0

Quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện chợ gạo tỉnh tiền giang

139 0 0
  • Quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện chợ gạo tỉnh tiền giang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 11:34

Quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện chợ gạo tỉnh tiền giang Quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện chợ gạo tỉnh tiền giang Quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện chợ gạo tỉnh tiền giang Quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện chợ gạo tỉnh tiền giang TÓM TẮT Ngân sách nhà nước khâu quan trọng, khơng thể tách rời với vai trị Nhà nước Nhà nước quản lý sử dụng ngân sách để thực chức nhiệm vụ Đối với cấp quyền địa phương, giai đoạn nay, việc quản lý thu, chi ngân sách nhà nước giữ vai trò quan trọng trình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội xây dựng nông thôn Mặc dù, luật ngân sách nhà nước năm 2015 áp dụng từ ngày 01/01/2017 có nhiều điểm nhằm đảm bảo toàn diện, đồng chặt chẽ quản lý ngân sách nhà nước Tuy nhiên, công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Chợ Gạo giai đoạn (2017 – 2019) vẩn nhiều hạn chế, thiếu sót Từ lý trên, đề tài nghiên cứu: “Quản lý thu, chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang” sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, mô tả, vấn điều tra sở báo cáo, tình hình thực tế để thấy thực trạng quản lý thu, chi ngân sách nhà nước thời gian qua Trên sở lý luận, tiêu chí đánh giá hiệu công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Chợ Gạo, học kinh nghiệm quản lý thu, chi ngân sách nhà nước huyện lân cận,…là sở đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm thực tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước địa bàn huyện Chợ Gạo cho năm v SUMMARY The state budget is a very important and inseparable step from the role of the state The state manages and uses the budget to perform its functions and duties For local authorities, in the current period, state budget revenue and expenditure management plays a very important rule in the implementation of socis – economic development tasks and new rural construction Although, the 2015 state budget law applied from January 1, 2017 has many new points to ensure comprehensive, uniform and strict in state budget management However, the management of state budget revenues and expenditures in Cho Gao district in the period (2017 – 2019) still has many limitations and shortcomings From the above reasons, the research topic: “Management of state budget revenues and expenditures in Cho Gao district, Tien Giang province” is used to sythesize, statistic, describe, interview and survery on the above, base on the actual reports and sisuation the see the actual state budget revenue and expenditure management in recent years On the theoretical basis, criteria for evaluating the efficiency of the state budget revenue and expenditure management, factors affecting the state budget revenue and expenditure mangement in Cho Gao district, lessons Experience in management of state budget revenues and expenditures in neighboring districts, It is the bosis for proposing solutions and recommendations to well perform the work of state budget revenue and expenditure management in Cho Gao district for the following years vi MỤC LỤC Trang tựa Quyết định giao đề tài Lý lịch cá nhân i Lời cam đoan iii Lời cảm tạ iv Tóm tắt v Mục lục vii Danh sách chữ viết tắt xi Danh sách hình sơ đồ xiii Danh sách bảng xiv PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Các cơng trình nghiên cứu có liên quan Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu chung 3.2 Mục tiêu cụ thể Đối tƣợng nghiên cứu 5 Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Phƣơng pháp thu thập liệu 6.2 Phƣơng pháp thống kê 6.3 Phƣơng pháp tổng hợp 6.4 Quy trình nghiên cứu 7 Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn PHẦN NỘI DUNG vii CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC VÀ QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 1.1 Tổng quan ngân sách Nhà nƣớc thu, chi ngân sách Nhà nƣớc 1.1.1 Khái niệm ngân sách Nhà nước 1.1.2 Vai trò ngân sách Nhà nước 10 1.1.3 Khái niệm thu ngân sách Nhà nước 12 1.1.4 Khái niệm chi ngân sách Nhà nước 12 1.1.5 Nguyên tắc thu, chi ngân sách Nhà nước 13 1.1.6 Quy trình thu, chi ngân sách Nhà nước 15 1.2 Quản lý thu, chi ngân sách Nhà nƣớc địa bàn huyện 18 1.2.1 Khái niệm quản lý thu, chi ngân sách huyện 18 1.2.2 Nội dung quản lý thu ngân sách huyện 18 1.2.3 Nội dung quản lý chi ngân sách huyện 20 1.2.4 Nguyên tắc quản lý thu, chi NSNN địa bàn huyện 21 1.2.5 Quy trình quản lý thu, chi ngân sách huyện 22 1.3 Tiêu chí đánh giá hiệu cơng tác thu, chi ngân sách 28 1.3.1 Lập Kế hoạch 28 1.3.2 Tổ chức 29 1.3.3 Lãnh đạo 29 1.3.4 Kiểm soát 29 1.4 Những yếu tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý thu, chi ngân sách 30 1.4.1 Cơ chế quản lý 30 1.4.2 Phân cấp quản lý ngân sách hệ thống NSNN 30 1.4.3 Vai trị quyền địa phương công tác quản lý NSNN 30 1.4.4 Tổ chức máy trình độ đội ngũ cán quản lý NSNN 30 1.4.5 Hệ thống thông tin, phương tiện quản lý NSNN 31 1.5 Những kinh nghiệm công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nƣớc địa bàn huyện lân cận 31 1.5.1 Những kinh nghiệm công tác quản lý thu 31 1.5.2 Những kinh nghiệm công tác quản lý chi 32 viii KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ GẠO 34 2.1 Khái quát tình hình KT – XH, máy phịng Tài – Kế hoạch thực trạng thu, chi ngân sách huyện Chợ Gạo 34 2.1.1 Đặc điểm tình hình kinh tế – xã hội huyện Chợ Gạo 34 2.1.2 Bộ máy phịng Tài – Kế hoạch huyện Chợ Gạo 35 2.1.3 Tình hình thu, chi NSNN địa bàn huyện Chợ Gạo giai đoạn năm (2017 – 2019) 36 2.2 Thực trạng quản lý thu, chi NSNN địa bàn huyện Chợ Gạo 44 2.2.1 Lập dự toán thu, chi NSNN 44 2.2.2 Chấp hành NSNN 45 2.2.3 Kế toán, kiểm toán toán NSNN 57 2.2.4 Đánh giá chung thực trạng công tác quản lý chi NSNN thời gian qua 62 2.2.5 Những thành đạt 64 2.2.6 Những vấn đề tồn tại, hạn chế 65 2.2.7 Nguyên nhân vấn đề tồn tại, hạn chế 67 2.3 Những yếu tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý thu, chi NSNN địa bàn huyện Chợ Gạo 69 2.3.1 Cơ chế quản lý 69 2.3.2 Phân cấp quản lý hệ thống NSNN 69 2.3.3 Vai trị quyền địa phương công tác quản lý NSNN 69 2.3.4 Tổ chức máy trình độ đội ngũ cán quản lý NSNN 70 2.3.5 Hệ thông thông tin, phương tiện quản lý NSNN 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 CHƢƠNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ GẠO 73 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 73 3.1.1 Về sở lý luận 73 3.1.2 Về tình hình phát triển kinh tế – xã hội huyện Chợ Gạo 73 ix 3.1.3 Về xây dựng nông thôn huyện Chợ Gạo 74 3.1.4 Về thực tái cấu ngân sách 75 3.2 Giải pháp thực tốt công tác quản lý thu, chi NSNN địa bàn huyện Chợ Gạo 75 3.2.1 Giải pháp phát triển, nuôi dưỡng nguồn thu 75 3.2.2 Giải pháp công tác quản lý thu ngân sách nhà nước 77 3.2.3 Giải pháp công tác quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước 78 3.2.4 Giải pháp cấu lại ngân sách nhà nước 82 3.2.5 Giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao hệ thống thông tin, phương tiện quản lý thu, chi NSNN 83 3.3 Kiến nghị 84 3.3.1 Về chế quản lý 84 3.3.2 Về phân cấp quản lý hệ thống NSNN 85 3.3.3 Nâng cao nhận thức lãnh đạo địa phương quản lý NSNN 86 3.3.4 Về tổ chức máy trình độ đội ngũ cán quản lý 87 3.3.5 Về nâng cao chất lượng hệ thống thông tin, phương tiện quản lý NSNN 88 KẾT LUẬN CHƢƠNG 90 PHẦN KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 95 x DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ý nghĩa Từ viết tắt CĐNS Cân đối ngân sách CTMT Chương trình mục tiêu CTN – NQD Cơng thương nghiệp – ngồi quốc doanh DNNN Doanh nghiệp nhà nước HĐND Hội đồng nhân dân HTX Hợp tác xã KT – XH Kinh tế - xã hội KTTC Kiến thiết thị KTTT Kinh tế thị trường NS Ngân sách NSNN Ngân sách nhà nước QH Quốc hội QLHC Quản lý hành QLNN Quản lý nhà nước SN ĐBXH Sự nghiệp đảm bảo xã hội SN KHCN Sự nghiệp khoa học công nghệ SN PTTH Sự nghiệp phát truyền hình SN TDTT Sự nghiệp thể dục thể thao SN VHTT Sự nghiệp văn hóa thơng tin SNĐT Sự nghiệp đào tạo SNGD Sự nghiệp giáo dục SNGT Sự nghiệp giao thông SNKT Sự nghiệp kinh tế SNMT Sự nghiệp môi trường xi Ý nghĩa Từ viết tắt SNNN Sự nghiệp nông nghiệp SNVX Sự nghiệp văn xã SNYT Sự nghiệp Y tế Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách Kho Bạc TABMIS (viết tắt cụm từ “Treasury and Budget Management Information System”) TMS Phần mềm ứng dụng quản lý thuế tập trung (viết tắt cụm từ “Transporation Management System”) UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa ĐTPT Đầu tư phát triển xii ANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ Hình 2.1: Tổ chức máy phịng Tài – Kế hoạch huyện Chợ Gạo 36 Sơ đồ 0.1: Quy trình nghiên cứu Sơ đồ 1.1: Sơ đồ quy trình quản lý ngân sách 22 Sơ đồ 2.1: So sánh thực thu NSNN so với dự toán thu NSNN 41 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu thu điều tiết ngân sách nhà nước huyện Chợ Gạo 42 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ so sánh thực chi NSNN so với dự toán chi NSNN 43 Sơ đồ 2.4: Cơ cấu chi NS huyện giai đoạn 2017 – 2019 43 xiii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng tổng hợp thu ngân sách nhà nước huyện giai đoạn năm (2017 – 2019) 36 Bảng 2.2: Bảng tổng hợp chi ngân sách nhà nước huyện giai đoạn năm (2017 – 2019) 38 Bảng 2.3: Bảng tổng hợp số bổ sung từ ngân sách cấp 41 Bảng 2.4: Bảng tổng hợp thu NSNN từ kinh tế địa phương huyện Chợ Gạo giai đoạn năm (2017 – 2019) 45 Bảng 2.5: Tổng hợp thực chi ĐTPT giai đoạn năm (2017 – 2019) 47 Bảng 2.6: Tình hình chi đầu tư phát triển tổng chi NSNN huyện giai đoạn năm (2017 – 2019) 50 Bảng 2.7: Bảng tổng hợp chi thường xuyên NSNN huyện giai đoạn năm (2017 – 2019) 51 xiv Rất tốt STT Nội dung Tần suất Tỉ lệ % Tốt Tần suất Tỉ lệ % Chƣa tốt Tần suất Tỉ lệ % kết nối, đồng thống hệ thống thu, chi ngân sách từ huyện đến xã Hệ thống đường truyền mạng thực tốt 35 37,63 32 34,41 26 27,96 10 Chủ tài khoản có trình độ chun mơn bồi dưỡng kiến thức quản lý thu, chi NSNN đơn vị 23 24,73 42 45,16 28 30,11 11 Việc tổ chức chấp hành NSNN có đảm bảo theo mục tiêu tăng thu, thực tiết kiệm chi để tăng cho chi đầu tư phát triển, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức 67 72,04 24 25,81 2,15 Bình quân chung 26 27,96 41 44,08 26 27,96 115 Phụ lục 12 KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỂ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ LÃNH ĐẠO TRONG Q TRÌNH QUẢN LÝ THU, CHI NSNN TRONG GIAI ĐOẠN NĂM (2017 – 2019) Rất tốt Tốt Chƣa tốt STT Nội dung Quan tâm khai thác nguồn thu, thực giải pháp phát triển nguồn thu 61 65,59 30 32,26 2,15 Lãnh đạo tốt công tác thu hồi nợ đọng, kịp thời phát tình trạng trốn thuế, gian lận thương mại 59 63,44 24 25,81 10 10,75 Khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển thành phần kinh tế, tạo nguồn thu cho NSNN 63 67,74 25 26,88 5,38 Công tác lập, chấp hành, kiểm tra, tốn, cơng khai thủ tục kê khai thuế, nộp thuế công khai thu NSNN 66 70,97 27 29,03 0 Thu ngân sách hàng năm đạt vượt so với kế hoạch đề 85 91,40 8,60 0 Thực cơng tác xã hội hóa, kêu gọi đầu tư 80 86,02 10 10,75 3,23 Các khoản chi NSNN hàng năm có đảm bảo theo dự tốn giao 82 88,17 7,53 4,30 Chi đầu tư phát triển mang lại hiệu cho phát triển KT – XH xây dựng nông thôn 50 53,76 35 37,64 8,60 Tần suất 116 Tỉ lệ % Tần suất Tỉ lệ % Tần suất Tỉ lệ % Rất tốt Tốt Chƣa tốt STT Nội dung Các khoản chi thường xuyên thực tiết kiệm, hạn chế tình trạng lãng phí 50 53,76 35 37,64 8,60 10 Công tác lập, chấp hành, kiểm tra, tốn, cơng khai chi NSNN thực đầy đủ, thời gian 42 45,16 45 48,39 6,45 11 Quan tâm đề xuất đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực 5,38 64 68,82 24 25,80 12 Thực kịp thời việc khen thưởng công tác quản lý thu, chi NSNN 5,38 74 79,57 14 15,05 54 58,06 32 34,41 7,53 Bình quân chung Tần suất 117 Tỉ lệ % Tần suất Tỉ lệ % Tần suất Tỉ lệ % Phụ lục 13 KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỂ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ KIỂM SỐT TRONG Q TRÌNH QUẢN LÝ THU, CHI NSNN TRONG GIAI ĐOẠN NĂM (2017 – 2019) STT 10 11 Nội dung Kiểm tra thời gian tiếp nhận trả kết lĩnh vực thuế Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế doanh nghiệp Tình hình đối thoại doanh nghiệp, vận động phát triển doanh nghiệp, tun truyền sách thuế Cơng tác phối hợp quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với quan quản lý thuế Kiểm tra đôn đốc thực giải ngân nguồn vốn đầu tư công chủ đầu tư Kiểm tra đôn đốc công tác tốn vốn dự án hồn thành, tốn kinh phí đơn vị phịng Tài – Kế hoạch Công tác thẩm tra việc phân bổ dự tốn, thẩm tra tốn phịng Tài – Kế hoạch Công tác phối hợp với quan Thanh tra phịng Tài – Kế hoạch Việc xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đơn vị Công tác kiểm tra, giám sát HĐND cấp Công khai quy chế chi tiêu Rất tốt Tần Tỉ lệ suất % Tốt Tần Tỉ lệ suất % 73 78,49 19 20,43 1,08 65 69,89 19 20,43 9,68 53 56,99 28 30,11 12 12,90 73 78,50 16 17,20 4,30 56 60,21 30 32,26 7,53 59 63,44 18 19,36 16 17,20 59 63,44 18 19,36 16 17,20 30 32,26 48 51,61 15 16,13 67 72,04 17 18,28 9,68 25 26,88 40 43,01 28 30,11 80 86,02 7,53 118 6,45 Chƣa tốt Tần Tỉ lệ suất % STT Nội dung Rất tốt Tần Tỉ lệ suất % Tốt Tần Tỉ lệ suất % Chƣa tốt Tần Tỉ lệ suất % 10 10,75 72 77,42 11 11,83 51 54,84 38 40,86 4,30 48 51,61 34 36,56 11 11,83 nội đơn vị 12 13 Việc công khai báo cáo toán thực theo quy định Nội dung công tác chi thường xuyên đảm bảo chế độ tiêu chuẩn định mức chi, thực theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm Bình quân chung 119 QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG MANAGEMENT OF STATE BUDGET REVENUES AND EXPENDITURES IN CHO GAO DISTRICT, TIEN GIANG PROVINCE Nguyễn Ngọc Thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM TÓM TẮT Ng n s ch nhà nước khâu quan trọng, tách rời với vai trò Nhà nước Nhà nước quản lý sử dụng ng n s ch để thực chức nhiệm vụ củ Đối với cấp quyền đị phư ng, gi i đoạn nay, việc quản lý thu, chi ng n s ch nhà nước giữ vai trò quan trọng trình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội xây dựng nông thôn Tuy nhiên, công tác quản lý thu, chi ng n s ch nhà nước địa bàn huyện Chợ Gạo gi i đoạn (2017 – 2019) vẩn nhiều hạn chế, thiếu sót Tác giả sử dụng phư ng ph p thu thập liệu, thống kê, mô tả, vấn điều tra tổng hợp để thấy thực trạng quản lý thu, chi ng n s ch nhà nước Trên c sở lý luận, c c tiêu chí đ nh gi hiệu cơng tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu, chi ng n s ch nhà nước địa bàn huyện Chợ Gạo, học kinh nghiệm quản lý thu, chi ng n s ch nhà nước huyện lân cận,…là c sở đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm thực tốt công tác quản lý thu, chi ng n s ch nhà nước địa bàn huyện Chợ Gạo cho năm Từ khóa: Ng n s ch Nhà nước; Quản lý thu, chi ng n s ch Nhà nước; Các tiêu chí đ nh gi ; Những nhân tố ảnh hưởng; Những học kinh nghiệm ABSTRACT The state budget is a very important and inseparable step from the role of the state The state manages and uses the budget to perform its functions and duties For local authorities, in the current period, state budget revenue and expenditure management plays a very important rule in the implementation of socis – economic development tasks and new rural construction However, the management of state budget revenues and expenditures in Cho Gao district in the period (2017 – 2019) still has many limitations and shortcomings The author uses methods of data collection, statistics, description, interview, investigation and synthgesis to see the state of budget revenue and expenditure management On the theoretical basis, criteria for evaluating the efficiency of the state budget revenue and expenditure management, factors affecting the state budget revenue and expenditure mangement in Cho Gao district, lessons Experience in management of state budget revenues and expenditures in neighboring districts, It is the bosis for proposing solutions and recommendations to well perform the work of state budget revenue and expenditure management in Cho Gao district for the following years Keywords: State budget; Managing state budget revenues and expenditures;The evaluation criteria; Factors affecting;These lessons learned 120 tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô đất nước, b đắp khiếm khuyết kinh tế thị trường, thực tiến trình cơng xã hội, bảo vệ mơi trường I LỜI NĨI ĐẦU: Ngân sách Nhà nước (NSNN) toàn khoản thu, chi Nhà nước dự toán thực khoảng thời gian định quan Nhà nước có thẩm quyền định để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước Quản lý thu, chi NSNN huyện trình lập dự toán, chấp hành dự toán toán thu, chi NSNN huyện theo quy định pháp luật nhằm khai thác tốt nguồn thu, sử dụng NSNN mục đích, có hiệu quả, góp phần thực mục tiêu phát triển KT – XH địa bàn huyện Trong năm qua, công tác tham mưu điều hành quản lý thu, chi NSNN địa bàn huyện Chợ Gạo thực tốt, góp phần tích cực cho việc ổn định phát triển KT – XH Tuy nhiên, q trình thực cơng tác quản lý thu, chi NSNN từ năm 2017 đến năm 2019 nhiều hạn chế, cần phải tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung như: Nguyên tắc quản lý thu, chi NSNN địa bàn huyện phải đảm bảo nội dung theo Điều Luật NSNN sau: - Ngân sách Nhà nước quản lý thống nhất, tập trung dân chủ, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, cơng bằng; có phân cơng, phân cấp quản lý; gắn quyền hạn với trách nhiệm quan quản lý Nhà nước cấp - Việc lập, giao dự toán thu, dự toán chi ngân sách tạm cấp ngân sách cịn nhiều vướng mắc - Tồn khoản thu, chi ngân sách phải dự toán, tổng hợp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước - Cơng tác quản lý, sử dụng tài chưa thật chặt chẽ - Việc khai thác sử dụng nguồn quỹ ngân sách chưa phát huy hết hiệu cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - Các khoản thu ngân sách thực theo quy định luật thuế chế độ thu theo quy định pháp luật - Trình độ chuyên môn đội ngũ công chức làm công tác kế toán ngành, xã chưa ngang tầm với nhiệm vụ giao - Các khoản chi ngân sách thực có dự tốn cấp có thẩm quyền giao phải bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi quan Nhà nước có thẩm quyền quy định Ngân sách cấp, đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách không thực nhiệm vụ chi chưa có nguồn tài chính, dự tốn chi ngân sách làm phát sinh nợ khối lượng xây dựng bản, nợ kinh phí thực nhiệm vụ chi thường xuyên Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, giải pháp để thực tốt công tác quản lý thu, chi NSNN huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang điều cần thiết II CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC VÀ QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN - Bảo đảm ưu tiên bố trí ngân sách để thực chủ trương, sách Đảng, Nhà nước thời kỳ phát triển kinh tế; xóa đói, giảm nghèo; sách NSNN quỹ tiền tệ tập trung lớn kinh tế, công cụ quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo đà dân tộc; thực mục tiêu bình đẳng giới; phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học công nghệ sách quan trọng khác III THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ GẠO Huyện Chợ Gạo có vị trí địa lý nằm phía Đơng tỉnh Tiền Giang, phía bắc giáp tỉnh Long An, phía nam giáp sơng Tiền (qua tỉnh Bến Tre), phía Tây giáp Thành phố Mỹ Tho phía đơng giáp huyện Gị Cơng Tây Chợ Gạo huyện thuộc vùng kinh tế trung tâm tỉnh Tiền Giang với diện tích tự nhiên 23.089 ha, chiếm 9,22% diện tích tự nhiên tồn tỉnh Số đơn vị hành huyện 18 xã thị trấn, tổng dân số năm 2019 187.711 người; dân số thành thị 9.010 người, chiếm 4,8% dân số tồn huyện, dân số nơng thơn 178.701 người, chiếm 95,2% dân số toàn huyện Đến cuối năm 2019, huyện Chợ Gạo có 21 Hợp tác xã, 86 tổ hợp tác lĩnh vực nông nghiệp, 358 doanh nghiệp 2.920 hộ kinh doanh hoạt động với tổng số vốn 3.850 tỷ đồng Chợ Gạo có vị trí địa lý thuận lợi liên kết phát triển tốt với địa phương ngồi huyện thơng qua hệ thống đường bộ, đường thủy địa bàn huyện Quốc lộ 50 nối với Quốc lộ từ thành phố Mỹ Tho, qua địa bàn huyện hướng huyện Gị Cơng Tây, tuyến đường tỉnh gồm: ĐT.877, ĐT.879, ĐT.879B, ĐT.879C, ĐT 879D,…Trong đường 879C kết nối huyện Châu Thành tỉnh Long An, đường 879D kết nối huyện Cần Đước tỉnh Long An rút ngắn khoảng cách đến thành phố Hồ Chí Minh Về đường thủy, có sơng Bảo Định chảy theo hướng Nam – Bắc nối với sông Tiền thành phố Mỹ Tho kết nối với sông Vàm Cỏ Đông thuộc tỉnh Long An; kênh Chợ Gạo nối với sông Tiền vàm rạch Kỳ Hôn, chảy theo hướng Nam – Bắc qua Long An Sài Gòn Hệ thống giao thông đường thủy: sông Tiền kênh Chợ Gạo tuyến giao thơng đường thủy có vai trò quan trọng việc kết nối vận chuyển hàng hoá tỉnh Tiền Giang với thành phố Hồ Chí Minh tỉnh lân cận v ng đồng sơng cửu long - Bố trí ngân sách để thực nhiệm vụ phát triển KT – XH; bảo đảm quốc phịng, an ninh, đối ngoại, kinh phí hoạt động máy Nhà nước - Ngân sách Nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động tổ chức trị tổ chức trị – xã hội - Kinh phí hoạt động tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thực theo nguyên tắc tự bảo đảm; ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định Chính phủ - Bảo đảm chi trả khoản nợ lãi đến hạn thuộc nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước - Việc định đầu tư chi đầu tư chương trình, dự án có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước phải phù hợp với Luật đầu tư công quy định pháp luật có liên quan - Ngân sách Nhà nước khơng hỗ trợ kinh phí hoạt động cho quỹ tài Nhà nước ngồi ngân sách Trường hợp ngân sách Nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ theo quy định pháp luật phải phù hợp với khả ngân sách Nhà nước thực đáp ứng đủ điều kiện sau: thành lập hoạt động theo quy định pháp luật; có khả tài độc lập; có nguồn thu, nhiệm vụ chi khơng trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước Những tiêu chí để đánh giá cơng tác quản lý thu, chi NSNN bao gồm: lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo kiểm soát Những nhân tố ảnh hưởng bao gồm: chế quản lý, phân cấp quản lý, vai trị quyền địa phương, tổ chức máytrình độ đội ngũ cán quản lý NSNN hệ thống thông tin- phương tiện quản lý Qua phân tích thực trạng thu, chi NSNN năm (2017 - 2019) cho thấy: trạng thất thu thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ vẩn xảy - Tổng thu NSNN địa bàn huyện Chợ Gạo vượt so dự toán tỉnh giao góp phần ổn định cân đối ngân sách, đảm bảo khoản chi theo dự toán phân bổ đầu năm - Tình trạng hộ kinh doanh có quy mô lớn, số lượng lao động nhiều không chuyển sang loại hình doanh nghiệp Một số hộ kinh doanh hoạt động có doanh thu cao kê khai doanh thu thấp để trốn thuế - Dự toán NSNN địa bàn huyện Chợ Gạo lập vào định hướng phát triển KT – XH huyện, tình hình thực ngân sách năm trước, chế độ sách, tiêu chuẩn, định mức cấp thẩm quyền quy định góp phần phát huy hiệu việc xây dựng Kế hoạch phát triển KT – XH dự tốn ngân sách - Cơng tác lập dự tốn chi NSNN vẩn cịn nhiều thiếu sót nên tình trạng chi vượt dự tốn vẩn cịn xảy đơn vị sử dụng NSNN - Trong chi ngân sách chưa xếp theo thứ tự ưu tiên, cịn mang tính chất chi dàn trải lĩnh vực đầu tư nên dẫn đến tình trạng nhiều dự án chưa hồn thành cơng tác chuẩn bị đầu tư đưa vào kế hoạch, dẫn đến tình trạng vốn ghi kế hoạch bố trí vốn chưa sát với giá trị thực - Đối với chi đầu tư phát triển với khoản chi nghiệp kinh tế mang tính chất đầu tư tạo điều kiện cho người lao động có việc làm, kích cầu cho sản xuất tiêu thụ nguồn vật liệu xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường - Việc phân bổ dự toán chưa sát với nhu cầu chi nên việc chấp hành dự tốn chi NSNN, cịn nhiều hạn chế, dẫn đến tình trạng phải điều chỉnh nội dung chi, mục chi Tình trạng lãng phí chi thường xuyên vẩn tương đối phổ biến việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc chưa tiêu chuẩn, định mức.Việc ngân sách huyện chi hỗ trợ cho đơn vị thuộc ngành dọc đóng địa bàn huyện có số nội dung chưa ph hợp với quy định luật NSNN chi sửa chữa quan Việc tạm ứng ngân sách để mua đất cho dự án khơng có danh mục đầu tư công huyện chưa với quy định điều 51 57 luật NSNN - Công tác quản lý chi thường xuyên đáp ứng nhu cầu cho hoạt động hệ thống trị lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phịng, an ninh - Cơng tác thẩm tra, toán chi thường xuyên thực theo trình tự, quy định đồng thời có kết hợp với cơng tác kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản cơng Qua kịp thời chấn chỉnh trường hợp sai phạm nguyên tắc quản lý tài - Cơng tác phối hợp với quan Thanh tra Nhà nước tình hình thực cơng tác quản lý thu, chi NSNN góp phần việc ngăn ngừa phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ngân sách Nhà nước - Một số đơn vị sử dụng NSNN chưa thực chế độ chứng từ kế toán, việc xây dựng quy chế chi tiêu nội chưa đầy đủ nên gặp khó khăn việc tốn khoản chi khơng có quy chế chi tiêu nội Tuy nhiên, q trình thực vẩn cịn tồn hạn chế:: - Cơng tác kiểm sốt chi KBNN đảm bảo quy định, nhiên cịn nhiều trường hợp khơng phát nên dẫn đến chi sai nội dung, định mức - Trong thu NSNN, công tác đối thoại, tuyên truyền, vận động thuyết phục người nộp thuế hạn chế Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất cịn tình trạng nợ đến hạn nhiều chưa thu Tình sản xuất tiêu d ng Các điểm có tiềm du lịch chưa khai thác - Cơng tác lập báo cáo tốn vốn đầu tư cơng trình hồn thành UBND cấp xã thường chậm so với quy định theo Thông tư số 72/2017/TT – BTC ngày 17/7/2017 Thông tư số 06/2019/TT – BTC ngày 28/01/2019 Bộ Tài chính, chất lượng báo cáo cịn nhiều sai sót, thiếu biểu mẫu quy định - Công tác ứng dụng khoa học công nghệ nhiều hạn chế làm ảnh hưởng đến khả phát triển kinh tế Hạ tầng sở quan tâm đầu tư xây dựng, phần lớn tập trung nhiều lĩnh vực văn hóa, chưa đầu tư nhiều cho hạ tầng kinh tế kỹ thuật hệ thống giao thông, điện, mặt để kêu gọi đầu tư khai thác tiềm kinh tế, kết nối hệ thống sản xuất, thương mại, dịch vụ nhằm tạo nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu cho NSNN - Báo cáo toán số đơn vị sử dụng ngân sách thường chưa đảm bảo theo quy định thời gian, hệ thống mẫu biểu, chất lượng báo cáo chưa cao, nhiều trường hợp chưa khớp chi tiết tổng hợp - Việc thực đấu giá bến đò, chợ, lý tài sản tịch thu chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ thu NSNN - Công tác thẩm định, xét duyệt báo cáo tốn phịng Tài – Kế hoạch đơn vị sử dụng NSNN UBND cấp xã thường dừng lại việc xác định số liệu thu, chi năm công tác lập, thuyết minh báo cáo tài số đơn vị chưa đầy đủ nên phịng Tài – Kế hoạch chưa phân tích, đánh giá số liệu toán, chưa xác minh thực tế số nội dung chi để xác minh tính trung thực việc chấp hành dự toán NSNN đơn vị - Việc kê khai không trung thực hợp đồng chuyển nhượng bất động sản hộ dân Văn phịng cơng chứng dẫn đến việc nguồn thu thuế thu nhập cá nhân lệ phí trước bạ - Cơng tác kiểm tra, tra phịng Tài – Kế hoạch chưa thường xuyên - Các chế độ, sách có liên quan đến cơng tác quản lý thu, chi NSNN thường xuyên thay đổi công tác triển khai phổ biến chậm chưa đạt mục tiêu đề - Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm công tác quản lý NSNN chưa nghiêm, số cá nhân vi phạm công tác điều hành quản lý ngân sách, hình thức kỷ luật mang tính chất xử lý rút kinh nghiệm, cịn mang tính nể nang,… - Phương án phân bổ ngân sách phụ thuộc vào tỷ lệ điều tiết cấp ngân sách, định mức phân bổ cấp tỉnh giao nên mang tính chất bình qn, nên dẫn đến tình trạng phân bổ ngân sách chưa hợp lý ngành, cấp - Cơng tác cơng khai dự tốn toán UBND cấp xã hầu hết chưa đầy đủ biểu mẩu theo quy định Một số đơn vị sử dụng quỹ NSNN chưa thực tốt cơng tác cơng khai dẫn đến tình trạng nội đồn kết - Vai trị số chủ tài khoản xem nhẹ lĩnh vực quản lý thu, chi NSNN, chưa thật quan tâm công tác điều hành cân đối thu, chi ngân sách đơn vị, chưa có đề xuất giải pháp mang tính chiến lược cho việc ni dưỡng, khai thác nguồn thu, đề xuất chi vấn đề nhằm phục vụ cho phát triển KT – XH Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: - Cơ cấu kinh tế huyện có chuyển dịch hướng khu vực I vẩn chiếm tỷ trọng cao, số doanh nghiệp hoạt động địa bàn huyện cịn thấp, quy mơ nhỏ lẻ Chất lượng hoạt động thương mại dịch vụ chưa thật đóng vai trị cầu nối - Vai trò giám sát HĐND cấp xã hạn chế nên khơng phát huy vai trị giám sát Do việc phê duyệt dự - Tổ chức đối thoại doanh nghiệp, triển khai sách, chế ưu đãi việc thực thủ tục hành doanh nghiệp nộp thuế toán, toán ngân sách cấp xã dừng lại hình thức - Trình độ chun mơn đội ngũ cán bộ, công chức lĩnh vực quản lý NSNN quan chuyên môn phần lớn thực công tác kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo nghiệp vụ quản lý thu, chi NSNN nên hạn chế, chưa đáp ứng ngang tầm với nhiệm vụ giao Bộ máy nhân lực quản lý ngân sách Nhà nước huyện phịng Tài – Kế hoạch thiếu số lượng dẫn đến q trình tham mưu thực cơng tác quản lý thu, chi NSNN từ khâu lập, chấp hành, kế toán, kiểm tra tốn đơi lúc cịn chậm so với thực tế Năng lực quản lý UBND cấp xã công tác quản lý đầu tư xây dựng hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu dẫn đến nhiều sai phạm lĩnh vực chi đầu tư công - Vận động thành lập doanh nghiệp, chuyển đổi mơ hình từ hộ kinh doanh sang loại hình doanh nghiệp - Tạo môi trường thuận lợi để ngân hàng, tổ chức tín dụng đầu tư phát triển mạng lưới địa bàn Đa dạng hóa nguồn huy động vốn, đảm bảo nhu cầu đầu tư phát triển, mở rộng đối tượng đầu tư Tăng cường huy động nguồn vốn chỗ, tiếp tục tăng trưởng tín dụng, nâng cao tỷ trọng vốn cho vay trung hạn, dài hạn, củng cố mở rộng thị trường tín dụng - Liên kết tuyến du lịch tỉnh Tiền Giang số di tích huyện khu di tích văn hóa Ĩc Eo (Gị Thành), đền thờ Thủ Khoa Hn, nhà ơng Hương trưởng Hồi, hình thành du lịch sinh thái khu vực đầu Vàm Kỳ Hôn (xã Xuân Đông), vườn sinh thái Thanh long… góp phần phục vụ tour, tuyến du lịch, tạo nguồn thu từ hoạt động dịch vụ cho NSNN Đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ven đê sông Tiền qua địa bàn xã Hịa Định, Xn Đơng, Bình Ninh để phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ, giải lao động địa phương đồng thời tạo nguồn thu cho NSNN - Một số dự án, tỉnh có cho ý kiến chủ trương lập hồ sơ, chọn địa điểm phù hợp, người dân khu vực trưng dụng đất để xây dựng đồng ý chuyển nhượng tỉnh chưa bố trí vốn, kéo dài nhiều năm vẩn đến tình trạng khơng tốn kinh phí tạm ứng dự án nhà bia tưởng niệm, bia căm thù, di tích huyện ủy - Hệ thống đường truyền mạng chậm, hệ thống thông tin phần mềm quản lý, hệ thống máy vi tính chưa nâng cấp bố trí kịp thời, công tác đào tạo tập huấn quản lý thu, chi NSNN theo luật, theo phần mềm quản lý chưa thường xuyên - Tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh trọng tâm phát triển doanh nghiệp, đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống chợ, bến bãi để tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách, phát triển nguồn thu mới, bồi dưỡng nguồn thu có tính ổn định, bền vững IV GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHỢ GẠO Giải pháp công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước Giải pháp phát triển, nuôi dưỡng nguồn thu - Triển khai thực tốt nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực kế hoạch phát triển KT – XH dự toán NSNN, thực tốt nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị hàng năm Chính phủ - Thành lập tổ liên ngành tư vấn để hỗ trợ giải vấn đề vướng mắc cho doanh nghiệp nộp thuế chủ lực giai đoạn khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ vừa dài hạn - Tăng cường biện pháp chống thất thu ngân sách, kiểm sốt chống bn lậu gian lận thương mại địa bàn khoản chi phát sinh năm để làm sở cho việc hướng dẫn đơn vị dự toán, + Đối với việc phân bổ vốn đầu tư, cần tập trung cho công trình trọng điểm huyện, khơng phân bổ dàn trãi dẫn đến tình trạng phải điều chỉnh kế hoạch vốn nhiều lần Tập trung nguồn vốn NSNN để đầu tư phát triển, cải thiện sở hạ tầng KT – XH, trọng nguồn lực tài chi cho phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ cao - Tổ chức đấu giá đất cơng khơng có nhu cầu đầu tư khơng phù hợp vị trí quản lý sử dụng Khai thác hiệu nguồn thu từ quỹ đất doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa khai báo nộp tiền sử dụng đất - Thực liệt công tác thu hồi, xử lý nợ đọng thuế Thực việc kiểm tra theo chuyên đề, rà soát, đôn đốc nguồn thu từ nợ thuế doanh nghiệp có số dư nợ thuế nhiều năm + Thực giảm bớt gánh nặng chi ngân sách thông qua kêu gọi nhà đầu tư tham gia dự án cơng trình trọng điểm nhằm thu hút thành phần kinh tế tỉnh tham gia thực Đẩy mạnh xã hội hoá lĩnh vực thu gom, xử lý tái chế chất thải, khuyến khích hỗ trợ thành phần kinh tế tham gia Xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao, huy động nguồn lực để xây dựng sở vật chất gắn kết với việc thực tiêu chuẩn xây dựng xã đạt chuẩn nông thơn - Vận dụng sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định pháp luật, đặc biệt doanh nghiệp, tổ chức hộ kinh doanh thành lập, ứng dụng công nghệ cao, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh lĩnh vực trọng điểm doanh nghiệp từ địa bàn đến đầu tư theo dự án mời gọi huyện - Chấp hành NSNN khâu quan trọng quản lý NSNN sau: - Đẩy mạnh ứng dụng công tác thống kê dự báo việc quản lý nguồn thu NSNN địa bàn để làm sở cho việc lập dự toán thu NSNN hàng năm đầy đủ, xác kịp thời, phục vụ cho cơng tác triển khai chấp hành thu NSNN + Chủ động rà soát xếp nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ nhiệm vụ chi, tránh tiêu cực, lãng phí Thực nghiêm quy định luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, luật phịng chống tham nhũng Cắt giảm tối đa khoản chi chưa thật cần thiết, cịn mang tính phơ trương hình thức.Thực tốt cơng tác đấu thầu qua mạng dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị, khuyến khích thực đấu thầu theo hình thức mua sắm tập trung vừa công khai, minh bạch, vừa tiết kiệm nguồn chi cho NSNN Nâng cao hiệu sử dụng khoản chi thường xuyên NSNN, sử dụng tài sản cơng mục đích, áp dụng chế khốn kinh phí sử dụng xe tơ cơng cho quan, đơn vị, cá nhân có đủ tiêu chuẩn, định mức sử dụng kinh phí, cố tiết kiệm ngân sách, tránh thất thốt, lãng phí nguồn vốn NSNN Giải pháp công tác quản lý, điều hành chi ngân sách Nhà nước - Nâng cao chất lượng q trình lập dự tốn chi NSNN sau: + Khi xây dựng dự toán phải nắm vững lập dự toán, phải dự báo nhu cầu chi gắn với trình thực nhiệm vụ trị giao, đảm bảo theo định mức phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh tình trạng lập dự tốn thu lại thấp dự toán chi thật cao + Chú trọng thực tốt phương án phân bổ ngân sách lĩnh vực, ngành sở dự toán chi phân bổ + Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị việc quản lý sử dụng kinh phí thường xuyên ngân sách Tiếp tục nâng cao chất lượng thực khốn kinh phí theo Nghị định 130/2005/NĐ – CP đơn vị quản lý hành Thực đổi chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập theo hướng tăng cường phân cấp tăng cường tính tự chủ tổ chức thực nhiệm vụ, nhân lực, tài theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Chính phủ Tiếp tục thực việc rà soát xếp lại máy quản lý huyện theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, bỏ trung gian để nâng cao hiệu lực quản lý theo Đề án số 04 – ĐA/HU ngày 08/6/2018 Ban Thường vụ Huyện ủy bước phát triển nguồn thu phân cấp theo qui định, tăng cường khai thác có hiệu nguồn thu phát sinh gắn với trách nhiệm chi giao - Tăng cường cơng tác kiểm sốt chi NSNN hệ thống KBNN.Thực kịp thời chế độ thông tin báo cáo KBNN với quan tài quan liên quan - Nâng cao hiệu phân bổ, sử dụng NSNN thực ưu tiên trình thực nhiệm vụ phát triển KT – XH, cải thiện cân đối NSNN, giảm dần bội chi NSNN Giới hạn phạm vi chi NSNN nội dung thị trường không hoạt động hoạt động không hiệu quả, trọng cơng tác xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao để giảm gánh nặng chi ngân sách - Thực hiện đại hóa tồn diện cơng tác quản lý thuế phương pháp quản lý, thủ tục hành theo chuẩn mực quốc tế Ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng thuế điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý thuế Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho đối tượng nộp thuế Nâng cao lực hoạt động tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật đối tượng nộp thuế - Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, kiểm sốt chi NSNN đơn vị thụ hưởng NSNN từ khâu lập dự tốn đến q trình cấp phát, chấp hành toán chi NSNN - Thực đầy đủ quy định công khai ngân sách, tăng cường vai trò HĐND cấp việc giám sát chi tiêu ngân sách Nâng cao lực thành viên HĐND để tăng cường khả giám sát việc chấp hành ngân sách UBND cấp - Tăng quyền hạn, trách nhiệm công tác lập dự toán, quản lý sử dụng NSNN cấp huyện, cấp xã đơn vị sử dụng NSNN Nghiêm túc thực công khai, minh bạch quản lý thu, chi NSNN, tăng cường trách nhiệm giải trình người đứng đầu cơng tác quản lý thu, chi NSNN Thực có hiệu kế hoạch tinh giản biên chế, hoàn thiện máy, sử dụng hiệu nguồn vốn chi đầu tư phát triển chi thường xuyên Từng bước thực việc quản lý thu, chi NSNN theo kết thực nhiệm vụ giao với tăng cường quản lý chuẩn mực, chất lượng công việc - Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành quản lý chi NSNN, rà sốt chế độ, định mức chi tiêu khơng cịn phù hợp để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm thực tốt nhiệm vụ phát triển KT – XH quản lý thu, chi NSNN - Quản lý thống chi NSNN chi đầu tư phát triển chi thường xuyên cấp ngân sách Thực cải thiện hiệu quả, hiệu lực phân bổ, sử dụng NSNN Nâng cao vai trò định hướng nguồn lực tài Nhà nước kinh tế, thu hút nguồn vốn đầu tư xã hội Giải pháp cấu lại ngân sách Nhà nước - Tạo nguồn thu bền vững cho NSNN thông qua công tác tuyên truyền, vận động phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa nhỏ có điều kiện phát triển, vận động hộ kinh doanh có đủ điều kiện chuyển sang loại hình doanh nghiệp Từng phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển KT – XH - Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức - Thực cấu lại chi NSNN theo hướng giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển Nâng cao hiệu lực, hiệu chi tiêu ngân sách thực chủ trương, định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; rà sốt, hồn thiện hệ thống an sinh xã hội, thực lồng ghép giảm thiểu trùng lặp, chồng chéo, lãng phí Trong lĩnh vực chi quản lý hành chính, nghiệp văn xã cần gắn với việc triển khai thực Nghị số 18 – NQ/TW ,Nghị số 19 – NQ/TW.năm 2017 Ban chấp hành Trung ương - Khai thác sử dụng có hiệu phần mềm ứng dụng tin học công tác quản lý thu, chi NSNN gắn với chi đầu tư công, quản lý tiền lương, quản lý tài sản công theo quy định phù hợp với Luật NSNN, luật đầu tư cơng luật có liên quan đồng thời nâng cao nhận thức công tác cải cách hành cơng tác quản lý thu, chi NSNN đội ngũ làm công tác quản lý thu, chi NSNN Giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao hệ thống thông tin, phương tiện quản lý thu, chi NSNN - Bố trí cho quan chun mơn riêng máy vi tính để thực cài đặt phần mềm quản lý có liên quan đến công tác quản lý thu, chi NSNN đồng thời cần ưu tiên nâng cấp hệ thống đường truyền giúp cho việc thực công tác quản lý nhanh hiệu - Thường xuyên tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức quản lý tài NSNN cho người làm cơng tác quản lý thu, chi NSNN - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quan Nhà nước, theo định hướng xây dựng quyền điện tử gắn với đẩy mạnh cải cách hành - Tiếp tục thực linh hoạt chế độ điều động, luân chuyển công chức tài – kế tốn cấp xã theo Nghị định số 158/2007/NĐ – CP ngày 27/10/2007 Nghị định số 150/2013/NĐ – CP ngày 01/11/2013 Chính phủ nhằm nâng cao tính động sáng tạo, chống bảo thủ, trì trệ ngăn ngừa sai phạm xảy V KIẾN NGHỊ - Về chế quản lý - Về phân cấp quản lý - Về nâng cao nhận thức lãnh đạo đia phương - Về tổ chức máy trình độ đội ngũ cán quản lý - Về nâng cao chất lượng hệ thống thông tin, phương tiện quản lý - Cần nên có quy định bắt buộc cán bộ, công chức, viên chức bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải qua lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn quản lý thu, chi NSNN (trừ người có trình độ chun mơn kế tốn, tài từ trung cấp trở lên) Đào tạo trình độ chun mơn kế tốn cho cán bộ, công chức, công chức quan chuyên môn thực kiêm nhiệm quản lý thu, chi NSNN (do vị trí việc làm khơng có bố trí biên chế riêng) tối thiểu từ trung cấp kế tốn trở lên nhằm thực tốt cơng tác quản lý tài chính, ngân sách đơn vị Tóm lại: giải pháp để thực tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách huyện Chợ Gạo giai đoạn năm tiền đề cho việc bước hồn thiện cơng tác quản lý thu, chi NSNN ổn định bền vững./ LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô khoa Kinh tế trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức lý luận thực Tác giả xin cảm ơn Ban lãnh đạo cơng chức phịng Tài - Kế hoạch huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang nhiệt tình giúp đỡ, giải thích, cung cấp số liệu để tác giả hoàn thành đề tài tế trình học tập Xin chân thành cảm ơn Thầy Tiến sĩ Đàng Quang Vắng hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình thực đề tài Tác giả chịu trách nhiệm viết: Họ tên: Nguyễn Ngọc Thành Đơn vị: phịng Tài - Kế hoạch huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Điện thoại: 0918 338 959 Email: nguyenngocthanh@tiengiang.gov.vn XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TS ĐÀNG QUANG VẮNG ... SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC VÀ QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 1.1 Tổng quan ngân sách Nhà nƣớc thu, chi ngân sách Nhà nƣớc 1.1.1 Khái niệm ngân sách Nhà nước. .. trình thu, chi ngân sách Nhà nước 15 1.2 Quản lý thu, chi ngân sách Nhà nƣớc địa bàn huyện 18 1.2.1 Khái niệm quản lý thu, chi ngân sách huyện 18 1.2.2 Nội dung quản lý thu ngân sách. .. quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Chợ Gạo - Chương 3: Giải pháp thực tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC VÀ QUẢN LÝ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện chợ gạo tỉnh tiền giang, Quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện chợ gạo tỉnh tiền giang