0

đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh 17

đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (17)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (17)

Vật lý

... PHÚC (Đáp án có 03 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2013-2014 ĐÁP ÁN MÔN: VẬT 11 (Dành cho học sinh THPT không chuyên) Ghi chú: 1.Nếu thí sinh sai thi u đơn vị đáp số trung gian đáp ... thi u đơn vị đáp số trung gian đáp số cuối lần sai thi u trừ 0,25đ, tổng số điểm trừ phần không nửa số điểm phần kiến thức Nếu thí sinh làm cách khác cho đủ điểm Bài Nội dung Điểm u ur u r u ... A AB cos α + P x.cos α = N AB.sin α P Px ⇒ N2 = + AB hay P Px ⇒ Fms = + (*) AB P r α F ms Thay vào (*) ta tìm x = 1,3m u u u r r r a) Cường độ điện trường M: E = E1 + E E1 = E = k q a...
 • 4
 • 2,702
 • 70
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (6)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (6)

Vật lý

... VĨNH PHÚC (Đáp án có 06 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013 ĐÁP ÁN MÔN: VẬT (Dành cho học sinh THPT Chuyên) v Câu Ý 2đ Nội dung Để vật không chạm tường phải không rời ván Sau ... vật ván chuyển động vật trở lại tường, 0,5 v0 2v0 x1 quãng đường vật ván Suy ra: v1 = ; x1 = , vật 3µg ván chuyển động vật lao vào tường, trình diễn giống hệt trên, vật thêm quãng đường x2 ván: ... …………………………………… ………… … 0,25 + sin α Tìm áp lực vật lên mặt bán cầu Để làm điều ta xét HQC phi quán tính gắn với bán cầu Q sin α Gia tốc bán cầu: ac = m Vật HQC gắn với bán cầu chuyển động tròn chịu tác dụng...
 • 7
 • 2,447
 • 59
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (8)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (8)

Vật lý

... Câu Câu 1: (2đ) Câu 2: (2đ) ĐÁP ÁN KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013-2014 ĐỀ THI MÔN: VẬT (Dành cho học sinh THPT không chuyên) Đáp án at x1 = x + v t1 + (1) 2 at x = x + ... ………………………………………………………………………………… Thay (3) vào (4) ta tính được: Δl = 0,4 (m) (5) Thay (5) vào (2) ta tính được: u = (m/s) (6) 0,25đ ……… 0,25đ ……… 0,25đ Thay (6) vào (1) ta tìm được: v = (m / s ) ≈ 17, 9 (m/s) ………………………………………………………………………………… ... ……………………………………………………………………………… x + x1 → vật chuyển động nhanh dần Nếu x < ………………………………………………………………………………… x + x1 → vật chuyển động chậm dần Nếu x > Điểm 1đ ……… 0,5đ ……… 0,5đ a) Gọi vận tốc hệ hai vật A đạn sau va chạm...
 • 5
 • 3,773
 • 101
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (9)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (9)

Vật lý

... l1 – v1.t = 60 m y = l2 – v2.t = 90 m  Khoảng cách hai chất điểm l = x + y ≈ 108 ,17 m c Chọn hệ quy chiếu gắn với y vật 1, vật đứng yên r B −v1 vật chuyển động với r r r vận tốc v 21 = v − v1 ...  Khoảng cách gần hai vật độ dài đường cao AH: · L = AH = AB.sin ABH ≈ 36 m ( + Thời gian từ lúc t = khoảng cách hai vật nhỏ là: AB · t = BH cos ABH ≈ 32,1 s = v 21 v1 + v 2  Toạ độ vật là: x ... độ khí không đổi bỏ qua ma sát ĐÁP ÁN Bài (2 điểm) Nội dung a Hai vật đến O lúc thời gian chuyển động chúng phải l1 l = nhau: v1 v b thời điểm t = 10 s khoảng cách từ chất điểm đến O là: x =...
 • 6
 • 1,303
 • 27
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (10)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (10)

Vật lý

... HƯỚNG DẪN CHÂM THI HSG MÔN VẬT LỚP 10 (CHUYÊN) NĂM HỌC 2013 – 2014 Câu Lời giải Gọi n: số lần chất điểm chuyển động với thời gian ... 10 20 20 r r r r + Xét vật m: P + N1 + Fms 21 = ma (1) F Chiếu lên OX: Fms21= ma ⇒ a1 = mn 21 m Chiếu lên OY: N1 – P1 = ⇒ N1 = P1 ⇒ Fms21= k1.N1 = k1.mg k1mg = k1 g Khi vật bắt đầu trượt thì ... P1 ⇒ Fms21= k1.N1 = k1.mg k1mg = k1 g Khi vật bắt đầu trượt thì a1 = k1mg m r r r r r r r + Xét vật M: F + P2 + P + N + Fms12 + Fms = ( M + m)a2 ⇒ a1 = F cos α − Fms12 − Fms M +m F sin α − (...
 • 5
 • 1,237
 • 30
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (11)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (11)

Vật lý

... ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI HSG LỚP 11 (CHUYÊN )NĂM 2011 MÔN VẬT Câu 1: (2 điểm) a) Do vận tốc đầu khối tâm không nên vừa đặt xuống vành vừa quay vừa trượt mặt ... thời điểm v=ωR vành lăn không trượt Do ta xét vành lên gồm hai giai đoạn: * Giai đoạn vừa quay vừa trượt: - Phương trình chuyển động là: -FmsR=mR γ => γ=-µgcosα/R Đến thời điểm t1 vành kết thúc ... đường mà vành lên giai đoạn ( µ cos α − sin α )ω0 R S1=v1 /2a = g (2µ cos α − sin α ) 2 (0,5 đ) * Giai đoạn vành lăn không trượt: Lực ma sát nghỉ hướng lên trên: Phương trình động lực học cho...
 • 6
 • 1,157
 • 17
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (14)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (14)

Vật lý

... SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC - Câu (2đ) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 NĂM HỌC 2011-2012 HƯỚNG DẪN CHẤM THANG ĐIỂM MÔN: VẬT – KHÔNG CHUYÊN Nội dung Khi miệng ống dưới, không khí ống ... ta được: F = FAC + FDCcos450 + FBCcos450 → F= kq    + 2÷ l2   0,25 0,25 Xét cầu C Các lực tác dụng vào cầu gồm: ur ur uuuur uuuu uuuur u u r T , P , FAC , FBC , FDC ur ur uuu uuu uuur u ... I= E2 − E1 = 1,5 A R + r1 + r2 UCD = UCA + UAD = R1I1 + E1 +r1I = +3I = 10,5V 0,25 Lực tác dụng vào điện tích đặt C hình vẽ uuu uuu uuur uu r r r FAC + FBC + FDC = F (1) u r Do tính đối xứng nên...
 • 4
 • 5,686
 • 158
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (15)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (15)

Vật lý

... GD&ĐT VĨNH PHÚC (Đáp án có 05 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2012-2013 ĐÁP ÁN MÔN: VẬT (Dành cho học sinh THPT không chuyên) I LƯU Ý CHUNG: - Hướng dẫn chấm trình bày cách giải với ... chấm trình bày cách giải với ý phải có Khi chấm học sinh làm theo cách khác đủ ý cho điểm tối đa - Điểm toàn tính đến 0,25 không làm tròn II ĐÁP ÁN Câu Ý Nội dung Điểm 1 Gọi điện trở toàn phần ... gia tốc m1 m2 2a gia tốc m3 a Gọi lực ma sát m3 với sàn Fms’ Các lực tác dụng vào vật hình vẽ bên Áp dụng định luật II Niutơn cho vật ta có pt sau: m1g – T = m1.2a (5) T- Fms = m2.2a (6) ...
 • 6
 • 2,696
 • 67
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (16)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (16)

Vật lý

... GD&ĐT VĨNH PHÚC (Đáp án có 04 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2012-2013 ĐÁP ÁN MÔN: VẬT 11 (Dành cho học sinh THPT chuyên) I LƯU Ý CHUNG: - Hướng dẫn chấm trình bày cách giải với ý ... chấm trình bày cách giải với ý phải có Khi chấm học sinh làm theo cách khác đủ ý cho điểm tối đa - Điểm toàn tính đến 0,25 không làm tròn II ĐÁP ÁN Câu Ý Nội dung Điểm 2đ Trong chu trình: - Nhiệt ... = T2 V2 theo đề V1 = V3 = nV2 T2 T3 T3 Thay vào biểu thức H 1− γ n ……………………………… 0,5 H = 1− γ 1− n 2đ - HS luận X, Y L C………………… 0,5 (Khi chuyển hộp từ cách mắc nối tiếp thành cách mắc song...
 • 4
 • 1,624
 • 42
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (18)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (18)

Vật lý

... ĐÁP ÁN ĐỀ XUẤT THI HSG CẤP TỈNH LỚP 11 CHUYÊN MÔN VẬT NĂM HỌC 2013 - 2014 Bài (2 điểm) * Khi điện áp U1 Điều kiện cân giọt ... không quán tính gắn với bình Mỗi điểm bề mặt thuỷ ngân cân tác dụng trọng lực P=mg lực quán tính li tâm F=ma - Khi cân bằng, mặt thoáng thuỷ ngân vuông góc với hợp lực hai lực (0,25đ) - Mặt thoáng ... trục lò xo, gốc tọa độ trùng vào vị trí cân vật sau có lực F tác dụng hình vẽ Khi đó, vị trí ban đầu vật có tọa độ x0 Tại vị trí cân bằng, lò xo bị biến dạng lượng x0 và: k F F m F = − kx0 ⇒ x0...
 • 5
 • 2,434
 • 52
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (19)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (19)

Vật lý

... Đáp án: Câu (2 điêm): a Tính góc α vật rời mặt cầu v = v0 + gR (1 − cosα ) Vận tốc vị trí α: (0,25 đ) N = mg cos α − Áp lực mặt cầu tác dụng lên vật m: Để vật rời mặt cầu B ... m.dl ∑r πR m (0,25 đ) 2π R.OG = ∑ 2π r.dl = 4π R OG = d = 2R π (0,25 đ) O (0,5 đ) G b Momen quán tính vật IO = IG + m.OG2 (0, đ) 4R2 IG = m( R − ) = mR (1 − ) π π (0,5 đ) c Tính chu kì dao động ... cos α − g − v2 v2 = m(3g cos α − g − ) (0,25 đ) R R v0 = → α0 = 47,670 R (0,5 đ) b Tính thời gian vật trượt từ A đến B R.dα = v.dt Ta có (0,5 đ) R.dα = v0 + gR (1 − cosα ).dt R t=∫ α0 t=∫ 0,832...
 • 4
 • 590
 • 6
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (20)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (20)

Vật lý

... DẪN CHÂM THI HSG MÔN VẬT LỚP 11 (CHUYÊN) NĂM HỌC 2013 – 2014 Câu a b Lời giải Điểm 2,00 Công mà khí thực trình đẳng áp 1-2: A12 = p1(V2 – V1)=R(T2 –T1) Công trình đẳng tích: A23 = Theo đề công ... đặt mặt phẳng nằm ngang, B song song với nhau, cách khoảng l Các ray nối E với qua nguồn điện hình vẽ Suất điện động nguồn l E E, điện trở không đáng kể kim loại khối lượng m, chiều dài l, điện ... (1) (2) R-x x (3) (4) (5) (6) 0,25 0,25 Thay kết vào (3): dQ = RdT + RdT = 3RdT 2 dQ = 3R Suy nhiệt dung: C = dT a 0,25 Ro 0,5 ( E − U ) R0 Eη vào (5) ta có U 02 U − Eη R0 Eη ( E − U ) R0 Eη =...
 • 6
 • 601
 • 12
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (1)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (1)

Vật lý

... (1) (2) v 2vo = - 4m/s, v = = 2m/s (0,25) 3 - Sau va chạm vật m chuyển động ngợc lại với lúc trớc va chạm, vật M có vận tốc đầu v Thay số vào, giải hệ (1) (2) ta đợc: v0 = chuyển động lên tới độ ... vật M, ta có: Mv kx kx + = Mgh + 2 (4) (0,25) - Thay số vào, giải hệ (3) (4) ta đợc: x 2cm, h 22cm (0,5) ========================================================================= *-Nu thớ sinh ... S5 - S4 = 4,5a = 36cm a = 8cm/s2 (0,5) b) Gi thi gian vt i ht 9m u v 10m u l t9, t10 ta cú: 18 = at9 t9 = a 10 = at t = 20 10 10 a (1) Thi gian vt i ht 1m cui l: t = t10 t9 = 20...
 • 4
 • 5,225
 • 169
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (1)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (1)

Vật lý

... HSG LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013-2014 ĐÁP ÁN MÔN: VẬT 10 (Dành cho học sinh THPT không chuyên) Ghi chú: Nếu thí sinh sai thi u đơn vị đáp số trung gian đáp số cuối lần sai thi u trừ 0,25đ, tổng ... Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: …………………….……… …….…….….….; Số báo danh…………………… SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC (Đáp án có 03 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 THPT ... Khoảng cách hai chất điểm l = x + y ≈ 108 ,17 m c Khoảng cách hai vật d = x + y = (100 − 4t) + (120 − 3t) = 25t − 1520t + 24400 (2 điểm) Từ ta có dmin= 36m, (khi t=30,4s)  Vị trí vật là:...
 • 5
 • 4,111
 • 140
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (2)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (2)

Vật lý

... rời HQC trở thành HQC quán tính, lúc thành phần trọng lực đóng vai trò lực hớng tâm: v mv1 mv2 ; v = = mgcos = mg cos sin R R sin (*) (0,25) - Thay v1 biểu thức vào, đợc phơng trình : 2 ... gR cos .sin cos3 + 3cos = cos = 0,596 (0,25) v1 + tan - Thay vào (*): v1 = gR cos .sin = gR cos cos ) ( Còn cầu cách mặt đất : h = H R ( cos ) * Biện luận : (0,25) - Nếu H < R ( ... Trong h quy chiu ri vi gia tc g: hỡnh dung cỏc git nc vng ng thi ti cỏc im trờn mộp bỏnh xe s chuyn ng theo quỏn tớnh v = R Sau thi gian t chỳng s trờn ng trũn bỏn kớnh r = ( R + v 2t ) (0,25)...
 • 4
 • 404
 • 10
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (3)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (3)

Vật lý

... KÌ THI CHỌN HSG LỚP 10 NĂM HỌC 2011-2012 HƯỚNG DẪN CHẤM THANG ĐIỂM MÔN: VẬT – KHÔNG CHUYÊN Điểm 0,25 ⇔ t − 4tot + 2to2 = ⇔ t = to (2 + 2) ………………………………………………… 0,25 Sau thời điểm to, vật ... phương trình vận tốc vật là: v = v o + at = −5 + 2t …………………………… * Sau 2s, vận tốc vật là: v=-5+4=-1m/s……………………………………… - Như sau 2s vật chuyển động ngược chiều dương, nên độ biến thi n (2đ) u ur ... thời điểm t0 vật chuyển động với gia tốc –a ………………………………… Phương trình chuyển động vật t>to là: 1 x = x o + vo (t − t o ) − a (t − t o ) = − at + 2at o t − at o …………………………… 2 Khi vật trở điểm...
 • 4
 • 2,751
 • 27
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (4)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (4)

Đề thi lớp 10

... ĐT VĨNH PHÚC - Câu (2đ) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 NĂM HỌC 2011-2012 HƯỚNG DẪN CHẤM THANG ĐIỂM MÔN: VẬT – CHUYÊN Lời giải Khi tới điểm cao nhất, vật có gia tốc vuông góc với vận tốc ... hướng tâm vật ……………………………………………… Bán kính cong đỉnh parabol quỹ đạo chuyển động R thỏa mãn: g= (vx ) (v.cos 60 ) = → R = 2,5m …………………………………………………… R R → Bán kính cong đỉnh parabol mà học sinh vẽ ... 1 Biến đổi toán học: tan (α - ϕ ) = tanα = µ → tan α = …….…………… 3− µ2 3 (2đ) * Giai đoạn 1: Khối trụ chuyển động sang phải, lực ma sát trượt: Fms = µmg Theo phương trình động lực học cho chuyển...
 • 4
 • 2,988
 • 54
đề thi và đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật lý các tỉnh (5)

đề thi đáp án thi học sinh giỏi thpt môn vật các tỉnh (5)

Vật lý

... trang) K THI CHN HSG LP 10 THPT NM HC 2012-2013 P N MễN: VT Lí (Dnh cho hc sinh THPT khụng chuyờn) I LU í CHUNG: - Hng dn chm ch trỡnh by mt cỏch gii vi nhng ý c bn phi cú Khi chm bi hc sinh lm ... K t vt xung n mt ngang thỡ khong cỏch gia hai vt gim dn theo thi gian theo biu thc: d ( t ) = d1 ( v2 v1 ) t = 1, 2t n thi im t = 0,6 s sau (k t vt n chõn mt nghiờng) thỡ vt bt kp vt ... = 2.5.0,9 = 3( m / s ) 0,25 v2 = 2a2 s2 = 2a2 ( L + d ) = 2.5.2,5 = 5( m / s ) 0,25 0,75 Thi gian chuyn ng trờn mt phng nghiờng ca hai vt: v t1 = = = 0,6( s ) a1 v t = = = 1( s ) a2...
 • 5
 • 6,503
 • 167
Đề thi học sinh giỏi huyện môn Vật lý 8 năm học 2013 - 2014(có đáp án, khoái châu - hưng yên)

Đề thi học sinh giỏi huyện môn Vật 8 năm học 2013 - 2014(có đáp án, khoái châu - hưng yên)

Vật lý

... KHOÁI CHÂU ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2013 - 2014 Môn: Vật lí - Lớp Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM THI ( Bản ... gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM THI ( Bản hướng dẫn chấm thi gồm 03 trang ) Giám khảo ý : - Ngoài đáp án sau , HS làm theo cách khác mà chất vật đáp số cho điểm tối đa - Nếu HS làm từ xuống chưa ... sai , hoăc xuất phát từ quan niệm vật lí sai dù có kết không cho điểm - Trong bước tính toán yêu cầu HS phải có đủ phần công thức, thay số, kết đơn vị Nếu thi u sai ý bị trừ điểm Nếu điểm bước...
 • 4
 • 3,207
 • 23
Gián án Đề thi học sinh giỏi Huyện môn Vật lý năm học 2010_2011

Gián án Đề thi học sinh giỏi Huyện môn Vật năm học 2010_2011

Toán học

... PHÒNG GD – ĐT NGHI LỘC SINH GIỎI HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC NĂM HỌC: 2010-2011 – MÔN VẬT Bài (3điểm) Đáp án Chọn A làm mốc A C Điểm B Gốc thời gian lúc 7h Chiều ... t=2(h) Thay vào (1 ) ta : S = 18 + 18 = 54 ( km ) Vậy xe gặp lúc : + = h nơi gặp cách A 54 km Vì người lúc cách người xe đạp xe máy nên: * Lúc h phải xuất phát trung điểm CB tức cách A : AD = ... vị trí hai xe gặp tức cách A: 54 Km Vậy sau chuyển động h người đi quãng đường : S = 66- 54 = 12 ( km ) Vận tốc người : V3 = 12 = (km/h) Ban đầu người cách A: 66km , Sau 2h cách A 54 km nên người...
 • 5
 • 2,302
 • 43

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25