0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Ghi tăng nguyên giá tài sản cố định

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

• Tính giá nguyên vật liệu nhập kho Đánh giá nguyên vật liệu là thớc đo tiền tệ biểu hiện giá trị nguyên vật liệu theo những nguyên tắc nhất định, đòi hỏi phải đảm bảo yêu cầu của đánh giá. Về nguyên tắc, kế toán nhập- xuất- tồn kho phải phản ánh theo giá thực tế. Phơng pháp tính giá hợp lý sẽ có tác dụng lớn tới nhiệm vụ, mục đích của hạch toán. ở công ty xây dựng và phát triển nông thôn nguyên vật liệu đợc tính theo giá thực tế. Việc hạch toán theo giá thực tế giúp cho việc hạch toán đợc chính xác, giảm đ- ợc khối lợng ghi sổ sách.
 • 26
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XDCB

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XDCB

Căn cứ vào công dụng và kết cấu TSCĐ hữu hình được phân chia thành các loại sau: - Nhà cửa, vật kiến trúc: phản ánh giá trị tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc, gồm: + Nhà cửa: Nhà làm việc, nhà hát, bảo tàng, thư viện, hội trường, câu lạc bộ, cung văn hóa, nhà thi đấu thể thao, phòng nghiên cứu, thực hành, lớp học, nhà trẻ, nhà mẫu giáo, nhà khám bệnh cho bệnh nhân, nhà nghỉ, nhà an dưỡng, nhà để xe, khí tài, thiết bị, nhà kho, chuồng trại gia súc.
 • 31
LUẬN VĂN: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VINAFCO DOCX

LUẬN VĂN: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VINAFCO DOCX

Như chúng ta đ ã bi ết, khấu hao t ài s ản cố định l à m ột trong những biện pháp góp ph ần bảo to àn và phát tri ển vốn cố định. Việc khấu hao đúng, khấu hao đủ theo quy định về công tác khấu hao sẽ phản ánh đúng thực chất kết quả ho ạt động kinh doanh. Trong quá tr ình qu ản lý v à s ử dụng TSCĐ, TSCĐ luôn b ị hao m òn d ưới hai h ình th ức: Hao m òn h ữu h ình và hao mòn vô hình. Giá tr ị hao mòn được chuyển dịch v ào giá tr ị sản phẩm qua h ình th ức khấu hao. Sau khi s ản phẩm ti êu th ụ, số tiền khấu hao được trích lại v à l ập th ành qu ỹ khấu hao TSCĐ. Quỹ khấu hao này dùng để tái sản xuất giản đơn TSCĐ (người ta g ọi l à qu ỹ khấu hao cơ bản). Nhưng trong điều kiện có sự tiến bộ về khoa học k ỹ thuật, quỹ khấu hao cơ bản c òn có kh ả năng tái sản xuất mở rộng TSCĐ. Kh ả năng n ày có th ể thực hiện bằng cách các doanh nghiệp sử dụng linh hoạt qu ỹ khấu hao được tích luỹ hàng năm như một nguồn t ài chính b ổ sung cho các m ục đích đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh và được thu hồi doanh lợi (tr ên nguyên t ắc được ho àn qu ỹ) hoặc nhờ nguồn vốn này đơn vị có thể đầu tư đổi m ới TSCĐ ở những năm sau lớn hơn, hiện đại hơn.
 • 66
ĐỀ TÀI:

ĐỀ TÀI:"GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ở XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VINAFCO" POT

bi ển Vinafco ch ẳng những trụ vững trên thương trường m à còn t ừng bước giành gi ật thị phần vận tải sông, khẳng định vai tr ò, v ị trí của m ình trên th ị trường . Thể hiện ở các chỉ tiêu tài chính tăng trưởng một cách ổn định, năm 2001 t ổng doanh thu tăng 8.946.122 tri ệu VNĐ , l ợi nhuận tăng 1.449.984 tri ệu VNĐ , n ộp ngân sách tăng 682.346 tri ệu VNĐ so v ới thực hiện năm 2000.V à tích t, ụ tập trung nguồn lực bị phân tán trước đây để chi phối những lĩnh vực
 • 66
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY VĨNH PHÚ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY VĨNH PHÚ

do đặc điểm sản xuất của công ty tscđ của công ty bao gồm rất nhiều loại nhưng giá trị từng loại tscđ là không lớn.tổng nguyên giá tính đến hết ngày 31/12/2005 là: 22.738.105.630 đ từ khi công ty tìm được đối tác kinh doanh là công ty freedom (hàn quốc) một công ty có uy tín ở hàn quốc và thế giới với hình thức chuyển giao công nghệ, vì vậy tscđ trong công ty chủ yếu được nhập từ hàn quốc và nó được hình thành từ 2 nguồn vốn vay ngân hàng và vốn từ các cổ đông đóng góp trong đó nguồn vốn vay ngân hàng là chủ yếu. cũng từ lý do đó công tác quản lý sử dụng tscđ của công ty ngày càng được quan tâm chú trọng hơn nhằm đạt được hiệu quả sử dụng cao nhất và đảm bảo hoàn trả vốn đúng hạn.
 • 84
Bài thuyết trình: Chương 5TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NGUỒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆPDOANH NGHIỆP

Bài thuyết trình: Chương 5TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NGUỒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆPDOANH NGHIỆP

Chương TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP 5.1 KHÁI NiỆM TSCĐ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 5.2 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ VÀ THỜI GIAN SỬ DỤNG TSCĐ 5.2.1 NGUYÊN GIÁ TSCĐ Ngun giá TSCĐ tồn chi phí đưa để có đượcTSCĐ tính đến thời điểm đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàn sử dụng 5.2.2 XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH
 • 7
ĐỀ TÀI:

ĐỀ TÀI: "GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH Ở XÍ NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN VINAFCO" DOC

Hiệu quả hoạt động kinh doanh , được nâng lên, tốc độ tăng trưởng cao, có đóng góp vào nguồn thu ngân sách. Sau 2 năm hoạt động với mô hình xí nghiệp độc lập, những nỗ lực, sáng tạo mới cùng với sự chỉ đạo và hỗ trợ của Công ty cổ phần Vinafco, các Bộ, các ngành có liên quan, Xí nghiệp vận tải biển Vinafco chẳng những trụ vững trên thương trường mà còn từng bước giành giật thị phần vận tải sông, khẳng định vai trò, vị trí của mình trên thị trường . Thể hiện ở các chỉ tiêu tài chính tăng trưởng một cách ổn định, năm 2001 tổng doanh thu tăng 8.946.122 triệu VNĐ , lợi nhuận tăng 1.449.984 triệu VNĐ , nộp ngân sách tăng 682.346 triệu VNĐ so với thực hiện năm 2000.Và tích t,ụ tập trung nguồn lực bị phân tán trước đây để chi phối những lĩnh vực quan trọng, tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước .
 • 66
226 1 VÀI Ý KIẾN VỀ CHẾ ĐỘ VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

226 1 VÀI Ý KIẾN VỀ CHẾ ĐỘ VÀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Ngoài ra , nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính cố thể tính theo một trong các cách sau dây: + Tính theo số nợ gốc thực tế phải trả : Nếu trong hợp đồng ghi rõ số tiền bên đi thuê p[r]
 • 39
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP

_C XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ DÀI HẠN:_ Nguyên giá là giá trị hiện tại của các khoản chi trong tơng lai đợc xác định: Nếu hợp đồng thuê có quy định tỷ lệ lãi xuất phải trả [r]
 • 26
TỔNG HỢP 11 BIỂU MẪU KIỂM KÊ TÀI SẢN

TỔNG HỢP 11 BIỂU MẪU KIỂM KÊ TÀI SẢN

Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau: Số TT Tên tài sản cố định TSCĐ Mã Nơi sử dụng Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch Ghi chú Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Gi[r]
 • 10
HỆ THỐNG HOÁ THÔNG TIN KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ

HỆ THỐNG HOÁ THÔNG TIN KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ

Công tác hạch toán cụ thể như sau: Tại các đội hàng tháng thống kê đội chấm công và lập bảng thanh toán lương. Căn cứ vào số liệu và bảng thanh toán tiền lương (bao gồm lương chính, phụ cấp phải trả công nhân trực tiếp thực hiện dịch vụ để tập hợp chi phí và ghi:
 • 20
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY VĨNH PHÚ

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY VĨNH PHÚ

2.2.3. Kế toán tổng hợp tại công ty Cổ phần giày Vĩnh Phú Tài sản cố định có đặc điểm và thời gian sử dụng lâu dài có giá trị lớn. Do vậy trong các doanh nghiệp tài sản cố đinh biến động không nhiều, các nghiệp vụ kế toán chủ yếu là tăng, giảm, khấu hao,.... Tại công ty Cổ phần giày Vĩnh Phú việc trang bị tài sản cố định, thanh lý,... được tiến hành trong năm, ciệc tính khấu hao theo tháng.
 • 35
SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH

SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH

(Tải về để xem với chất lượng tốt nhất)SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNHSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNHSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNHSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNHSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH
 • 2
Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

4.3/ Kế toán TSCĐ hữu hình Ví dụ 6: Giảm TSCĐ 1) Nhượng bán một TSCĐ dùng cho quản lý DN, nguyên giá 540trđ, đã trích khấu hao 100trđ. Giá bán chưa thuế 460tr, Vat 10%, thu bằng chuyển khoản. Chi phí cho việc nhượng bán tài sản chi bằng tiền mặt 5trđ.
 • 48
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC TRÍCH VÀ KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC TRÍCH VÀ KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

- Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, thời gian sử dụng của tài sản cố định đợc xác định nh sau: Thời gian sử dụng của = tài sản cố định Giá trị hợp lý của tài sản cố định Giá bán củ[r]
 • 24
TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ổ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY VĨNH PHÚ

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ổ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY VĨNH PHÚ

Đối với TSCĐ giảm: Các thủ tục cũng tương tự như tăng TSCĐ, các bộ phận giao nhận sẽ lập các chứng từ liên quan như phiếu thu, biên bản nhượng bán, họp đấu giá ... Giao cho kế toán thực hiện việc hạch toán, xử lý. Kế toán phản ánh chi tiết tình hình giảm trên “Sổ chi tiết giảm TSCĐ” Sổ này được lập để theo dõi tình hình giảm TSCĐ trong từng tháng
 • 35
CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ._3 POT

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ._3 POT

USD trong đó xu ấ t kh ẩ u đạ t 11,523 t ỷ USD v ợ t 15% so v ớ i k ế ho ạ ch và t ă ng 23% so v ớ i n ă m 1998. T ổ ng kim ng ạ ch xu ấ t nh ậ p kh ẩ u c ủ a n ă m 2000 đạ t 26,775 t ỷ USD t ă ng 15,61% so v ớ i n ă m 1999. Nh v ậ y n ề n kinh t ế c ủ a Vi ệ t Nam đã ph ụ c h ồ i sau cu ộ c kh ủ ng ho ả ng ti ề n t ệ , ho ạ t độ ng xu ấ t nh ậ p kh ẩ u đã t ă ng cao, lý do c ủ a s ự t ă ng tr ở ng này là do s ứ c mua c ủ a th ị tr ờ ng khu v ự c đã đợ c ph ụ c h ồ i làm cho t ố c độ xu ấ t kh ẩ u c ủ a n ớ c ta t ă ng nhanh. Bên c ạ nh đó là vi ệ c giá m ộ t s ố m ặ t hàng ch ủ l ự c c ủ a n ớ c ta trên th ị tr ờ ng th ế gi ớ i t ă ng lên. K ế t qu ả là kim ng ạ ch xu ấ t kh ẩ u t ă ng lên đá ng k ể . V ề nh ậ p kh ẩ u n ă m 1999 kim ng ạ ch nh ậ p kh ẩ u là 11,6 t ỷ USD t ă ng 0,9% so v ớ i n ă m 1998. Kh ố i l ợ ng hàng nh ậ p kh ẩ u v ẫ n t ă ng, nhng do giá gi ả m, nên giá tr ị hàng không t ă ng, cán cân xu ấ t nh ậ p kh ẩ u n ă m 1999 v ề c ơ
 • 10
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CPXD TIẾN ĐẠT

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CPXD TIẾN ĐẠT

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THEO PHƯƠNG THỨC GIAO THẦU: Nguyên giá TSCĐ = Giá quyết toán công trình xây dựng + Lệ phí trước bạnếu có + Các chi phí liên quantrực tiếp TÀI SẢ[r]
 • 88
ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL ĐỨC THỌ

ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL ĐỨC THỌ

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THEO PHƯƠNG THỨC GIAO THẦU: Nguyên giá TSCĐ = Giá quyết toán công trình xây dựng + Lệ phí trước bạnếu có + Các chi phí liên quantrực tiếp TÀI SẢ[r]
 • 90
Chương 5-Tài sản cố định và vốn cố định của doanh nghiệp

Chương 5-Tài sản cố định và vốn cố định của doanh nghiệp

CHƯƠNG 5: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP (tt) 5.1 Khái niệm TSCĐ vốn chủ sở hữu: 5.1.1 Khái niệm đặc điểm TSCĐ: 5.1.2 Phân loại kết cấu TSCĐ: 5.1.3 Vốn chủ sở hữu: (đọc kỹ giảng) 5.2 Phương pháp xác định nguyên giá thời gian sử dụng TSCĐ 5.2.1 Nguyên giá TSCĐ  Nguyên giá TSCĐ HH toàn chi phí thực tế chi để có TSCĐ HH tính đến thời điểm đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng hoạt động Nguyên giá TSCĐ HH * Nguyên giá TSCĐ loại mua sắm mới, cũ; trao đổi; tự xây, tự chế = Giá mua thực tế phải trả Giá trị hợp lí, giá thành TSCĐ + Các khoản thuế khơng hồn lại + Các chi phí liên quan trực tiếp trước đưa vào sử dụng − khoản giảm giá, chiết khấu Nguyên giá TSCĐ HH
 • 19
HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP & SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 99

HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP & SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 99

_TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH MUA DƯỚI HÌNH THỨC TRAO ĐỔI:_ Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình không tương tự hoặc tài sản khác là giá trị hợp lý của [r]
 • 111
ĐỀ TÀI “BÀN VỀ HẠCH TOÁN BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY” POT

ĐỀ TÀI “BÀN VỀ HẠCH TOÁN BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY” POT

lực và trình độ trang bị cơ sở vật chất của mỗi doanh nghiệp. Trong điều kiện nền kinh tế mở hiện nay, khoa học kỹ thuật và công nghệ là yếu tố quyết định cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Công cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật chủ yếu tập trung vào giải quyết vấn đề cơ khí hoá và tự động hoá các quá trình sản xuất mà thực chất là không ngừng đổi mới cải tiến hoàn thiện tài sản cố định hữu hình. Như vậy, có thể khẳng định tài sản cố định hữu hình là cơ sở vật chất kỹ thật quan trọng của các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.
 • 31
KIẾN NGHỊ VỀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH HIỆN NAY

KIẾN NGHỊ VỀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH HIỆN NAY

_C NGUYÊN GIÁ VÀ GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ _ * Nguyên giá và cách xác định nguyên giá - Nguyên giá TSCĐ: là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định tính đến t[r]
 • 28
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU MINH THÀNH

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU MINH THÀNH

- Không gây lên sự căng thẳng giả tạo về nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp. - Là căn cứ quan trọng cho việc xác định các nguồn tài trợ nhu cầu vồn lưu động của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp xác định nhu cầu vốn lưu động quá cao sẽ không khuyến khích doanh nghiệp khai thác các khả năng tiềm năng, tìm mọi biện pháp cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động gây nên trình trạng ứ đọng vật tư hàng hóa, vốn chậm luân chuyển và phát sinh các chi phí không cần thiết, làm tăng giá thành sản phẩm. Ngược lại nếu doanh nghiệp xác định nhu cầu vốn lưu động quá thấp sẽ gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thiếu vốn sẽ không đảm bảo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Doanh nghiệp thiếu vốn sẽ không đảm bảo sản xuất liên tục, gây nên những thiệt hại do ngừng sản xuất không có khả năng thanh toán và thực hiện các hợp đồng đã ký kết với khách hàng.
 • 87
KT229 DOCX

KT229 DOCX

mòn vô hình nhanh, những TSCĐ cần thiết phải thu hồi vốn sớm, hay những tài sản hoạt động không thờng xuyên, liên tục. 5. Mặc dù quy định của Bộ Tài chính là khấu hao TSCĐ đợc tính theo nguyên tắc tròn tháng nhng trong hạch toán TSCĐ, vẫn có một số TSCĐ mới đ- a vào sử dụng kế toán đã trích khấu hao ngay trong tháng đó hoặc một số TSCĐ giảm trong tháng, thì kế toán cũng ngừng trích khấu hao tài sản đó ngay trong tháng. Theo nh quy định chung tại Công ty Hoá chất mỏ, khấu hao đợc tính theo tháng. Tuy nhiên, có những trờng hợp đến cuối quý kế toán mới tiến hành trích khấu hao cho cả ba tháng. Điều này sẽ gây nên sự biến động lớn về chi phí trong kỳ kế toán.
 • 78
XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH POTX

XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH POTX

của TSCĐ vô hình được phản ánh theo giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa giá mua trả chậm và giá mua trả tiền ngay được hạch toán vào chi phí SXKD theo kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá TSCĐ vô hình (vốn hóa) theo quy định của chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”.
 • 5
Khấu hao tài sản cố định và hạch toán khấu hao tài sản cố định.doc

Khấu hao tài sản cố định và hạch toán khấu hao tài sản cố định.doc

_C NGUYÊN GIÁ VÀ GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ_ * Nguyên giá và cách xác định nguyên giá - Nguyên giá TSCĐ: là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản cố định tính đến th[r]
 • 27
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP

_C XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ DÀI HẠN:_ TRANG 5 Tổng số tiền thuê TSCĐ phải trả Nguyên giá tài sản cố định = 1+ Lãi suấtthời gian thuê Nếu hợp đồng cho thuê cho biết cả số [r]
 • 21
Thong Tu 1852010TTBTC

Thong Tu 1852010TTBTC

- Giá trị phần mềm máy vi tính: Là số tiền chi trả cho việc thuê lập trình hoặc mua phần mềm máy vi tính theo các chương trình của đơn vị (khi thực hiện ghi chép, quản lý bằng máy vi tính). Đối với giá trị phần mềm máy vi tính được tặng, cho: Nguyên giá được xác định là giá trị của tài sản được cơ quan tài chính tính làm căn cứ để hạch toán hoặc giá trị do các tổ chức có chức năng định giá tài sản nhà nước đánh giá lại và được cơ quan tài chính cùng cấp thống nhất.
 • 19
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QỦA SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH DOC

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QỦA SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH DOC

Các loại tài sản cố định khác _ ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO NGUYÊN GIÁ:_ Xác định giá trị ghi sổ kế toán của TSCĐ thông qua thớc đo tiền tệ ,trong mọi trờng hợp TSCĐ phải đánh theo ngu[r]
 • 27
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 1

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 1

3. Tình hình sử dụng công suất của máy móc thiết bị sản xuất. Công suất của máy móc thiết bị sản xuất là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực sản xuất của thiết bị, là chỉ tiêu phản ánh sản lượng bình quân cho một đơn vị thời gian của máy móc thiết bị. Chỉ tiêu này nói rõ trình độ sử dụng một cách tổng hợp và là một trong những chỉ tiêu chủ yếu của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp sử dụng công suất máy móc thiết bị sản xuất hợp lý và có hiệu quả thì vừa giảm được sức lao động của con người, giảm được thời gian lại tăng được kết quả sản xuất. Để quản lý và sử dụng có hiệu quả chỉ tiêu này đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả cán bộ công nhân viên trong toàn doanh nghiệp, từ người trực tiếp vận hành, các cấp chỉ đạo đến các nhà quản lý.
 • 33
QĐ 32 2008 BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH CHẾ ĐỘ QL TÍNH HAO MÒN TSCĐ

QĐ 32 2008 BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH CHẾ ĐỘ QL TÍNH HAO MÒN TSCĐ

- Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên; - Có nguyên giá từ 10.000.000đ (mười triệu đồng) trở lên. 2. Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định vô hình: Tài sản cố định vô hình là tài sản không mang hình thái vật chất cụ thể mà cơ quan đơn vị phải đầu tư chi phí cho việc tạo lập như: Giá trị quyền sử dụng đất, bằng phát minh sáng chế, phần mềm máy vi tính, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả..., thỏa mãn đồng thời cả 2 tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này.
 • 12
BÀN VỀ HẠCH TOÁN BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

BÀN VỀ HẠCH TOÁN BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình = Giá mua giá thanh toán với người bán – Các khoản chiết khấu thương mại nếu có + Các khoản thuế không được hoàn lại + Các chi phí phát sinh liên quan[r]
 • 29
CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Nguyên giá tài sản cố định vô hình đợc tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp bao gồm: 19 Chi phí nguyên liệu, vật liệu hoặc dịch vụ đã sử dụng trong việc tạo ra tài sản cố định vô hình; 20 Tiền [r]
 • 31
CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH – NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN

CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH – NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN

Nguyên giá tài sản cố định vô hình đợc tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp bao gồm: 19 Chi phí nguyên liệu, vật liệu hoặc dịch vụ đã sử dụng trong việc tạo ra tài sản cố định vô hình; 20 Tiền [r]
 • 31
CHUẨN MỰC KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH CÁC QUY ĐỊNH TRONG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH CÁC QUY ĐỊNH TRONG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH

 Tiêu chuẩn thứ hai cho việc ghi nhận TSCĐ hữu hình thường đã được thỏa mãn vì nguyên giá tài sản được xác định thông qua mua sắm, trao đổi, hoặc tự xây dựng  Khi xác định các bộ phận cấu thành TSCĐ hữu hình, doanh nghiệp phải áp dụng các tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình cho từng trường hợp cụ thể
 • 59
2008 - QĐ-BTC QUẢN LÝ , TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN

2008 - QĐ-BTC QUẢN LÝ , TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN

Nguyên giá tài sản cố định được tặng cho: Là giá trị của tài sản được cơ quan tài chính tính làm căn cứ để hạch toán hoặc giá trị do các tổ chức có chức năng định giá tài sản nhà nước đá[r]
 • 12
QD32 2008 QD BTC VE TSCD DOCX

QD32 2008 QD BTC VE TSCD DOCX

Chế độ ban hành theo Quyết định này được áp dụng cho tất cả các tài sản cố định. Đối với các tài sản cố định có trước ngày 1/1/2009, đơn vị phải căn cứ các số liệu trên sổ kế toán và hồ sơ của tài sản cố định để xác định nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản cố định làm cơ sở lập danh mục tài sản cố định theo tiêu chuẩn mới, tiếp tục theo dõi, quản lý, sử dụng các tài sản cố định này theo các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại, số hao mòn luỹ kế theo đúng như quy định trong chế độ này. Những tài sản cố định không đủ tiêu chuẩn theo quy định mới được chuyển sang theo dõi, quản lý, sử dụng như công cụ, dụng cụ lâu bền.
 • 12
QD32TC08 DOCX

QD32TC08 DOCX

Điều 7. Xác định nguyên giá tài sản cố định 1. Tài sản cố định hữu hình a. Nguyên giá tài sản cố định hình thành từ mua sắm: Là giá mua thực tế (giá ghi trên hóa đơn trừ (-) đi các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá - nếu có) cộng (+) với các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, các chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử đã trừ (-) các khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử, các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) mà cơ quan, đơn vị phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào sử dụng.
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty tnhh việt trƣờnghoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần sông đà 9tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty dệt 8 3phần i cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố địnhphần iii phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương hướng hoàn thiện tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao độngthực trạng hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty xây dựng lũng lôphương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty dệt may hà nộiphương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán vật liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyấn vật liệu tại cễng ty dệt may hà nộiđẩy mạnh vai trò của bộ phận tài chính kế toán của công ty đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốncơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại các doanh nghiệp xây lắpphân tích tình hình tài chính với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty lắp máy việt namvốn lưu động và ý nghĩa của quản lý vật liệu với việc nang cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngnguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong dnxlphân tích tình hình cung cấp dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu độngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)