0

Phương pháp nghiên cứu định lượng được tiến hành thông qua phỏng vấn khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại KFC. Thời gian tiến hành phỏng vấn từ ngày 04/04/2016 đến ngày 15/05/2016 theo cách chọn mẫu đã trình bày ở tiểu mục 3.2.

Tác giả và cộng tác viên tiếp xúc trực tiếp và phỏng vấn khảo sát khách hàng tại các cửa hàng của KFC tại Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị trả lời bảng câu hỏi. Tổng số phiếu khảo sát phát ra là 300 phiếu.

Mục tiêu của cuộc khảo sát này là thu thập các thông tin sơ cấp để tiến hành phân tích, đánh giá. Các thông tin sơ cấp thu thập được rất quan trọng và sẽ trở thành dữ liệu chính cho quá trình nghiên cứu của đề tài. Chính vì tính quan trọng cũng như sự yêu cầu chính xác của thông tin nên trong quá trình thu thập dữ liệu tác giả và cộng tác viên đã giải thích rất chi tiết, cụ thể cho đối tượng khảo sát nhằm giúp họ hiểu ý nghĩa của từng nhân tố. Sau khi phỏng vấn xong, tác giả và cộng tác viên rà soát nhanh tất cả các câu hỏi nếu phát hiện có câu hỏi nào chưa được trả lời thì sẽ đề nghị phỏng vấn lại nội dung câu hỏi đó nhằm hoàn chỉnh phiếu khảo sát.

Sau khi hoàn chỉnh điều tra, những bảng câu hỏi nào chưa được trả lời đầy đủ sẽ bị loại để kết quả phân tích không bị sai lệch. Sau khi nhập dữ liệu, sử dụng bảng tần số để phát hiện những ô trống hoặc những giá trị không nằm trong thang đo, khi đó cần kiểm tra lại bảng câu hỏi và hiệu chỉnh cho hợp lý (Có thể loại bỏ phiếu này hoặc nhập liệu lại cho chính xác).

Tổng cộng có 300 bảng khảo sát được phát ra, số lượng bảng khảo sát thu về là 300 bảng khảo sát. Trong đó có 25 bảng khảo sát không hợp lệ, còn lại 275 bảng khảo sát hợp lệ.

Bảng 3.1: Dữ liệu nghiên cứu định lượng

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Chương 3 giới thiệu phương pháp nghiên cứu được sử dụng để xây dựng, đánh giá các thang đo, đo lường những khái niệm nghiên cứu và kiểm định mô hình

lý thuyết cùng các giả thuyết đã đề ra.

Trong chương này phương pháp nghiên cứu được thực hiện thông qua kỹ thuật thảo luận nhóm với 20 người thuộc chuyên viên phòng, ban tại đơn vị. Kết quả thảo luận nhóm là cơ sở để xác định thang đo chính thức để khảo sát 310 mẫu. Thang đo được nhóm thảo luận thông qua gồm có 5 nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại các cửa hàng KFC khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Chương này cũng mô tả thông tin về mẫu nghiên cứu định lượng.

Chương 4 sẽ trình bày phương pháp phân tích dữ liệu và kết quả nghiên cứu bằng cách đánh giá thang đo Cronbach’s Alpha và EFA, kiểm định mô hình lý thuyết bằng phương pháp hồi quy tuyến tính đa biến, kiểm định Levene’s về sự khác biệt định tính với một biến của phân tích định lượng.

Mô tả Số lượng bảng khảo sát T l (%) Số bảng khảo sát phát ra 300 - Số bảng khảo sát thu về 300 100 Trong đó Số bảng khảo sát hợp lệ 275 8,3 Số bảng khảo sát không hợp lệ 25 91,7

Khu vực Khu vực Quận 1, Quận 3, Quận

5, Quận 6, Quận 11 163 59,3

Khu vực quận 7 43 15,6

Khu vực quận Tân Bình, Phú

Nhuận, Tân Phú 41 14,9

CHƯƠNG 4: KT QU NGHIÊN CU

Chương 3 đã trình bày phương pháp nghiên cứu được sử dụng để kiểm định thang đo và mô hình lý thuyết nghiên cứu. Chương 4 trình bày kết quả kiểm định của các thang đo và mô hình nghiên cứu cũng như các giả thuyết của mô hình nghiên cứu, giải thích cho kết quả nhận được, kết quả phân tích các nhân tố sẽ được trình bày trong chương này.

Nội dung trình bày chương này bao gồm 4 phần chính: (1) đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, (2) phân tích nhân tố khám phá EFA, (3) phân tích hồi quy để đánh giá mức độ quan trọng của các nhân tố, (4) kiểm định Levene’s.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YÊU TỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CHUỖI CỬA HÀNG THỨC ĂN NHANH KFC KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 47 -50 )

×