0

bai tap ve cau truc gian co dap an

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Ngữ pháp tiếng Anh

... 4.That officer announced that the meeting was delayed until next week.5.He discovered that this cotton was grown in Egypt.6.They promise that the performance will start on time.7.He recommends that ... business trip to England.4.It was announced that the meeting was delayed until next week.5.It was discovered that this cotton was grown in Egypt.6.It is promised that the performance will start ... shoplifter.11.Are you going to have the shoemaker repair your shoes?12.I must have the dentist check my teeth.13.She will have a veterinary surgeon examine her dog.14.We had a man take this photograph...
 • 4
 • 115,564
 • 6,105
bai tap ve cau truc tiep va gian tiep

bai tap ve cau truc tiep va gian tiep

Tiếng anh

... it.→……………………………………………………………………………………………….32. They have never known him to behave so badly.→……………………………………………………………………………………………….33. They let Anna teach Bob.→……………………………………………………………………………………………….34. ... her.→……………………………………………………………………………………………… 26. Let me know if there is anything we should do.→……………………………………………………………………………………………… 27. Did nobody ever teach you how to behave?→……………………………………………………………………………………………… 28. ... →……………………………………………………………………………………………… 30. It must have disappointed him terribly that people told him they didn’t want him. ( three passives).→……………………………………………………………………………………………… →………………………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 10,904
 • 797
Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng có đáp án

Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng đáp án

Quản trị mạng

... password Ciscoenable secret password Ciscob.b.enable secret Ciscoenable secret Ciscoc.c.enable secret ciscoenable secret ciscod.d.enable password Ciscoenable password CiscoEdited ... 4b.b.Router(config)#line vty 0 4Router(config)#line vty 0 4c.c.Router(configRouter(config--if)#line console 0if)#line console 0d.d.Router(config)#line vty allRouter(config)#line ... mạạng LAN lng LAN làà(ch(chọọn 2):n 2):a.a.SwitchSwitchb.b.NICNICc.c.HubHubd.d.RepeaterRepeatere.e.RJ45 transceiverRJ45 transceiverEdited by Foxit ReaderCopyright(C)...
 • 132
 • 6,848
 • 13
Bài tập Vật Lý hạt nhân có đáp án

Bài tập Vật Lý hạt nhân đáp án

Trung học cơ sở - phổ thông

... Tìm phát biểu sai về tia phóng xạ anpha . A. Tia anpha bị lệch về phía bản âm của tụ điện . B. Tia anpha là chùm hạt nhân hêli 42He mang điện +2e. C. Hạt anpha phóng ra từ hạt nhân với vận ... Thời gian bán rà của 9038Sr là T = 20 năm. Sau 80 năm, số phần trăm hạt nhân còn lại ch-a phân rà bằng: A. Gần 25%. B. Gần 12,5%. C. Gần 50%. D. Gần 6,25%. 42. Trong khoảng thời gian 4h, ... và số hạt nhân ban đầu là:A. 0,4 B. 0,242 C. 0,758 D. 0,082 40. Chu kì bán rà của một đồng vị phóng xạ bằng T. Tại thời điểm ban đầu mẫu chứa N0 hạt nhân. Sau khoảng thời gian 3T, trong mẫu:...
 • 11
 • 8,529
 • 38
BAI TAP ESTELIPIT THEO MUC DO CO DAP ANRAT HAY

BAI TAP ESTELIPIT THEO MUC DO CO DAP ANRAT HAY

Tài liệu khác

... là :A. CH2=CH-COONa, HCOONa và CH≡C-COONaB. CH3-COONa, HCOONa và CH3-CH=CH-COONaC. HCOONa, CH≡C-COONa và CH3-CH2-COONaD. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa và HCOONaCâu 42: Cho ... khác trong nhóm sau đây: CH3COOCH3; CH3COOCH2CH3; HCOOCH3; CH3CH2COOCH3; (CH3)2CHCOOCH3A. HCOOCH3B. CH3COOCH3C.(CH3)2CHCOOCH3D.CH3COOCH2CH3Câu 66: Khi thủy ... CH3COONH4, CH3COOH, CH3COOC2H5B. C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO, CH3COO-C2H5C. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5D. CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOC2H5Câu...
 • 9
 • 2,204
 • 62
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ĐÁP ÁN

Hóa học

... glixerin (glixerol), an ehit axetic, rượu (ancol) etylic.B. glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), an ehit axetic.C. glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic.D. lòng ... ứng: NaCl → (X) → NaHCO3 → (Y) → NaNO3. X và Y thể làA. NaOH và Na2 CO 3. B. Na2 CO 3 và NaClO.C. NaOH và NaClO. D. NaClO3 và Na2 CO 3.[<br>]Cho khí CO (dư) đi vào ống ... =CHCOOCH3. B. CH2=C(CH3)COOCH3.C. C6H5CH=CH2. D. CH3COOCH=CH2.[<br>]Trong công nghiệp, axeton được điều chế từA. propan-1-ol. B. cumen. C. propan-2-ol. D. xiclopropan.[<br>]Cho...
 • 5
 • 13,420
 • 367
chuyên đề BÀI TẬP HÓA9 cho HS giỏi có đáp án

chuyên đề BÀI TẬP HÓA9 cho HS giỏi đáp án

Hóa học

... 50% Cx = 50% => hhA : 50% C22HH44 ; 50%H ; 50%H22 - Cho hh A ban đầu là 1 mol - Cho hh A ban đầu là 1 mol ⇒ n Cn C22HH44 = 0,5 mol ; nH = 0,5 mol ; nH22 = ... hỗn hợp A . ( Đề thi HS Giỏi Tỉnh BĐ 02-03 ) ( Đề thi HS Giỏi Tỉnh BĐ 02-03 ) BAỉI TAP BAỉI TAP HOA HOẽC HệếU CễHOA HOẽC HệếU Cễ BÀI TẬP 3BÀI TẬP 3Hỗn hợp khí A gồm : CHHỗn hợp...
 • 9
 • 1,347
 • 24
Bài tập Kinh tế lượng 2 có đáp án

Bài tập Kinh tế lượng 2 đáp án

Tài liệu khác

... về tiền lương trung bình 1 giờ (mean hourly wage, đặt tên biến là Meanwage) và số năm được đào tạo (years of schooling, đặt tên biến là Education) như sau:Quan sát(n)Số năm được đào tạo(Education ... khoảng tin cậy liên quan trực tiếp tới độ lớn của độ lệch chuẩn của hàm ước lượng và độ lệch chuẩn của hàm ước lượng liên quan trực tiếp tới độ lệch chuẩn của số hạng sai số. Anh/Chị cần viết được ... tương quan với nhau, thì các hàm ước lượng (OLS) vẫn là không chệch. Điều này không đúng. Để thấy tại sao, hãy viết biểu thức sau đối với hàm ước lượng độ dốc :Nếu Xi và ui tương quan với...
 • 9
 • 39,646
 • 775
Bài tạp nâng cao hóa 9 có đáp án

Bài tạp nâng cao hóa 9 đáp án

Hóa học

... 27,9g muối khan .dd B. cạn dd B thu được 27,9g muối khan .Phần 2 : Cho vào 800ml dd HCl xM và làm tương Phần 2 : Cho vào 800ml dd HCl xM và làm tương tự thu được 32,35g muối khan . tự thu ... gam hh X hòa tan trong nước dư thì thu TN1: Đem m gam hh X hòa tan trong nước dư thì thu được 0,2 mol Hđược 0,2 mol H22 thoát ra . thoát ra .TN2: Đem m gam hh X hòa tan trong dd KOH ... gam hh X hòa tan trong dd KOH dư thí thu được 0,35 mol Hthu được 0,35 mol H22 thoát ra . thoát ra .TN3: Đem m gam hh X hòa tan trong dd HCl dư thì TN3: Đem m gam hh X hòa tan trong dd...
 • 6
 • 5,916
 • 120
Bài tập kinh tế vi mô có đáp án

Bài tập kinh tế vi mô đáp án

Cao đẳng - Đại học

... trong tương lai anh ta sẽ nhận được tổng thu nhập là 264 triệu đồng (154 + 100 + 100x10%). Đường giới hạn ngân sách chỉ ra khả năng này và các khả năng trung gian khác.2. Giả sử An đang sử dụng ... đường ngân sách ban đầu => thỏa mãn tăngNếu C trùng đường ngân sách ban đầu => thỏa mãn như ban đầuNếu C bên dưới đường ngân sách ban đầu => thỏa mãn giảm so với ban đầu.Theo số liệu ... đúng với thời gian của chúng, hãy biểu diễn bằng đồ thị điểm cân bằng tiêu dùng của anh ta.Nếu X = 100, r = 10%, Y= 154 => điểm cân bằng tiêu dùng đạt được ở A(100,154) Nếu An sử dụng các...
 • 31
 • 19,245
 • 110
Bài tập nguyên lý thống kê (có đáp án)

Bài tập nguyên lý thống kê (có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... a tr ti n. Hàng mua đang đi đ ng.ộ ị ế ư ả ề ườN TK151: 200trợN TK133: 20trợCó TK331: 220trNV3: Nh p kho lô hàng nghi p v 2. Chi phí v n chuy n là 4tr + thu GTGT5%, thanh toán vàoậ ở ệ ụ ậ ... 550trNV6: Hoàn thành th t c xu t kh u và mang ch ng t xu t kh u đ n ngân hàng nh thu ti n. (tủ ụ ấ ẩ ứ ừ ấ ẩ ế ờ ề ỷ giá giao d ch 16000).ịGhi nh n doanh thu:ậN TK131: 40.000USD x 16.000ợCó ... 200tr + thu GTGT 10% ch a tr ti n. Hàng mua đang đi đ ng.ộ ị ế ư ả ề ườ3. Nh p kho lô hàng nghi p v 2. Chi phí v n chuy n là 4tr + thu GTGT5%, thanh toán vào ti nậ ở ệ ụ ậ ể ế ề t m ng.ạ ứ4....
 • 8
 • 26,586
 • 293
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3(CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3(CÓ ĐÁP ÁN)

Hóa học

... FeCl3C. Na2 CO 3 và BaCl2D. K2 CO 3 và NaCl50. Quá trình thổi khí CO 2 vào dung dịch NaOH, muối tạo ra theo thứ tự là :A. NaHCO3, Na2 CO 3B. Na2 CO 3, NaHCO3C. Na2 CO 3D. Không ... 287)Thành phần của hỗn hợp Y là :A. 0,125 mol CO và 0,125 mol CO 2.B. 0,2 mol CO và 0,05 mol CO 2.C. 0,1 mol CO và 0,15 mol CO 2.D. 0,15 mol CO và 0,1 mol CO 2.26. Khử hoàn toàn 24g hỗn hợp CuO ... 1)Cho khí CO 2 tan vào nước cất pha vài giọt quỳ tím. Dung dịch màu nào?A. Xanh B. ĐỏC. Tím D. Không màu2)Sau khi đun nóng dung dịch một thời gian thì dung dịch màu nào ?A. Xanh B....
 • 10
 • 13,344
 • 459
Bài tập kinh tế vi mô (có đáp án)

Bài tập kinh tế vi mô (có đáp án)

Kế toán tài chính

... d. Co dãn.e. Co dãn hoàn toàn.49. Câu nào liên quan đến co dãn của cầu theo giá sau đây là đúng:a. Co dãn của cầu theo giá là không đổi đối với bất kỳ đường cầu nào.b. Cầu trong ngắn hạn co ... trong thuế khi cầu là:a. Tương đối không co dãn.20 3 46. Các chi phí kinh tế của hãng bao gồm;a. Chi phí hội của thời gian của nhà kinh doanh.b. Doanh thu thể thu được từ các tài sản ... Tại sao doanh thu của nông dân lại cao hơn trong những năm sản lượng thấp do thời tiết xấu?a. Cầu co dãn hơn cung.b. Cung co dãn hoàn toàn.c. Cầu không co dãn; sự dich chuyển sang trái của...
 • 113
 • 13,975
 • 6

Xem thêm