0

viết một đoạn văn bằng tiếng anh về các loại công việc bạn muốn làm sau khi bạn hoàn tất việc học của bạn

Viết đoạn văn ngắn tiếng anh về các chủ đề cho trước

Viết đoạn văn ngắn tiếng anh về các chủ đề cho trước

Kỹ năng viết tiếng Anh

... will help him Don’t forget to come here this weekend, Oanh Lovely Mai Exerise 8: about the last film you saw and whether you enjoyed it Dear Oanh, How are you? I hope you are fine Don’t worry about ... every day is daubed with mud Lovely Mai Exerise 6: I’m glad you like your job Tell me about Dear Oanh, How are you? Thanks for your letter I am so happy because you always miss and think of me Now, ... going to spend my next summer holiday in your country? Where should I go? What should I see? Dear Oanh, How are you? I hope you are fine I have received your letter asking for my advice for your...
 • 8
 • 182,024
 • 2,472
Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em

Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em

Văn Bản Mẫu

... điểm mười Các bạn tổ ấp nên tiện học tổ, học nhóm Mỗi tuần chúng em học tổ lần học nhóm hai lần để giải tập khó hai môn Tiếng Việt Toán Vì thế, đến lớp bạn học làm đầy đủ Bạn Trung Đức tổ ... Toán Vì thế, đến lớp bạn học làm đầy đủ Bạn Trung Đức tổ trưởng hăng hái nhiệt tình Cả tổ em, mến bạn Read more: http://taplamvan.edu.vn/em-hay-viet-mot-doan-van-ngan-gioi-thieu-ve-to-cuaem/#ixzz3mUhztQ3d...
 • 2
 • 7,312
 • 0
Từ vựng tiếng Anh về các loài cá và bò sát pptx

Từ vựng tiếng Anh về các loài cá và bò sát pptx

Anh ngữ phổ thông

... /ˈstɪŋ.reɪ/ - cá đuối gai độc flounder (garter) snake /ˈflaʊn.dəʳ/ - cá alligator /sneɪk/ - rắn (loại bơn /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/ - cá có sọc dài, không xấu Mỹ độc Mỹ) 10 rattlesnake /ˈræt.ļ.sneɪk/ - rắn...
 • 5
 • 2,289
 • 8
Từ vựng tiếng Anh về các loài chim doc

Từ vựng tiếng Anh về các loài chim doc

Anh ngữ phổ thông

... parakeet /kəˈneə.ri/ - chim /ˌpær.əˈkiːt/ - vẹt hoàng yến đuôi dài 18 peacock 16 parrot /ˈpær.ət/ 17 woodpecker /ˈpiː.kɒk/ - - vẹt /ˈwʊdˌpek.əʳ/ - công trống chim gõ kiến 21 rooster 19 pheasant ... hâu a feather /ˈfeð.əʳ/ - lông vũ robin /ˈrɒb.ɪn/ blue jay /bluː chim cổ đỏ dʒeɪ/ - chim giẻ cùi xanh 10 sparrow 11 cardinal 12 ostrich /ˈɒs.trɪtʃ/ /ˈspær.əʊ/ - chim /ˈkɑː.dɪ.nəl/ - chim - đà điểu...
 • 8
 • 1,391
 • 3
Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật có vú I docx

Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật có vú I docx

Anh ngữ phổ thông

... căng-gu-ru a tail /teɪl/ - đuôi b hind legs /haɪnd c pouch /paʊtʃ/ - legs/ - chân sau bat /bæt/ - dơi túi anteater d forelegs /ˈæntˌiː.təʳ/ - loài /ˈfɔː.legs/ - chân thú ăn kiến...
 • 9
 • 1,400
 • 9
Từ vựng tiếng Anh về các loại nhạc cụ doc

Từ vựng tiếng Anh về các loại nhạc cụ doc

Anh ngữ phổ thông

... trầm đàn ghi-ta a string /strɪŋ/ a pick /pɪk/ - dây đàn gảy đàn Woodwinds /wʊdwɪnds/ - nhạc cụ làm gỗ 12 piccolo 13 flute /fluːt/ 14 bassoon /ˈpɪk.ə.ləʊ/ - sáo sáo /bəˈsuːn/ - kèn kim fagôt 15 ... trống 17 tambourine 18 cymbals 19 drum /drʌm/ - /ˌtæm.bəˈriːn/ - /ˈsɪm.bəls/ - cái trống trống prôvăng chũm chọe a drumstick /ˈdrʌm.stɪk/ - dùi trống 22 bongos 20 conga /ˈkɒŋ.gə/ - trống sử dụng...
 • 10
 • 1,550
 • 4
Từ vựng tiếng Anh về các loại xe tải pot

Từ vựng tiếng Anh về các loại xe tải pot

Anh ngữ phổ thông

... worker trʌk/ /ˈpæn.əl trʌk/ /ˌsæn.ɪˈteɪ.ʃən - xe phục vụ đồ ăn - xe giao hàng mui trần ˈwɜː.kəʳ/ - công nhân vệ sinh 10 delivery person 11 moving van 12 mover /dɪˈlɪv.ər.i ˈpɜː.sən/ /ˈmuː.vɪŋ væn/...
 • 6
 • 1,363
 • 1
Từ vựng tiếng anh về các loài động vật doc

Từ vựng tiếng anh về các loài động vật doc

Kỹ năng nói tiếng Anh

... /ˈkəʊ.brə fæŋ/ - rắn hổ mang-răng nanh lizard /ˈlɪz.əd/ - thằn lằn alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/ - cá sấu Mĩ crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/ - cá sấu dragon /ˈdræg.ən/ - rồng dinosaurs /'daɪnəʊsɔː/ - khủng long ... cherries - anh đào /ˈtʃest.nʌt/ /ˈɑː.mənd/ /ˈgreɪp.fruːt/ 18 pear /peəʳ/ 32 chestnut (s) - hạt dẻ - hạnh - bưởi trùm almond (s) grapefruit 20 (a bunch of) bananas /bəˈnɑː.nəz/ - (một nải) chuối ... /plʌm/ - /pruːn/ mận - mận khô 22 prune 35 honeydew melon /ˈhʌn.i.djuː ˈmel.ən/ - dưa bở ruột xanh - chanh cam 10 lime /laɪm/ oseberries /ˈgʊz.bər.is/ - lý gai 24 raisin (s) /ˈreɪ.zən/ - nho khô...
 • 38
 • 1,319
 • 11
Từ vựng tiếng Anh về các loại động vật

Từ vựng tiếng Anh về các loại động vật

Tiểu học

... rắn hổ mang-răng nanh snake /sneɪk/ - rắn lizard /ˈlɪz.əd/ - thằn lằn ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/ - cá sấu Mĩ ˈkrɒk.ə.daɪl/ - cá sấu alligator / crocodile / dragon /ˈdræg.ən/ - rồng dinosaurs /'daɪnəʊsɔː/ ... 19 cherries anh đào /ˈtʃest.nʌt/ - /ˈɑː.mənd/ /ˈgreɪp.fruːt/ - 18 pear /peəʳ/ 32 chestnut (s) hạt dẻ - hạnh bưởi trùm almond (s) grapefruit 20 (a bunch of) bananas /bəˈnɑː.nəz/ - (một nải) chuối ... khô 22 prune 35 honeydew melon /ˈhʌn.i.djuː ˈmel.ən/ - dưa bở ruột xanh 10 lime /laɪm/ oseberries /ˈgʊz.bər.is/ - lý gai - chanh cam 24 raisin (s) /ˈreɪ.zən/ - nho khô - chà /ˈkæn.tə.luːp/ - 23...
 • 37
 • 633
 • 6
Từ vựng tiếng anh về các loài hoa

Từ vựng tiếng anh về các loài hoa

Tiếng anh

... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 43 Peony flower 44 White-dotted 43 Hoa mẫu đơn 44 Hoa mơ ...
 • 2
 • 552
 • 2
VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN VỀ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH BẰNG TIẾNG ANH

VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN VỀ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH BẰNG TIẾNG ANH

Tiếng anh

... ĐOẠN VĂN VỀ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH BẰNG TIẾNG ANH Hi,everybody ! I come from a family of four people : My parents , my ... giúp bố mẹ công việc gia đình thời gian rảnh bà thích xem phim cattoon đọc truyện tranh Bất nơi cô nhiệt tình thân thiện, cô thường yêu Và hai mươi mốt tuổi, theo học trường Đại học Công nghiệp ... thích làm vườn nhiều lắng nghe tin tức His sở thích đặc biệt xem chim đào Để anh, thứ trở nên đẹp theo ý kiến mình, lao động vinh quang Do đó, anh không ghét điều Mẹ bốn mươi lămlàm việc...
 • 3
 • 35,762
 • 45
VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN VỀ SỞ THÍCH BẰNG TIẾNG ANH

VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN VỀ SỞ THÍCH BẰNG TIẾNG ANH

Tiếng anh

... VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN VỀ SỞ THÍCH BẰNG TIẾNG ANH Bài viết số Hello.My name is Dung.I am eighteen years old.My hobby is read ... sister.I love blue sky,the star,the love birds,the beautiful life,my family,my friend and everyone Bài viết số I have many hobbies, but I like reading most Books are always a good friend to me It is...
 • 2
 • 13,408
 • 11

Xem thêm