0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Chi phí thành lập Doanh nghiệp

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Sơ đồ 1: Quy trình tổ chức chứng từ TSCĐ Khi có nhu cầu đầu t đổi mới hoặc thanh lý, nhợng bán cũng nh các nghiệp vụ khác liên quan đến TSCĐ, chủ sở hữu sẽ ra các quyết định tăng, giảm, đánh giá lại TSCĐ... Khi đó doanh nghiệp phải thành lập ban giao nhận TSCĐ với trờng hợp tăng tài sản (hoặc ban thanh lý với trờng hợp giảm TSCĐ, ban kiểm nghiệm kỹ thuật các công trình sửa chữa lớn). Ban này có nhiệm vụ nghiệm thu, giao nhận (hoặc tiến hành thanh lý) TSCĐ và lập biên bản giao nhận (hoặc biên bản thanh lý, biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành) tuỳ từng trờng hợp công việc cụ thể. Lúc này, kế toán mới tiến hành lập thẻ TSCĐ (nếu mua sắm, đầu t mới TSCĐ), ghi sổ chi tiết, sổ tổng hợp, tính và phân bổ khấu hao, lập kế hoạch và theo dõi quá trình sửa chữa TSCĐ Cuối cùng là bảo quản và l … u chứng từ theo quy định.
 • 31
TÀI LIỆU LUẬN VĂN: “CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH” DOCX

TÀI LIỆU LUẬN VĂN: “CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH” DOCX

Việc doanh nghiệp có tồn tại hay không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có bảo đảm bù đắp được chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh hay không. Điều dó có nghĩa là doanh nghiệp phải tính toán hợp lý chi phí sản xuất và thực hiện quá trình sản xuất theo đúng sự tính toán ấy. Chi phí là chỉ tiêu chất lượng quan trọng phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Chi phí sản xuất sản phẩm thấp hay cao, giảm hay tăng phản ánh kết quả của việc quản lý, sử dụng vật tư lao động tiền vốn. Việc phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất là mục tiêu quan trọng không những của mọi doanh nghiệp mà còn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Vì vậy, công tác quản lý chi phí sản xuất là một khâu quan trong đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời chính xác về kết quả hoạt động sản xuất, đáp ứng nhu cầu trong việc ra quyết định quản lý, là yếu tố đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói riêng, tăng trưởng và phát triển nền kinh tế nói chung.
 • 46
GIÁO TRÌNH-LUẬT TÀI CHÍNH 1-CHƯƠNG 6 PPS

GIÁO TRÌNH-LUẬT TÀI CHÍNH 1-CHƯƠNG 6 PPS

+ Chi phí dự phòng. + Trợ cấp thôi việc cho người lao quy định của pháp luật lao động. Các chi phí hoạt động khác của doanh nghiệp Nhà nước bao gồm: Các khoản chi phí cho việc mua bán trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu, chi phí cho thuê tài sản cố định, chi phí cho hoạt động liên doanh, góp vốn cổ phần; chi phí cho việc thu hồi các khoản nợ đã xóa, chi phí để thu tiền phạt, giá trị còn lại và chi phí thanh lý nhượng, bán tài sản cố định; các khoản chi nộp phạt vi phạm hợp đồng, nộp phạt nợ quá hạn và các khoản chi phí khác.
 • 13
ĐỀ TÀI:

ĐỀ TÀI: "CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH" DOCX

1.1. Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất kinh doanh Sự phát sinh và phát triển của xã hội loài người gắn liền với quá trình sản xuất. Nền sản xuất xã hội của bất kỳ phương thức sản xuất nào cũng gắn liền với sự vận động và tiêu hao các yếu tố cơ bản tạo nên quá trình sản xuất. Nói cách khác, quá trình sản xuất hàng hoá là quá trình kết hợp giữa ba yếu tố : tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Đồng thời quá trình sản xuất hàng hoá cũng chính là quá trình tiêu hao của chính bản thân các yếu tố trên. Như vậy để tiến hành sản xuất hàng hoá, người lao động phải bỏ chi phí về thù lao lao động, về tư liệu lao động và đối tượng lao động. Vì thế sự hình thành nên các chi phí sản xuất để tạo ra giá trị sản phẩm sản xuất là tất yếu khách quan, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người sản xuất.
 • 34
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA BAO BÌ TUẤN ANH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA BAO BÌ TUẤN ANH

Căn cứ vào mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với khối lượng sản phẩm, công việc lao vụ sản xuất trong kỳ, chi phí sản xuất được chia làm hai loại: + Chi phí cố định (hay chi phí bất biến) là những chi phí không bị biến động trực tiếp theo sự thay đổi của khối lượng sản xuất sản phẩm. Chi phí này gồm có khấu hao tài sản cố định, chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị, tiền thuê đất, chi phí quản lý doanh nghiệp... Tuy nhiên trong kỳ có thể thay đổi về khối lượng sản phẩm thì các khoản chi phí cố định này chỉ mang tính chất tương đối có thể khống đổi hoặc biến đổi ngược chiều. Nếu như trong kỳ có sự thay đổi về khối lượng sản phẩm thì các khoản chi phí cố định này tính trên một đơn vị sản phẩm sẽ biến động tương quan tỷ lệ nghịch với sự biến động của sản lượng.
 • 39
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG KHU KINH TẾ PPT

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG KHU KINH TẾ PPT

2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định; 3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp; 4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định; 5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.
 • 6
Kỹ năng tư vấn thành lập doanh nghiệp

Kỹ năng tư vấn thành lập doanh nghiệp

Tư vấn thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệpTư vấn thành lập và đăng ký kinh doanhTư vấn về tổ chức lại doanh nghiệpTư vấn về giải thể doanh nghiệpVĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT: Luật Doanh nghiệp số 602005QH11 ngày 29112005;Nghị định số 432010NĐCP ngày 1542010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;Nghị định số 052013NĐCP ngày 09012013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 432010NĐCP; (có hiệu lực vào ngày 25022013)Thông tư số 142010TTBKH ngày 04062010 Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 432010NĐCP ngày 1542010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
 • 22
BÁO CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

BÁO CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Nhà máy Sản xuất Xuất khẩu Alta TP Hồ Chí Minh Địa chỉ Hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình là công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần theo Nghị định số 28/CP ngày 07/5/1996 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và Quyết định số 3336/QĐ-UB-KT ngày 26/6/1998 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố giá trị doanh nghiệp của Công ty Văn hoá dịch vụ tổng hợp Tân Bình và cho chuyển thể thành Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình.
 • 23
GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở VIỆT NAM

GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP BẰNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở VIỆT NAM

không hoàn toàn mới lạ trong pháp luật nước ta, nhưng không phải mọi nội dung đều đã được hiểu và giải quyết một cách thống nhất và có hiệu quả. Ngược lại, hiện nay vẫn còn nhiều quan điểm trái ngược nhau về một số nội dung liên quan đến vấn đề này. Luận văn đã nghiên cứu để làm sáng tỏ về lý luận và thực tiễn các khái niệm về góp vốn, quyền sở hữu trí tuệ và góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ vào sản xuất, kinh doanh. Từ những khái niệm cơ bản đó luận văn đã tiếp cận thực trạng pháp luật về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt nam, đã biệt là những quy định của pháp luật hiện hành về đối tượng góp vốn, đối tượng nhận góp vốn điều kiện góp vốn, thủ tục góp vốn và những nội dung khác về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ.
 • 24
Luat Doanh nghiep tu nhan

Luat Doanh nghiep tu nhan

Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân cho người bị cấm, cho người không được phép thành lập doanh nghiệp; không cấp giấy phép thành lập hoặc giấy[r]
 • 8
BÀI THẢO LUẬN PHÂN TÍCH KINH TẾ DOANH NGHIỆP

BÀI THẢO LUẬN PHÂN TÍCH KINH TẾ DOANH NGHIỆP

Căn cứ vào chức năng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chi phí kinh doanh bao gồm: - Chi phí mua hàng - Chi phí sản xuất - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí [r]
 • 30
Kế toán nghiệp vụ chi phí thành lập công ty

Kế toán nghiệp vụ chi phí thành lập công ty

Giới thiệu chung về kế toán công ty. Các khái niệm cơ bản mà sinh viên chuyên ngành kế toán cần biết và nắm được trong quá trình học cũng như tìm hiểu về cơ cấu bộ máy, hoạt động của bộ phận kế toán trong đơn vị
 • 26
ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PPSX

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PPSX

TRANG 1 ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÔNG TIN Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:[r]
 • 5
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐAY VÀ MAY HƯNG YÊN

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐAY VÀ MAY HƯNG YÊN

ll tăng 11,74% so với năm 2008, đến năm 2010 tài sản của doanh nghiệp là 40.856 tăng 82,32% so với năm 2009. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp tăng chủ yếu là do tiền và các khoản tơng đơng tiền tăng. Tiền và tơng đơng tiền năm 2008 là 1.394(chiếm tỷ trọng là 6,95%)nhng đến năm 2010 số tiền là 24.280(chiếm tỷ trọng là 58,43%) tăng 1260,22% so với năm 2009. Tiền và tơng đơng tiền tăng mạnh, trong khi đó các khoản đầu t tài chính ngắn hạn không thay đổi qua 2 năm 2008,2009, đến năm 2010 số tiền đã giảm 2,08% so với năm 2009, Mặt khác các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp tăng, nh vậy lợng tiền mặt của doanh nghiệp dự trữ đến năm 2010 là rất lớn, có thể doanh nghiệp đang chuẩn bị tiền để mua các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất, nhng nếu mà để số tiền nhiều trong thời gian dài sẽ ảnh hởng đến tình hình tài chính của công ty.
 • 42
Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Thủ tục thành lập doanh nghiệp Chúng tôi kinh doanh hàng may mặc, nhưng không thành lập công ty nên có khó khăn trong quan hệ tín dụng, bạn hàng. Vậy nếu thành lập doanh nghiệp thì điều kiện vốn, thủ tục ra sao? Hiện hoạt động kinh doanh nhà phục vụ người nghèo có được khuyến khích không? Trả lời có tính chất tham khảo 1. Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, mỗi công dân, tổ chức, đều có quyền thành lập doanh nghiệp, trừ những trường hợp sau: Là cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang. Là cán bộ công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan quân đội; cán bộ lãnh đạo nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước. Là người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.2. Nhà nước không ấn định mức vốn pháp định cho ngành kinh doanh dệt may. Các doanh nghiệp hoạt động dệt may có thể tự đăng ký mức vốn điều lệ và tự chịu trách nhiệm.3. Thủ tục thành lập doanh nghiệp. Người sáng lập doanh nghiệp lập và nộp hồ sơ đầy đủ lên phòng đăng ký kinh doanh của tỉnh, thành phố nơi công ty đóng trụ sở. Hồ sơ gồm: đơn đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, danh sách thành viên sáng lập, cam kết đóng góp đủ vốn của các sáng lập viên, giấy tờ liên quan đến trụ sở công ty. Trong thời hạn 15 ngày, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm giải quyết, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu từ chối phải nêu rõ lý do. Sau khi có giấy đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải làm các thủ tục kê khai, đăng ký mã số thuế, kê khai đăng ký mẫu dấu, trước khi tiến hành hoạt động.4. Quyền của doanh nghiệp.Doanh nghiệp có quyền tự do lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực và địa điểm kinh doanh (trừ một số ngành bị cấm). Trừ ngành nghề đòi hỏi vốn pháp định, doanh nghiệp được toàn quyền quyết định mức vốn đầu tư. Doanh nghiệp có quyền tự chủ trong việc tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng kinh doanh với các đối tác trong nước và nước ngoài; có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định về chế độ tài chính, kế toán và thuế...Theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, các doanh nghiệp thuộc đối tượng khuyến khích được hưởng ưu đãi về thuế. Nếu làm ăn hiệu quả, có phương án kinh doanh rõ ràng và hiệu quả, doanh nghiệp được ưu tiên vay vốn tín dụng từ các ngân hàng và các quỹ hỗ trợ đầu tư...5. Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ cho các tổ chức hoạt động kinh doanh xây dựng nhà phục vụ người nghèo.Theo Nghị định số 712001NĐCP vừa được ban hành, nhà nước sẽ thực hiện chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Để được hưởng ưu đãi, doanh nghiệp phải có chức năng xây dựng và kinh doanh nhà có dự án.
 • 1
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

- Chi phí quản lý doanh nghiệp : Bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp, các chi phí có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nh : Chi phí công cụ[r]
 • 33
Phân tích quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp

Phân tích quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp

Phân tích quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp. Phân tích quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp. Phân tích quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp. Phân tích quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp.
 • 1
SO SÁNH CHI NHÁNH và văn PHÒNG đại DIỆN

SO SÁNH CHI NHÁNH và văn PHÒNG đại DIỆN

SO SÁNH CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆNThành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện là một trong nhiều thắc mắc của các doanh nghiệp muốn mở rộng kinh doanh. Tiêu chí nào để lựa chọn loại hình phù hợp?doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, thành lậpdoanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, thành lậpdoanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, thành lậpdoanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, thành lậpdoanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, thành lập Thủ tục thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện: Điều 33 Nghị định 432010NĐCPBài viết được tham khảo tại: luatduonggia.vn
 • 5
THỦ TỤC VÀ CHI PHÍ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

THỦ TỤC VÀ CHI PHÍ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân ra sao? Doanh nghiệp tư nhân là gì? Quy trình pháp lý thành lập thế nào? Mở công ty tư nhân cần bao nhiêu vốn? Thời hạn góp vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân là bao nhiêu ngày? ..v..v.. Còn rất nhiều thắc mắc khác cần giải đáp. Mời các bạn cùng tìm hiểu nhé
 • 15
Góp vốn thành lập doanh nghiệp

Góp vốn thành lập doanh nghiệp

Góp vốn thành lập doanh nghiệpGóp vốn thành lập doanh nghiệpGóp vốn thành lập doanh nghiệpGóp vốn thành lập doanh nghiệpGóp vốn thành lập doanh nghiệpGóp vốn thành lập doanh nghiệpGóp vốn thành lập doanh nghiệpGóp vốn thành lập doanh nghiệpGóp vốn thành lập doanh nghiệp
 • 14
Phân tích quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp

Phân tích quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp

Phân tích quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp.Phân tích quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp.Phân tích quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp.
 • 1
Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập doanh nghiệp tư nhân Điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân Trả lời có tính chất tham khảo Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân1. Ngành nghề kinh doanh không thuộc đối tượng pháp luật cấm.2. Tên doanh nghiệp được đặt đúng theo quy định tại điều 24 Luật Doanh nghiệp.3. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của điều 24 Luật Doanh nghiệp.4. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.5. Chủ đầu tư không vi phạm điều 9, 10 Luật Doanh nghiệp.Hồ sơ đăng ký kinh doanhTheo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.Thủ tục đăng ký kinh doanhTheo quy định tại điều 12 Luật Doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp phải lập và nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định dưới đây tại cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.Việc đăng ký kinh doanh được hoàn tất trong 15 ngày, kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được đủ hồ sơ. Nếu từ chối việc đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiệnDoanh nghiệp được quyền kinh doanh kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoặc có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Cụ thể: Đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề phải có vốn pháp định thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc giám đốc quản lý doanh nghiệp.
 • 1
THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
 • 142
Phân tích quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp

Phân tích quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp

Phân tích quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp.Phân tích quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp.Phân tích quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp.
 • 1
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

- Kinh phí công đoàn : 2% tính theo tiền lơng thực tế. Chi phí nhân công của Trung tâm chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng chi phí từ 1,6% đến 2,53%. Năm 2001 chi phí nhân công của Trung tâm đã tăng lên so với năm 2000 là 331.708 ngàn đồng với tỷ lệ tăng tơng ứng là 75%. Điều này cho thấy trong năm 2001 đời sống cán bộ công nhân viên của Trung tâm đã đợc cải thiện đáng kể thông qua tổng quỹ lơng tăng lên. Trong khi đó tốc độ tăng doanh thu thuần năm 2001 chỉ đạt 7,5%, mà tổng quỹ lơng của Trung tâm năm 2001 lại tăng lên 75%. Điều này cho thấy việc tăng quỹ lơng của Trung tâm là quá cao so với doanh thu thuần đạt đợc, cha phản ánh đúng thực chất hiệu quả kinh doanh mang lại. Nhng điều này cũng dễ lý giải bởi vì Trung tâm ngoài hoạt động kinh doanh thì còn thực hiện cung cấp hàng cho chơng trình 35KV của Tổng công ty điện lực Việt Nam, nên sẽ đợc trả tiền lơng, điều này có thể lý giải tại sao doanh thu thuần chỉ tăng có 7,5%, mà trong khi đó tổng quỹ lơng lại tăng lên 75%.
 • 33
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

- Chi phí quản lý doanh nghiệp : Bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp, các chi phí có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nh : Chi phí công cụ[r]
 • 33
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

- Chi phí quản lý doanh nghiệp : Bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp, các chi phí có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nh : Chi phí công cụ[r]
 • 33
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH.DOC

CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH.DOC

- Chi phí quản lý doanh nghiệp : Bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp, các chi phí có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nh : Chi phí công cụ[r]
 • 33
CHI PHÍ SXKD VÀ CÁC BIỆN PHÁP QL CHI PHÍ SXKD

CHI PHÍ SXKD VÀ CÁC BIỆN PHÁP QL CHI PHÍ SXKD

- Chi phí quản lý doanh nghiệp : Bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp, các chi phí có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nh : Chi phí công cụ[r]
 • 33
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẠN THÀNH

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẠN THÀNH

pháp hữu hiệu nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao được lợi nhuận.Cho nên, công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp cùng với các thông tin về bán hàng mà kế toán công ty cung cấp, trong quá trình tìm hiểu nghiên cứu tại công ty với sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị phòng kế toán,cùng sự hướng dẫn tạn tình của cô giáo thạc sỹ Đặng Thị Kim Oanh , em đã lựa chọn đề tài “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Vạn Thành” làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.
 • 101
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: Bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp, các chi phí có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như: Chi phí công [r]
 • 45
Ý TƯỞNG THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DOCX

Ý TƯỞNG THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DOCX

Tôi rất muốn được trực tiếp quản lý doanh nghiệp của mình 6 Nếu điểm của bạn thấp thì bạn nên dành chút thời gian để nghiên cứu những 7 vấn đề đó xem bạn có thể làm gì để có được điểm ca[r]
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: các giải pháp chính nâng cao hiệu quả sử dungh vốn kinh doanh tại công ty cổ phần bóng đèn phích nƣớc rạng đôngphương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử sụng vốn lưu động tại công ty đóng tàu hồng hàmột số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn bằng tiền tại công ty cổ phần xa lộ 4nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty cơ điện trần phúmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty tnhh thương mại dịch vụ điện cơ phúc thịnhmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty cơ điện trần phúNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật