0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (96 trang)

Có chính sách, định hướng khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh áp dụng mô hình nhượng quyền thương mạ

Một phần của tài liệu HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CỦA MỘT SỐ CÔNG TY TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN VÀO VIỆT NAM (Trang 77 -77 )

B¸n lÎ 32%

3.2.1.4. Có chính sách, định hướng khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh áp dụng mô hình nhượng quyền thương mạ

dụng mô hình nhượng quyền thương mại

Không chỉ riêng đối với hoạt động nhượng quyền, bất kỳ một hoạt động kinh doanh nào nếu như nhà nước và chính phủ có nhiều chính sách, chương trình định hướng để khuyến khích thì chắc chắn sẽ tạo động lực để các doanh nghiệp tham gia đông đảo hơn. Chính phủ cần nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm phát triển nhượng quyền thương mại của các nước trong khu vực và trên thế giới để có thể đưa ra một định hướng phát triển nhượng quyền thương mại hiệu quả

Theo quy định của Luật thương mại, bất cứ một doanh nghiệp nào kinh doanh nhượng quyền thì phải đăng ký với Bộ thương mại hoặc Sở thương mại. Vậy chính phủ nên thành lập một cơ quan chuyên trách về nhượng quyền thương mại thuộc Bộ thương mại hoặc Sở thương mại vừa để quản lý vừa hỗ trợ các doanh nghiệp nhượng quyền. Các cơ quan chuyên trách này sẽ có những cán bộ, chuyên viên được đào tạo sâu về kỹ thuật triển khai hệ thống nhượng quyền thương mại, kiến thức quản lý về hợp đồng nhượng quyền thương mại hoặc nắm rõ những ràng buộc pháp lý điều chỉnh mối quan hệ của các bên…để có thể tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp khi cần thiết.

Ngoài ra, Chính phủ có thể tạo điều kiện về thủ tục hoặc hỗ trợ tài chính giúp các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các cuộc hội thảo, hội chợ nhượng quyền thương mại tổ chức thường niên trên thế giới. Tham gia vào các cuộc hội chợ này sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác, có cơ hội tìm hiểu về thị trường kinh doanh nhượng quyền thương mại trên thế giới cũng như những kinh nghiệm thực tiễn về phát triển hệ thống nhượng quyền thương mại.

Hơn nữa, Chính phủ có những chính sách cụ thể hơn để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nhượng quyền và nhận quyền như các chính sách ưu đãi về thủ tục hành chính, về thuế, ngân hàng…hay các dịch vụ khác liên quan đến kinh doanh trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại.

Một phần của tài liệu HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CỦA MỘT SỐ CÔNG TY TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN VÀO VIỆT NAM (Trang 77 -77 )

×