0

bai tap ve cau dieu kien có đáp án

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Ngữ pháp tiếng Anh

... police arrest the shoplifter.11.Are you going to have the shoemaker repair your shoes?12.I must have the dentist check my teeth.13.She will have a veterinary surgeon examine her dog.14.We had a ... week.2.She will have Peter wash her car tomorrow.3.They have her tell the story again.4.John gets his sister to clean his shirt.5.Anne had had a friend type her composition.6.Rick will have a barber ... notifies all the workers that they will have to work extra hard this month.10.They have persuaded me that they will go with me to the stadium.11.They have decided that the company will go to the...
 • 4
 • 115,564
 • 6,105
CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ CÂU ĐIỀU KIỆN

CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ CÂU ĐIỀU KIỆN

Tiếng anh

... If………………………………………….……………………………………………… 42. I never got very lonely because I have lots of good friends. If…………………………………………………………………………………………… 43. We didn’t go on holiday because we didn’t have enough time. If…………………………………………………………………………………………… ... prison because a detective recognized him. > If a detective 36. He doesn’t have the money and he cannot afford a new car. If………………………………………………………………………………………… 37. Susan felt sick because ... should + have + PII could[Eg: 1. If I had gone there, I would have met him.2. If she had had enough money, she would have bought that car.3. If he had studied hard enough, he would have passed...
 • 7
 • 43,796
 • 4,213
Bài tập về câu điều kiện loại 1+2+3

Bài tập về câu điều kiện loại 1+2+3

Tiếng anh

... _______ more carefully, she might not have made too many mistakes.16/ You would have to stay in bed unless your health (improve) _______. 17/ If I (have) ________ a typewriter, I could type ... well.12/ If I became very rich, I (build ) _______ a hospital for the poor.13/ If he (give) _______ up smoking, as his doctor orders, he will be soon well again.14/ He (not, have) _______ an accident ... regularly.4/ If I (know) ________ his telephone number, I would give it to you.5/ If you (arrive) ________ ten minutes earlier, you would have got a seat.6/ If he (study) ________ harder, he can pass...
 • 2
 • 41,803
 • 2,480
bai tap ve cau dieu kien

bai tap ve cau dieu kien

Tiếng anh

... very beautiful. I saw her at school yesterday.A. This girl which I saw at school yesterday is very beautiful.B. This girl whom I saw at school yesterday is very beautiful.C. This girl is very ... a present .Thank you very much for it. a. You sent me a present which thank you very much for it. b. Thank you very much for a present which you sent me. c. Thank you very much for the present, ... reason. 10.The restaurant serves good food with reasonable prices. We often have lunch there. III. Choose the best option1. Can I borrow your car for this evening? – Sure, but Nora’s using...
 • 4
 • 4,029
 • 304
các dạng bài tập về câu điều kiện

các dạng bài tập về câu điều kiện

Tiếng anh

... 3) Dạng viết lại câu đổi từ câu if sang dùng unless:Unless sẽ thế vào chỗ chữ if, bỏ not, vế kia giữ nguyên. Ví dụ:If you...
 • 2
 • 2,815
 • 33
Bài tập dao động điều hòa có đáp án

Bài tập dao động điều hòa đáp án

Vật lý

... = 0,5 m, vật khối lượng m = 40 g mang điện tich q = - 8.10-5 C dao động trong điện trường đều phương thẳng đứng chiều hướng lên và cường độ E = 40 V/cm, tại nơi g = 9,79 m/s2. ... 0,5 m, vật khối lượng m = 40 g mang điện tich q = - 8.10-5 C dao động trong điện trường đều phương thẳng đứng chiều hướng xuống và cường độ E = 40 V/ cm, tại nơi g = 9,79 ... trăng 81 lần, và bán kính trái đất lớn hơn bán kính mặt trăng 3,7 lần. Xem như ảnh hưởng của nhiệt độ không đáng kể? Câu 15: Người ta đưa một con lắc đơn từ mặt đất lên một nơi độ cao 5km....
 • 14
 • 37,234
 • 1,344
Một số bài trắc nghiệm câu điều kiện và đáp án

Một số bài trắc nghiệm câu điều kiệnđáp án

Ngữ pháp tiếng Anh

... come C. would come D. would have come 4. If we took the 10:30 train, ___ too early.A. we would arrive B. we should arrive C. we will arrive D. we may arrive 5. It’s very crowded here. I wish there ... you’ll have to be experienced in the field.A. want B. wanted C. had wanted D. wants13. If the doctor had arrived sooner, the boy ___ saved.A. might be B. have been C. was D. might have been ... would you visit?A. have B. had C. have had D. will have10. Trees won’t grow ___ there is enough water.A. if B. when C. unless D. as 11. ___ she agreed, you would have done it.A. If B. Had...
 • 2
 • 22,665
 • 706
Tài liệu Bài tập trắc nghiệm về cấu hình electron (Có đáp án) pptx

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm về cấu hình electron (Có đáp án) pptx

Cao đẳng - Đại học

... Oxi 3 đồng vị là: 16O; 17O; 18O. Hidro 2 đồng vị là 1H và 2H. số loại phân tửnước thểtạo thành từ các đồng vị trên là:A. 9 B. 12 C. 18 D. 2420. Trong tự nhiên đồng 2 ... Nguyên tố hóa học là:A. những nguyên tố cùng điện tích hạt nhân. B. những nguyên tố cùng sốkhốiC. những hạt cùng số nowtron. D. những phân tử cùngsố phân tử khối2. Các hạt cấu ... hạtnhân6. Đồng vị là những:A. hợp chất cùng điện tích hạt nhân.B. nguyên tố cùng điện tích hạt nhân.C. nguyên tố cùng số khối A.D. nguyên tử cùng điện tích hạt nhân và khác nhau...
 • 15
 • 3,948
 • 47
Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng có đáp án

Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng đáp án

Quản trị mạng

... switch:a.a.StraigthStraigth--throughthroughb.b.Crossover cableCrossover cablec.c.Crossover vCrossover vớới mi mộột CSU/DSUt CSU/DSUd.d.Crossover vCrossover vớới mi mộột router git router ... Company,2005-2007For Evaluation Only. 2929Câu 5Câu 5Thông điThông điệệp DHCP Discover (chp DHCP Discover (chọọn 2):n 2):a.a.SSửửddụụng FF:FF:FF:FF:FF:FF lng FF:FF:FF:FF:FF:FF ... 2):a.a.SwitchSwitchb.b.NICNICc.c.HubHubd.d.RepeaterRepeatere.e.RJ45 transceiverRJ45 transceiverEdited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation...
 • 132
 • 6,848
 • 13
Bài tập Vật Lý hạt nhân có đáp án

Bài tập Vật Lý hạt nhân đáp án

Trung học cơ sở - phổ thông

... rằng từ khi Trái Đất đà chất urani mà chu kì bán rà là T = 4,5.109 năm. Nếu ban đầu 2,72 kg urani thì nay chỉ còn lại 1,26 kg. B. Chất phóng xạ polônin 210Po chu kì bán rà 128 ... khả năng ion hoá chất khí C. tính đâm xuyên yếu D. vận tốc xấp xỉ bng vận tốc ánh sáng. 4. Chất iốt phóng xạ 131I53 có chu kỳ bán rà 8 ngày. Nếu nhận đ-ợc 100 g chất này thì sau 8 ... nào cùng số prôtôn? A. Hạt nhân Th và Hạt nhân Ra B. Hạt nhân U và Hạt nhân Ra C. Hạt nhân Pa và Hạt nhân Ra D. Không cặp hạt nhân nào cùng số prôtôn 30. Những hạt nhân nào cùng...
 • 11
 • 8,529
 • 38

Xem thêm