0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (127 trang)

Tổng quan nghiên cứu liên quan

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YÊU TỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CHUỖI CỬA HÀNG THỨC ĂN NHANH KFC KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 32 -33 )

Theo Hà Thị Hớn Tươi (2008), ”Đánh giá chất lượng dịch vụ tiệc cưới của công ty dịch vụ du lịch Phú Thọ”. Dựa theo mô hình chất lượng dịch vụ SERVPERF. Tác giả đã đưa ra đã đưa ra 5 nhân tố tác động đến sự hài lòng đó là: mức độ tin cậy, đồng cảm, đáp ứng, phương tiện hữu hình, khả năng phục vụ. Sau khi thập và làm sạch mẫu thu được 220 mẫu. Tác giả sử dụng thang đo đánh giá sơ bộ thông qua hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích nhân tố EFA và phân tích hồi quy bội, kiểm định sự phù hợp của mô hình bằng phân tích hồi quy đa biến và phân tích ANOVA. Kết quả mô hình SERVPERF cho thấy có 6 tác động đến sự hài lòng của khách hàng: thành phần mức độ tin cậy (ß1=0,312) ảnh hưởng rất lớn đến sự hài lòng của khách hàng, tiếp là yếu tố mức độ đáp ứng (ß2=0,224), yếu tố phương tiện hữu hình (ß5=0,201), yếu tố năng lực phục vụ (ß3=0,26), yếu tố mức độ tiếp cận thuận tiện (ß=0.161) và yếu tố cuối cùng là sự đồng cảm (ß4=0,078). Từ nhữngyếu tố trên tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tiệc cưới tại công ty du lịch dịch vụ Phú Thọ.

Theo Trần Thị Thúy (2010), “Nghiên cứu chất lượng dịch vụ các cửa hàng thức ăn nhanh theo mô hình DINESERV tại TP.HCM”. Dựa vào công cụ gọi là DINESERV bởi Knutsons và Patton (1995) để đánh giá cảm nhận của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ nhà hàng. DINESERV được mô phỏng và cải tiến từ SERVQUAL và LODGSERV, kế thừa năm nhân tố cấu trúc của SERVQUAL đã đưa ra 6 giả thuyết tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng đó là: tin cậy, đáp ứng, năng lực phục vụ, đồng cảm, phương tiện hữu hình và ý định lui tới thường xuyên của khách hàng. Thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn khách hàng theo phương pháp thuận tiện, kích thước mẫu là 217. Tác giả sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả, đánh giá độ tin cậy Cronbach anpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy. Kết quả nghiên cứu tìm ra 5 yếu tố tác động đến sự thỏa mãn là thành phần phương tiện hữu hình xét về sự sạch sẽ và tiện nghi thoải mái, thành phần tin cậy và

nhanh chóng, thành phần năng lực phục vụ và nhanh nhạy, thành phần đồng cảm, thành phần phương tiện hữu hình xét về hình thức. Trong đó, cảm nhận của của khách hàng về tin cậy và nhanh chóng ảnh hưởng lớn nhất đến sự thỏa mãn kế tiếp đó là phương tiện hữu hình xét về sự sạch sẽ và tiện nghi thoải mái và cuối cùng là sự thỏa mãn của khách hàng đối với các cửa hàng thức ăn nhanh có ảnh hưởng đáng kể đến ý định lui tới thường xuyên của khách hàng. Từ đó đưa ra các gợi ý giải pháp cho doanh nghiệp kinh doanh thức ăn nhanh tại Tp.HCM nâng cao chất lượng dịch vụ thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

Trần Kiến Cường (2012), “Đánh giá chất lượng dịch vụ của cửa hàng KFC ở khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh”. Thông qua bảng câu hỏi tiến hành phỏng vấn trực tiếp 180 khách hàng sử dụng dịch vụ tại cửa hàng KFC ở khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm định thang đo và mối quan hệ giữa các nhân tố bằng kiểm định độ tin cậy Cronbach anpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) sau đó kiểm định tổng quát phân tích tương quan và hồi quy. Kết quả đưa ra mô hình 4 nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng: mức độ đáp ứng, phương tiện hữu hình, năng lực phục vụ và giá cả. Trong đó sự hữu hình được đánh giá cao nhất, mức độ đáp ứng được khách hàng đánh giá thấp nhất. Từ kết quả đó tác giả đề xuất một số giải để làm hài lòng hơn nữa khách hàng khi sử dụng dịch vụ chất lượng dịch vụ thức ăn nhanh.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YÊU TỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CHUỖI CỬA HÀNG THỨC ĂN NHANH KFC KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 32 -33 )

×