0

Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện tân phú đông, tỉnh tiền giang

137 0 0
  • Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện tân phú đông, tỉnh tiền giang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 11:31

Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện tân phú đông, tỉnh tiền giang Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện tân phú đông, tỉnh tiền giang Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện tân phú đông, tỉnh tiền giang Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện tân phú đông, tỉnh tiền giang TĨM TẮT Đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội địa bàn huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang” thực quan BHXH huyện Tân Phú Đông, thời gian từ tháng 01/03/2020 đến ngày 30/08/2020 Mục tiêu nghiên cứu đề tài là: hệ thống hóa sở lý luận hoạt động quản lý thu bảo hiểm xã hội; phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản lý thu bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội huyện Tân Phú Đông; đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý thu BHXH Bảo hiểm xã hội huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang Kết nghiên cứu trình bày xoay quanh thực trạng nội dung hoạt động quản lý Thu BHXH BHXH huyện Tân Phú Đơng, tỉnh Tiền Giang Qua đó, tác giả đánh giá mặt đạt được, tìm nguyên nhân dẫn đến hạn chế hoạt động quản lý thu BHXH huyện Tân Phú Đông thời gian qua Trên sở đó, tác giả đề xuất nhóm giải pháp: nhóm giải pháp quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; nhóm giải pháp quản lý quỹ lương làm tính tiền đóng bảo hiểm xã hội; nhóm giải pháp quản lý tiền thu bảo hiểm xã hội nhóm giải pháp bổ trợ Bên cạnh đó, tác giả đề xuất số kiến nghị quan BHXH tỉnh Tiền Giang quyền địa phương nhằm tăng cường hỗ trợ hoạt động quản lý thu BHXH huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang xi ABSTRACT The thesis "Complete the management activities of social insurance collection in Tan Phu Dong district, Tien Giang province" was implemented at the social insurance agency of Tan Phu Dong district, Tien Giang province, from February 2020 to September 2020 The research objective of the topic is to systematize theoretical basis for social insurance revenue management activities; analyze and assess the status of management activities of social insurance collection at Tan Phu Dong Social Insurance; propose solutions to enhance the management of social insurance collection in Tan Phu Dong Social Insurance, Tien Giang province The thesis’s result presented around the situation of activities of managing social insurance collection in Tan Phu Dong social insurance Thereby, the author has evaluated the achieved aspects, as well as finding the cause of the limitations in the management of social insurance collection in Tan Phu Dong district, Tien Giang province Beside that, the author has proposed groups of solutions: group of management solutions for social insurance participants; group of salary fund management solutions as a basis for calculating social insurance premiums; group of social insurance collection management solutions and supplementary solutions group In addition, the author also proposed a number of recommendations to the Tien Giang Social Insurance agency and local authorities to enhance support for the management of social insurance collection in Tan Phu Dong district, Tien Giang province xii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN ix LỜI CẢM ƠN x DANH SÁCH CÁC HÌNH xx DANH SÁCH CÁC BẢNG xxi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Các cơng trình nghiên cứu có liên quan Mục tiêu nghiên cứu 4 Đối tượng nghiên cứu 5 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 Khái niệm, vai trò bảo hiểm xã hội 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm xã hội 1.1.2 Phân biệt bảo hiểm xã hội với bảo hiểm thương mại 1.1.2.1 Sự giống 1.1.2.2 Sự khác xiii 1.1.3 Các loại hình, chế độ bảo hiểm xã hội 11 1.1.3.1 Bảo hiểm xã hội bắt buộc 11 1.1.3.2 Bảo hiểm xã hội tự nguyện 14 1.1.4 Đặc trưng bản, vai trò bảo hiểm xã hội 15 1.1.4.1 Bảo hiểm xã hội thông thường có đặc trưng sau: 15 1.1.4.2 Vai trò bảo hiểm xã hội 16 1.1.5 Chính sách nhà nước bảo hiểm xã hội 19 1.2 Quản lý thu bảo hiểm xã hội 19 1.2.1 Khái niệm thu bảo hiểm xã hội 19 1.2.2 Khái niệm quản lý thu bảo hiểm xã hội 19 1.2.3 Vai trò quản lý thu bảo hiểm xã hội 20 1.2.3.1 Tạo thống quản lý, nắm nguồn thu BHXH 20 1.2.3.2 Tăng thu, bảo đảm ổn định, bền vững, cân đối quỹ BHXH 20 1.2.3.3 Bảo đảm quyền lợi người tham gia BHXH 20 1.2.3.4 Kiểm tra, đánh giá hoạt động thu 21 1.2.3.5 Ở tầm vĩ mô quản lý thu thực tốt, số thu lớn số chi, quỹ BHXH đầu tư lượng tiền nhàn rỗi theo quy định Chính phủ, phát triển kinh tế xã hội đất nước 21 1.2.4 Mục tiêu quản lý thu bảo hiểm xã hội 21 1.2.5 Các nguyên tắc quản lý thu bảo hiểm xã hội 21 xiv 1.3 Nội dung quản lý thu bảo hiểm xã hội 23 1.3.1 Quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 23 1.3.2 Quản lý quỹ lương làm tính tiền đóng bảo hiểm xã hội 25 1.3.3 Quản lý tiền thu bảo hiểm xã hội 26 1.3.4 Thanh tra, kiểm tra bảo hiểm xã hội 28 1.4 Những yếu tố tác động đến quản lý thu bảo hiểm xã hội 29 1.4.1 Các điều kiện kinh tế - xã hội 29 1.4.2 Khung khổ pháp lý sách nhà nước liên quan đến bảo hiểm xã hội quản lý thu bảo hiểm xã hội 30 1.4.3 Năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, cơng chức quản lý thu bảo hiểm xã hội 30 1.4.4 Sự phối hợp quan liên quan quản lý thu bảo hiểm xã hội 30 1.5 Những tiêu chí đánh giá quản lý thu bảo hiểm xã hội 31 1.5.1 Các tiêu số tiền thu BHXH tỷ lệ tăng tiền thu BHXH năm 31 1.5.2 Các tiêu số lượng tỷ lệ tăng số đơn vị sử dụng lao động 31 1.5.3 Số lượng tỷ lệ tăng lao động loại hình đơn vị sử dụng lao động 32 1.5.4 Tiền nợ BHXH tỷ lệ nợ BHXH theo loại hình đơn vị SDLĐ 33 1.6 Một số kinh nghiệm quản lý thu bảo hiểm xã hội 34 1.6.1 Một số kinh nghiệm quản lý thu BHXH huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 34 xv 1.6.2 Một số kinh nghiệm quản lý thu BHXH huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang 35 TÓM TẮT CHƯƠNG 36 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG, TỈNH TIỀN GIANG 37 2.1 Khái quát BHXH huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Bảo hiểm xã hội huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang 37 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Bảo hiểm xã hội huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang 38 2.1.3 Cơ cấu tổ chức BHXH huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang 41 2.1.4 Kết thu bảo hiểm xã hội địa bàn huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2015 – 2019 43 2.1.4.1 Đặc điểm thu BHXH địa bàn huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang 43 2.1.4.2 Kết thu bảo hiểm xã hội địa bàn huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang 45 2.2 Phân tích thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội địa bàn huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang 60 2.2.1 Phân tích thực trạng 60 2.2.1.1 Thực trạng quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 60 2.2.1.2 Thực trạng quản lý quỹ lương làm tính tiền đóng bảo hiểm xã hội 65 2.2.1.3 Thực trạng quản lý tiền thu bảo hiểm xã hội 69 xvi 2.2.1.4 Công tác tra, kiểm tra đóng BHXH 72 2.2.2 Những yếu tố tác động đến kết quản lý thu từ năm 2015-2019 74 2.3 Đánh giá thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội BHXH huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang 80 2.3.1 Những thành đạt 80 2.3.2 Những vấn đề tồn nguyên nhân 83 TÓM TẮT CHƯƠNG 89 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG, TỈNH TIỀN GIANG 91 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 91 3.1.1 Chủ trương Đảng nhà nước quản lý thu bảo hiểm xã hội 91 3.1.2 Cơ sở pháp lý hoạt động thu bảo hiểm xã hội 91 3.1.3 Định hướng phát triển hoạt động bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 92 3.1.4 Định hướng phát triển hoạt động bảo hiểm xã hội Tiền Giang đến năm 2025 95 3.1.5 Mục tiêu phát triển quản lý thu bảo hiểm xã hội huyện Tân Phú Đông, Tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 – 2025 96 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu bảo hiểm xã hội địa bàn huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang 98 3.2.1 Nhóm giải pháp quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 98 3.2.2 Nhóm giải pháp quản lý quỹ lương làm tính tiền đóng bảo hiểm xã hội 99 xvii 3.2.3 Nhóm giải pháp quản lý tiền thu bảo hiểm xã hội 100 3.2.4 Nhóm giải pháp bổ trợ 101 3.2.4.1 Mối quan hệ phối hợp 101 3.2.4.2 Tăng cường tra, kiểm tra việc chấp hành Luật bảo hiểm xã hội đơn vị sử dụng lao động viên chức bảo hiểm xã hội 102 3.2.4.3 Cơ sở vật chất trang thiết bị 103 3.3 Một số kiến nghị 103 3.3.1 Kiến nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang 103 3.3.2 Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang 104 TÓM TẮT CHƯƠNG 104 KẾT LUẬN 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 xviii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU BHNT BHTM BHTN BHTNLĐ, BNN BHXH BHYT DN NQD ĐVSDLĐ HCSN LĐTB&XH NLĐ NSDLĐ SXKD UBND NỘI DUNG DIỄN GIẢI Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm thương mại Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Doanh nghiệp quốc doanh Đơn vị sử dụng lao động Hành chánh nghiệp Lao động thương binh xã hội Người lao động Người sử dụng lao động Sản xuất kinh doanh Ủy ban nhân dân xix DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Phà Tân Long – cửa ngõ vào huyện Tân Phú Đơng 44 Hình 2.2: Kết thu BHXH BHXH huyện Tân Phú Đông giai đoạn năm 2015 đến năm 2019 47 Hình 2.3: Bình quân tỷ lệ cấu thu BHXH từ năm 2015 đến năm 2019 BHXH huyện Tân Phú Đông 51 Hình 2.4: Cơ cấu nợ BHXH theo loại hình đơn vị sử dụng lao động từ năm 2015 đến năm 2019 58 Hình 2.5: Bình quân tỷ lệ cấu lao động tham gia BHXH loại hình đơn vị sử dụng lao động 63 Hình 2.6 Mức đóng BHXH bắt buộc theo nhóm đối tượng 70 xx Câu 7: Theo Ông (Bà) việc xác định đối tượng thu, thu đủ số lượng đảm bảo thời gian theo quy định công tác thu BHXH BHXH huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang gặp phải khó khăn gì? Ngun nhân khó khăn đó? Câu 8: Theo anh chị thực trạng quản lý tiền thu BHXH huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang gặp phải khó khăn nào? Nguyên nhân khó khăn này? Câu 9: Theo Ơng (Bà) công tác đôn đốc thu hồi nợ BHXH BHXH huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang gặp khó khăn gì? Ngun nhân khó khăn này? Câu 10: Theo Ơng (Bà) cơng tác kiểm tra đánh giá xử lý vi phạm hoạt động quản lý thu BHXH BHXH huyện Tân Phú Đơng, tỉnh Tiền Giang gặp khó khăn gì? Ngun nhân khó khăn này? 112 III KẾT QUẢ PHỎNG VẤN Số Nội dung STT vấn Kết vấn chuyên gia đề xuất Trong trình tổ Việc tuân thủ quy định pháp luật chức hoạt động sách BHXH, BHYT, BHTN, quản lý thu BHTNLĐ-BNN người lao động BHXH BHXH người sử dụng lao động chưa huyện Tân Phú nghiêm túc làm ảnh hưởng đến quyền 01 Đơng, Ơng (Bà) lợi người lao động nhận thấy có Kế tốn đơn vị sử dụng lao động vấn đề bất chưa nắm rõ sách nên cịn lúng cập cần phải túng thực trích nộp tiền giải quyết? giao dịch phát sinh với BHXH, dẫn đến sai sót trễ hạn Theo Ơng (Bà) Khó dự đốn tình hình tăng giảm trình xây người tham gia bị ảnh hưởng dựng kế hoạch thu sách nhà nước, tình hình phát BHXH BHXH triển kinh tế, xã hội, dịch bệnh, huyện Tân Phú Đơn vị sử dụng lao động chưa quan tâm 02 Đơng, tỉnh Tiền đến sách BHXH, BHYT, BHTN, Giang BHTNLĐ-BNN nên ảnh hưởng đến gặp khó việc tham gia cho người lao động khăn gì? Nguyên Địa bàn đặc thù có xã xã đảo, nhân dân số ít, doanh nghiệp địa bàn chủ khó khăn đó? yếu nhỏ lẻ, khơng có khu cơng 113 nghiệp, nên từ ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch thu Theo Ông (Bà), Do ảnh hưởng địa bàn đặc thù xã cơng tác khai thác đảo: dân số ít, khơng có khu cơng mở rộng đối nghiệp, số lượng doanh nghiệp ít, nhỏ tượng tham gia lẻ, đời sống người dân cịn nhiều khó BHXH BHXH khăn huyện Tân Phú Người dân chưa hiểu rõ sách Đơng, tỉnh Tiền tham gia Ngun nhân công tác 03 Giang tuyên truyền chưa thực hiệu gặp khó Người dân chưa có niềm tin vào chế độ khăn gì? Ngun hưởng tham gia Nguyên nhân nhân thủ tục, hồ sơ cịn phức tạp, chế độ khó khăn gì? hưởng chưa tương xứng Mạng lưới cán tuyên truyền, vận động người tham gia thiếu yếu Nguyên nhân giới hạn nguồn nhân lực Theo Ông (Bà) Doanh nghiệp chưa kê khai mức lương việc xác định mức tham gia BHXH với lương thực thu BHXH tương nhận người lao động (thường kê ứng với đối khai mức lương thấp lương thực 04 tượng thu nhận) để giảm chi phí cho doanh nghiệp BHXH huyện Tân Chức danh nghề tương ứng với mức Phú Đông, tỉnh lương phải tham gia doanh nghiệp Tiền Giang nhiều, phức tạp, khó khăn việc xác gặp định, chức danh có nặng khó khăn gì? nhọc độc hại Ngun nhân có 114 Nguyên nhân nhiều ngành nghề, chức danh tham khó khăn gia BHXH gì? Ngạch lương, chức danh khối hành nghiệp phức tạp, nhiều nội dung Nguyên nhân quan hành cịn áp dụng ngạch lương theo cấp chưa áp dụng ngạch lương theo vị trí việc làm Phương thức thu Phương thức thu hợp lý BHXH mà BHXH phát huy hiệu cao cho cán huyện Tân Phú thu người nộp tiền Đông, tỉnh Tiền Đơn vị phải trích nộp BHXH thơng qua Giang áp kho bạc, ngân hàng Từ dễ phát sinh dụng có gây khó nhiều trường hợp chậm trễ việc khăn cho cán chuyển tiền vào tài khoản quan thu người nộp BHXH có sai sót chứng từ BHXH (thơng qua Cơ quan BHXH chưa ghi nhận kịp thời 05 thông tin phản hồi việc trích nộp tiền đơn vị vào tài từ người nộp khoản, phải có chứng từ cụ thể BHXH)? (Nếu có) ngân hàng, kho bạc ghi nhận Ơng (Bà) vui lịng Từ gây khó khăn cơng tác đối cho biết chiếu nợ quan BHXH đơn vị khó khăn gì? Và ngun nhân dẫn đến khó khăn đó? 115 Theo Ơng (Bà) Tình hình kinh tế, xã hội có nhiều biến khó khăn động, ảnh hưởng dịch bệnh, đến việc hồn tình hình thực hiện, kinh doanh đơn thành tiêu thu vị, doanh nghiệp Từ ảnh hưởng đến BHXH BHXH việc hoàn thành tiêu thu quan huyện Tân Phú BHXH Đông, tỉnh Tiền Địa bàn đặc thù xã đảo, khơng có Giang doanh nghiệp lớn, chủ trương tinh giảm gì? Ngun nhân biên chế phủ, đời sống người 06 dẫn đến dân cịn nhiều khó khăn, từ gây khó khó khăn đó? khăn để khai thác, phát triển lao động địa bàn Mức đóng người tham gia ngày tăng mức lương tối thiểu vùng tăng Việc tham gia cho gia đình thời điểm cần nhiều tiền, trở thành gánh nặng cho gia đình Từ làm giảm khả tham gia người dân Theo Ông (Bà) Các đơn vị doanh nghiệp thường kê việc xác định khai không đủ số lượng lao động đối tượng làm việc với quan BHXH muốn 07 thu, thu đủ số tiết kiệm chi phí lượng đảm bảo Đơn vị quản lý đối tượng chưa quan tâm thời gian đến công tác thu, nộp BHXH Nguyên theo quy định nhân người thực công tác BHXH công tác thu thường người kiêm nhiệm kế 116 BHXH BHXH toán đơn vị chưa nắm rõ quy huyện Tân Phú trình thực Đơng, tỉnh Tiền Người lao động cịn tâm lý khơng muốn Giang tham gia BHXH, tham gia bị gặp phải khó khăn trừ thu nhập Nguyên nhân cơng tác gì? Ngun nhân tun truyền quan BHXH chưa khó sâu đến người lao động để hiểu khăn đó? rõ sách tham gia BHXH Theo anh chị thực Địa bàn cịn xa xơi, cách trở, người dân trạng quản lý tiền tiếp cận dịch vụ thông tin hạn chế, thu BHXH dịch vụ ngân hàng chưa đáp ứng kịp huyện Tân Phú thời, dịch vụ chuyển tiền điện tử Đông, tỉnh Tiền qua ngân hàng Trên toàn địa bàn 08 Giang có ngân hàng (Ngân hàng Nơng 15 gặp phải nghiệp Phát triển nông thôn chi khó khăn nào? nhánh Tân Phú Đơng) nên thường bị Nguyên nhân tải, thiếu yếu tố cạnh tranh chăm khó khăn sóc khách hàng này? Theo Ơng (Bà) Khó khăn việc tính lãi công tác đôn đốc đơn vị hành chánh nghiệp đơn vị thu hồi nợ BHXH để nợ, đa phần lỗi kế tốn trích BHXH huyện chuyển không kịp thời, nhiên việc 09 Tân Phú Đơng, tính lãi cho đơn vị thụ hưởng lương tỉnh Tiền Giang từ ngân sách nhà nước bất hợp lý gặp Việc đơn đốc thu nợ phụ thuộc khó khăn vào khả tài quan gì? Nguyên nhân điểm BHXH đơn vị, quan 117 khó BHXH chưa có đủ chế tài cần thiết khăn này? Nguyên nhân quan BHXH khơng có quyền hạn xử phạt đơn vị không thực Nhân lực thực công tác quản lý nợ mỏng, chủ yếu cán thu kiêm nhiệm Nguyên nhân giới hạn biên chế nên chưa có biên chế chuyên trách quản lý nợ Theo Ơng (Bà) BHXH huyện chưa có chế tài xử lý công tác kiểm tra đơn vị không thực theo kết luận đánh giá xử lý kiểm tra, tra Nguyên nhân 10 vi phạm văn pháp luật chưa quy định quyền hoạt động quản lý cho quan BHXH cấp huyện thu 10 BHXH Việc rà soát, kiểm tra, đánh giá đơn vị BHXH huyện Tân BHXH huyện chưa thực kịp Phú Đông, tỉnh thời Nguyên nhân quan BHXH Tiền Giang chưa có đủ nhân lực để theo sát đơn gặp vị, nhân lực có giới hạn khó khăn gì? Ngun nhân khó khăn này? 118 HỒN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG, TỈNH TIỀN GIANG COMPLETE THE MANAGEMENT ACTIVITIES OF SOCIAL INSURANCE COLLECTION IN TAN PHU DONG DISTRICT, TIEN GIANG PROVINCE Võ Thị Khắc Giang Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM TÓM TẮT Đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội địa bàn huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang” thực quan BHXH huyện Tân Phú Đông, thời gian từ tháng 02/2019 đến tháng 08/2019 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: hệ thống hóa sở lý luận hoạt động quản lý thu bảo hiểm xã hội; phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản lý thu bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội huyện Tân Phú Đông; đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý thu BHXH Bảo hiểm xã hội huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang Để thực nghiên cứu, đề tài sử dụng số phương pháp sau: Phương pháp nghiên cứu tổng hợp; Phương pháp thống kê mô tả; Phương pháp thống kê phân tích; Phương pháp so sánh đối chiếu; Phương pháp vấn Kết nghiên cứu trình bày xoay quanh thực trạng nội dung hoạt động quản lý Thu BHXH BHXH huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang Qua đó, tác giả đánh giá mặt đạt được, tìm nguyên nhân dẫn đến hạn chế hoạt động quản lý thu BHXH huyện Tân Phú Đông thời gian qua Từ chủ trương, định hướng từ phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý thu BHXH của huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, tác giả đề xuất phương hướng số giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH địa bàn huyện, góp phần phát triển bền vững quỹ BHXH, đảm bảo ổn định trị, xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa bàn huyện Từ khóa: Hồn thiện, Bảo hiểm xã hội, Quản lý thu Bảo hiểm xã hội ABSTRACT The thesis "Complete the management activities of social insurance collection in Tan Phu Dong district, Tien Giang province" was implemented at the social insurance agency of Tan Phu Dong district, Tien Giang province, from February 2020 to September 2020 The research objective of the topic is to systematize theoretical basis for social insurance revenue management activities; analyze and assess the status of management activities of social insurance collection at Tan Phu Dong Social Insurance; propose solutions to enhance the management of social insurance collection in Tan Phu Dong Social Insurance, Tien Giang province The research uses some methods: integrated research method; descriptive statistics method; statistical analysis method; comparative comparison method; interview method The thesis’s result presented around the situation of activities of managing social insurance collection in Tan Phu Dong social insurance Thereby, the author has evaluated the achieved aspects, as well as finding the cause of the limitations in the management of social insurance collection in Tan Phu Dong district, Tien Giang province From the guidelines, orientations and the analysis and assessment of the current situation of social insurance collection management in Tan Phu Dong district, Tien Giang province, the author has proposed directions and some major solutions to improve the management of social insurance collection in the district, contributing to the sustainable development of the social insurance fund, ensuring political and social stability, promoting economic and social development in the district Keywords: collection Complete, social insurance, the management activities of social insurance 119 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong năm qua, BHXH huyện Tân Phú Đơng có nhiều cố gắng việc triển khai thu BHXH quản lý thu BHXH lao động thuộc thành phần kinh tế Kết đem lại nhiều khả quan việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH Tuy nhiên, số đơn vị số lao động tham gia BHXH thấp, chưa tương xứng tiềm Tổng số thu BHXH huyện Tân Phú Đơng tăng qua năm cịn tỷ lệ thấp, số đơn vị sử dụng lao động, số lao động chưa tham gia BHXH nhiều, tỷ lệ tăng mức lương, tiền công tham gia BHXH năm chưa cao, nhiều đơn vị trốn đóng BHXH gây ảnh hưởng quyền lợi cho người lao động, việc tăng trưởng nguồn thu BHXH bắt buộc thấp chưa tương xứng với tiềm năng… Với lý tơi thực nghiên cứu đề tài: "Hồn thiện cơng tác quản lý thu bảo hiểm xã hội địa bàn huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang” ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác quản lý thu BHXH địa bàn huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang PHẠM VI NGHIÊN CỨU: * Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thu BHXH (không nghiên cứu quỹ khám chữa bệnh, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN) * Phạm vi thời gian: Tài liệu sử dụng nghiên cứu: Số liệu công tác quản lý thu địa bàn từ năm 2017 đến năm 2019 * Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu địa bàn huyện Tân Phú Đơng sách tăng cường mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH Đến hết năm 2019, BHXH huyện Tân Phú Đơng có 92 đơn vị với 1.720 người tham gia BHXH, nguồn thu quỹ BHXH tăng lên đáng kể Kết thu BHXH BHXH huyện Tân Phú Đông năm qua đạt sau: Triệu đồng Tổng thu BHXH giai đoạn 20172019 24000 22000 20000 18000 16000 23161 21198 19383 2017 2018 2019 Năm Hình 1: Kết thu BHXH BHXH huyện Tân Phú Đông giai đoạn năm 2017 đến năm 2019 Hình cho thấy, kết thu BHXH BHXH huyện Tân Phú Đơng có xu hướng tăng dần qua năm, biến động số thu tăng cao năm 2018 nguyên nhân sau: phủ nâng lương sở năm; đơn vị hành nghiệp sát nhập chuyển lao động tham gia BHXH huyện, đơn vị doanh nghiệp lao động khai thác… Sau sang năm 2019, tình hình kinh tế khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, phá sản nên cắt giảm lao động, bên cạnh đơn vị hành nghiệp lại sát nhập cụm, rời khỏi địa bàn tham gia BHXH nơi trụ sở đặt địa bàn, điển Chi cục thuế, kết tăng thu giảm so với năm 2018 Như vậy, số tiền thu BHXH năm 2019 tăng gần 1,19 lần số tiền thu BHXH năm 2017 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.2 Phân tích thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội địa bàn huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang 4.1 Kết thu bảo hiểm xã hội địa bàn huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang 4.2.1 Thực trạng quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội Kết thu BHXH thể tổng mức đóng góp tất đối tượng tham gia BHXH, đánh giá hiệu tổng hợp hình thức, biện pháp Chính phủ, ngành BHXH việc triển khai thực Theo báo cáo kết hoạt động năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020, công tác khai thác đối tượng tham gia BHXH huyện Tân Phú Đông đạt nhiều khả quan, đến ngày 31 120 tháng 12 năm 2019, toàn huyện có 1.720 lao động tham gia BHXH, cụ thể sau: Loại hình đơn vị Bảng 1: Số lao động tham gia BHXH theo loại hình đơn vị sử dụng lao động Năm Loại hình DN Nhà Nước DN quốc doanh Hành chánh nghiệp, Đảng, Đoàn Hợp tác xã Cán phường, xã, thị trấn Hộ SXKD cá thể Cán phường xã không chuyên trách Lao động học tập, cơng tác nước ngồi Đối tượng khác (Chỉ tham gia BHXH ) Cộng 2017 2018 14.665% 041% 5.951% 561% 2019 15 16 16 36 33 969 1.001 947 22 21 19 136 134 134 10 13 114 111 99 9.330% 1 110 142 467 1.386 1.475 1.720 1.436% 1.505% 1.012% Doanh nghiệp Nhà Nước Doanh nghiệp quốc doanh Hành chánh nghiệp, Đảng, Đoàn Hợp tác xã Cán phường, xã, thị trấn Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác Cán phường xã không chuyên trách Lao động học tập, 65.499% cơng tác nước ngồi Đối tượng khác (Chỉ tham gia BHXH ) Hình 2: Bình quân tỷ lệ cấu lao động tham gia BHXH của loại hình đơn vị sử dụng lao động (Nguồn: BHXH huyện Tân Phú Đông) Qua bảng ta thấy: số lao động tham gia BHXH qua năm tăng đặc biệt tăng mạnh lao động khối Đối tượng khác (chỉ tham gia BHXH), chủ yếu lao động khối người tham gia BHXH tự nguyện, với số lao động năm 2019 tăng gấp 4,24 lần so với năm 2017, khối loại hình tăng số lao động mạnh tổng số khối loại hình BHXH huyện Tân Phú Đơng quản lý Tuy nhiên yếu tố sát nhập số đơn vị sách tinh giảm biên chế Nhà nước ta khối Hành chánh nghiệp, Đảng, Đoàn khối Cán phường, xã, thị trấn nên lao động khối có xu hướng giảm năm 2019 Qua bảng số liệu cho thấy, lao động khối Hành chánh nghiệp, Đảng, Đoàn giảm 54 người năm 2019 so với năm 2018, hao hụt số lượng lao động đáng kể công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH huyện Tân Phú Đơng Nhìn chung năm qua, tỷ lệ cấu lao động tham gia BHXH theo loại hình hành nghiệp, Đảng, Đoàn thể chiếm tỷ lệ cao 65,50% hộ sản xuất kinh doanh cá thể doanh nghiệp ngồi quốc doanh có tỷ lệ cấu lao động chiếm thấp 0.56% 1,50% tổng số lao động tham gia BHXH địa bàn huyện Điều kiện đặc thù vùng đất Cù lao, khiến cho vùng đất chưa thu hút doanh nghiệp đến đầu tư mở rộng sản xuất, điều làm ảnh hưởng đến tỷ lệ cấu lao động tham gia BHXH khối loại hình Điều địi hỏi Nhà nước cần có sách cụ thể để hổ trợ thu hút doanh nghiệp địa bàn huyện 4.2.2 Thực trạng quản lý quỹ lương làm tính tiền đóng bảo hiểm xã hội Việc quản lý tiền lương, tiền công BHXH huyện Tân Phú Đông thực thông qua việc quản lý danh sách kê khai mức tiền lương, tiền công đơn vị 121 Bảng 2: Quỹ tiền lương, tiền công tham gia BHXH của người lao động theo loại hình đơn vị SDLĐ từ năm 2017 đến năm 2019 (Đơn vị tính: ngàn đồng) Năm Loại hình DN Nhà Nước DN ngồi quốc doanh Hành chánh nghiệp, Đảng, Đoàn Hợp tác xã Cán phường, xã, thị trấn Hộ sản xuất kinh doanh cá thể Cán phường xã không chuyên trách Lao động học tập, cơng tác nước ngồi Đối tượng khác (Chỉ tham gia BHXH ) Cộng 2017 2018 2019 743.490 872.464 947.603 385.270 856.390 1.383.802 50.706.939 55.453.463 58.521.133 770.382 822.575 833.424 5.092.447 5.519.113 6.240.404 197.484 227.125 149.971 1.649.610 1.861.970 1.779.430 44.940 44.940 41.195 1.765.011 2.020.850 4.629.369 61.355.573 67.678.890 74.526.331 tiền lương, tiền công khối Hộ sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác; Cán phường xã không chuyên trách; Lao động học tập, công tác nước ngồi khơng tăng năm mà cịn có xu hướng giảm đi, quỹ tiền lương, tiền công khối chiếm tỷ trọng thấp, chưa tới 5% tổng quỹ tiền lương, tiền công Theo bảng số liệu trên, quỹ tiền lương, tiền công giảm mạnh khối loại hình Hộ sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, giảm 25% so quỹ tiền lương, tiền công năm 2019 so với năm 2017 4.2.3 Thực trạng quản lý tiền thu bảo hiểm xã hội (Nguồn: BHXH huyện Tân Phú Đông) Bảng 2.9 cho thấy, quỹ tiền lương, tiền cơng làm đóng BHXH khối đơn vị SDLĐ năm tăng Quỹ tiền lương, tiền công đơn vị thuộc khối Doanh nghiệp quốc doanh; Hành chánh nghiệp, Đảng, Đoàn; khối Cán phường, xã, thị trấn khối Đối tượng khác (chỉ tham gia BHXH) – chủ yếu người tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh năm từ năm 2017 đến 2019 khối chiếm tỷ trọng 95% tổng quỹ lương tất khối loại hình quản lý thu BHXH Trong tăng mạnh quỹ tiền lương, tiền cơng khối Doanh nghiệp ngồi quốc doanh, quỹ tiền lương, tiền công khối năm 2019 tăng gấp 3,6 lần năm 2017 Bên cạnh quỹ BHXH huyện Tân Phú Đơng thực hình thức thu nộp chủ yếu chuyển khoản thông qua hệ thống Ngân hàng thương mại, Kho bạc BHXH huyện Tân Phú Đông mở “tài khoản chuyên thu” Ngân hàng thương mại Kho bạc Nhà nước để toán tiền thu BHXH Số tiền hai tài khoản chuyên thu BHXH huyện chuyển hết hai tài khoản chuyên thu BHXH tỉnh trước 15 ngày Sau thu nhận số tiền thu BHXH huyện số dư tài khoản chuyên thu BHXH tỉnh tự động chuyển khoản tài khoản tiển gửi BHXH Việt Nam trước 16 ngày BHXH huyện Tân Phú Đông không sử dụng tiền thu BHXH vào mục đích (trường hợp đặc biệt phải Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chấp thuận văn bản) 4.2.4 Công tác tra, kiểm tra đóng BHXH Trong năm 2019, BHXH huyện Tân Phú Đông thực trực tiếp phối hợp thực tổng số 84 kiểm tra đơn vị sử dụng lao động năm Từ năm 2017 đến năm 2019, số kiểm tra đơn vị sử dụng lao động địa bàn huyện Tân Phú Đông sau: 122 Bảng 3: Tình hình kiểm tra đơn vị sử dụng lao động từ năm 2017 đến năm 2019 hoạt động cá nhân tham gia BHXH thuộc đối tượng để quản lý (ĐVT: cuộc) Năm Nội dung 2017 2018 2019 Kiểm tra định kỳ 17 21 48 Kiểm tra đột xuất 10 6 Kiểm tra liên ngành 16 17 30 Tổng cộng 43 44 84 (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm của BHXH huyện Tân Phú Đông từ năm 2017 đến năm 2019) Trong năm qua, công tác tra, kiểm tra việc thực Luật BHXH địa bàn huyện Tân Phú Đông bước vào nề nếp Từ năm 2017 đến 2019, BHXH huyện thực 171 kiểm tra, bao gồm kiểm tra quan BHXH thanh, kiểm tra liên ngành, kiểm tra đơn vị sử dụng lao động: 108 cuộc; kiểm tra liên ngành: 63 Tổng số kiểm tra năm sau tăng cao so với năm trước Tổng số kiểm tra năm 2019 84 cuộc, gấp 1,95 lần tổng số kiểm tra năm 2017 Thông qua công tác tra, kiểm tra phát xử lý nhiều trường hợp vi phạm BHXH, chủ yếu việc kê khai không đầy đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH, kê khai mức lương đóng BHXH thấp mức lương thực tế, ký hợp đồng lao động nhiều lần tháng để né tránh việc đóng BHXH cho người lao động 4.3 Đánh giá thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội BHXH huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang 4.3.1 Những thành đạt * Về phát triển đối tượng tham gia BHXH thu BHXH: đối tượng tham gia BHXH ngày mở rộng tới tất thành phần kinh tế Điều góp phần quan trọng vào tăng trưởng quỹ BHXH với số tiền thu BHXH huyện Tân Phú Đông năm tăng cao, đạt vượt tiêu kế hoạch giao * Về quản lý đối tượng tham gia BHXH: Số đối tượng tham gia BHXH ngày nhiều, BHXH huyện Tân Phú Đông phân loại đơn vị SDLĐ theo khối tương ứng với loại hình, lĩnh vực * Về công tác tra, kiểm tra: Đa số đơn vị kiểm tra chấp hành tốt việc thực chế độ, sách BHXH, đơn vị SDLĐ quan tâm đến quyền lợi NLĐ, nhận thức đơn vị SDLĐ, NLĐ nghĩa vụ, quyền lợi thân nâng lên rõ rệt * Ngồi cơng tác tun truyền, cải cách thủ tục hành chánh ứng dụng công nghệ thông tin đạt thành định 4.3.2 Những vấn đề tồn nguyên nhân * Vẫn cịn xảy tình trạng nhiều doanh nghiệp trốn tránh không tham gia BHXH cho NLĐ nợ tiền BHXH * Việc khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH quan tâm số doanh nghiệp tham gia chưa nhiều * Về việc cấp sổ BHXH: cịn tình trạng NLĐ có nhiều sổ BHXH * Việc phối hợp BHXH ban, ngành thiếu đồng bộ, chất lượng thanh, kiểm tra chưa cao 4.3.3 Nguyên nhân mặt hạn chế * Nguyên nhân khách quan: Thứ nhất, ảnh hưởng của điều kiện kinh tế - xã hội, đặc thù địa hình tự nhiên của địa bàn; Thứ hai, nhận thức BHXH nhiều hạn chế; Thứ ba, văn pháp luật BHXH chưa đầy đủ hoàn chỉnh;Thứ tư, tình trạng yếu nhiều doanh nghiệp;Thứ năm, chế tài xử lý vi phạm chưa đủ mạnh, phối hợp của ngành hạn chế * Nguyên nhân chủ quan: Thứ nhất, trình độ quản lý lực thực nghiệp vụ cán bộ, viên chức ngành BHXH hạn chế, số biên chế thiếu hụt; Thứ hai, BHXH huyện Tân Phú Đơng chưa có kế hoạch chi tiết việc phát triển đối tượng tham gia BHXH; Thứ ba, phần mềm quản lý nghiệp vụ cải tiến nâng cấp liên tục, liên thơng liệu tồn quốc, nhiên nhiều hạn chế; Thứ tư, cơng tác thơng tin, tun truyền cịn nhiều hạn chế 123 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN PHÚ ĐƠNG, TỈNH TIỀN GIANG 5.1 Nhóm giải pháp quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội: Chủ động tham mưu với huyện ủy, UBND huyện ban hành văn đạo tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia; tăng cường công tác phối hợp với quan hữu quan; Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý sổ BHXH, tiến tới sử dụng thẻ an sinh xã hội; Đẩy mạnh tuyên truyền chế độ, sách, quyền lợi trách nhiệm chủ SDLĐ NLĐ tham gia BHXH; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán viên chức thông qua bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc 5.2 Nhóm giải pháp quản lý quỹ lương làm tính tiền đóng bảo hiểm xã hội: Cần quy định thống đóng BHXH sở mức tiền lương, tiền cơng thực tế NLĐ thay vào thang bảng lương nay; Phối hợp chặt chẽ với quan thuế để quản lý quỹ tiền lương tham gia BHXH doanh nghiệp 5.3 Nhóm giải pháp quản lý tiền thu bảo hiểm xã hội: Tăng cường đôn đốc thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ chống thất thu, nợ đọng; Thực cơng tác thống kê, kế tốn tốn quỹ BHXH, bảo hiểm y tế thành phần theo quy định pháp luật; Đẩy mạnh đầu tư ứng dụng cơng nghệ thơng tin, bước đại hóa hệ thống quản lý BHXH, bảo hiểm y tế thể địa bàn huyện; với đơn vị sử dụng lao động: * Tăng cường tra, kiểm tra việc chấp hành Luật bảo hiểm xã hội của đơn vị sử dụng lao động viên chức bảo hiểm xã hội * Tạo điều kiện phương tiện, sở vật chất trang thiết bị làm việc cho cán bộ, viên chức ngành theo hướng đại hóa KẾT LUẬN Thực tiễn phát triển sách BHXH đặt cho quan BHXH huyện Tân Phú Đông nhiệm vụ to lớn, thực quản lý thu BHXH ngày tốt hơn, kịp thời hơn, nhằm tạo lập nguồn thu để thực sách BHXH NLĐ, đồng thời góp phần tạo điều kiện phát triển Quỹ BHXH cách bền vững Bằng phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích, đánh giá thực tiễn lý luận khoa học, đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý thu Bảo hiểm xã hội địa bàn huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang” sâu nghiên cứu, làm rõ hai phương diện lý luận thực tiễn thực trạng quản lý thu BHXH địa bàn huyện, tìm ưu điểm, tồn tại, hạn chế nguyên nhân, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm đưa giải pháp hoàn thiện quản lý công tác thu BHXH Tôi hy vọng với kết nghiên cứu nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng quản lý thu BHXH huyện Tân Phú Đông để hoạt động BHXH Tân Phú Đơng ngày có hiệu quả, thực lưới an toàn xã hội người bạn đồng hành người lao động, góp phần đẩy nhanh nghiệp cơng nghiệp hố đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 5.4 Nhóm giải pháp bổ trợ * Tăng cường mối quan hệ phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện; ban, ngành, đoàn 124 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang, 2020 Báo cáo kết thực năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang, 2020 Báo cáo 25 năm hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang, giải pháp thực Nghị 21-NQ/TW, Nghị 28-NQ/TW nhiệm vụ công tác 2020 Bảo hiểm xã hội huyện Tân Phú Đông Báo cáo tổng kết năm của BHXH huyện Tân Phú Đông (từ năm 2017 đến năm 2019) Luật số 58/2014/QH13 (Luật Bảo hiểm xã hội) ngày 20/11/2014 Nghị 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng “cải cách sách bảo hiểm xã hội” Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, XIII, 2006, 2014 Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 Hà Nội Luật số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 Quốc hội ban hành Luật Thanh tra Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 định ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22/11/2011 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định công tác kiểm tra BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh, 2005 Hoàn thiện quản lý quỹ BHXH Việt Nam Luận án Tiến sĩ kinh tế Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Dương Văn Thắng (2014), Đổi phát triển Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Nhà xuất Văn hóa Thơng tin, Hà Nội Dương Xn Triệu, 2011 Hồn thiện quy trình quản lý thu, quy trình cấp quản lý sổ BXHH, thẻ BHYT Đề án nghiên cứu khoa học Viện nghiên cứu khoa học - BHXH Việt Nam 125 Tác giả chịu trách nhiệm viết: Họ tên: Võ Thị Khắc Giang Đơn vị: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Điện thoại: 0945.408.900 Email: vtkgiang300886@gmail.com XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TS CẢNH CHÍ HỒNG 126 ... hiểm xã hội huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 Khái niệm, vai trò bảo hiểm xã hội 1.1.1 Khái niệm bảo hiểm xã hội Bảo hiểm. .. hạn Bảo hiểm xã hội huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang 38 2.1.3 Cơ cấu tổ chức BHXH huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang 41 2.1.4 Kết thu bảo hiểm xã hội địa bàn huyện Tân Phú Đông, tỉnh. .. TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG, TỈNH TIỀN GIANG 2.1 Khái quát BHXH huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Bảo hiểm xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện tân phú đông, tỉnh tiền giang, Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện tân phú đông, tỉnh tiền giang