0

Phát triển vùng chyên canh vú sữa lò rèn theo tiêu chuẩn GLOBALG a p tại tỉnh tiền giang

194 0 0
  • Phát triển vùng chyên canh vú sữa lò rèn theo tiêu chuẩn GLOBALG a p tại tỉnh tiền giang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 11:34

Phát triển vùng chyên canh vú sữa lò rèn theo tiêu chuẩn GLOBALG a p tại tỉnh tiền giang Phát triển vùng chyên canh vú sữa lò rèn theo tiêu chuẩn GLOBALG a p tại tỉnh tiền giang Phát triển vùng chyên canh vú sữa lò rèn theo tiêu chuẩn GLOBALG a p tại tỉnh tiền giang Phát triển vùng chyên canh vú sữa lò rèn theo tiêu chuẩn GLOBALG a p tại tỉnh tiền giang TĨM TẮT LUẬN VĂN Tiền Giang tỉnh nơng nghiệp, kinh tế vƣờn mạnh tỉnh với nhiều sản phẩm nhƣ: sầu riêng, long, ƣởi da xanh, vú sữa… mang lại hiệu kinh tế cao Trong đó, trái Vú sữa Lị Rèn có nhãn hiệu hàng hóa tập thể dẫn địa lý Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim Đây loại trái đ c sản tiếng đƣ c thị trƣờng nƣớc ƣa chuộng Hiện thị trƣờng trái vú sữa nói chung, đ c biệt trái Vú sữa Lị Rèn có chiều hƣớng tốt mở rộng giới, gần xuất sang thị trƣờng Hoa K Vì việc phát triển vùng chuyên canh Vú sữa Lò Rèn theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P đƣ c quyền ngƣời dân địa phƣơng quan tâm Với mong muốn đề xuất số định hƣớng giải pháp ảo tồn phát triển loại trồng đ c sản phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Tiền Giang, cụ thể Vú sữa Lò Rèn, tác giả chọn đề tài “Phát triển vùng chuyên canh Vú sữa Lò Rèn theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P tỉnh Tiền Giang” để nghiên cứu Nội dung đề tài nhƣ sau: Trong trình nghiên cứu tác giả sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ phƣơng pháp thu thập phân tích số liệu kết h p với phƣơng pháp vấn chuyên gia Nguồn liệu đƣ c tác giả thu thập đƣ c bao gồm liệu thứ cấp sơ cấp phạm vi nghiên cứu áo cáo hàng năm, vấn, văn pháp luật v.v… để đƣa vào phân tích cho thấy rõ đƣ c thực trạng phát triển vùng chuyên canh Vú sữa Lò Rèn theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P tỉnh Tiền Giang Về sở lý luận, đề tài khái quát vấn đề chuyên canh chuyên canh ăn trái nông nghiệp; khái quát GlobalG.A.P; khái quát vùng chuyên canh ăn trái, nêu định nghĩa nội dung, tiêu chí đánh giá phát triển vùng chuyên canh ăn trái theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P; vai trò phát triển vùng chuyên canh ăn trái theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P; nhân tố ảnh hƣởng số phát triển v ng chuyên canh ăn trái theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P nƣớc Trong phần đánh giá thực trạng, đề tài khái quát đ c điểm tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang; nêu tổng quan tình hình phát triển vùng xiii chun canh Vú sữa Lị Rèn Qua phân tích, đề tài nhận định yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển vùng chuyên canh Vú sữa Lò Rèn theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P; đồng thời, đánh giá kết phát triển vùng chuyên canh Vú sữa Lò Rèn theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P để cung cấp thông tin làm sở cho đề xuất giải pháp phát triển vùng chuyên canh Vú sữa Lò Rèn theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P Tiền Giang Căn kết đánh giá thực trạng phát triển vùng chuyên canh Vú sữa Lò Rèn theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P Tiền Giang, qua phân tích SWOT, đề tài xác định 03 định hƣớng số nhóm giải pháp phát triển vùng chuyên canh Vú sữa Lò Rèn theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P Tiền Giang thời gian tới Nhìn chung, đề tài ản hồn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xác định an đầu, kết nghiên cứu có khả áp dụng cao mang lại hiệu phát triển vùng chuyên canh Vú sữa Lò Rèn theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P Tiền Giang xiv ABSTRACT Tien Giang is an agricultural province, in which fruit industry is the strength of Tien Giang province with many products such as: durian, dragon fruit, green pomelo, star apple bringing high economic efficiency Besides, star apple has had the collective trademark and geographical indication of Lo Ren-Vinh Kim star apple This is a famous specialty fruit that is favored by domestic and foreign markets Currently, the market for star apple in general, especially Lo Ren star apple, has a good trend and is expanding throughout the world, recently exported to the US market Therefore, the development of Lo Ren star apple specialized farming area according to GlobalG.A.P standards has received much attention from local authorities and residents With the desire to propose some orientations and solutions to conserve and develop specialty crops in agricultural economic development in Tien Giang province, specifically for Lo Ren star apple, the author chose the topic "The development of Lo Ren star apple specialized farming area according to GlobalG.A.P standards in Tien Giang province” for research The main content of the topic is as follows: During the research process, the author used research methods such as collection method and data analysis combined with expert interview The data sources collected by the author include secondary and primary data at the research scope, which are annual reports, interviews, legal documents, etc for clearly analyzing the development status of Lo Ren star apple specialized farming area according to GlobalG.A.P standards in Tien Giang province On theoretical basis, the topic generalizes issues of specialized cultivation and specialized cultivation of fruit trees in agriculture; overview of GlobalG.A.P; an overview of specialized fruit-growing area, including definition and content, criteria for assessment of development of specialized fruit-growing area according to GlobalG.A.P standards; the role of developing specialized fruit-growing area according to GlobalG.A.P standards; influencing factors and some development of specialized fruit-growing area according to GlobalG.A.P standards at home and abroad In the assessment of the current situation, the general topic is about natural features, the socio-economic situation of Tien Giang province; give an overview of the development xv of Lo Ren star apple specialized farming area Through analysis, the thesis identifies factors affecting the development of Lo Ren star apple specialized farming area according to GlobalG.A.P standards; at the same time, evaluating the results of developing Lo Ren star apple specialized farming area according to GlobalG.A.P standards to provide information as a basis for proposing solutions to develop of Lo Ren star apple specialized farming area according to GlobalG.A.P standards in Tien Giang province Based on the results of the assessment of the development of Lo Ren star apple specialized farming area according to GlobalG.A.P standards in Tien Giang province, through SWOT analysis, the topic has identified 03 orientations and a number of solutions to develop Lo Ren star apple specialized farming area according to GlobalG.A.P standards in Tien Giang province in the near future In general, the research has basically completed the initial identified scientific research task, the research results are highly applicable and effective for the development of Lo Ren star apple specialized farming area according to GlobalG.A.P standards in Tien Giang province xvi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT GAP Thực hành nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practice) HTX H p tác xã BVTV Bảo vệ thực vật WTO Tổ chức thƣơng mại giới (World Trade Organization) EU Liên minh Châu Âu (European Union) EFTA Hiệp hội mậu dịch tự (European Free Trade Association – châu Âu) SWOT Strengths (điểm mạnh); Weaknesses (điểm yếu); Opportunities (cơ hội); Threats (thách thức) UBND Ủy an nhân dân MDEC Diễn đàn H p tác kinh tế đồng ằng sông Cửu Long (The Mekong Delta Economic Cooperation) 10 FAO Tổ chức Nông lƣơng Liên Hiệp Quốc (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 11 NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn xvii DANH SÁCH CÁC BẢNG TT Bảng Bảng Bảng Bảng Nội dung Năng suất bình quân trái vú sữa/cây theo độ tuổi (trái/cây) Diện tích vú sữa địa bàn huyện Châu Thành So sánh hiệu Vú sữa với Sapo Bƣởi da xanh Thu nhập từ trồng Vú sữa vùng chuyên canh xviii Trang 44 69 72 73 DANH SÁCH CÁC HÌNH TT Hình Hình Hình Hình Hình Nội dung Kết tổng h p kết điều tra ý kiến tác động sản xuất chuyên canh Vú sữa đến ứng dụng tiến khoa học công nghệ Kết khảo sát lý nông hộ tham gia sản xuất Vú sữa Lò Rèn theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P Kết khảo sát tác động chuyên canh đến suất Vú sữa Lò Rèn Kết khảo sát tác động chuyên canh tới chất lƣ ng trái vú sữa Kết điều tra ý kiến ngƣời dân ảnh hƣởng sản xuất chuyên canh Vú sữa đến môi trƣờng xix Trang 57 59 71 73 75 MỤC LỤC QUYẾT ĐỊNH GI O ĐỀ TÀI i LÝ LỊCH KHOA HỌC ix LỜI CẢM ƠN .x LỜI C M ĐO N xi NHẬN XÉT CỦ GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN xii TÓM TẮT LUẬN VĂN xiii ABSTRACT xv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT xvii DANH SÁCH CÁC BẢNG xviii DANH SÁCH CÁC HÌNH xix MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Các cơng trình nghiên cứu có liên quan 2.1 Các cơng trình nghiên cứu ngồi nƣớc 2.2 Các cơng trình nghiên cứu nƣớc 3 Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu chung 3.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .8 Phương pháp nghiên cứu .8 6.1 Dữ liệu thứ cấp 6.2 Dữ liệu sơ cấp 6.3 Phân tích liệu Những đóng góp đề tài 7.1 Khoa học lý luận 7.2 Thực tiễn Kết cấu luận văn CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH CÂY ĂN TRÁI THEO TIÊU CHUẨN GLOBALG.A.P 11 1.1 Một số khái niệm .11 1.1.1 Khái niệm chuyên canh 11 1.1.2 Khái niệm chuyên canh ăn trái 12 1.1.3 Khái niệm v ng chuyên canh ăn trái 12 1.1.4 Khái niệm phát triển v ng chuyên canh ăn trái 13 1.1.4.1 Khái niệm phát triển vùng bền vững 13 1.1.4.2 Khái niệm phát triển vùng chuyên canh ăn trái 14 1.1.5 Tiêu chuẩn GlobalG.A.P 15 1.1.5.1 Khái niệm GAP 15 1.1.5.2 Khái niệm tiêu chuẩn GlobalG.A.P 16 1.1.5.3 Tình hình áp dụng tiêu chuẩn GlobalG.A.P cho sản phẩm trồng trọt 16 1.2 Vai trò phát triển vùng chuyên canh ăn trái theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P18 1.2.1 Nâng cao hiệu lao động, sử dụng đất đai 19 1.2.2 Nâng cao thu nhập cho ngƣời lao động 19 1.2.3 Góp phần phát triển lực lƣ ng sản xuất 19 1.2.4 Tạo lƣ ng hàng hóa lớn thu hút quan tâm nhà nƣớc nhà đầu tƣ, nhà khoa học vào sản xuất 20 1.2.5 Nâng cao uy tín, chất lƣ ng trái thị trƣờng 21 1.3 Nội dung phát triển vùng chuyên canh ăn trái theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P .22 1.3.1 Xây dựng chế, sách 22 1.3.2 Xác định chủ thể tham gia 22 1.3.3 Xây dựng mơ hình tổ chức sản xuất 22 1.3.4 Xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp xây dựng thƣơng hiệu 23 1.3.5 Tổ chức thị trƣờng tiêu thụ 23 1.3.6 Xây dựng hệ thống sở chế biến 23 1.3.7 Ứng dụng khoa học công nghệ 24 1.4 Các nhân tố tác động phát triển vùng chuyên canh ăn trái theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P 24 1.4.1 Tự nhiên 24 1.4.2 Dân cƣ, lao động 25 1.4.3 Vốn sản xuất 25 1.4.4 Tiến khoa học kỹ thuật 25 1.4.5 Thị trƣờng tiêu thụ 25 1.4.6 Hệ thống sách 26 1.4.7 Giống trồng 26 1.5 Các tiêu chí đánh giá mức độ phát triển vùng chuyên canh ăn trái theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P 26 1.5.1 Quy mô sản xuất vùng 26 1.5.2 Sản lƣ ng sản phẩm chuyên canh cung cấp thị trƣờng 26 1.5.3 Năng suất trồng vùng chuyên canh 27 1.5.4 Hiệu sử dụng vốn sản xuất 27 1.5.5 Thu nhập đời sống ngƣời dân 27 1.5.6 Kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật môi trƣờng 27 Trên sở tính thích nghi trung bình của trồng theo điều kiện tự nhiên đất đai, địa hình, nguồn nƣớc khí hậu, UBND tỉnh an hành Quyết định số 2232/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch vùng trồng ăn trái tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 toàn tỉnh theo 03 vùng, ngày 11/9/2014, với vú sữa, tỉnh xác định đƣ c trồng vùng I – vùng Quy mô sản xuất Vú sữa vùng theo thống kê UBND tỉnh Tiền Giang dự Dự án Thí điểm Khơi phục Vú sữa Lò Rèn địa bàn tỉnh Tiền Giang (UBND tỉnh Tiền Giang (2019)), diện tích vú sữa cho thu hoạch trái địa bàn tỉnh 507,75 ha, tập trung huyện Châu Thành (357,24 ha), huyện Cai Lậy (79,76 ha), thị xã Cai Lậy (22,45 ha) Cái Bè (41,3 ha) Kết khảo sát thực tế vùng cho thấy có tới 89% nơng hộ đƣ c khảo sát cho biết đƣ c phổ biến quy hoạch vùng trồng vú sữa địa bàn tỉnh đạt số tuyệt đối 100% số hộ đƣ c khảo sát vƣờn vú sữa đƣ c đƣ c trồng phù h p với quy hoạch vùng trồng tỉnh ban hành (Phụ lục 11, Bảng 11.15), điều kiện quan trọng để vùng chuyên canh Vú sữa Lị Rèn tổ chức liên kết, mở rộng quy mơ trình phát triển Bởi, c ng theo số liệu từ khảo sát Phụ lục 11, Bảng 11.15, quy mơ sản xuất bình qn hộ 0,21 Trong diện tích nhỏ 0,1 ha, diện tích lớn 1,2 Điều phản ảnh quy mơ hộ sản xuất cịn manh mún, nhỏ lẻ có ảnh hƣởng lớn đến phát triển vùng chuyên canh Cần có giải pháp phát triển hiệu quả, ổn định, bền vững để tập trung đất mở rộng quy mô sản xuất vú sữa hộ 3.2 Các chủ thể tham gia UBND tỉnh Tiền Giang Với tƣ cách quan quản lý nhà nƣớc địa phƣơng, UBND tỉnh Tiền Giang thực tốt vai trị kiến tạo việc an hành chế sách cho phát triển vùng chuyên canh ăn trái nói chung phát triển vùng chuyên canh Vú sữa Lị Rèn theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P nói riêng Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Phát huy vai trò quan tham mƣu văn ản nhằm tạo lập chế sách cho phát triển kinh tế vùng chuyên canh trình UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nơng dân q trình chuyển đổi mơ hình sản xuất theo hƣớng chun canh Nơng hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào sản xuất Đối với vú sữa, nông hộ chọn giống Vú sữa Lò Rèn để trồng chuyên canh, theo số liệu khảo sát Chi cục bảo vệ thực vật địa bàn huyện Châu Thành cho thấy có khoảng 87,35 % vú sữa đƣ c trồng Vú sữa Lò Rèn (Phụ lục 13, Bảng 13.1) Đây c ng giống vú sữa đƣ c đánh giá cho suất chất lƣ ng tốt Các nhà khoa học, chuyên gia tư vấn Các nhà khoa học chuyên gia tƣ vấn đồng hành quyền nơng hộ, H p tác xã, doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào sản xuất để thực tốt vai trò tƣ vấn chuyển giao thành tựu khoa học công nghệ vào triển kinh tế vùng chuyên canh Vú sữa Lò Rèn đạt kết tốt Kết thể cụ thể qua đề án, đề án khoa học vú sữa đƣ c nghiên cứu, triển khai thời gian qua: (Nguồn UBND tỉnh Tiền Giang) - Chƣơng trình Hỗ tr phát triển tồn diện Vú sữa Lị Rèn - Do Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn chủ trì - Đánh giá tác động phân hữu ón vào đất – Sở Khoa học Cơng nghệ chủ trì - Đề tài nghiên cứu k o dài thời gian ảo quản trái vú sữa – Sở Khoa học Cơng nghệ chủ trì - Mơ hình quản lý ệnh khơ cành, thối rễ vú sữa ằng iện pháp Phòng trừ tổng h p – Sở Nông nghiệp PTNT thực Doanh nghiệp tham gia cung cứng yếu tố đầu vào cho sản xuất doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ trái vú sữa M c d không tham gia trực tiếp vào sản xuất nhƣng doanh nghiệp phát huy tốt vai trị việc cung ứng loại vật tƣ thiết yếu, giống vú sữa cho sản xuất v ng chuyên canh Vú sữa Lò Rèn Từ đảm ảo cho sản xuất diễn thuận l i cho suất, chất lƣ ng vú sữa ổn định ngày nâng cao đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm nhu cầu tiêu d ng thị trƣờng Tuy nhiên, việc chế iến ảo quản trái vú sữa cịn mức độ sơ chế, chƣa có doanh nghiệp đầu tƣ công nghệ cao vào ảo quản chế iến vú sữa Ngoài ra, doanh nghiệp tiêu thụ trái nói chung Vú sữa nói riêng chủ yếu thông qua đại lý thu mua nông sản theo m a vụ cách tự phát, chƣa có nhiều doanh nghiệp thực h p đồng ao tiêu sản phẩm ổn định số lƣ ng giá cho nông dân Theo kết khảo sát, có 75,25% sở sản xuất – tiêu thụ thu mua trái qua thƣơng lái, nậu, vựa; đa số h p đồng đƣ c ký với nông hộ h p đồng miệng (80,4%), thực trƣớc thu hoạch vài tuần chiếm đến 86,3%; giá định theo nguồn cung nguyên liệu thị trƣờng thời điểm mua chiếm đến 89%, c ng thực trạng chung dẫn đến tình trạng “đƣ c m a, giá” sản xuất nông nghiệp, không riêng với trái 3.3 Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất Xây dựng mơ hình gia trại, trang trại sản xuất Vú sữa Gia trại (hộ sản xuất cá thể): tính đến năm 2019, tồn tỉnh có 276 hộ sản xuất cá thể tham gia sản xuất vú sữa xuất (Phụ lục 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9) Trang trại: trình phát triển vùng chuyên canh Vú sữa Lò Rèn tạo tiềm thúc đẩy hình thành lên trang trại sản xuất với quy mô lớn Nông dân v ng có xu hƣớng liên kết với nhau, hình thành nên trang trại sản xuất Vú sữa quy mô để tạo nguồn lực giải hạn chế tình trạng sản xuất nhỏ lẻ Xây dựng mô hình kinh tế tổ hợp tác, hợp tác xã H p tác xã Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim đƣ c thành lập vào năm năm 2006 Đƣ c hỗ tr từ h p phần Chƣơng trình phát triển tồn diện Vú sữa Lị Rèn, kết H p tác xã phát triển đƣ c 131 thành viên với diện tích 55,3 sản xuất đạt tiêu chuẩn Glo alG .P; nhà đóng gói H p tác xã đƣ c cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn xuất sang thị trƣờng Mỹ Hỗ tr tạo lập mối quan hệ để hình thành chuỗi cung ứng cho sản phẩm GAP, H p tác xã ký h p đồng tiêu thụ với đối tác nhƣ: siêu thị Metro, CoopMart, Big C, Công ty sản xuất thƣơng mại dịch vụ Rồng Đỏ thông qua đối tác sản phẩm Vú sữa Lò Rèn đƣ c xuất sang thị trƣờng: Anh, Canada, Nga Đây đƣ c xem tiền đề hội để trái Vú sữa Lò Rèn thâm nhập tiếp cận thị trƣờng quốc tế (UBND tỉnh Tiền Giang (2015, 2019)) Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế công tác quản lý điều hành Hội đồng quản trị H p tác xã bộc lộ số yếu kém, hộ thành viên chƣa nhận thức đầy đủ l i ích, quyền l i gắn với nghĩa vụ trách nhiệm tham gia H p tác xã, mối quan hệ thành viên với H p tác xã lỏng lẻo; mơ hình h p tác xã đến chƣa phát huy tốt vai trò tổ chức sản xuất nội dung hoạt động hạn chế, thiếu động, hiệu kinh tế cịn thấp, quy mơ nhỏ, chủ yếu hoạt động túy cung cấp dịch vụ thủy l i, bảo vệ thực vật mà chƣa thực tốt vai trò kết nối sản xuất với tiêu thụ sản phẩm (h p tác xã chƣa thực đƣ c vai trị việc tìm kiếm thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm để kết nối ngƣời nông dân với thị trƣờng) nên chƣa đáp ứng đƣ c yêu cầu q trình tái cấu nơng nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế vùng chuyên canh Trong c ng địa bàn có nhiều sở thu mua lớn khác, động, nắm bắt thông tin tốt nên H p tác xã khó cạnh tranh (Phụ lục 10, tỉnh Tiền Giang có doanh nghiệp đƣ c cấp mã số vùng trồng) Trong thời gian tới, khắc phục đƣ c hạn chế trên, HTX phát huy tốt vai trò để nông dân vùng trồng vú sữa nhận đƣ c đầu tƣ, liên kết sản xuất, tiêu thụ Liên kết sản xuất hộ nông dân với doanh nghiệp Hiện nay, vùng chun canh Vú sữa Lị Rèn mơ hình liên kết chủ yếu dừng lại khâu bao tiêu sản phẩm đầu cho hộ nơng dân có số doanh nghiệp tham gia toàn vào khâu từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm Tuy nhiên, trình phát triển vùng chun canh Vú sữa Lị Rèn việc liên kết doanh nghiệp với hộ nông dân trồng Vú sữa mối quan hệ có vai trị quan trọng việc nâng cao chuỗi giá trị gia tăng cho sản phẩm đảm bảo tính ổn định, bền vững 3.4 Xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp xây dựng thƣơng hiệu M c dù Vú sữa Lị Rèn có dẫn địa lý, song chủng loại quả, có nhiều doanh nghiệp tham gia đóng gói xuất khẩu, xây dựng nhiều thƣơng hiệu khác nhau, nhƣng chƣa đại diện cho sản phẩm quốc Việt Nam, nên doanh nghiệp tự cạnh tranh, tự giảm giá để xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ bị bóp chết, cịn doanh nghiệp thu mua nƣớc ngồi có l i Chúng ta có nhiều mơ hình sản xuất đạt tiêu chuẩn GlobalG.A.P Vú sữa Lị Rèn, việc góp phần lớn việc sản xuất an tồn, có truy ngun đƣ c nguồn gốc, giảm dƣ lƣơng thuốc BVTV sau thu hoạch nên tạo niềm tin nơi thị trƣờng Tuy nhiên, tình hình sản xuất theo mơ hình vùng trồng vú sữa nhỏ, rải rác, sản lƣ ng ít, có giai đoạn định năm chƣa liên kết đƣ c với với doanh nghiệp lớn, nên việc uôn án chƣa tăng l i nhuận bền vững nhƣ mong muốn 3.5 Tổ chức thị trƣờng tiêu thụ Về tiêu thụ Trái Vú sữa chủ yếu đƣ c tiêu thụ thị trƣờng nội địa nhƣ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; sản phẩm trái chủ yếu đƣ c tiêu thụ qua hệ thống ch , siêu thị, cửa hàng, ngƣời bán lẻ…trong nƣớc Bên cạnh đó, qua khảo sát cho thấy việc xuất trái Vú sữa hạn chế, số lƣ ng trái đạt chuẩn để xuất chiếm khoảng 10% tổng sản lƣ ng nên không đủ cung cấp theo nhu cầu thị trƣờng Sản phẩm chủ yếu xuất sang thị trƣờng Nga, nh, Canada, Thái Lan… Gần trái Vú sữa đƣ c xuất sang thị trƣờng Hoa K Tuy sản lƣ ng xuất ít, nhƣng thị trƣờng có nhiều tiềm cần đƣ c quan tâm hỗ tr thời gian tới Về giá Trong vụ m a năm 2019, giá mua vƣờn trái Vú sữa loại (từ 290 gram trở lên) dao động khoảng 40.000 đến 45.000 đồng/kg Tuy nhiên, số lƣ ng trái đạt chuẩn loại khoảng 15% tổng sản lƣ ng, trái Vú sữa loại (dƣới 210 gram) chiếm gần 60% sản lƣ ng, giá bán từ 10.000 đến 15.000 đồng/kg Qua kết khảo sát, số lƣ ng hộ tham gia H p tác xã khiêm tốn, chiếm 50% nhà vƣờn, vấn đề đầu cho trái vú sữa g p khơng khó khăn Tại vùng trồng v ng, vƣờn vú sữa cho xuất, chất lƣ ng trái ổn định không tham gia H p tác xã ho c chƣa ký liên kết doanh nghiệp, việc tiêu thụ chủ yếu thông qua thƣơng lái Tại đây, thƣơng lái chủ động liên hệ thỏa thuận thu mua từ đầu vụ Tuy nhiên việc thỏa thuận tìm ẩn nguy thua thiệt cho nhà vƣờn đến thời điểm thu hoạch, giá vú sữa thị trƣờng tăng cao thời điểm ký kết Số vú sữa thu mua trực tiếp nông hộ chiếm 26,33% (Phụ lục 12, Bảng 12.1) Đối vƣờn xuất thấp, chất lƣ ng trái đạt loại I không nhiều, nông dân phải tự tìm đầu cho sản phẩm thông qua ch đầu mối nên giá bán không ổn định, trình trạng ép giá thƣờng xuyên xảy ra, nơng dân phải tốn thêm chi phí hái trái, vận chuyển 3.6 Xây dựng hệ thống sở chế biến Vú sữa Việt Nam thị trƣờng chủ yếu trái tƣơi, việc chế biến dừng đóng gói Đến năm 2020, tồn tỉnh Tiền Giang có mạng lƣới thu mua trái rộng khắp vùng chuyên canh bao gồm: 150 sở thu mua, sơ chế trái quy mô vừa nhỏ, 42 h p tác xã tổ h p tác chuyên kinh doanh trái Tiền Giang cịn có 14 nhà máy chế biến trái hoạt động với công suất chế biến 47.000 tấn/năm Năm qua, tỉnh xuất đƣ c gần 21.000 trái loại, đạt 37,6 triệu USD, tăng 158% lƣ ng tăng 176% trị giá so với năm 2019 (Cổng thông tin điện tử Tiền Giang (2020)) Đây sở để vùng chuyên canh Vú sữa Lị Rèn ngồi bán trái tƣơi phát triển sản phẩm trái qua chế biến cung cấp cho thị trƣờng 3.7 Ứng dụng khoa học công nghệ Kỹ thuật sản xuất nông hộ trồng vú sữa Giống vú sữa Hiện có giống Vú sữa đƣ c trồng phổ biến vùng giống Vú sữa Lò Rèn giống Vú sữa Nâu Cây vú sữa đầu dòng đƣ c ình tuyển nhƣng việc khai thác vật liệu nhân giống chƣa nhiều Tình trạng sản xuất, kinh doanh giống khơng rõ nguồn gốc cịn phổ biến Kỹ thuật trồng: Qua khảo sát, nơng dân vùng có ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất vú sữa Tuy nhiên số vƣờn số hạn chế kỹ thuật trồng: - Mô trồng thấp ho c liếp không đủ để rễ Vú sữa phát triển; mƣơng ồi lắng khơng nƣớc tốt - Bên cạnh đó, việc trồng xen số ăn trái nhƣ: có múi, sapơ, dừa,… để tận dụng tối đa khoảng không gian tăng nguồn thu nhập vƣờn vú sữa giai đoạn kinh doanh, c ng nguyên nhân gây ảnh hƣởng đến sinh trƣởng phát triển - Với tình hình diễn biến thời tiết ngày phức tạp, từ năm 2016 đến nay, Tiền Giang bị ảnh hƣởng lớn hạn m n k o dài, có năm, nƣớc m n lấn sâu vào đất liền theo hệ thống Sông Tiền đến tận Cái Bè Song, trái vú sữa tiêu thụ tƣơi Do cần tính tốn xây dựng sở chế biến để trữ nƣớc tƣới vào tháng cho vùng - Thực việc tỉa cành, tạo tán cho theo giai đoạn sinh trƣởng cho Tuy nhiên việc chƣa đƣ c thực thƣờng xuyên chƣa yêu cầu kỹ thuật, tỉa cành nhỏ, cành vƣ t - Rất nhà vƣờn có trồng chắn gió, mà chủ yếu trồng xen loại ăn trái khác vƣờn vú sữa - Đa số nhà vƣờn sử dụng thuốc trừ sâu trừ bệnh phun định k cho toàn vƣờn sử dụng loại thuốc phun cho vú sữa tất trồng xen với cách thức phun toàn sâu bệnh Trong trình xây dựng quy hoạch vùng trồng ăn trái địa bàn tỉnh, ngành khuyến nông xây dựng đƣ c vùng sản xuất trái cây, có số vùng phát triển theo quy trình theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P (xồi cát Hịa Lộc, long) Kết điều tra vùng chuyên canh Vú sữa Lò Rèn c ng cho thấy 68,75% số ngƣời đƣ c hỏi cho chuyên canh góp phần tạo điều kiện thuận l i cho ứng dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất (Phụ lục 11, Bảng 11.9) Tỷ lệ đồng ý 1% 0% Rất thuận lợi 30% 69% Thuận lợi Khơng thuận lợi Hình Kết tổng h p kết điều tra ý kiến tác động sản xuất chuyên canh Vú sữa đến ứng dụng tiến khoa học công nghệ Bên cạnh việc xây dựng mơ hình sản xuất, ngành nơng nghiệp thực tốt việc chuyển giao thành tựu khoa học kỹ thuật đƣ c thực chủ yếu qua lớp tập huấn đƣ c tổ chức hàng năm cho nơng dân để chuyển giao quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P quy trình sản xuất tiến khác (Phụ lục 12, Bảng 11.12) Tình hình sản xuất vú sữa theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P Qua kết khảo sát có tới 81,25% số ngƣời đƣ c hỏi đánh giá mơ hình sản xuất chun canh theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P tốt, khơng có ngƣời đánh giá khơng tốt; đồng thời có tới 91,25% số ngƣời đƣ c hỏi cho biết đƣ c tuyên truyền học tập sản xuất theo mơ hình GlobalG.A.P (Phụ lục 11, Bảng 11.10, 11.9) Nhƣng thực tế cho thấy nơng dân khơng sử dụng hết diện tích trồng vú sữa để áp dụng quy trình GlobalG.A.P, sử dụng trung bình 82% diện tích vú sữa để áp dụng Glo alG .P Lý đƣ c đƣa cịn có phần diện tích chƣa đạt u cầu theo tiêu chuẩn phần hộ s rủi ro (Phụ lục 11, Bảng 11.15) C ng từ Bảng 11.15, Phụ lục 11, cho thấy việc sản xuất theo qui trình G P thƣờng địi hỏi q trình lâu dài, trung ình 4,28 năm áp dụng qui trình GlobalG.A.P kể từ lúc bắt đầu đến từ bỏ Để đạt đƣ c chứng nhận sản xuất theo qui trình GlobalG.A.P nơng dân phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe Bảng 11.16, Phụ lục 11 cho thấy có lý ản để ngƣời dân tham gia sản xuất theo quy trình GlobalG.A.P địa àn khảo sát Theo đó, lý có nhiều giá vú sữa sản xuất theo GlobalG.A.P cao, có 81,5% ý kiến Bên cạnh đó, lý thứ hai đƣ c nông dân đƣa sản xuất theo GAP chất lƣ ng trái vú sữa cao (74,1% ý kiến) Một lý c ng quan trọng đƣ c nông dân nêu muốn đảm bảo sức khỏe cho trình sản xuất cho ngƣời tiêu d ng ăn vú sữa đƣ c sản xuất theo GlobalG.A.P (72,2% ý kiến) Ngồi ra, có 59,3% ý kiến mong muốn đƣ c chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật thơng qua q trình thực qui trình GlobalG.A.P Bên cạnh đó, có 55,6% ý kiến cho sản xuất theo GlobalG.A.P giảm đƣ c phần chi phí sản xuất nơng hộ phải tn theo quy định sử dụng phân bón thuốc nơng dƣ c Hơn nữa, nông dân cho sản xuất theo GlobalG.A.P đƣ c ổn định đầu họ đƣ c ký h p đồng bán vú sữa sản xuất theo GlobalG.A.P cho h p tác xã, nhiên có 51,9% ý kiến cho sản xuất theo GlobalG.A.P muốn đƣ c ổn định đầu Một lý khác c ng thực tế nông dân cho họ tham gia sản xuất theo GlobalG.A.P muốn nhận đƣ c hỗ tr (42,6% ý kiến) Khảo sát thực tế cho thấy đồng ý áp dụng quy trình GlobalG.A.P vào sản xuất nơng hộ đƣ c hỗ tr tiền để xây dựng sở vật chất nhƣ nhà vệ sinh tự hoại, nhà bảo quản dụng cụ lao động, nơi chứa thuốc bảo vệ thực vật phân ón đƣ c hỗ tr túi bao trái Bên cạnh đó, c ng có 35,6% ý kiến cho đƣ c cán địa phƣơng vận động nên tham gia Tỷ lệ đồng ý 10% 8% 7% 15% 14% 10% 11% 11% Giá vú sữa GlobalGAP cao 14% Hình Kết khảo sát lý nơng hộ tham gia sản xuất Vú sữa Lò Rèn theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P Nhƣ vậy, có nhiều lý khác đƣ c nông dân nêu tham gia sản xuất theo quy trình Glo alG .P nhƣ muốn nâng cao hiệu kinh tế việc sản xuất vú sữa, hƣớng đến thị trƣờng xuất cung cấp cho thị trƣờng sản phẩm có chất lƣ ng cao an toàn sức khỏe cho ngƣời tiêu dùng Tóm lại, m c dù tỉnh đƣa nhiều chế, sách cho chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, nhƣng kết ứng dụng cơng nghệ đại cịn thấp, chƣa đạt đƣ c mục tiêu đề Để kinh tế vùng chuyên canh Vú sữa Lò Rèn phát triển bền vững nâng cao đƣ c giá trị gia tăng cho nơng sản, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh sách hỗ tr chuyển giao khoa học công nghệ đại nhƣ: nhà lƣới, nhà kính (sản xuất giống), cơng nghệ tƣới nhỏ giọt, vào sản xuất Những vấn đề tồn nguyên nhân 4.1 Hạn chế chế sách cho phát triển vùng chuyên canh Thứ nhất, công tác quy hoạch: quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thiếu tính đồng cản trở trình phát triển vùng chuyên canh Thứ hai, sách đất đai: diện tích đất canh tác ngƣời dân vùng cịn nhỏ lẻ, chƣa có giải pháp hữu hiệu tập trung đất ho c liên kết đất đai phục vụ sản xuất Thứ ba hệ thống kết cấu hạ tầng: gồm thủy l i, điện, đƣờng giao thông chƣa đƣ c quy hoạch xây dựng đồng cho phát triển vùng chuyên canh Cuối nhóm chế sách sách hỗ tr cho lĩnh vực nơng nghiệp chủ yếu tập trung vào nhóm mục tiêu xóa đói, giảm nghèo xây dựng tiêu chí nơng thơn 4.2 Hạn chế xây dựng mơ hình sản xuất Thứ nhất, tổ chức sản xuất chƣa tạo khác biệt mơ hình sản xuất chuyển biến rõ ràng phát triển kinh tế so với khu vực sản xuất theo mơ hình truyền thống; quy mơ sản xuất chƣa đƣ c mở rộng, chủ yếu dựa tảng kinh tế hộ gia đình; mơ hình kinh tế trang trại chƣa phát huy đƣ c vai trò ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất; q trình tổ chức xây dựng mơ hình chun canh chủ yếu tập trung vào m t kỹ thuật canh tác trồng theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P; việc xây dựng mơ hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm từ vú sữa chƣa vào ản chất, cịn mang n ng tính hình thức Các mơ hình liên kết chƣa vào khâu trình sản xuất, chủ yếu thực qua cung cấp yếu tố đầu vào thu mua sản phẩm; tổ h p tác, h p tác xã chƣa phát huy tốt vai trò cầu nối sản xuất, chƣa đem lại hiệu kinh tế sản xuất kinh doanh nên không thu hút đƣ c nông dân tham gia Thứ hai, xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp xây dựng thƣơng hiệu chƣa đại diện cho sản phẩm quốc Việt Nam, nên doanh nghiệp tự cạnh tranh, tự giảm giá để xuất Thứ ba, tổ chức thị trƣờng tiêu thụ: Thị trƣờng tiêu thụ vú sữa chủ yếu nội địa qua hệ thống ch , siêu thị, cửa hàng, ngƣời bán lẻ…trong nƣớc Việc xuất trái Vú sữa hạn chế, số lƣ ng trái đạt chuẩn nên khơng đủ cung cấp theo nhu cầu thị trƣờng; Về giá cả, việc thỏa thuận thu mua tìm ẩn nguy thua thiệt cho nhà vƣờn, giá bán khơng ổn định, trình trạng p giá thƣờng xun xảy ra, nơng dân phải tốn thêm chi phí hái trái, vận chuyển Ngoài ra, vùng chuyên canh Vú sữa Lò Rèn c ng g p khó khăn sản xuất tiêu thụ đến từ thực tế quy mô sản xuất nông dân nhỏ lẻ; thiếu dự báo cung cầu thị trƣờng; chƣa kết nối với doanh nghiệp tiêu thụ; dịch bệnh phát sinh, phát triển nhiều; giá không ổn định 4.3 Hạn chế ứng dụng khoa học kỹ thuật Thứ nhất, kỹ thuật sản xuất nông hộ trồng vú sữa: Về Giống vú sữa: Cây vú sữa đầu dòng đƣ c ình tuyển nhƣng việc khai thác vật liệu nhân giống chƣa nhiều Tình trạng sản xuất, kinh doanh giống khơng rõ nguồn gốc cịn phổ biến Về Mương, liếp, mật độ trồng, tưới nước, tỉa cành, tạo tán, : việc thiết kế mƣơng, liếp, mật độ trồng nhà vƣờn chƣa h p lý theo khuyến cáo ngành nông nghiệp gây ảnh hƣởng đến sinh trƣởng phát triển Do đa số nông dân sản xuất bắng kinh nghiệm chủ yếu thêm vào tình hình diễn biến thời tiết ngày phức tạp, từ năm 2016 đến nay, Tiền Giang bị ảnh hƣởng lớn hạn m n k o dài, có năm, nƣớc m n lấn sâu vào đất liền theo hệ thống Sông Tiền đến tận Cái Bè Vấn đề sử dụng phân ón, thuốc bảo vệ thực vật: việc sử dụng phân bón hữu mà tập trung sử dụng phân ón vơ thuốc bảo vệ thực vật thời gian dài góp phần hủy hoại hệ vi sinh vật đất từ làm cho vú sữa suy yếu, chết dần không lâu năm mà Vú sữa c ng bị chết vòng 2-3 năm đầu sau trồng Hạn chế phát ứng dụng khoa học, công nghệ Thứ nhất, việc ứng dụng khoa học, công nghệ v ng chƣa thực đem lại kết cao, ngun nhân chủ yếu mơ hình sản xuất phổ biến vùng chuyên canh Vú sữa Lò Rèn kinh tế hộ gia đình với quy mơ nhỏ nên không phát huy đƣ c hiệu quả; h p tác xã việc ứng dụng hạn chế trình độ lao động chƣa đáp ứng đƣ c yêu cầu quản lý khai thác sử dụng công nghệ thông tin vào sản xuất Thứ hai, chƣa tạo đƣ c khác biệt ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chủ yếu dừng lại việc ứng dụng tiến giống quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P Thứ ba, việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin, tự động hóa sản xuất, cơng nghệ sinh học quy trình sản xuất tiên tiến diện rộng để nâng cao giá trị gia tăng cho nơng sản cịn hạn chế Một phần nguyên nhân hạn chế trình độ học vấn trình độ tay nghề của nơng dân hạn chế nên chƣa đủ khả tiếp thu hết tiến khoa học công nghệ đƣ c chuyển giao Thực tế cho thấy, hàng năm tỉnh tổ chức lớp bồi dƣỡng kinh nghiệm sản xuất chuyển giao tiến khoa học cho hàng nghìn lƣ t nơng dân nhƣng kết vận dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất thấp Ngoài ra, lực số cán chƣa đáp ứng đƣ c yêu cầu cơng việc, q trình tổ chức tun truyền cho nhân dân nắm bắt chủ chƣơng, sách tái cấu nông nghiệp phát triển vùng chuyên canh hạn chế Hạn chế nguồn lực Đầu tiên lguồn nhân lực, việc tổ chức tuyên truyền chủ chƣơng, sách phát triển vùng chuyên canh chƣa đạt hiệu Nguyên nhân thân cán làm công tác tuyên truyền c ng chƣa hiểu hết đƣ c vai trò phát triển vùng chuyên canh Chất lƣ ng nguồn nhân lực nông thơn cịn thấp, trình độ tay nghề lao động chƣa cao có tình trạng chuyển dịch mạnh lao động khỏi khu vực nông nghiệp nông thôn Nhà vƣờn có nhiều kinh nghiệm sản xuất ăn trái, song để chuyển sang sản xuất theo kỹ thuật tiên tiến (theo qui trình GAP) cịn nhiều bất cập, địi hỏi phải có tham gia nhà quản lý, nhà khoa học nổ lực học tập nơng dân Trong đó, liên kết nhà vƣờn – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp nhiều bất cập; sơ chế biến, bảo quản sau thu hoạch chƣa đƣ c quan tâm mức Thứ hai nguồn lực tài chính: nguồn lực tài dành cho sách hỗ tr tái cấu nông nghiệp cho phát triển vùng chuyên canh thiếu, việc phân bổ chƣa ph h p; chƣa trọng tới xây dựng thƣơng hiệu cho sản phẩm; việc hỗ tr nơng dân mở rộng, tìm kiếm thị trƣờng cho nông sản quảng bá sản phẩm chủ yếu gắn với mùa vụ vú sữa chƣa thƣờng xuyên, liên tục thiếu nguồn vốn cho phát triển nơng nghiệp để thực sách hỗ tr phát triển nông nghiệp: Nguồn vốn chủ yếu hộ sản xuất từ ngân sách tỉnh Việc thu hút đầu tƣ từ phía doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi hạn chế, quy mơ vốn đầu tƣ nhỏ 4.4 Một hạn chế nằm vai trò chủ thể Tác động phát triển vùng chuyên canh Vú sữa Lò Rèn thấp, biểu phát triển chƣa bền vững Nguyên nhân quy hoạch phát triển chuyên canh chƣa ổn định, việc nông dân chuyển đổi loại trồng vùng chuyên canh diễn phổ biến Bên cạnh đó, vai trị quan chức việc hỗ tr cho phát triển v ng chun canh tái cấu nơng nghiệp cịn hạn chế 4.4 Hạn chế cuối c ng, c ng khó khăn chung tỉnh v ng Đồng sơng cửu Long, điều kiện tự nhiên Đầu tiên, phải kể đến tình hình diễn biến thời tiết, biến đổi khí hậu khu vực tỉnh ngày diễn biến phức tạp Hệ thống thủy l i v ng chƣa đáp ứng yêu cầu ứng phó dài hạn với biến đổi khí hậu, số cơng trình vùng l , v ng nhiễm m n, vùng cù lao cần tiếp tục nâng cấp, điều chỉnh Hệ thống kênh mƣơng, cống, đê đập chƣa hoàn chỉnh ảnh hƣởng đến sản xuất Giao thông vùng ngoại trừ số tuyến đƣờng tỉnh, đƣờng huyện đƣ c tráng nhựa; hệ thống đƣờng giao thông nông thơn có giá trị lƣu thơng Mơi trƣờng nƣớc m t nội đồng có khuynh hƣớng nhiễm bẩn, tài nguyên sinh vật giảm sút Thứ hai, khó khăn nội v ng, ệnh khơ cành thối rễ vú sữa cịn gây hại nghiêm trọng nên tâm lý nhà vƣờn e ngại, chƣa mạnh dạn tham gia Dự án Các giải pháp phát triển vùng chuyên canh 5.1 Nhóm giải pháp xây dựng chế, sách Giải pháp quy hoạch tổng thể Đối với vùng trồng Vú sữa Lò Rèn, hàng năm sở diện tích, số hộ có vùng cần tiến hành rà sốt, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; nâng chất lƣ ng quy hoạch; kết nối quy hoạch ngành sản xuất Vú sữa Lò Rèn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh phù h p với nhu cầu thị trƣờng Giải pháp quy hoạch đất đai Chính quyền địa phƣơng cần phải tổ chức, quản lý tốt triển khai có hiệu quy hoạch sử dụng đất đƣ c phê duyệt, trình tổ chức thực có nhu cầu điều chỉnh cần tham khảo ý kiến chuyên gia nông nghiệp, chuyên gia môi trƣờng, chuyên gia xã hội học để đảm bảo đồng tính bền vững tránh tác động xấu tới phát triển kinh tế - xã hội nơng thơn nói chung vùng chuyên canh vú sữa nói riêng Tỉnh cần xây dựng sách sở sách khuyến khích nhằm mở rộng quy mô sản xuất theo lực thực tế hộ trồng vú sữa để tiến hành sản xuất hàng hóa tập trung quy mơ lớn dƣới hình thức góp vốn Giải pháp quy hoạch sở hạ tầng Từ thực tế hạ tầng, kỹ thuật vùng, quy hoạch vùng trồng Vú sữa Lị Rèn, cần tính tồn đầu tƣ sở hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật: Đê ao, cống bọng, đƣờng giao thơng đảm bảo ngăn m n, triều cƣờng, l ƣu tiên đầu tƣ công nghệ sơ chế bảo quản trái Vú sữa v ng chuyên canh theo hƣớng đầu tƣ đồng sở hạ tầng, dịch vụ kỹ thuật để sản xuất thuận tiện, hỗ tr giới hóa sản xuất với quy mơ lớn Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, sách thu hút đầu tư Thực đa dạng hóa hình thức huy động vốn, nhƣ: Huy động vốn tự có dân, từ hệ thống ngân hàng, vốn đầu tƣ từ doanh nghiệp, để thực dự án, xác định vốn dân có ý nghĩa quan trọng trình thực Tăng cƣờng mơ hình liên kết sản xuất thơng qua hình thức cung ứng trƣớc vật tƣ, giống ho c vốn cho ngƣời sản xuất Để phát triển vùng chuyên canh Vú sữa Lò Rèn cần kêu gọi tham gia nhà máy chế biến lĩnh vực thực ký kết h p đồng sản xuất, tiêu thụ với tổ chức, cá nhân từ đầu vụ, bao tiêu sản phẩm vùng Thực đúng, đầy đủ điều khoản ký kết cam kết thu mua sản phẩm theo giá cơng bố Có sách hỗ tr ngƣời dân phát triển sản xuất nhƣ: đầu tƣ ứng trƣớc vật tƣ, hƣớng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch trái Vú sữa, đầu tƣ sở hạ tầng vùng chuyên canh 5.2 Nhóm giải pháp xây dựng mơ hình tổ chức sản xuất tiêu thụ 10 Xây dựng mơ hình kinh tế gia trại, trang trại Đối với vùng trồng Vú sữa Lị Rèn, xây dựng mơ hình thí điểm kinh tế gia trại, trang trại với tiêu chí cụ thể về: quy mơ sản xuất, quy trình sản xuất, tiến khoa học cơng nghệ đƣ c áp dụng sản xuất Các hộ cá thể, trang trại tham gia mơ hình thí điểm tổ chức thực dƣới hƣớng dẫn chuyên môn cán khuyến nông chuyên gia tƣ vấn để đạt kết cao Sau mơ hình thí điểm đạt kết tốt tiến hành tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm nhân rộng tồn v ng, đồng thời trì hoạt động mơ hình thí điểm để tiếp tục làm điểm đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm tổ chức sản xuất cho nhân dân Xây dựng mơ hình tổ hợp tác, hợp tác xã Các ngành chức địa phƣơng cần xây dựng phƣơng án đánh giá nhu cầu thực tế vùng chuyên canh Vú sữa Lò Rèn Trên sở kết thu đƣ c, xây dựng kế hoạch củng cố phát triển mô hình tổ h p tác, h p tác xã theo nhu cầu thực tiễn nhân dân thực tiễn sản xuất Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân thấy đƣ c l i ích thiết thực tham gia vào tổ h p tác h p tác xã để nhân dân tự nguyện đứng thành lập tổ h p tác, h p tác xã Bên cạnh đó, tập trung xây dựng sách hỗ tr cho hoạt động tổ h p tác h p tác xã giai đoạn thành lập để tổ h p tác h p tác xã hoạt động ổn định, hiệu Xây dựng mơ hình doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp Để doanh nghiệp thực có đóng góp mạnh mẽ vào phát triển v ng chuyên canh, quan quản lý nhà nƣớc cần ban hành tổ chức thực tốt sách thu hút đầu tƣ, hỗ tr cho doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp; tuyên truyền cho hộ sản xuất có đủ điều kiện tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp để có đầy đủ tƣ cách pháp nhân nhằm nâng cao tính pháp lý hoạt động kinh doanh; đảm bảo đủ nguồn lực tài để thực sách an hành Bên cạnh đó, tuyên truyền hộ sản xuất ngành nơng nghiệp có đủ điều kiện cần chủ động đăng ký thành lập doanh nghiệp để có đầy đủ tƣ cách pháp nhân nhằm nâng cao tính pháp lý hoạt động kinh doanh Mơ hình liên kết theo chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ Để kinh tế vùng chuyên canh phát triển bền vững cần nhanh chóng xây dựng mơ hình liên kết sản xuất, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giải pháp đem lại hiệu kinh tế cao Cần phải xây h p đồng liên kết ch t chẽ đảm bảo tính pháp lý, quy định rõ quyền nghĩa vụ bên tham gia, có chế tài xử lý nghiêm khắc đảm bảo đƣ c l i ích bên tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp H p đồng phải làm rõ nội dung phƣơng pháp giải tranh chấp, quan giải tranh chấp (trọng tài kinh tế hay tòa án) quy định mức bồi thƣờng thiệt hại Xây dựng chuỗi giá trị thương hiệu Xây dựng thƣơng hiệu quốc gia cho Vú sữa Lị Rèn cần có chế chia sẻ quyền l i h p lý thành phần tham gia suốt chuỗi sản xuất tiêu thụ vú sữa Cho nên việc thống xây dựng thƣơng hiệu mạnh, mang tính quốc gia cho Vú sữa Lò Rèn cần thiết quảng bá sản phẩm quốc gia thị trƣờng giới 11 Thực giống bảo hộ giống Tổ chức lại thị trường tiêu thụ Tổ chức lại cách thu mua Vú sữa, cần quản lý tốt khâu giá cả, thông tin thị trƣờng, dự báo nhu cầu giá thị trƣờng để có kế hoạch sản xuất, chế biến phù h p, chủ động điều tiết mua án để có giá tốt Xây dựng mạng lƣới thu mua rộng khắp để ngƣời dân có nhiều lựa chọn việc bán sản phẩm Đ c biệt cần tăng cƣờng việc quản lý sở chế biến kinh doanh vú sữa để kiểm soát chất lƣ ng trái vú sữa theo tiêu chuẩn quốc tế trƣớc thị trƣờng tiêu thụ, khắc phục tình trạng mạnh làm nhƣ Ban hành sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tƣ vào sản xuất chế biến sản phẩm từ vú sữa Khuyến khích doanh nghiệp chế biến đẩy mạnh việc tìm kiếm thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm thông qua phƣơng tiện thông tin đại chúng, thành lập website riêng, kênh phân phối nhằm quảng bá hình ảnh Vú sữa Lị Rèn thị trƣờng Đồng thời, hình thành đại lý cấp vùng trồng để tạo điều kiện thuận l i cho thu mua trái vú sữa ngƣời dân, tránh tình trạng thất giảm chất lƣ ng trái q trình vận chuyển 5.3 Nhóm giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ Áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ tiên tiến khâu chọn giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản chế biến sản phẩm trái Vú sữa Lị Rèn Chính quyền địa phƣơng thƣờng xuyên cập nhật tổ chức tham quan cho nông dân trồng ho c chuẩn ị trồng vú sữa tham quan học tập kinh nghiệm vƣờn vú sữa đạt hiệu cao mơ hình kiểu mẫu Kêu gọi tham gia khoa học, chuyên gia tƣ vấn thông qua tổ chức thông qua hội thảo giúp nông dân v ng 5.4 Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn lao động Các quan quản lý nhà nƣớc có chức cần tổ chức thực kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao chất lƣ ng cho nguồn lao động tỉnh nói chung vùng chun canh Vú sữa Lị Rèn nói riêng Đ c biệt, trình tổ chức đào tạo nguồn lao động tỉnh cần trọng tới liên kết đào tạo trƣờng dạy nghề, trƣờng cao đẳng, đại học tỉnh Đ c biệt việc học tập sản xuất theo mơ hình VietGAP, GlobalG.A.P Ngồi tổ chức lớp tập huấn mời chuyên gia nông nghiệp, chuyên gia kinh tế, quản trị nƣớc, quốc tế đến giảng dạy để nâng cao trình độ cho lực lƣ ng lao động đáp ứng yêu cầu trình tái cấu nông nghiệp phát triển vùng chuyên canh Tổ chức cho ngƣời lao động độ tuổi tham gia lao động trực tiếp sản xuất vùng chuyên canh Vú sữa Lò Rèn tham gia hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng để nâng cao trình độ tay nghề Từ có khả tiếp thu thực tốt kết chuyển giao thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao suất, chất lƣ ng cho sản phẩm LỜI CẢM ƠN Xin chân thành tri ân ngƣời Thầy đồng tác giả TS Ngô Văn Thạo –đã đồng hành, hỗ tr thực nghiên cứu Đồng thời, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Văn phịng Đồn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh, quý đồng nghiệp c ng đơn vị hỗ tr , cung cấp số liệu có liên quan, góp phần quan trọng vào thành công nghiên cứu./ 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt 30 Nguyễn Thị Phƣơng Dung (2020) Hợp tác xã nông nghiệp đường phát triển Truy cập tại: http://tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/?/tien-giang-hop-tac-xa-nong- nghiep-tren-uong-phat-trien/20518334 31 Nguyễn Bá D ng 2018), “Gây dựng vùng chuyên canh ăn đặc sản” Truy cập http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/37363502-gay-dung-vung-chuyencanh-cay-an-qua-dac-san.html 32 Nguyễn Thu Hoanh (2019) Xây dựng tổ hợp tác sản xuất theo tiêu chuẩn GLOBALG.A.P cho 100 long có thị trường tiêu thụ ổn định, giá cao thị trường thời điểm 10% (thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng cơng nghệ cao phát triển 100 long (hylocerreus undatus) vùng Chơ gạo – Tiền Giang) Trung tâm nghiên cứu ứng dụng dịch vụ khoa học công nghệ Tiền Giang 33 Minh Hồng (2017), “Hình thành vùng chun canh sản xuất nông nghiệp” Truy cập tại: https://baokhanhhoa.vn/kinh-te/201707/hinh-thanh-cac-vung-chuyencanh-san-xuat-nong-nghiep-8048086 34 Thanh Mỹ (2016) Phát triển vùng chuyên canh khóm Truy cập tại: https://baolongan.vn/phat-trien-vung-chuyen-canh-khom-a28561.html 35 Phan Văn Nhẫn (2014) Kinh tế vườn phát triển kinh tế - xã hội Đồng Sơng Cửu Long Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 36 Ngô Văn Thạo (2016) Doanh nghiệp xã hội lĩnh vực nông nghiệp Đồng Sông Cửu Long Hồ Chí Minh: NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh 37 Nguyễn Trần Nhật Tiến (2014) Phát triển ăn chủ lực tỉnh Tiền Giang Luận văn thạc sĩ địa lý học Đại học sƣ phạm thành phố Hồ Chí Minh 38 Minh Vân (2016), “Mở rộng vùng chuyên canh” Truy cập http://www.nhandan.com.vn/hanoi/item/30962802-mo-rong-cac-vung- chuyen- canh.html 39 Chí Vịnh (2017) Quy hoạch, phát triển vùng chuyên canh bưởi da xanh chất lượng, hiệu Truy cập tại: https://https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/quy-hoachphat-trien-vung-chuyen-canh-buoi-da-xanh-chat-luong-hieu-qua-285464 40 Lê Hoàng V (2019) Phát triển vùng chuyên canh ăn trái để xuất Truy cập tại: https://nongnghiep.vn/phat-trien-vung-chuyen-canh-cay-an-trai-de-xuat- khau-d251147.html 41 Ban Chấp hành Đảng ộ tỉnh Tiền Giang (2017) Nghị 10-NQ/TU ngày 05/4/2017 phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 42 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn & UBND tỉnh Tiền Giang (2017) Bộ tài liệu Hội nghị Thúc đẩy phát triển sản xuất, xuất trái 43 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2016) Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 hướng dẫn điều kiện tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hợp tác xã 44 Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch Đầu tƣ (2012) Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nước giới Truy cập tại: http://www.mpi.gov.vn /PageS/tinbai.aspx?idTin=19584&idcm=234 45 Cổng thông tin điện tử Tiền Giang (2020) Gắn kết sản xuất tiêu thụ trái Truy cập tại: http://tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin?/gan-ket-san-xuat-va-tieu-thu-trai- cay/20564076 46 Công ty TNHH Tƣ vấn Đào tạo Chất lƣ ng Việt (2019) Thực hành trồng trọt theo tiêu chuẩn GlobalG.A.P Truy cập tại: https://clv.vn/trong-trot-theo-tieu-chuanGlobalG.A.P 47 Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang (2019) Thơng báo tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2019 48 Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2011) Từ điển Bách khoa Nông nghiệp Việt Nam Truy cập tại: https://vitc.edu.vn 49 UBND tỉnh Tiền Giang (2014), Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 việc Phê duyệt quy hoạch phát triển vùng trồng ăn trái tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 50 UBND tỉnh Tiền Giang (2015) Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt nơng nghiệp, thủy sản địa bàn tỉnh Tiền Giang 51 UBND tỉnh Tiền Giang (2015) Quyết định 2305/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công nhận nghiệm thu đề tài khoa học công nhận, nghiệm thu Chương trình Hỗ trợ phát triển tồn diện Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim 52 UBND tỉnh Tiền Giang (2016) Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 việc phê duyệt Đề án Tái cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 53 UBND tỉnh Tiền Giang (2017) Quyết định số 2722/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 ban hành chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh giai đoạn 2017-2020 54 UBND tỉnh Tiền Giang (2017) Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 việc điều chỉnh vốn tiêu đầu tư công năm 2017 cho Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn 55 UBND tỉnh Tiền Giang (2018) Quyết định số 4367/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 việc điều chỉnh vốn tiêu đầu tư công năm 2018 cho Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn 56 UBND tỉnh Tiền Giang (2019) Dự án Thí điểm Khơi phục Vú sữa Lị Rèn địa bàn tỉnh Tiền Giang 57 UBND tỉnh Tiền Giang (2019) Quyết định số 4566/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 việc điều chỉnh vốn tiêu đầu tư công năm 2019 cho Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn 58 Thƣ viện Học liệu Mở Việt Nam (VOER) "Sản xuất hàng hố chun mơn hố sản xuất nơng nghiệp" Truy cập tại: https://voer.edu.vn/m/san-xuat-hang-hoa-vachuyen-mon-hoa-san-xuatnong-nghiep/7aea7da7 Tài liệu tiếng Anh Agyapong, Leslie Adwoa (2017), "The Impact of Global Good Agricultural Practice (GLOBAL G.A.P) Certification on the Quality and Safety of Fresh Pineapple and Mangoes: A Case Study in the Akuapim South and Yilo Krobo Municipalities of Ghana" A thesis submitted to the Department of Food Science and Technology, College of Science, in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science in Food Quality Management, 2017 Pascal Liu (2006), Regulation, standards and certification for agricultural exports - A Practical Manual for Producers and Exporters in East Africa Roma, Commodities and Trade Division FAO Jovovic, R., Draskovic, M., Delibasic, M., & Jovovic, M (2017) The concept of sustainable regional development – institutional aspects, policies and prospects Journal of International Studies, 10(1), 255-266 doi:10.14254/2071-8330.2017/101/18 Tác giả chịu trách nhiệm viết: Họ tên: Võ Thị Loan Đơn vị: Văn phịng Đồn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh Điện thoại: 0931112262 Email: vothiloancl@gmail.com ... theo tiêu chuẩn GlobalG. A. P Chƣơng 2: Thực trạng phát triển vùng chuyên canh Vú s? ?a Lò Rèn theo tiêu chuẩn GlobalG. A. P tỉnh Tiền Giang Chƣơng 3: Giải ph? ?p phát triển vùng chuyên canh Vú s? ?a Lò Rèn. .. trạng phát triển vùng trồng Vú s? ?a Lò Rèn tỉnh Tiền Giang để định hƣớng quy hoạch, phát triển vùng chuyên canh Đề xuất giải ph? ?p phát triển vùng chuyên canh Vú s? ?a Lò Rèn theo tiêu chuẩn GlobalG. A. P. .. chuyên canh Vú s? ?a Lò Rèn theo tiêu chuẩn GlobalG. A. P để cung c? ?p thông tin làm sở cho đề xuất giải ph? ?p phát triển vùng chuyên canh Vú s? ?a Lò Rèn theo tiêu chuẩn GlobalG. A. P Tiền Giang Căn kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển vùng chyên canh vú sữa lò rèn theo tiêu chuẩn GLOBALG a p tại tỉnh tiền giang, Phát triển vùng chyên canh vú sữa lò rèn theo tiêu chuẩn GLOBALG a p tại tỉnh tiền giang