0

XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

28 8 0
  • XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2021, 22:51

Quản lý tài nguyên nước là tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, tổ chức. Quản lý và vận hành cần thiết để quy hoạch, xây dựng các công trình sử dụng nguồn nước . Cũng như thực hiện quản lý nguồn nước của lưu vực sông ( theo Savanije1997). Quản lý tài nguyên nước kết hợp các tài nguyên khác. Nhằm tối đa hóa các lợi ích kinh tế xã hội một cách công bằng. Mà không gây hại đến tính bền vững của các hệ sinh thái thiết yếu. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUN VÀ MƠI TRƯỜNG Tiểu luận mơn học: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC ĐIỀU 37 LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 2012: XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC CBGD: PGS.TS Lê Quốc Tuấn HVTH: Nguyễn Hồng Phước Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 3/2017 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG Mở đầu Chương 1: Tổng quan tài nguyên nước 1.1 Tài nguyên nước 1.2 Vai trò tài nguyên nước 1.3 Hiện trạng sử dụng tài nguyên nước Chương 2: Hiện trạng ô nhiễm nguồn nước thực thi Luật tài nguyên nước 2012 12 2.1 Hiện trạng ô nhiễm nguồn nước nước thải 12 2.1.1 Ô nhiễm nước thải sinh hoạt 12 2.1.2 Ô nhiễm nước thải công nghiệp .12 2.1.3 Ô nhiễm nước thải y tế, dịch vụ, du lịch 12 2.2 Phân tích nội dung Điều 37 – Luật tài nguyên nước 2012 13 2.2.1 Khoản 1: 13 2.2.2 Khoản 2: 16 2.2.3 Khoản 3: 17 2.2.4 Khoản 4: 18 2.2.5 Khoản 5: 21 2.2.6 Khoản 6: 22 Chương 3: Kết luận 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Vịng tuần hồn nước tự nhiên DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Danh sách lưu vực sơng Việt Nam Mở đầu Đất nước ta q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá Nhu cầu sử dụng nước cho phát triển kinh tế, phục vụ dân sinh ngày lớn nguồn nước có hạn, đặt yêu cầu chia sẻ nguồn nước Sự chuyển dịch cấu kinh tế đòi hỏi phải chuyển dịch cấu sử dụng nước phù hợp Ơ nhiễm, suy thối, cạn kiệt nguồn nước diễn phổ biến nghiêm trọng, thách thức lớn công tác bảo vệ tài nguyên nước Mặt khác, biến đổi khí hậu gây nhiều mối đe dọa đến tài nguyên nước, cần phải tăng cường cơng tác quản lý tài nguyên nước, mà việc quan trọng trước tiên hoàn thiện pháp luật tài nguyên nước Ở Việt Nam, công tác quản lý tài nguyên nước ngày trọng tiếp cận theo hướng quản lý tổng hợp tài nguyên nước Luật tài nguyên nước Việt Nam ban hành lần vào năm 1998, nhiên trình thực Luật bộc lộ điểm chưa hợp lý nhiều bất cập việc quản lý bảo vệ tài nguyên nước Chẳng hạn quy định Luật tài nguyên nước 1998 chưa điều chỉnh, bổ sung để đồng với quy định nhiều văn pháp luật thuộc lĩnh vực khác như: Đầu tư, Bảo vệ mơi trường, Đất đai, Khống sản, Thuế tài nguyên ; Nhiều quy định Luật tài ngun nước 1998 khơng cịn phù hợp với thực tế, gây khó khăn, bất cập q trình thực hiện; số quan hệ khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu tác hại nước gây phát sinh thực tiễn cần bổ sung vào nội dung Luật; nhiều quy định kiểm nghiệm qua thực tiễn thi hành, thể văn luật nên tính pháp lý thấp; Các quy định cấp giấy phép tài nguyên nước chưa chặt chẽ… Trước thực tiễn đó, năm 2012, Quốc hội Việt Nam thông qua Luật tài nguyên nước sửa đổi để đáp ứng yêu cầu cấp thiết đặt quản lý tài nguyên nước nhằm phục vụ cho sách phát triển đất nước phù hợp với xu phát triển chung giới 1.1 Chương 1: Tổng quan tài nguyên nước Tài nguyên nước Tài nguyên nước hiểu bao gồm toàn lượng nước sông, ao hồ, đầm lầy, biển đại dương khí quyển, sinh Trong Luật Tài nguyên nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: "Tài nguyên nước bao gồm nguồn nước mặt, nước mưa, nước đất, nước biển thuộc lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (Nguyễn Thanh Sơn, 2005) Tài nguyên nước thành phần gắn với mức độ phát triển xã hội loài người tức với phát triển khoa học công nghệ mà tài nguyên nước ngày bổ sung ngân quỹ nước quốc gia Thời kỳ nguyên thuỷ, tài nguyên nước bó hẹp khe suối, người chưa có khả khai thác sơng, hồ thuỷ vực khác Chỉ kỹ thuật khoan phát triển nước ngầm tầng sâu trở thành tài nguyên nước Và ngày với cơng nghệ sinh hố học tiên tiến việc tạo nước từ nước biển không thành vấn đề lớn Tương lai khối băng núi cao vùng cực nằm tầm khai thác người nguồn tài nguyên nước tiềm lớn Tuy mang đặc tính vĩnh cửu trữ lượng hàng năm vô tận, tức sức tái tạo dòng chảy nằm giới hạn khơng phụ thuộc vào mong muốn người (Nguyễn Thanh Sơn, 2005) Tài nguyên nước trái đất phân bố nhiều môi trường khác như: nước mặt đất, nước đất, nước đại dương nước khơng khí Nước tồn dạng khác nhau: rắn (băng tuyết), lỏng (nước sơng, hồ, biển…) khí (hơi nước khí quyển) Lượng nước thuỷ theo UNESCO công bố phân bố sau: Lượng nước thuỷ 1386 106 km3 100% Nước 35.106 km3 2,5% Nước mặn 1351 106 km3 97,5% Trong thành phần nước dạng rắn chiếm 24,3.10 km3 (69,4%), dạng lỏng 10,7 106 km3 (30,6%) Trong thành phần nước lỏng 10,7 106 km3 (100%) nước ngầm chiếm đại phận 10,5 106 km3 (98,3%); hồ hồ chứa 0,102 106 km3 (0,95%); thổ nhưỡng 0,047 106 km3 (0,44%); sơng ngịi 0,020 106 km3 (0,19%); khí 0,020 106 km3 (0,19%) sinh 0,011 106 km3 (0,10%) (Nguyễn Thanh Sơn, 2005) Nước mặt nước sông, hồ nước vùng đất ngập nước Nước mặt bổ sung cách tự nhiên giáng thủy chúng chảy vào đại dương, bốc thấm xuống đất Lượng giáng thủy thu hồi lưu vực, tổng lượng nước hệ thống thời điểm tùy thuộc vào số yếu tố khả chứa hồ, vùng đất ngập nước hồ chứa nhân tạo, độ thấm đất bên thể chứa nước này, đặc điểm dòng chảy mặn lưu vực, thời lượng giáng thủy tốc độ bốc địa phương Tất yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nước Các hoạt động người tác động lớn phá vỡ yếu tố Con người thường tăng khả trữ nước cách xây dựng bể chứa giảm trữ nước cách tháo khô vùng đất ngập nước Con người làm tăng lưu lượng vận tốc dịng chảy mặt khu vực thị bê tơng hóa dẫn nước kênh Nguồn nước mặt tồn thường xuyên không thường xuyên thuỷ vực mặt đất như: sông ngòi, hồ tự nhiên, hồ chứa (hồ nhân tạo), đầm lầy, đồng ruộng băng tuyết Nước ngầm Nước ngầm dạng nước đất, tích trữ lớp đất đá trầm tích bở rời cặn, sạn, cát, khe nứt, hang caxtơ bề mặt trái đất, khai thác cho hoạt động sống người Theo độ sâu phân bố, chia nước ngầm thành nước ngầm tầng mặt nước ngầm tầng sâu Ðặc điểm chung nước ngầm khả di chuyển nhanh lớp đất xốp, tạo thành dịng chảy ngầm theo địa hình Nước ngầm tầng mặt thường khơng có lớp ngăn cách với địa hình bề mặt Do vậy, thành phần mực nước biến đổi nhiều, phụ thuộc vào trạng thái nước mặt Loại nước ngầm tầng mặt dễ bị ô nhiễm.Nước ngầm tầng sâu thường nằm lớp đất đá xốp ngăn cách bên phía lớp khơng thấm nước Tài ngun nước sông thành phần chủ yếu quan trọng nhất, sử dụng rộng rãi đời sống sản xuất Do đó, tài nguyên nước nói chung tài nguyên nước mặt nói riêng yếu tố định phát triển kinh tế xã hội vùng lãnh thổ hay quốc gia Hình 1: Vịng tuần hồn nước tự nhiên 1.2 Vai trò tài nguyên nước Nước tảng sống trái đất, nước trở thành tài sản chung quốc gia giới Nước thành phần quan trọng thiếu hệ sinh thái, để trì sống, trao đổi chất, cân sinh thái toàn cầu Nước chiếm khoảng 70% trọng lượng thể người, chất quan trọng để phản ứng hóa học trao đổi chất diễn khơng ngừng Nước dung mơi, nhờ tất chất dinh dưỡng đưa vào thể, sau chuyển vào máu dạng dung dịch nước Nước nhân tố quan trọng thể sống, hàm lượng nước chứa thể sinh vật cao, từ 50 - 90% khối lượng thể sinh vật nước Nước đồng hóa suốt trình quang hợp trở thành phần carbohydrate lưu giữ thực vật, cuối thực vật phân hủy lại tạo nước (Taikan Oki, 2006), nước chiếm lượng lớn tế bào thực vật, trì độ trương tế bào làm cho thực vật có hình dáng định Nước mơi trường hồ tan chất vơ phương tiện vận chuyển chất vô hữu cây, vận chuyển máu chất dinh dưỡng động vật Nước cịn mơi trường sống nhiều loài động thực vật, định phân bố thực vật Trái Đất Nước có vai trò quan trọng hoạt động sản xuất phục vụ cho đời sống người Con người cần nước sinh hoạt, tắm giặt, ăn uống…Trong hoạt động nông nghiệp, nước yếu tố quan trọng với yếu tố khác phân bón, ánh sáng,…tất loại trồng vật nuôi cần nước để sinh trưởng phát triển Để sản xuất kg lúa cần 750 lít nước, 80% nguồn nước người sử dụng giới dành cho nông nghiệp Trong công hoạt động công nghiệp, nước dùng để làm mát động cơ, làm quay tua bin sản xuất điện năng, dung mơi hịa tan tham gia vào phản ứng hóa học Các ngành công nghiệp nặng sử dụng nhiều nước, để sản xuất nhôm cần 1400 m nước, nhựa cần 500 m nước…Nước cần cho công nghệ dệt nhuộm, thuộc da, sản xuất giấy, chế biến thực phẩm Nước sơng ngịi, kênh rạch, đại dương mơi trường thuận lợi để phát triển giao thông vận tải, hầu hết lượng hàng hóa giới vận chuyển giao thông đường thủy 1.3 Hiện trạng sử dụng tài nguyên nước Nước nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng nên cần quản lý khai thác sử dụng cách hợp lý bền vững Công tác quản lý tài nguyên nước đặt nhiều thách thức Hầu hết tất hoạt động người sinh vật cần đến nước như: sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lượng Tuy nhiên, hoạt động sử dụng nước người tạo nước thải, nguồn nước thải không xử lý theo vịng tuần hồn quay trở lại vào nguồn nước làm suy giảm chất lượng nguồn nước Nhu cầu sử dụng nước nhân loại ngày tăng nguồn tài nguyên ngày sụt giảm số lượng lẫn chất lượng, tình trạng biến đổi khí hậu xảy với quy mơ tồn cầu gây tình trạng hạn hán, lũ lụt nghiêm trọng nguyên nhân gây khủng hoảng tài nguyên nước Hiện có khoảng 1/3 số quốc gia giới bị thiếu nước đến 2025 số 2/3 với khoảng 35% dân số giới rơi vào tình cảnh thiếu nước nghiêm trọng Mỗi năm giới có khoảng 1,5 triệu trẻ em chết mắc bệnh khơng sử dụng nước sạch, khoảng 2.6 tỷ người sử dụng nước khơng an tồn khoảng 900 triệu người thiếu nước để sử dụng Những vấn đề liên quan đến tài nguyên nước trở nên nghiêm trọng, đặc biệt quốc gia phát triển, mở rộng cơng nghiệp Những thay đổi khí hậu cách sử dụng đất tăng dân số nhiều nơi giới làm trầm trọng thêm vấn đề Do đó, việc quản lý khai thác, sử dụng hiệu tài nguyên nước quan trọng quốc gia giới Để giải vấn đề liên quan đến tài nguyên nước cần phải xem xét yếu tố có liên quan quan điểm tổng hợp, tồn diện mục tiêu cuối đạt hài hịa phát triển kinh tế, xã hội mơi trường Ở Việt Nam, công tác quản lý tài nguyên nước ngày trọng tiếp cận theo hướng quản lý tổng hợp tài nguyên nước Luật tài nguyên nước Việt Nam ban hành lần vào năm 1998, nhiên trình thực Luật bộc lộ điểm chưa hợp lý nhiều bất cập việc quản lý bảo vệ tài nguyên nước Đến năm 2012, Quốc hội Việt Nam thông qua Luật tài nguyên nước sửa đổi để đáp ứng yêu cầu cấp thiết đặt quản lý tài nguyên nước nhằm phục vụ cho sách phát triển đất nước phù hợp với xu phát triển chung giới Nhu cầu sử dụng nước để sinh hoạt, phát triển kinh tế nước ta ngày gia tăng bối cảnh tài nguyên nước ngày suy giảm số lượng chất lượng phải chịu tác động tiêu cực từ tượng biến đổi khí hậu Việc chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đòi hỏi cần phải chuyển dịch cấu sử dụng nước phù hợp Để quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia cần phải xác định nguy thách thức tài nguyên nước Việt Nam có 3.450 sơng, suối lớn có 2360 sơng có chiều dài từ 10km trở lên tổng lượng nước trung bình năm khoảng 830 tỷ m Có 108 lưu vực sơng có 16 lưu vực sơng có diện tích lưu vực lớn 2500 km2 chủ yếu từ nước chảy vào tập trung số lưu vực sông lớn, lượng nước nội sinh chiếm khoảng 37% tổng lượng nước Bình quân đầu người đạt khoảng 9000 m 3/năm Nước đất dù có tiềm ước tính khoảng 63 tỷ m 3/năm tập trung số khu vực đồng Bắc bộ, đồng Nam khu vực Tây Nguyên (Cục Quản Lý Tài Nguyên Nước, 2012) Bảng 1: Danh sách lưu vực sơng Việt Nam Các lưu vực sơng nước ta Lưu vực với diện tích 10.000 km2 Lưu vực với diện tích từ Bằng Giang – Kỳ Cùng 2500 đến 10.000 km2 Thạch Hãn Hồng – Thái Bình Gianh Mã Hương Cả Trà Khúc Vu Gia – Thu Bồn Kơn Ba Nhóm LVS vùng Đông Nam Bộ Srê – Pốk (thuộc LVS Mê Công) Sê San Đồng Nai Mê Công Nguồn: Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ TN&MT, 2012 Kinh tế nước thời kì tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân ngày cao dẫn đến nhu cầu sử dụng nước tăng cao nguồn nước có hạn, hiệu sử dụng nước cịn thấp gây lãng phí Chưa quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác tài nguyên nước đặc biệt nước ngầm gây cạn kiệt nguồn thải vào nguồn nước lượng lớn nước thải y tế mang nhiều thành phần độc hại đe dọa đến chất lượng nguồn nước Các hoạt động dịch vụ, du lịch sử dụng lượng nước lớn thường không thu gom để xử lý tập trung góp phần làm nhiễm nguồn nước ngày nghiêm trọng 2.2 Phân tích nội dung Điều 37 – Luật tài nguyên nước 2012 Điều 37 - Luật TNN năm 2012: Xả nước thải vào nguồn nước bao gồm khoản đề cập đến việc xây dựng sở hạ tầng bảo vệ môi trường hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu đô thị, khu dân cư tập trung nông thôn, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khu cơng nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề phải phù hợp với quy mô xả nước thải, khả tiếp nhận nước thải nguồn nước, bảo đảm xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường Tại điều 37 quy định vấn đề liên quan đến thủ tục, cách thức cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước quan có thẩm quyền 2.2.1 Khoản 1: Quy hoạch đô thị, khu đô thị, khu dân cư tập trung nông thôn, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khu cơng nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải phù hợp với quy mô xả nước thải, khả tiếp nhận nước thải nguồn nước phải quan quản lý nhà nước tài ngun nước có thẩm quyền chấp thuận trước trình phê duyệt Hạ tầng kỹ thuật xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải quy định điều thông tư 35/2015-BTNMT: Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường khu công nghiệp bao gồm: hệ thống thoát nước mưa, hệ thống xử lý nước thải tập trung (gồm hệ thống thu gom nước thải, nhà máy xử lý nước thải tập trung, hệ thống thoát nước thải), khu vực lưu giữ chất thải rắn (nếu có), hệ thống quan trắc nước thải tự động cơng trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ mơi trường khác Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường khu công nghiệp phải thiết kế 13 đồng tuân theo quy định, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng quy định, quy chuẩn kỹ thuật mơi trường có liên quan Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp phải bảo đảm yêu cầu sau:  Có thể chia thành nhiều đơn ngun (mơ-đun) phù hợp với tiến độ lấp đầy hoạt động khu cơng nghiệp phải bảo đảm xử lý tồn lượng nước thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật mơi trường; có đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào; có cơng tơ điện độc lập; khuyến khích việc áp dụng cơng nghệ thân thiện với mơi trường, tiết kiệm lượng;  Có hệ thống quan trắc tự động, liên tục thông số: lưu lượng nước thải đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS số thông số đặc trưng khác nước thải khu công nghiệp trước thải nguồn tiếp nhận theo yêu cầu định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Hệ thống quan trắc tự động phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật kết nối để truyền liệu tự động, liên tục Sở Tài nguyên Môi trường địa phương  Việc xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý nước thải tập trung, hệ thống thoát nước mưa khu cơng nghiệp phải hồn thành trước khu công nghiệp vào hoạt động (BTNMT,2015) Đối với phương án xử lý nước thải sinh hoạt khu chức khu kinh tế, khu đô thị, khu dân cư, khu phi thuế quan, khu giải trí, khu du lịch, khu hành khu chức khác, tùy theo tình hình thực tế, xử lý chỗ, xử lý theo cụm cơng trình xử lý tập trung nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt khu kinh tế Tất loại hình xử lý nước thải sinh hoạt phải thiết kế bảo đảm xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường trước thải nguồn tiếp nhận (BTNMT, 2009) Đối với khu cụm dân cư, khu đô thị mới, hộ gia đình, sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, chợ, trường học, 14 khu nghỉ dưỡng khu vực bị hạn chế đất đai, địa hình khơng có khả chưa thể kết nối với hệ thống nước tập trung áp dụng giải pháp xử lý nước thải phi tập trung Việc áp dụng giải pháp xử lý nước thải phi tập trung phải đạt hiệu kinh tế bảo vệ môi trường, hạn chế nguồn nước thải gây ô nhiễm giảm thiểu tác động trực tiếp nước thải với môi trường Khi áp dụng giải pháp xử lý phi tập trung phải tính đến khả đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung tương lai phù hợp với quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt Việc áp dụng giải pháp xử lý nước thải phi tập trung hướng dẫn thực Điều Thông tư 04/2015 Bộ Xây Dựng sau:  Xử lý nước thải phi tập trung chỗ: thường áp dụng hộ thoát nước riêng lẻ với tổng lượng nước thải 50m3/ngày.đêm, thiết bị/trạm xử lý nước thải đặt khuôn viên hộ thoát nước  Xử lý nước thải phi tập trung theo cụm: thường áp dụng hộ thoát nước gần với tổng lượng nước thải từ 50 m3/ngày.đêm đến 200 m3/ngày.đêm Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, trạm xử lý nước thải đặt khn viên hộ nước vị trí riêng biệt, thuận lợi để thu gom nước thải từ hộ thoát nước  Xử lý nước thải phi tập trung theo khu vực: thường áp dụng địa giới hành định với tổng lượng nước thải từ 200 m3/ngày.đêm đến 1000 m3/ngày.đêm, vị trí trạm/nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch xây dựng quy hoạch nước cấp có thẩm quyền phê duyệt Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vào nguồn thải phát sinh, nguồn tiếp nhận, điều kiện kinh tế, địa hình, trình độ, lực quản lý, vận hành hệ thống thoát nước địa phương định lựa chọn giải pháp xử lý nước thải phi tập trung phù hợp (Bộ Xây Dựng, 2015) 15 2.2.2 Khoản 2: Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp sở sản xuất, kinh doanh phải có hạng mục đầu tư xây dựng hệ thống thu gom tách riêng nước mưa, nước thải; hệ thống xử lý nước thải; hệ thống tiêu, thoát, dẫn nước thải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Các sở sản xuất, kinh doanh phải có hệ thống nước phải bảo đảm yêu cầu sau:  Tách riêng hệ thống thu gom, thoát nước thải với hệ thống thoát nước mưa;  Hệ thống thu gom, nước thải phải có vị trí, cốt hố ga phù hợp để đấu nối với điểm xả nước thải sở bảo đảm khả nước thải khu cơng nghiệp; vị trí đấu nối nước thải nằm tuyến thu gom hệ thống nước khu cơng nghiệp đặt bên phần đất sở; Hệ thống xử lý nước thải; hệ thống tiêu, thoát, dẫn nước thải phải thiết kế đồng thời, đồng để bảo đảm thuận tiện xây dựng, sửa chữa, vận hành, tiết kiệm sử dụng đất phải tuân theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu bảo vệ mơi trường  Hệ thống nước xây dựng đồng bộ, tu, bảo dưỡng Ưu tiên sử dụng công nghệ xử lý nước thải thân thiện với môi trường phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương Thoát nước xử lý nước thải phải đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hành  Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống nước có liên quan đến kết cấu hệ thống hạ tầng giao thơng đường phải có phương án bảo đảm an tồn giao thơng, an tồn cơng trìh đường hồn trả ngun trạng khơi phục lại làm hư hỏng cơng trình giao thơng  Các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật có liên 16 quan đến hệ thống nước phải có phương án bảo đảm hoạt động bình thường, ổn định hệ thống nước  Huy động tham gia cộng đồng vào việc đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống thoát nước 2.2.3 Khoản 3: Tổ chức, cá nhân xả nước thải vào nguồn nước phải quan nhà nước có thẩm quyền quy định Điều 73 Luật cấp giấy phép, trừ trường hợp quy định khoản Điều Điều 73 Luật tài nguyên nước quy định quan nhà nước có thẩm quyền việc cấp giấy phép xả thải sau: 1) Bộ Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép tài nguyên nước Trong chức cụ thể sau: Bộ Tài nguyên Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình hiệu lực, thu hồi cấp lại giấy phép trường hợp:  Xả nước thải với lưu lượng từ 30.000 m3/ngày đêm trở lên hoạt động nuôi trồng thủy sản;  Xả nước thải với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên hoạt động khác Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình hiệu lực, thu hồi cấp lại giấy phép trường hợp cịn lại 2) Chính phủ quy định trình tự, thủ tục quy định cụ thể thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép tài nguyên nước Cụ thể, điều 29 nghị định 201/2013-NĐCP quy định quan quản lý hồ sơ, giấy phép xả thải:  Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường có 17 trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép Bộ Tài nguyên Môi trường  Sở Tài ngun Mơi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Trình tự, thủ tục quy định cụ thể thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép tài nguyên nước phủ quy định Chương III, nghị định 201/2013-NĐCP 2.2.4 Khoản 4: Việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước phải vào tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng nước thải, chức nguồn nước, khả tiếp nhận nước thải nguồn nước Các để cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước quy định điều 19 nghị định 201/2013-NĐCP sau:  Chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, ngành, vùng địa phương;  Quy hoạch tài nguyên nước cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch tài ngun nước phải vào khả nguồn nước phải bảo đảm không gây cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước;  Hiện trạng khai thác, sử dụng nước vùng;  Báo cáo thẩm định quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;  Nhu cầu khai thác, sử dụng nước, xả nước thải thể đơn đề nghị cấp phép 18  Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước thải, chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải; yêu cầu bảo vệ môi trường hoạt động xả nước thải quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;  Chức nguồn nước;  Khả tiếp nhận nước thải nguồn nước;  Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước Quá trình đánh giá khả tiếp nhận nước thải nguồn nước cần đảm bảo nguyên tắc chung sau đây:  Quá trình đánh giá khả tiếp nhận nước thải nguồn nước đoạn sơng có điểm xả nước thải phải xem xét tổng thể yếu tố: a) Mục đích sử dụng nguồn nước cho hoạt động kinh tế - xã hội môi trường; b) Đặc điểm nguồn nước, bao gồm đặc điểm dòng chảy chất lượng nước; c) Đặc điểm nguồn xả thải, bao gồm lưu lượng, phương thức, chế độ xả nước thải nồng độ chất ô nhiễm nước thải; d) Ảnh hưởng nước thải từ nguồn thải thượng lưu đến đoạn sông đánh giá; đ) Việc sử dụng nước đặc điểm nguồn xả nước thải phía hạ lưu đoạn sơng đánh giá; e) Các q trình xảy dịng chảy, bao gồm q trình pha lỗng, lắng đọng biến đổi chất dịng chảy  Trong q trình đánh giá khả tiếp nhận nước thải nguồn nước cần xem xét, cân nhắc đầy đủ tác động tiêu cực mức độ cao mà việc xả thải gây mục đích sử dụng nguồn nước 19 đoạn sơng đánh giá; việc sử dụng nước rủi ro việc xả nước thải hạ lưu đoạn sông đánh giá  Khả tiếp nhận nước thải nguồn nước phải đánh giá điều kiện nguồn nước mùa kiệt  Các số liệu sử dụng để đánh giá khả tiếp nhận nước thải nguồn nước phải quan có thẩm quyền cung cấp Đánh giá khả tiếp nhận nước thải nguồn nước đoạn sơng có điểm xả nước thải thực bắt đầu việc đánh giá sơ Sau đó, kết đánh giá sơ cho thấy nguồn nước khả tiếp nhận nước thải tiến hành đánh giá (Thơng tư 02/2009/TT-BTNMT) Trước thải vào nguồn tiếp nhận, nước thải phải xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định, cụ thể sau:  Nước thải từ hệ thống nước thị, khu cơng nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành  Nước thải từ nhà máy khu công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước tập trung khu công nghiệp phải tuân thủ quy định hành quản lý môi trường khu công nghiệp quy định quan quản lý thoát nước khu cơng nghiệp  Nước thải từ hộ nước khu dân cư nông thôn tập trung xả vào hệ thống nước khu vực nơng thơn phải tuân thủ quy định hành bảo vệ môi trường khu dân cư nông thôn tập trung quy định quản lý hệ thống thoát nước địa phương  Nước thải từ hộ thoát nước, khu cơng nghiệp xả vào hệ thống nước thị phải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật nước thải xả vào hệ thống thoát nước quan nhà nước có thẩm quyền quy định Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật nước thải xả vào hệ thống nước thị 20  Trường hợp nước thải xử lý phi tập trung, vào khả tiếp nhận mục đích sử dụng nguồn tiếp nhận, Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật nước thải xử lý phi tập trung xả vào nguồn tiếp nhận để áp dụng phù hợp với giải pháp xử lý nước thải với quy mô nhỏ, công nghệ đơn giản, đáp ứng mức độ cần thiết làm nước thải, thuận tiện quản lý, vận hành bảo dưỡng hệ thống  Nước thải từ hệ thống nước thị, khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung xả vào hệ thống cơng trình thủy lợi phải đảm bảo quy chuẩn xả vào hệ thống công trình thủy lợi quan nhà nước có thẩm quyền quy định Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật nước thải xả vào hệ thống cơng trình thủy lợi Một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải liên quan đến sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ ban hành như:  QCVN 14: 2008/BTNMT nước thải sinh hoạt  QCVN 40: 2011/BTNMT nước thải công nghiệp  QCVN 01-MT: 2015/BTNMT nước thải sơ chế cao su thiên nhiên  QCVN 52: 2013/BTNMT nước thải công nghiệp sản xuất thép  QCVN 11: 2008/BTNMT nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản  QCVN 12-MT: 2015/BTNMT nước thải công nghiệp giấy bột giấy  QCVN 13-MT: 2015/BTNMT nước thải công nghiệp dệt nhuộm  QCVN 28: 2010/BTNMT nước thải y tế QCVN 29: 2010/BTNMT nước thải kho cửa hàng xăng dầu 2.2.5 Khoản 5: Tổ chức, cá nhân xả nước thải với quy mô nhỏ khơng chứa hóa chất độc 21 hại, chất phóng xạ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Các trường hợp xin phép xả nước thải vào nguồn nước quy định khoản điều 16, Nghị định 201/2013-NĐCP, bao gồm: (1) Xả nước thải sinh hoạt cá nhân, hộ gia đình; (2) Xả nước thải sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt m3/ngày đêm khơng chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ; (3) Xả nước thải sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc trường hợp vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung mà hệ thống quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước có thỏa thuận hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đó; (4) Xả nước thải nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt 10.000 m3/ngày đêm nuôi trồng thủy sản biển, sơng, suối, hồ chứa (Chính Phủ, 2013) 2.2.6 Khoản 6: Chính phủ quy định cụ thể việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Nghị định 201/2013-NĐCP ngày 27 tháng năm 2013 với nội dung “Quy định chi tiết thi hành số điều Luật tài nguyên nước” điều 35 quy định cụ thể trình tự, thủ tục việc cấp giấy phép tài nguyên nước có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước gồm bước sau: Bước 1: Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp hai (02) hồ sơ nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định pháp luật cho quan tiếp nhận hồ sơ Trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép Bộ Tài nguyên Môi trường, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép phải nộp thêm (01) hồ sơ cho Sở Tài nguyên Môi trường địa phương dự định đặt cơng trình; 22 b) Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định Trường hợp hồ sơ sau bổ sung mà không đáp ứng yêu cầu theo quy định quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ thông báo rõ lý cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép Bước 2: Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước hồ sơ đề nghị cấp phép: a) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định Khoản Điều này, quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo; cần thiết kiểm tra thực tế trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, quan tiếp nhận hồ sơ trình quan có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp khơng đủ điều kiện để cấp phép trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thông báo lý không cấp phép; b) Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hồn thiện đề án, báo cáo quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án, báo cáo Thời gian bổ sung, hoàn thiện lập lại đề án, báo cáo khơng tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo Thời gian thẩm định sau đề án, báo cáo bổ sung hoàn chỉnh hai mươi (20) ngày làm việc; c) Trường hợp phải lập lại đề án, báo cáo, quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ nội dung đề án, báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải làm lại trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép Bước 3: Trả kết giải hồ sơ cấp phép 23 Các tổ chức, cá nhân cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cần phải đáp ứng điều kiện quy định điều 20 nghị định 201/2013/ NĐ-CP sau:  Đã thực việc thông báo, lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định Nghị định  Có đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước phê duyệt phù hợp với khả nguồn nước, khả tiếp nhận nước thải nguồn nước chưa có quy hoạch tài nguyên nước Đề án, báo cáo phải tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện, lực theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo phải đảm bảo đầy đủ, rõ ràng, xác trung thực  Phương án, biện pháp xử lý nước thải thể đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước phải bảo đảm nước thải xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; phương án thiết kế cơng trình cơng trình khai thác tài nguyên nước phải phù hợp với quy mô, đối tượng khai thác đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài nguyên nước  Có thiết bị, nhân lực có hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân khác đủ lực thực việc vận hành hệ thống xử lý nước thải quan trắc hoạt động xả nước thải trường hợp có cơng trình xả nước thải;  Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để thực việc vận hành hệ thống xử lý nước thải quan trắc hoạt động xả nước thải trường hợp chưa có cơng trình xả nước thải;  Đối với trường hợp xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng từ 10.000 m3/ngày đêm cịn phải có phương án, phương tiện, thiết bị cần thiết để ứng phó, khắc phục cố ô nhiễm nguồn nước thực việc giám sát hoạt động xả nước thải theo quy định 24 Kết luận Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 khắc phục bất cập Luật tài nguyên nước 1998, đáp ứng yêu cầu chung quản lý tài nguyên nước gian đoạn thời gian tới, đồng thời mở đường cho hoạt động hướng đến mục tiêu bảo vệ, khai thác hiệu quả, tiết kiệm, phát triển bền vững tài nguyên nước quốc gia, tạo động lực phát triển bền vững kinh tế nhiều thành phần phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội đất nước Quá trình áp dụng Luật tài nguyên nước năm 2012 nói chung Điều 37 nói riêng ngồi thành đạt tồn số hạn chế như: chất lượng nước thải sau xử lý chưa quan tâm mức, chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; hoạt động xả thải trực tiếp mơi trường cịn phổ biến diễn biến phức tạp, khó phát Cơng tác cấp phép xả nước thải vào nguồn nước nhiều bất cập Chính vậy, thời gian tới, cần phải có giải pháp đồng pháp luật thể chế, khoa học công nghệ tham gia cộng đồng việc chung tay bảo vệ tài nguyên quốc gia 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài nguyên môi trường, 2009 Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 19/3/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định đánh giá khả tiếp nhận nước thải nguồn nước [2] Bộ Tài nguyên môi trường, 2009 Thông tư số 09/2009/TT - BTNMT ngày 19/3/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định xây dựng quản lý thị môi trường quốc gia [3] Bộ Tài nguyên Môi trường, 2015 Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng năm 2015 Bộ Tài nguyên Môi trường việc bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao [4] Bộ Xây dựng, 2015 Thông tư 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 Bộ Xây dựng Hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 80/2014/NĐCP ngày 06/8/2014 Chính phủ nước xử lý nước thải [5] Chính Phủ, 2013 Nghị định 201/2013-NĐ-CP Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành số điều Luật tài nguyên nước [6] Cục Quản Lý Tài Nguyên Nước, 2012 Quản lý tài nguyên nước để phát triển bền vững [7] Nguyễn Thanh Sơn, 2005 Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam Nhà xuất Giáo dục, 2005 26 [8] Taikan Oki, 2006 Shinjiro Kanae, 2006 Global Hydrological Cycles and World Water Resources Science, vol 313, 2006 Page 1067 – 1072 [9] Quốc Hội, 2012 Luật tài nguyên nước 2012 27 ... lượng nước thải, chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải; yêu cầu bảo vệ môi trường hoạt động xả nước thải quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;  Chức nguồn nước;  Khả tiếp nhận nước thải nguồn. .. cá nhân xả nước thải với quy mô nhỏ không chứa hóa chất độc 21 hại, chất phóng xạ khơng phải xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Các trường hợp xin phép xả nước thải vào nguồn nước quy... thực việc vận hành hệ thống xử lý nước thải quan trắc hoạt động xả nước thải trường hợp chưa có cơng trình xả nước thải;  Đối với trường hợp xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng từ 10.000 m3/ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC