0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thuế GTGT phải nộp ngân sách nhà nớc

THUẾ GTGT VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI LÂM SẢN HÀ NỘI

THUẾ GTGT VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI LÂM SẢN HÀ NỘI

Lời mở đầu Bất kỳ thời điểm nào cũng vậy , thuế là một khoản thu ngân sách chủ yếu để đảm bảo nhu cầu chi tiêu cho mục đích kinh tế – xã hội của một quốc gia , là một công cụ tài chính đắc lực . Thuế đã có những tác động mạnh mẽ ở mọi lĩnh vực , mọi hoạt động nh hớng dẫn sản xuất kinh doanh , tiêu dùng , khuyến khích đầu t phát triển , bao quát các nguồn thu vào ngân sách Nhà nớc ...cùng với sự phát triển mạnh mẽ toàn diện của nền kinh tế , kết qủa thu thuế không ngừng tăng lên , hệ thống thuế không ngừng đợc củng cố và hoàn thiện . Luật thuế GTGT ra đời trong khuôn khổ một cuộc cải cách thuế khoá toàn diện và sâu sắc nhất sẽ đáp ứng yêu cầu đồng bộ hệ thống thuế của nền kinh tế thị trờng , thúc đẩy kinh tế phát triển , chấm dứt tình trạng chồng chéo của thuế doanh thu trớc đây . Sau hơn ba năm đi năm đi vào thực hiện , thuế GTGT có ảnh hởng tốt đối với nền kinh tế quốc dân nh ổn định thu ngân sách , tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất kinh doanh làm ăn có lãi , trình độ quản lý của nhà nớc tiến bộ rõ rệt . Song chính trong quá trình thực hiện luật thuế này đã nảy sinh một số bất cập đòi hỏi Chính phủ , Bộ tài chính , Tổng cục thuế và các cơ quan chức năng phải phối kết hợp để đa ra các giải pháp phù hợp nhất đối với tình hình thực tế của nớc ta hiện nay , phát huy hết tác dụng của luật thuế này , hạn chế tối đa những nhợc điểm của nó .
 • 70
ĐỀ TÀI “BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”

ĐỀ TÀI “BÀN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”

Như vậy thuế GTGT với phương pháp trực tiếp này đ ã b ị biến tướng về bản chất vì ch ưa khắc ph ục được nhược điểm thuế chồng thuế cuả thuế doanh thu. * Đối với vấn đề ho àn thu ế Th ủ tục ho àn thu ế c òn nhi ều phức tạp,việc ho àn thu ế tiến h ành ch ậm chạp l àm ảnh hưởng tới tiến tr ình kinh doanh c ủa doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đ ã ph ải chịu chi ph í tr ả l ãi cao cho ph ần thuế GTGT chậm được ho àn tr ả.Nguy ên nhân do l ập hồ sơ chứng từ xin hoan thuế không đúng thủ tục, ghi không đầy đủ và ghi sai n ội dung cần thiết trong chứng từ gây khó khăn cho cơ quan thuế,có trường hợp không được ho àn thu ế theo đúng qui định của Nhà nước nhưng doanh nghi ệp vẫn gửi hồ sơ xin hoàn thuế. Nhiều trường hợp gian lận trong các hoá đơn xin hoàn thu ế,chẳng hạn gian lận qua việc : một chứng từ đầu v ào có th ể đươc hoàn thu ế nhiều hơn số thuế thực được ho àn, vì: doanh nghi ệp khô ng th ể mua nguyên li ệu v ào r ồi c ùng m ột lúc đưa hết v ào s ản xuất,và được ti êu th ụ ngay h ết,mà đưa vào theo tiến độ sản xuất v à tiêu th ụ h àng hoá theo nhu c ầu của thị trường,n ên m ột chứng từ đâu v ào có th ể phải được khấu trừ thuế nhiều lần. Nhưng l ợi dụng v i ệc n ày nhi ều doanh nghiệp đ ã l ợi dụng những hoá đơn đầu vào đ ã được kh ấu trừ xong đem đến cơ quan thuế để được khấu trừ tiếp.
 • 35
SỰ CẦN THIẾT PHẢI QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI THÀNH PHẦN KINH TẾ CÁ THỂ

SỰ CẦN THIẾT PHẢI QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI THÀNH PHẦN KINH TẾ CÁ THỂ

2. ý nghĩa của việc tăng cờng quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với khu vực kinh tế cá thể: Thuế GTGT là một sắc thuế quan trọng trong hệ thống thuế nớc ta. Việc áp dụng thuế GTGT thay cho thuế doanh thu sẽ đảm bảo tập trung một số thu lớn cho NSNN. Hơn nữa, trong điều kiện kinh tế nớc ta hiện nay, do nhu cầu chi tiêu phát triển kinh tế rất lớn nên đã xẩy ra tình trạng thiếu hụt ngân sách. Do vậy chúng ta phải tìm mọi biện pháp để tăng thu ngân sách Nhà nớc.Với đờng lối đổi mới kinh tế tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng phát triển, cùng bình đẳng trớc pháp luật thì việc quản lý khu vực kinh tế nào cũng quan trọng. Thành phần kinh tế ngoài quốc doanh nói chung và kinh tế cá thể nói riêng lại đang phát triển cả về qui mô và số lợng, khả năng thu nhập tăng nhanh thì việc tăng cờng quản lý thu thuế khu vực kinh tế này là rất cần thiết.
 • 24
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

2.2. Phơng thức cung ứng từ bên ngoài * Cung ứng từ ngân sách nhà nớc Với hình thức này doanh nghiệp sẽ nhận đợc lợng vốn xác định từ ngân sách nhà nớc cấp. Thông thờng hình thức này không đòi hỏi nhiều điều kiện ngặt nghèo đối với doanh nghiệp đợc cấp vốn nh các hình thức huy động vốn khác. Tuy nhiên, càng ngày hình thức này càng bị thu hẹp cả về quy mô vốn và phạm vi đợc cấp. Hiện nay đối tợng đợc hởng hình thức này là các DNNN xác định duy trì để đóng vai trò công cụ điều tiết kinh tế; các dự án đầu t ở những lĩnh vực sản xuất hàng hoá công cộng, hoạt động công ích mà t nhân không muốn hoặc không có khả năng.
 • 21
TẠI CÔNG TY ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO (HITACO)

TẠI CÔNG TY ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO (HITACO)

Nộp ngân sách Nhà nớc 209.440 639.030 TRANG 3 II/CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình Công ty đã từng bớc hoàn thiện bộ máy quản lý về nhân sự, quản[r]
 • 21
2016

2016

Theo Thông tư 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa (gọi chung là thuế) thì quy trình nộp thuế tại Cổng th[r]
 • 3
TT-BTTTT - HoaTieu.vn

TT-BTTTT - HoaTieu.vn

Số tiền nộp ngân sách nhà nước về hoạt động bưu chính là toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách khác của doanh nghiệp, tổ chức hoạt động bưu chính phải nộp cho Nh[r]
 • 152
NGƯỜI NỘP THUẾ CÓ NGHĨA VỤ NỘP ĐẦY ĐỦ KỊP THỜI SỐ TIỀN THUẾ TIỀN PHẠT

NGƯỜI NỘP THUẾ CÓ NGHĨA VỤ NỘP ĐẦY ĐỦ KỊP THỜI SỐ TIỀN THUẾ TIỀN PHẠT

Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp đầy đủ, kịp thời số tiền thuế, tiền phạt còn nợ vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính thông báo để cơ quan thuế..[r]
 • 2
BC KTXH NAM 2007

BC KTXH NAM 2007

Những tồn tại trong cơng tác thu ngân sách đĩ là: tình trạng nợ đọng thuế nhà đất ở một số xã, phường cịn nhiều, một phần là do ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của một số hộ d[r]
 • 25
HỌC SINH TRƯỜNG THCS TÔ KÝ QUYẾT TÂM ĐẨY LÙI ĐẠI DỊCH SARSCOV2

HỌC SINH TRƯỜNG THCS TÔ KÝ QUYẾT TÂM ĐẨY LÙI ĐẠI DỊCH SARSCOV2

- Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách Nhà nước để chi tiêu vào những công việc chung.. - Tác dụng của Thuế:.[r]
 • 2
Tổ chức kiểm soát hoạt động thu ngân sách nhà nước do các chi cục Thuế thực hiện

Tổ chức kiểm soát hoạt động thu ngân sách nhà nước do các chi cục Thuế thực hiện

Kiểm soát hoạt động thu ngân sách nhà nước tại các chi cục thuế được thực hiện theo các quy trình quản lý thuế, cụ thể là: Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế; Thủ tục hoà[r]
 • 17
NS-TĐT: GIẤY XÁC NHẬN, KHÔNG XÁC NHẬN SỐ THUẾ ĐÃ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

NS-TĐT: GIẤY XÁC NHẬN, KHÔNG XÁC NHẬN SỐ THUẾ ĐÃ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Số: ……… Ngày…… tháng…… năm……… GIẤY XÁC NHẬN/KHÔNG XÁC NHẬN SỐ THUẾ ĐÃ NỘP NSNN Kính gửi: ……… ………… Căn cứ Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước số…… ngày …/…/ … của ngư[r]
 • 2
20264

20264

SDCK: Số thuế giá trị gia tăng đã nộp thừa vào ngân sách nhà nớc SDCK: Số thuế giá trị gia tăng còn phải nộp cuối kỳ Tài khoản 3331 có 2 tài khoản cấp 3: Tài khoản 33311: thuế giá trị gi[r]
 • 31
THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ &PHÁT TRIỂN BẮC HÀ NỘI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG .

THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ &PHÁT TRIỂN BẮC HÀ NỘI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG .

trọng nợ quá hạn giảm là do d nợ tăng nhanh . Đối với Ngân hàng Đầu t và Phát triển có số lợng khách hàng truyền thống là các đơn vị thi công xây lắp rất lớn . Các doanh nghiệp này vay ngắn hạn chủ yếu là để bổ xung vốn lu động cho các công trình đang thi công , chờ kế hoạch Nhà nớc hoặc khối lợng thanh toán của chủ đầu t . Nhng thời gian phân bổ kế hoạch của Nhà n- ớc thờng là rất lâu hoặc là phụ thuộc chặt chẽ vào tình hình tài chính của bên B . Những khoản đầu t đến đợc tài khoản của doanh nghiệp thờng cả một thời gian dài , có khi kéo dài hàng năm liền , do vậy các doanh nghiệp khó có thể trả nợ đợc đúng hạn. Trong tình hình đó Chi nhánh duy trì đợc tỷ lệ nợ quá hạn thấp là cả một cố gắng không nhỏ . Tốc độ xử lý nợ quá hạn của Ngân hàng còn chậm là do khó khăn trong việc phát mãi tài sản thế chấp cũng nh cho vay một số doanh nghiệp Nhà nớc không có tài sản thế chấp , việc giãn nợ hay khoanh nợ , Ngân hàng cũng không đợc tự ý quyết định mà phải chờ chỉ thị của cấp trên.
 • 45
KHẤU TRỪ THUẾ NƯỚC NGOÀI VÀO THUẾ PHẢI NỘP TẠI VIỆT NAM PPS

KHẤU TRỪ THUẾ NƯỚC NGOÀI VÀO THUẾ PHẢI NỘP TẠI VIỆT NAM PPS

kh ấu trừ thuế nước ngo ài vào thu ế phải nộp tại Việt Nam chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ng ày làm vi ệc, kể từ ng ày ti ếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thu ế phải thông báo cho NNT để ho àn ch ỉnh h ồ sơ.
 • 4
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CHI NHÁNH QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CHI NHÁNH QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI

Tuy nhiên, với phơng châm tích cực chủ động, trong hai năm hoạt động vừa qua, Chi nhánh Quỹ bên cạnh việc tiếp nhận nguồn vốn bàn giao từ Cục Đầu t phát triển Hà Nội và vốn do Ngân sách cấp đã tìm kiếm các nguồn vốn khác nh vốn tạm thời nhàn rỗi từ quỹ bảo hiểm xã hội, tiết kiệm bu điện... Tổng nguồn vốn do Chi nhánh Quỹ tự huy động trong năm 2000 là 3866 triệu đồng, chiếm 0,08% tổng nguồn vốn của Chi nhánh Quỹ. Con số này tuy không lớn nhng đã phần nào cho thấy những nỗ lực bớc đầu đáng ghi nhận của Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Hà nội và cho thấy vai trò tích cực của Chi nhánh Quỹ trong việc huy động tối đa nội lực nhằm thực hiện tín dụng đầu t phát triển của Nhà nớc trên địa bàn thành phố Hà nội.
 • 29
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

1.3 THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Thuật ngữ/ chữ viết tắt Mô tả 1 NNT Người nộp thuế 2 CQT Cơ quan thuế 3 ĐKT Đăng ký thuế 4 MST Mã số thuế 5 NSNN Ngân sách nhà nước 7 GNT Giấy nộp ti[r]
 • 36
PUBLIC FINANCE-K42-2005

PUBLIC FINANCE-K42-2005

Luật thuế giá trị gia tăng Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật thuế thu nhập doanh nghiệp TRANG 10 _ĐỊNH NGHĨA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC_ TRANG 11 _ĐỊNH NGHĨA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC_ “NGÂN SÁCH NHÀ NƯ[r]
 • 26
TÌM HIỂU CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TÌM HIỂU CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

3.2_Đặc điểm của quản lý thuế_ • Hoạt động quản lý thuế gắn liền với hoạt động thu chi ngân sách nhà nước • hoạt động quản lý thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ số thuế mà người nộp thuế có n[r]
 • 20
Phân biệt các khỏan thu thuế phí và lệ phí của ngân sách nhà nứơc

Phân biệt các khỏan thu thuế phí và lệ phí của ngân sách nhà nứơc

Phân biệt các khỏan thu thuế, phí và lệ phí của Ngân sách nhà nứơc?ThuếPhíLệ phí Là khoản thu mang tính pháp luật mà nhà nước buộc các tổ chức kinh tế và mọi người dân phải nộp vào NSNN, các khoản thu từ thuế không mang tính hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp. Là khoản thu của nhà nước nhằm bù đắp những chi phí thường xuyên hoặc bất thường về tổ chức quản lý hành chính, về tu dưỡng sửa chữa, xây dựng các công trình và hoạt động phục vụ người nộp phí. Là khoản thu của nhà nước nhằm để thực hiện một số thủ tục về hành chính kinh tế xã hội nhất định, vừa nhằm để phục vụ người nộp lệ phí vừa nhằm động viên vừa phải một phần vào ngân sách nhà nước.
 • 1
BK-HQ: Bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu

BK-HQ: Bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu

(*) Trường hợp cần thiết, Bảng kê này có thể lập riêng cho thuế nộp ngân sách (thuế chuyên thu) và lập riêng Bảng kê cho thuế phải nộp tài khoản tạm thu của cơ quan hải quan (thuế tạm th[r]
 • 1
KT089 PDF

KT089 PDF

ở Công ty rợu Đồng xuân. Ch ơng 3 : Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả Trong điều kiện nghiên cứu còn nhiều hạn chế về sự hiểu biết xong với sự quyết tâm của bản thân em đã hoàn thiện đề tài này nhng không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận đợc ý kiến và đợc sự quan tâm chỉ bảo giúp đỡ tận tình của các Thầy cô giáo trong Nhà trờng và các cô chú trong Phòng Kinh tế Công ty rợu Đồng xuân để giúp em thực hiện đề tài thành công.
 • 67
ND67 11 Huongdan Luat ThueBVMT.PDF.1351375870080

ND67 11 Huongdan Luat ThueBVMT.PDF.1351375870080

Khai thuế, tính thuế và nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn: Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện khai, nộp thuế bảo vệ môi trường và ngân sách nhà nước [r]
 • 3
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Đất nớc chúng ta đang trong tiến trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc nhằm hội nhập nền kinh tế đất nớc với nền kinh tế trong khu vực và thế giới. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã không ngừng đổi mới và hoàn thiện. Những vấn đề về tài chính và tiền tệ thì ngân hàng đợc xác định là công cụ mạnh mẽ, là đòn bẩy để thực hiện quản lý vĩ mô của Nhà nớc, trong đó các hoạt động của ngân hàng đợc coi là một mũi nhọn trong nền kinh tế của đất nớc. Ngân hàng với chức năng hoạt động là trung tâm tiền tệ, tín dụng thanh toán bao trùm lên mọi hoạt động kinh tế xã hội. Do vậy bất cứ một sự thay đổi nào của ngân hàng đều có tác động đến sự phát triển của nền kinh tế.
 • 46
TB-TKQT-TNCN: Thông báo nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản) - HoaTieu.vn

TB-TKQT-TNCN: Thông báo nộp tiền thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản) - HoaTieu.vn

Trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước sau thời hạn nộp theo thông báo này thì ngoài số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế phải tự xác định số tiền chậm nộp [r]
 • 3
VỐN KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TẠO VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

VỐN KINH DOANH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TẠO VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

doanh nghiệp. Đây cũng là thời cơ nhng cũng là thách thức lớn với doanh nghiệp khi tham gia vào thị trờng đầy mới mẻ này. - Huy động vốn liên doanh liên kết. Để có vốn sử dụng trong đầu t phát triển thì góp vốn liên doanh cũng là một hớng để thu hút vốn. Khi doanh nghiệp thực hiện một dự án kinh doanh có tính chất dài hạn nhng không d vốn đầu t, doanh nghiệp có thể mời các đơn vị kinh tế và cá nhân khác trong và ngoài nớc bỏ vốn đầu t theo một thoả thuận nhất định và cùng hởng những khoản lợi nhuận do việc đầu t để lại. Các bên có thể góp vốn bằng nhiều cách : nhà cửa đất đai, bằng phát minh sáng chế, tiền...
 • 21
TB-BĐS-TNCN: Thông báo nộp tiền thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản - HoaTieu.vn

TB-BĐS-TNCN: Thông báo nộp tiền thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản - HoaTieu.vn

Trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước sau thời hạn nộp theo thông báo này thì ngoài số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế phải tự xác định số tiền chậm nộp [r]
 • 3
TB-LPTB: THÔNG BÁO NỘP TIỀN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT - HOATIEU.VN

TB-LPTB: THÔNG BÁO NỘP TIỀN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT - HOATIEU.VN

Trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước sau thời hạn nộp theo thông báo này thì ngoài số tiền lệ phí trước bạ phải nộp, người nộp thuế phải tự xác [r]
 • 4
FILE - 38011

FILE - 38011

Khai thuế, tính thuế và nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn: Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện khai, nộp thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước đ[r]
 • 4
TB-CNKD: Thông báo nộp tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác - HoaTieu.vn

TB-CNKD: Thông báo nộp tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác - HoaTieu.vn

Trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước sau thời hạn nộp theo thông báo này thì ngoài số tiền thuế, phí, lệ phí phải nộp, người nộp thuế phải tự[r]
 • 4
20264

20264

SDCK: Số thuế giá trị gia tăng đã nộp thừa vào ngân sách nhà nớc SDCK: Số thuế giá trị gia tăng còn phải nộp cuối kỳ Tài khoản 3331 có 2 tài khoản cấp 3: Tài khoản 33311: thuế giá trị gi[r]
 • 31
TT-BTC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THUẾ VÀ THU NỘI ĐỊA

TT-BTC HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THUẾ VÀ THU NỘI ĐỊA

Tại ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản Ngân hàng thực hiện kiểm tra thông tin trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và điều kiện trích nợ tài khoản của người nộp thuế và xử lý[r]
 • 41
MỞ RỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THON HUYỆN LÂM THAO

MỞ RỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THON HUYỆN LÂM THAO

Đồng thời với chính sách này là qui định của Nhà nớc về đối tợng cho vay, lãi suất, ngành nghề…Mỗi doanh nghiệp chỉ đợc quan hệ với một Ngân hàng trên địa bàn, lãi nộp ngân sách, lỗ ngân[r]
 • 35
bộ tài chính

bộ tài chính

Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì k[r]
 • 2
MẪU THÔNG BÁO NỘP THUẾ

MẪU THÔNG BÁO NỘP THUẾ

Quá thời hạn nộp thuế nêu trên mà chưa nộp đủ số tiền thuế theo Thông báo này vào ngân sách nhà nước thì Ông/Bà phải chịu nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa [r]
 • 5
TẢI MẪU THÔNG BÁO NỘP THUẾ - HOATIEU.VN

TẢI MẪU THÔNG BÁO NỘP THUẾ - HOATIEU.VN

Quá thời hạn nộp thuế nêu trên mà chưa nộp đủ số tiền thuế theo Thông báo này vào ngân sách nhà nước thì Ông/Bà phải chịu nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa [r]
 • 5
CÁC BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CÁC BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

sung ngày 1/7/2000 đã đợc Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thức 7 thông qua. Luật ĐTNN tại Việt Nam liên tục đợc sửa đổi và hoàn thiện trong suốt quá trình xây dựng đất nớc phần nào làm cho một số nhà đầu t e ngại, họ cho rằng pháp luật Việt Nam cha ổn định và cảm thấy không yên tâm khi đầu t. Nhng trong thực tế, việc hoàn thiện liên tục này không làm ảnh hởng và không gây ra những tác động tiêu cực đối với hoạt động đầu t của các nhà đầu t mà nó chỉ từng bớc hoàn thiện hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn và cơ cấu hợp lý hơn, nó chứa đựng những qui phạm thực chất qui định cụ thể biện pháp khuyến khích, u đãi và bảo đảm quyền lợi nhà ĐTNN. Việc sửa đổi bổ sung Luật ĐTNN tại Việt Nam luôn nhất quán với nguyên tắc mà Hiến pháp 92 đã nêu rõ: “Nhà nớc khuyến khích các tổ chức cá nhân nớc ngoài đầu t vốn, công nghệ vào Việt Nam phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế, bảo đảm quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản và các quyền lợi khác của các tổ chức, cá nhân nớc ngoài. Doanh nghiệp có vốn ĐTNN không bị quốc hữu hoá”.
 • 30
BAN-THUYET-MINH-THONG-TU-3

BAN-THUYET-MINH-THONG-TU-3

Đồng thời, người nộp_ _thuế phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp nếu có theo từng địa bàn cấp tỉnh_ _nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa_ _điểm[r]
 • 48
QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THUỘC LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN

QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THUỘC LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN

a) Về nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước: Rà soát các khoản phải nộp ngân sách nhà nước nhưng chưa nộp hoặc nộp chưa đủ vào ngân sách nhà nước (đặc biệt là các khoản thu nộp ngân sách nhà[r]
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ