0

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện châu thành tỉnh tiền giang

127 0 0
  • Giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện châu thành tỉnh tiền giang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 11:31

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện châu thành tỉnh tiền giang Giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện châu thành tỉnh tiền giang Giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện châu thành tỉnh tiền giang TĨM TẮT Trong q trình phát triển đất nước, việc thu hồi đất để phục vụ cho lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng phát triển kinh tế - xã hội trình tất yếu Thực tế có nhiều trường hợp người dân khơng đồng tình với phương án bồi thường Nhà nước không chịu bàn giao đất dẫn đến việc làm chậm tiến độ thực dự án kinh tế Dựa vào quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất, quy định pháp luật phân tích theo chủđề “cân lợi ích nhà nước người dân”; để hài hòa lợi ích thiết lập lý luận thực tiễn Theo đó, nghiên cứu tập trung vào vấn đề: xác định tài sản chịu ảnh hưởng q trình giải phóng mặt bằng; xác định trình tự thủ tục thực hiện; xác định mức độbồi thườngđể cân lợi ích giải phóng mặt ABSTRACT Nowadays in the course of national development, land acquisition for national interests, public interests and socio-economic development is an indispensable process In fact, many cases of people disagree with the compensation plan of the State, so they refused to hand over the land, resulting in a delay in the implementation of economic projects Based on the process of compensation, assistance and resettlement upon land acquisition, the law is analysed throughout this research in terms of looking for “a balance between public needs and private interests”; how this harmony is struck, both in law and practice The themes chosen and defended in this research are: the extent of the existence of settled laws defining legal interests in property; the existence of settled and fair procedures for acquiring land compulsorily, and fair compensation for land compulsorily acquired where necessary, which enable a balance to be struck between individual and public interests xi MỤC LỤC Trang QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI i LÝ LỊCH CÁ NHÂN vii LỜI CAM ĐOAN ix LỜI CẢM ƠN x TÓM TẮT xi MỤC LỤC xii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT xvi DANH SÁCH CÁC HÌNH xvii DANH SÁCH CÁC BẢNG xviii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tình hình giải phóng mặt địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang Phạm vị nghiên cứu tình hình giải phóng mặt địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang Phương pháp nghiên cứu 7 Đóng góp luận văn 8 Kết cấu luận văn PHẦN NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG 1.1 Một số khái niệm bồi thường giải phóng mặt 1.1.1 Khái niệm bồi thường xii 1.1.2 Khái niệm giải phóng mặt 1.1.3 Nhà nước thu hồi đất bồi thường đất 10 1.1.4 Quan niệm hỗ trợ tái định cư thu hồi đất 10 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác bồi thường, giải phóng mặt 11 1.2.1 Hồ sơ quyền sử dụng đất đất 11 1.2.2 Công tác quy hoạch sử dụng đất 11 1.2.3 Chính sách đất đai, giá đất định giá đất 12 1.2.4 Thị trường bất động sản 13 1.2.5 Khả sinh lợi đất đai 13 1.2.6 Trình độ đội ngũ cán thực cơng tác giải phóng mặt 13 1.2.7 Chính sách hỗ trợ, tái định cư 13 1.3 Vai trị đặc điểm cơng tác bồi thường, giải phóng mặt phát triển kinh tế xã hội 15 1.3.1 Bồi thường, giải phóng mặt phát triển kinh tế 15 1.3.2 Đặc điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt 15 1.4 Nội dung cơng tác bồi thường, giải phóng mặt 17 1.5 Kinh nghiệm cơng tác bồi thường, phóng mặt số địa phương nước 17 1.5.1 Kinh nghiệm Bà Rịa – Vũng Tàu 17 1.5.2 Kinh nghiệm tỉnh Đồng Tháp 20 1.5.3 Kinh nghiệm tỉnh Long An 21 1.5.4 Bài học kinh nghiệm rút cho huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 23 TÓM TẮT CHƯƠNG 25 Chương 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC CƠNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG, TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TIỀN GIANG 26 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội huyện Châu Thành, tình Tiền Giang 26 2.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiện hyện Châu Thành 26 2.1.1.1 Về vị trí địa lý 26 2.1.1.2 Về đặc điểm địa hình 26 xiii 2.1.1.3 Khí hậu, thổ nhưỡng 27 2.1.2 Tình hình kinh tế, văn hóa xã hội 28 2.1.3 Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành năm qua 28 2.1.4 Đánh giá tiềm phát triển địa phương 35 2.1.4.1 Thuận lợi 35 2.1.4.2 Khó khăn 36 2.2 Thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằngtại huyện Châu Thành tỉnhTiền Giang 37 2.2.1 Những quy định pháp luật bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư Nhà nước thu hồi đất 37 2.2.2 Trình tự, thủ tục thu hồi đất 38 2.2.2.1 Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư 38 2.2.2.2 Thông báo thu hồi đất 40 2.2.2.3 Xây dựng thực kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm 40 2.2.2.4 Kê khai tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm 41 2.2.2.5 Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 46 2.2.2.6 Xét tính pháp lý đất 47 2.2.2.7 Xét tính pháp lý nhà cửa, vật kiến trúc, áp giá nhà cửa, vật kiến trúc 48 2.2.2.8 Xét pháp lý bồi thường trồng, vật nuôi 48 2.2.2.9 Xét pháp lý bồi thường chi phí di chuyển 49 2.2.2.10 Xét tính pháp lý áp giá sách hỗ trợ 50 2.2.3 Niêm yết công khai phương án lấy ý kiến nhân dân 55 2.2.4 Hoàn chỉnh Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư 56 2.2.5 Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 56 2.2.6 Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; niêm yết công khai thông báo chi trả tiền, bàn giao mặt 56 2.2.7 Tổ chức chi trả bồi thường 58 xiv 2.2.8 Khiếu nại giải khiếu nại 58 2.2.9 Cưỡng chế thu hồi đất 59 2.3 Thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 59 2.3.1 Những kết đạt 59 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 65 2.4 Đánh giá cơng tác bồi thường giải phóng mặt huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 66 2.4.1 Những kết đạt nguyên nhân 66 2.4.2 Nguyên nhân tồn hạn chế 75 2.4.3 Khảo sát hài lịng cơng tác bồi thường, giải phóng mặt huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 76 TÓM TẮT CHƯƠNG 82 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẦM ĐẨY NHANH CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢIPHÓNG MẶT BẰNG TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TIỀN GIANG 83 3.1 Quan điểm phương hướng thực công tác bồi thường giải phóng mặt huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang 83 3.1.1 Cơ sở thực 83 3.1.2 Phương hướng 83 3.2 Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt địa bàn huyện Châu Thành 86 3.2.1 Tăng cường công tác quản lý Nhà nước 87 3.2.2 Chính sách bồi thường đất 87 3.2.3 Chính sách bồi thường thiệt hại tài sản đất 88 3.2.4 Chính sách hỗ trợ ổn định sống 89 3.2.5 Chính sách tái định cư 89 3.2.6 Tăng cường quản lý nhà nước đất đai quy hoạch địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 92 xv 3.2.7 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 93 3.2.8 Quản lý, đào tạo bồi dưỡng đội ngủ cán 94 3.2.9 Công tác tuyên truyền sách pháp luật 95 3.3 Kiến nghị 97 3.3.1 Kiến nghị đổi tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục sách, pháp luật đất đai, cơng tác bồi thường giải phóng mặt 97 3.3.2 Kiến nghị tăng cường công tác quản lý Nhà nước đất đai 97 TÓM TẮT CHƯƠNG 100 KẾT LUẬN 101 xvi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT UBND Ủy ban nhân dân BT Bồi thường GPMB Giải phóng mặt TĐC Tái định cư TP Thành phố HTTĐC Hỗ trợ tái định cư xvii DANH SÁCH CÁC HÌNH Số Tên hình Hình 2.1 Bảng đồ hành huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang Hình 2.2Bảng đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang xviii Trang 26 32 DANH SÁCH CÁC BẢNG Số Tên bảng Trang 2.1 Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Châu thành 29 2.2 Kế thực thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư địa bàn huyện Châu thành từ năm 2016 đến tháng 5/2020 57 3.1 Phân tíchvề sách tái định cư 63 3.2 Phân tích sách hỗ trợ 65 3.3 Phân tích sách bồi thường 67 3.4 Phân tíchvề bồi thường tài sản đất 68 3.5 Kết khảo sát hài lịng cơng tác bồi thường, giải phóng mặt huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 70 xix LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất nước ta đà hội nhập phát triển, cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước địi hỏi phải đầu tư, xây dựng cơng trình phục vụ cho quốc phịng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng, mục đích phát triển kinh tế Thực đường lối đổi cho Đảng ta khởi xướng, năm gần kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ ổn định, lĩnh vực văn hóa giáo dục, kinh tế, xã hội… ngày cải thiện Sự phát triển đặt nhu cầu tất yếu phải đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông đường bộ, hệ thống thủy điện, hệ thống lưới điện quốc gia… Để đạt mục tiêu cơng tác bồi thường hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất đóng vai trị quan trọng điều kiện ban đầu để triển khai dự án đầu tư Nó động lực thúc đẩy dự án triển khai nhanh, tiến độ ngược lại, trở thành rào cản tiềm ẩn nguy gây khiếu kiện, ổn định an ninh thực cơng tác bồi thường hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích tổ chức, cá nhân hộ gia đình Và thực tế qua nhiều dự án cho thấy công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhiều tồn bất cập gây nhiều tranh cãi Tỷ lệ đơn thư khiếu nại lĩnh vực giải phóng mặt ngày tăng lên qua năm Huyện Châu Thành huyện thuộc tỉnh Tiền Giang Để thực nhiệm vụ xây dựng tỉnh Tiền Giang theo hướng đại, văn minh, giàu đẹp nhằm góp phần đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa Trong thời gian qua địa bàn tỉnh triển khai nhiều dự án đầu tư phát triển dự án Đường Lộ Dây Thép; Đường Cao Tốc Trung Lương – Mỹ Thuận kết nối tỉnh, huyện địa bàn lại với nhau; cơng trình cầu Kênh Xáng; cơng trình cầu Rượu, Cầu Sao; dự án Trường Đại Học Tiền Giang v.v… Song có nhiều dự án trình thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt kéo dài năm Những vướng mắc, bấp cập sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần phải tiếp tục kiến nghị tháo gỡ câu hỏi cần ĐẶT VẤN ĐỀ Khi đất nước ta chuyển đổi sang bồi thường Nhà nước không chịu kinh tế thị trường, Nhà nước thực bàn giao đất dẫn đến việc làm chậm tiến chế quản lý đất đai độ thực dự án kinh tế Trong việc xác định hộ gia đình đơn vị kinh thời gian qua, tranh chấp, khiếu kiện tế tự chủ sản xuất nông - lâm liên quan đến bồi thường Nhà nước nghiệp, tiến hành giao đất, cho thuê đất thu hồi đất có xu hướng gia tăng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn số lượng mức độ gay gắt, phức tạp định lâu dài Chính thay đổi chế nội dung Người bị thu hồi đất tiến quản lý trả lại cho đất đai hành khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện giá trị vốn có nó, Đất đai ngày đơng người khiếu kiện vượt cấp gây trở nên có giá đem trao đổi mua ổn định trị, trật tự an tồn bán thị trường, dùng làm tài xã hội v.v Để khắc phục tình trạng sản bảo đảm quan hệ tín dụng, này, Nhà nước thường xuyên rà soát, chấp để vay vốn ngân hàng, dùng sửa đổi bổ sung quy định bồi để góp vốn liên doanh sản xuất - thường, hỗ trợ, tái định cư (đặc biệt kinh doanh Người dân ngày nhận quy định giá đất bồi thường, thức sâu sắc giá trị to lớn đất quy định tái định cư cho người dân đai bị thu hồi đất ở, giải vấn đề việc làm cho người bị đất sản xuất v.v ) Ngày trình phát Tuy nhiên, hiệu giải triển đất nước theo hướng cơng nghiệp pháp chưa mong muốn hóa, đại hóa, việc thu hồi đất để phục vụ cho lợi ích quốc gia, lợi ích Xuất phát từ vấn đề công cộng phát triển kinh tế - xã hội thực tiễn, nghiên cứu tiến điều tất yếu nhiên gây hành nhằm phân tích, đánh giá thực tác động lớn đến người bị thu trạng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hồi đất Trong nhiều trường hợp, người Nhà nước thu hồi đất, ngun dân khơng đồng tình với phương án nhân sâu xa bất cập đề 104 xuất số giải pháp hoàn thiện Châu Thành chủ yếu Ban quản lý dự sách án Phát triển Quỹ đất thực PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Những nội dung cụ thể có liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định - Phương pháp điều tra thu thập số cư công khai đến tất cá liệu: Nguồn số liệu thứ cấp thu nhân, hộ gia đình chịu ảnh hưởng Phần thập Ban quản lý dự án Phát triển đơng người sử dụng đất đồng tình với quỹ đất qua dự án có thu hồi đất chủ trương thu hồi đất để thực huyệnChâu Thành tình Tiền Giang dự án, có trách nhiệm tinh thần hợp - Phương pháp thống kê mô tả để tác cao việc phối hợp thực phân tích tổng quan mẫu nghiên cứu, cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định tập trung làm rõ khác biệt dự án cư nhà nước thu hồi đất có khơng có thu hồi đất phi nông Từ triển khai thi hành Luật Đất nghiệp đai 2013 đến tháng năm 2020, huyện - Phương pháp so sánh: đối chiếu Châu Thành thực bồi thường, giải tiêu, tượng có nội phóng mặt 16 dự án lớn với dung, tính chất tương tự, để xác tổng diện tích thu hồi đất 3.248 Số định xu hướng, mức biến động hộ bị ảnh hưởng 1.112 hộ Tổng số tiêu chí; tổng hợp nét tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ 590,3 chung, tách nét riêng tỷ đồng dự án so sánh Trên sở rút Đầu năm 2020, huyện Châu đánh giá mặt hiệu hay Thành thực 11 dự án, có hiệu 08 dự án chuyển tiếp từ năm 2019 KẾT QUẢ THẢO LUẬN số hộ dân chưa thống với phương án bồi thường quan 2.1 Đánh giá chung tình hình có thẩm quyền phê duyệt, có 02 dự án thực dự án địa bàn chưa bố trí nguồn vốn bồi thường kịp để Công tác bồi thường, hỗ trợ tái chi tiền cho người thu hồi đất, có 01 dự định cư dự án địa bàn huyện án phải điều chỉnh quy mô thu hồi đất 107 dự án Đến nay, hồn thành cơng tác - Tổng số chi phí bồi thường, giải bồi thường, giải phóng mặt 08 dự phóng mặt bằng: 34,7 tỷ đồng án bàn giao cho chủ đầu tư thực - Nguồn vốn: Xổ số kiến thiết năm dự án Các dự án lại Hội đồng 2019 bồi thường dự án khẩn trương - Mục đích ý nghĩa dự án: xử lý, giải khó khăn, Nhằm phục vụ nhu cầu giao thông vận vướng mắc để sớm triển khai thực tải địa phương, bước hoàn dự án thiện hệ thống giao thơng đường 2.2 Phân tích dự án điển hình địa bàn tỉnh theo quy hoạch, góp phần huyện Châu Thành phát triển kinh tế khu vực Để có nhìn cụ thể công b Dự án nghiên cứu2 : Tên dự tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư án: Dự án đầu tư xây dựng Cầu Kênh thu hồi đất địa bàn thành phố, tác Xáng Đường huyện 35 thuộc xã giả tiến hành nghiên cứu phân tích hai Long Định huyện Châu Thành, tỉnh dự án điển hình sau Tiền Giang (gọi tắt Dự án 2) 2.2.1 Khái quát dự án - Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án nghiên cứu đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng a Dự án nghiên cứu1 : Tiểu dự Tiền Giang án giải phóng mặt thuộc dự án mở - Địa điểm: Xã Long Định, huyện rộng cầu quốc lộ 1A hạng mục Châu Thành tỉnh Tiền Giang cầu rượu, Cầu Sao, giải nạn kẹt xe - Tổng số chi phí bồi thường, giải xã Tam Hiệp, Long Định, Dưỡng phóng mặt bằng: 15,098 tỷ đồng Đềm, Nhị Bình (gọi tắt Dự án 1) - Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh - Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang - Mục đích ý nghĩa dự án: - Địa điểm: xãTam Hiệp, Long Định, Hiện nay, huyện Châu Thành dần Dưỡng Đềm, Nhị Bình huyện Châu hồn thiện hạ tầng giao thơng, thị, Thành, tỉnh Tiền Giang văn hóa, du lịch gắn với dự án đầu 108 tư xây dựng, chỉnh trang nâng cấp Trình quan có thẩm quyền ban xã nông thôn Đồng thời, hành thông báo thu hồi đất dự án định hướng phát triển kinh tế - xã hội, Tổ chức họp dân công bố chủ tỉnh Tiền Giang ưu tiên đầu tư phát triển trương thu hồi đất để thực dự án thương mại - dịch vụ - du lịch, Tổ chức kê khai, kiểm kê tổ huyện Châu Thành trở thành trung tâm chức, hộ gia đình, cá nhân khu thương mại lớn, động, có vai trị vực dự án thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Trình phê duyệt giá đất để tính bồi tỉnh thường, sách hỗ trợ khác 2.2.2 Quy trình thực dự Lập phương án bồi thường, hỗ trợ án tái định cư dự án Cả hai Dự án có trình tự, thủ tục thực giống sau: Tổ chức họp dân để thông qua phương án bồi thường Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư Tổ giúp việc 10 Trình thẩm định, phê duyệt phục vụ cho cơng tác bồi thường, giải phương án bồi thường, hỗ trợ tái định phóng mặt dự án cư dự án Lập kế hoạch tổ chức thực 11 Chi trả tiền Đo đạc lập đồ thu hồi đất 12 Bàn giao mặt để thực dự án 109 2.2.3 Kết bồi thường dự án nghiên cứu thể sau: S TT I 10 I II Nội dung TDAGPMB Dự cầu rượu, Cầu Sao Cầu Kênh Xáng Đường huyện 35 Đất(Diện tích m2) 5.472,2 4.824,4 - Đất 3.581,9 1.872,0 - Đất lâu năm 1.325,3 1.677,3 -Đất hàng năm 565,0 - Đất Ủy ban nhân dân xã 246,6 - Đất giáo dục 204,8 - Đất Ban huy quân 126,4 - Đất công an xã 183,2 - Đất Trạm y tế 246,6 - Đất bưu điện 62,7 - Đất Trường tiểu học Long Hưng 204,8 I Tổng số hộ dân (hộ) IKinh phí bồi thường đồng) 83 55 34.712 15.098 33.225 14.355 1.487 742 (triệu Trong Đã chi trả Chưa đồng ý nhận tiền (Nguồn số liệu: Ban quản lý dự án phát triển quỹ đất năm 2020) 110 - Còn 02 hộ chưa thống với 2.2.4 Kết thực công tác phương án bồi thườngđược duyệt nên bồi thường, hỗ trợ đất chưa thống nhận tiền giao mặt a Dự án nghiên cứu bằng, cụ thể: có 01 hộ dân đề nghị nâng - Tổng số 83 hộ gia đình, cá nhân giá bồi thường nhà vật kiến trúc, có 01 tổ chức bị ảnh hưởng khu vực hộ dân đề nghị giải dự án sách tái định cư, đề nghị bồi thường - Có 70 hộ tổng số 83 hộ hết nhà Hiện nay, Hội đồng bồi thường nhận tiền bàn giao mặt bằng, lại phối hợp với đoàn thể, Ủy ban Mặt 13 hộ chưa thống nhận tiền bàn trận tổ quốc xã, huyện tiếp tục giải thích, giao mặt vận động, thuyết phục hộ dân để hiểu - Qua ý kiến hộ dân chưa thống quy định, chế, sách với số tiền phê duyệt, Tổ giúp Đảng Nhà nước ta để thống việc kiểm tra, rà soát hồ sơ, thực địa, thực Qua phân tích vận động 02 giá sách bồi thường hộ đồng ý nhận tiền Trong 83 hộ hộ cụ thể Qua có 10 hộ Hội phê duyệt có 03 hộ nhận hỗ trợ đồng bồi thường thống trình thẩm suất tự lo tái định cư 100.000.000 định phê duyệt phương án bồi thường bổ đồng/suất sung thiếu sót số trồng, vật b Dự án nghiên cứu kiến trúc hộ dân thống bàn - Tổng số 55 hộ gia đình, cá nhân bị giao mặt ảnh hưởng khu vực dự án - Đối với 03 hộ cịn lại thực - Trong khu vực dự án có 54 hộ theo quy định, Hội đồng bồi nhận tiền thống bàn giao mặt thườngđã nhiều lần tổ chức giải thích, cho Ban quản lý dự án phát triển quỹ vận động, thuyết phục đối thoại trực đất huyện Châu Thành thời hạn 20 tiếp với hộ dân Qua kết giải thích, ngày kể từ ngày nhận xong tiền bồi vận động, thuyết phục đối thoại trực thường, hỗ trợ theo phương án tiếp có hộ thống nhận tiền phê duyệt bàn giao mặt 111 - Dự án có tổng số 55 hộ bị thu hồi, phương Việc thực chủ trương, có 54 hộ nhận tiền thống sách bồi thường, hỗ trợ tái bàn giao mặt Tuy nhiên, có 01 định cư Nhà nước thu hồi đất thực hộ bị thu hồi 932,5 m2 đất trồng lâu theo Luật Đất đai 2013, Nghị năm phê duyệt bồi thường, hỗ trợ định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng với tổng số tiền 742 triệu đồng, hộ không năm 2014, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thống giá bồi thường mà yêu ngày 15 tháng năm 2014, Thông tư số bồi thường, hỗ trợ tổng số tiền 1,5 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/52014 tỷ đồng Trong khi, giá chuyển nhượng Bộ tài nguyên Môi trường, Bên quyền sử dụng đất thực tế khu vực dự án cạnh đó, UBND tỉnh ban hành nhiều thời điểm thu hồi đất 600.000.000 Quyết định, Hướng dẫn, đạo tập đồng/1.000 m2 trung, sâu sát phù hợp với tình hình - Tổ giúp việc kiểm tra, rà sốt hồ thực tế tạo bước phát triển sơ, giá sách bồi thường, hỗ công tác quản lý Nhà nước bồi trợ theo quy định Qua đó, hộ dân thường, giải phóng mặt tỉnh phê duyệt bồi thường, hỗ trợ với tổng số huyện Châu Thành tiền 742 triệu đồng theo quy định Dưới đạo chặt chẽ từ Ủy ban pháp luật Hội đồng bồi thường nhân dân huyện nên phòng, ban, đơn vị liên quan nhiều lần tổ chức ngành, đoàn thể, đơn vị huyện giải thích, vận động, thuyết phục nhận thức rõ vai trị trách nhiệm hộ khơng thống nhất, đến lần thứ nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt hộ dân thống nhận tiền bằng, thực tốt công tác tuyên truyền, bàn giao mặt để thi công dự án vận động giải thích chế độ, sách, chủ trương đường lối Đảng, 3.3 Nhận xét đánh giá Nhà nước để người dân nhận thấy rõ dự án 3.3.1 Những mặt tích cực quyền lợi nghĩa vụ Đây dự án lớn trọng điểm có phát triển kinh tế xã hội chung Vì tầm quan trọng trình góp phần đại đa số nhân dân thơng hiểu chế độ thúc đẩy phát triển kinh tế địa sách Đảng, Nhà nước ủng 112 hộ chủ trương thu hồi đất bồi thường, chế việc khiếu nại, tố cáo nhân dân giải phóng mặt Nhà nước thu đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý Nhà hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc nước lĩnh vực quản lý đất đai phịng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích Dự án số đáp ứng tiêu chí cơng cộng mục đích phát triển kinh tế sau : Các sách Nhà nước a Thực vào kế hoạch sử quan chuyên môn tham mưu dụng đất hàng năm tỉnh phê kịp thời Do q trình lập phê duyệt duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái b Người bị thu hồi đất bồi định cư ln đảm bảo chế độ thường tương xứng có điều kiện đảm sách Nhà nước quy định bảo sống Pháp luật Công khai dân chủ, minh bạch đảm bảo quyền lợi cho tổ chức, cá c Có chế minh bạch, quy định rõ nhân có đất bị thu hồi, góp phần đẩy ràng, thật quan tâm đến lợi ích nhanh tiến độ bàn giao bàn giao mặt người sử dụng đất, đồng thuận cho nhà đầu tư kịp thời cao d Dự án triển khai tiến độ Công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục chính, kết hợp với e Tỷ lệ khiếu kiện bồi thườngcủa biện pháp hành chính, pháp luật thực dự án thấp hiệu quả, qua trình thực So sánh với Dự án số 2, Dự án số sách bồi thường, hỗ trợ tái đáp ứng tiêu chí số a, c, d định cư cho thấy đồng thuận Điều cho thấy dự án thu hồi nhân dân cao, đặc biệt thông hiểu chế nhiều đất thường gặp nhiều khó độ sách Đảng, Nhà nước khăn lập phương án bồi thường, ủng hộ chủ trương thu hồi đất bồi hỗ trợ, tái định cư Người bị thu hồi đất thường, giải phóng mặt Nhà ngồi việc sống bị xáo trộn nước thu hồi đất dự án địa phương chịu nhiều bất lợi việc thay đổi chỗ Quyền lợi hợp pháp người sử dụng ởgián tiếp gây Các phương án bồi đất bị thu hồi đảm bảo, làm hạn 113 thường hỗ trợ thường khơng tính tốn phóng mặt xong mà chưa có đất tái hết cácthiệt thịi không làm định cư thỏa mãn mong muốn tất người Việc xây dựng bảng giá đất, giá bồi dân bị chỗ thường tài sản gồm trồng nhà ở, 3.3.2 Những mặt hạn chế: cơng trình, vật kiến trúc phục vụ Bên cạnh kết đạt được, công tác bồi thường, giải phóng mặt cơng tác bồi thường, giải phóng mặt chậm cập nhật theo thực tế, chưa phù tồn số hạn chế ảnh hưởng hợp, không sát với giá thị trường; công đến tiến độ giải phóng mặt tác khảo sát, đo đạc, kiểm kê, áp giá bồi thường tổ công tác tập Chế độ sách bồi thường trung thực bước theo qui trình, thường xuyên thay đổi, đặc biệt trình thực thể văn bản, Quyết định UBND tỉnh ban tính chủ quan, thiếu chặt chẽ, dẫn đến hành có số điểm chưa thống nhất, việc đo đạc, ghi chép có trường hợp thiếu khó thực Bên cạnh đó, hồ sơ quản sót, thiếu xác số hộ lý đất đai thiếu, hệ thống đồ địa dân bị ảnh hưởng chưa thống nhất, phát chưa đồng nên ảnh hưởng đến sinh nhiều kiến nghị, khiếu nại Một quản lý việc xác định nguồn phận nhân dân gốc, thời điểm sử dụng đất ban hành quan chun mơn giải thích nhiều lần định thu hồi đất phục vu ̣công tác chế sách cơng tác bồi bồi thường, giải phóng mặt thường, hỗ trơ ̣và tái định cư Công tác xây dựng khu tái định cố tình khơng nhận tiền, bàn giao đất gây cư phục vụ giải phóng mặt phải khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực thực trước lập phương án dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT thời gian vừa qua, việc chuẩn bị đất tái định cư không đáp ứng Qua kết nghiên cứu góp phần yêu cầu nên dẫn đến việc giải làm rõ công tác quản lý nhà nước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần đáp ứng 114 tiêu chí nêu Những tiêu chí ngồi thường đất gặp nhiều khó đem lại hiệu quản lý nhà nước cịn khăn thực tế tài sản hộ gia nhằm để bảo đảm sống người đình, tổ chức, cá nhân đa dạng dân sau bồi thường, hướng đến phong phú Xác định điều kiện để bồi mục tiêu đạt đồng thuận cao thường phải thật rõ ràng, đầy đủ có nhân dân Từ đó, rút sức thuyết phục Đối với tài sản nhà số hàm ý sách như: cửa, vật kiến trúc, trồng đất xuất a Chính sách bồi thường đất, sau có định thu hồi đất nhà vật kiến trúc, trái hoa màu kiên khơng bồi thường Những tài sản đất: tài sản gắn liền với đất tạo lập trước có định thu hồi đất mà trái với - Giá đất tính bồi thường phải áp mục đích sử dụng đất xác định dụng thời điểm bàn giao đất quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sát với thời điểm bàn giao đất như làm nhà cơng trình đất nơng giao dịch dân đất đai nghiệp, đất trồng lâu năm nhằm trì tiến độ thực dự án, không bồi thường tránh trường hợp để lâu phát sinh tăng - Giá bồi thường tài sản phải sát giá dẫn đến tình trạng khiếu nại từ người với giá thực tế thị trường điều dân kiện bình thường - Trước mắt cần xây dựng bảng giá đất phù hợp với giá thị trường cách b Chính sách hỗ trợ ổn định rút ngắn thời hạn áp dụng xuống sống: Việc khôi phục lại sống năm Điều để đảm bảo tạo điều kiện cho người bị thu biến động giá đất ln nhanh hồi đất có nguồn thu nhập vấn đề chóng cập nhật theo thị trường Từng cần quan tâm, điều không trách bước xây dựng sở liệu giá đất nhiệm chủ đầu tư mà trách gắn với sở liệu đất đai nhiệm quyền địa phương Một mặt phải bảo đảm cho người dân bị - Chính sách bồi thường, hỗ trợ ảnh hưởng bị thu hồi đất có sống tài sản khơng phức tạp bồi tốt trước lúc di 115 chuyển, mặt khác biện pháp hữu Tiền Giang ban hành quy định bồi hiệu hạn chế vấn nạn xã hội khác thường, hỗ trợ tái định cư Nhà - Việc thu hồi đất nông nghiệp nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Tiền làm giảm diện tích đất canh tác Giang theo hướng tăng cường mở hộ dân làm thay đổi cấu lao động rộng hội cho người nơng dân có Đất nơng nghiệp lân cận nơi đầu tư xây việc làm mới, có nhiều lựa chọn để dựng có suất thu hoạch giảm so chuyển đổi nghề phù hợp với nhiều lứa với trước thực dự án Việc tuổi Đồng thời trì sách làm thu nhập hộ sống chủ yếu nhận hỗ trợ tiền tự chuyển đổi nghề dựa vào sản xuất nông nghiệp bị tác động để người nông dân chủ động lớn sau thu hồi đất gặp nhiều muốn lựa chọn nghề để học khó khăn tìm kiếm việc làm c Chính sách tái định cư : Khi đất đai bị thu hồi nhiều đối tượng - Hiện quỹ tái định cưcho dự niên vào nhà máy, xí nghiệp án huyện Châu Thành cịn chưa có kiếm việc làm nơi khác, sẵn có khơng đủ để bố trí cho phụ nữ người độ tuổi hộ dân phải di chuyển để giải phóng trung niên đất canh tác, đồng mặt dự án Do vậy, để khắc phục nghĩa với thất nghiệp khó khăn này, cần nghiên cứu, xem xét Do vậy, việc hỗ trợ đào tạo, sách để khuyến khích kêu gọi chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm, nhà đầu tư xây dựng quỹ nhà tái định cư cần nghiên cứu sửa đổi Quyết định số nguồn vốn tự có xã hội 19/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 hóa… năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền - Việc tạo quỹ nhà đất tái định cư áp Giang sửa đổi, bổ sung số nội dung dụng việc đầu tư xây dựng mới, mua quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lại nhà đầu tư xây dựng Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh tổ chức kinh tế quy định chủ Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết dự án giao đất thực dự án xây định dựng nhà để bán phải dành tỷ lệ số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh 116 nhà đất để làm quỹ nhà phục vụ cho tái tính chất ổn định lâu dài Tránh tình trạng định cư địa phương dự án có nhiều - Để thực tốt nhiệm vụ giải văn chồng chéo, điều ảnh hưởng phóng mặt góp phần tích cực vào lớn đến tiến độ thực dự án, tâm việc đẩy nhanh tiến độ thực dự án, lý nhà đầu tư người bị thu hồi đất thiết phải xây dựng trước khu tái định cư, đáp ứng yêu cầu hộ phải di chuyển để giải phóng mặt Khu tái định cư phải đảm bảo có điều kiện tốt so với nơi mà họ phải di dời để giải phóng mặt Tóm lại, cần xây dựng hồn chỉnh hệ thống sách liên quan đến thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư mang 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đỗ Lan Huỳnh (2012) “Nguyên cứu đề xuất giả pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt dự án phát triển cơng trình cơng cộng thành phố Hà Nội” Luận văn thạc sĩ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên [2] Hoàng Nguyệt Ánh (2011), “Nghiên cứu giá đất phục vụ công tác quản lý tài đất đai phát triển thị trường bất động sản thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn” Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Khoa học tự nhiên [4] Huỳnh Nhật Kha (2019) “Nâng cao hiệu quản lý đất đai địa bàn thành phố Châu đốc tỉnh An Giang” Luận văn thạc sĩ quản lý Kinh tế Trường ĐH sư phạm kỹ thuật TP HCM [2] Nguyễn Quốc Cường (2018) “Thực hiên sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội” Luận văn thạc sĩ Học viện khoa học xã hội [6] Nguyễn Thị Thùy Linh (2015), “Những vấn đề pháp lý định giá đất giải phóng mặt huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang” Luận văn thạc sĩ luật học, khoa luật trường Đại học Quốc gia Hà Nội [5] Lê Văn Lợi (2013), “Những vấn đề xã hội nảy sinh từ việc thu hồi đất nông nghiệp cho phát triển đô thị, khu công nghiệp giải pháp khắc phục” Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh [7] Trần Thị Loan (2016), “Ảnh hưởng việc thực sách bồi thường giải phóng mặt đến đời sống việc làm người dân bị thu hồi đất thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị” Luận văn thạc sĩ khoa tài nguyên đất môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nơng lâm Huế [8] Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ thi hành Luật Đất đai [9] Chính phủ (2014), Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ thu tiền sử dung đất; 109 [10] Chính phủ, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ qui định bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất; [11] Chính phủ, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; [12] Quốc Hội, Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 [13] Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sửa đổi, bổ sung số điều Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; [14] Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 UBND tỉnh Tiền Giang ban hành quy định bảng giá loại đất định kỳ 05 năm (2016 – 2020) địa bàn tỉnh Tiền Giang; [15] Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang sửa đổi bổ sung số điều Quy định bảng giá loại đất định kỳ 05 năm (2016 – 2020) địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh; [16] Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Ban hành bảng đơn giá xây dựng nhà vật kiến trúc thông dụng địa bàn tỉnh Tiền Giang; [17] Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại trái, hoa màu vật nuôi thủy sản Nhà nước thu hồi đất; Công văn số 2115/UBND-KTTC ngày 22/5/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh việc đính văn bản; 110 Tiếng Anh [18] FAO (2008), “Compulsoryacquisition of landand compensation”, Rome Tác giả chịu trách nhiệm viết: Họ tên: Trần Thị Thu Hương Đơn vị: Ban Quản lý dự án Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Điện thoại: 0919800459 Email: thuhuongbqlda1982@gmail.com 111 ... bồi thường, giải phóng mặt huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang năm qua - Đề xuất giải pháp cụ thể có tính khả thi nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. .. tiễn bồi thường giải phóng mặt Chương 2:Thực trạng cơng tác bồi thường giải phóng mặt huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Chương 3:Phương hướng giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt. .. tác bồi thường giải phóng mặt dự án địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Từ đó, đề xuất biện pháp hồn thiện, đẩy nhanh cơng tác bồi thường giải phóng mặt cho dự án địa bàn huyện Châu Thành,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện châu thành tỉnh tiền giang, Giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện châu thành tỉnh tiền giang