách hàng lập Báo cáo đề xuất tín dụng:

Báo cáo đề xuất tín dụng kèm theo hồ sơ tín dụng trình Lãnh đạo Phòng QHKH/Lãnh đạo Phòng tài trợ dự án.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH PHƢỚC (Trang 72 -73 )

×