0

Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình trồng rau an toàn tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đông cao xã đông cao, thị xã phổ yên, tỉnh thái nguyên

67 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - TRẦN VĂN KIÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH TRỒNG RAU AN TỒN TẠI HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐÔNG CAO XÃ ĐÔNG CAO THỊ XÃ PHỔ YÊN TỈNH THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên nghành : Kinh tế nông nghiệp Lớp : K48 – KTNN Khoa : Kinh tế PTNT Khóa : 2016 - 2020 Giảng viên hướng dẫn: ThS Đỗ Trung Hiếu Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân, xuất phát từ yêu cầu phát sinh cơng việc học tập để hình thành hướng nghiên cứu Dưới hướng dân khoa học thầy giáo: ThS Đỗ Trung Hiếu Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng tuân thủ quy tắc kết trình bày khoa luận thu thập trình nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Nếu sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020 Sinh viên Trần Văn Kiên ii LỜI CẢM ƠN Lời xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, thầy giáo, cô giáo khoa Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo ThS Đỗ Trung Hiếu người tận tình bảo hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu thực khóa luận Để hồn thành khóa luận này, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ủy ban nhân dân xã Đông Cao – thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên, HTX Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao cung cấp cho nguồn tư liệu quý báu Trong suốt trình nghiên cứu, nhận quan tâm, động viên, tạo điều kiện thuận lợi vật chất tinh thần gia đình bạn bè Thơng qua đây, xin gửi lời cảm ơn đến lịng giúp đỡ q báu Trong q trình hồn thành khóa luận, tơi có nhiều cố gắng.Tuy nhiên, khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót vậy, tơi kinh mong nhận bảo, góp ý quý thầy giáo bạn sinh viên để khóa luận hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, Tháng năm 2020 Sinh viên thực Trần Văn Kiên iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kinh ngạch xuất nhập rau Việt Nam giai đoạn năm 2013 - 2018 14 Bảng 2.1 Kinh ngạch xuất nhập rau Việt Nam giai đoạn năm 2013 - 2018 23 Bảng 3.2: Tình hình số hộ nhân lao động Xã Đông Cao giai đoạn 2017 – 2019 30 Bảng 3.3 cấu trồng HTX 39 Bảng 3.4 : Diện tích, xuất, sản lượng Rau An Tồn HTX Dich vụ nơng nghiệp Đơng Cao năm 2017-2019 40 Bảng 3.5: Thông tin chung hộ điều tra sản xuất sản xuất Rau An Toàn HTX 41 Bảng 3.6: Diện tích cấu sản xuất Rau An Toàn rau màu khác hộ điều tra HTX Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao, năm 2019 42 Bảng 3.7: Chi phí đầu tư cho trơng rau an tồn lứa (40 ngày) 44 Bảng 3.8 : Doanh thu RAT vụ/ha 46 Bảng 3.9: HQKT Rau An Toàn 1ha nhóm hộ điều tra năm 2019 46 Bảng 3.10: So sánh kết quả, HQKT mô hình sản xuất RATvà HQKT lúa 1ha đất trồng trọt 120 ngày xã Đông Cao năm 2019 49 iv BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt A BQ BQC BVTV ĐVT GO GO/CLĐ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 GO/TC HQKT IC KHKT KT KTTB LĐ MH MHTD MI NN & PTNT Pi Pr Qi RAT T TC UBND VA VA/ sào VA/ha VA/CLĐ VA/TC XH Nghĩa Giá trị hao tài sản Bình quân Bình quân chung Bảo vệ thực vật Đơn vị tính Tổng giá trị sản xuất Giá trị sản xuất công lao động Giá trị sản xuất đồng chi phí Hiệu kinh tế Chi phí trung gian Khoa học kỹ thuật Kinh tế Kỹ thuật tiến Lao động Mơ hình Mơ hình trình diễn Thu nhập hỗn hợp Nông nghiệp phát triển nông thôn Đơn giá sản phẩm thứ i Lợi nhuận Khối lượng sản phẩm thứ i Rau an tồn Thuế Tổng chi phí Ủy Ban Nhân Dân Giá trị gia tăng Giá trị tăng đơn vị diện tích Giá trị tăng công lao động Giá trị tăng đồng chi phí Xã hội v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phương pháp thực 1.4 Thời gian địa điểm thực tập 1.4.1 Thời gian thực tập 1.4.2 Địa điểm thực tập PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm đặc điểm kinh tế kỹ thuật sản xuất rau an toàn 2.1.2 Các văn pháp lý liên quan đến nội dung thực tập 10 2.2 Tình hình sản xuất rau an toàn giới Viêt Nam 12 2.2.1 Tình hình sản xuất Rau An Toàn toàn giới 12 2.2.2 Tình hình sản xuất rau an tồn Việt Nam 13 2.2.3 mơ hình sản xuất rau an tồn số địa phương 14 2.2.4 Bài học kinh nghiệm sản xuất rau an toàn 18 vi 2.2.5 Ý nghĩa mô hình sản xuất Rau An Tồn Xã Đơng Cao 19 2.2.6 Vai trị rau an tồn 19 2.3 Tình hình sản xuất rau an tồn giới Viêt Nam 21 2.3.1 Tình hình sản xuất Rau An Tồn tồn giới 21 2.3.2 Tình hình sản xuất rau an toàn Việt Nam 22 2.3.3 Bài học kinh nghiệm sản xuất rau an toàn 23 PHẦN III KẾT QUẢ THỰC TẬP 25 3.1 Khái quát sở thực tập 25 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 25 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 28 3.1.3 Những thành tựu đạt sở thực tập 32 3.1.4 Những thuận lợi khó khăn liên quan đến nội dung thực tập 34 3.1.5 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 36 3.2 Kết thực tập 38 3.2.1 Thực trạng sản xuất Rau An Toàn HTX Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao 38 3.2.2 Thực trạng sản xuất Rau An Toàn, HQKT hộ điều tra 40 3.2.3.Thông tin chung hộ điều tra 41 3.2.4.Thực trạng sản xuất Rau An Toàn HTX 42 3.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm Rau An Tồn HTX dịch vụ nông nghiệp Đông Cao năm 2019 42 3.3.1 Sản lượng rau vụ/ha 45 3.3.2 Đánh giá hiệu kinh tế mơ hình sản xuất Rau An Toàn 1vụ/ha(40 ngày) 46 3.4 Đánh giá hiệu kinh tế nâng cao HQKT sản xuất Rau An Tồn HTX Dịch vụ nơng nghiệp Đông Cao xã Đông Cao 48 3.4.1 Đánh giá HQKT mơ hình sản xuất RAT so với lúa 48 vii 3.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến HQKT mô hình sản xuất Rau An Tồn HTX Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao 50 3.5 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao HQKT mơ hình sản xuất Rau An Tồn HTX Dịch vụ nơng nghiệp Đơng Cao xã Đông Cao – thị xã Phổ Yên – Tỉnh Thái Nguyên 50 3.5.1 Quan điểm, mục tiêu,phương hướng nâng cao HQKT mơ hinh sản xuất Rau An Tồn HTX Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao địa bàn xã Đông Cao 50 3.5.2 giải pháp nâng cao HQKT xuất Rau An Toàn HTX Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao 51 PHẦN IV KẾT LUẬN 55 4.1 Kết luận 55 4.2 Kiến nghị 56 4.2.1 Đối với quan có thẩm quyền 56 4.2.2 Đối với người trồng 57 4.2.3 Đối với thương lái, công ty thu mua tiêu thụ Rau An Toàn 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết đề tài Rau thực phẩm quan trọng thiếu đời sống người, rau cung cấp vitamin A, B, C, E, K, loại axít hữu khoáng chất Ca, P, Fe, muối khoáng chất xơ cần cho phát triển thể người Mặc dù chất xơ khơng tiêu hóa hấp thu được, khơng cung cấp lượng, tạo khối lượng chất thải lớn ruột, làm tăng nhu động ruột, chống táo bón Khẩu phần ăn mà thiếu chất xơ tăng tỷ lệ ung thư tiêu hóa, đại tràng, gây xơ vữa động mạch Ngồi ra, chất xơ thúc đẩy hấp thu thể nhóm thức ăn đạm, béo, đường Rau loại thức ăn rẻ tiền lại có vai trị dinh dưỡng cao Ở nước phát triển giới Hà Lan, Pháp, Mỹ,… cơng nghệ sản xuất rau hồn thiện trình độ cao, rau sản xuất nhà lưới, nhà kính cơng nghệ thủy canh đạt suất cao, chất lượng kiểm soát Sản xuất rau an toàn Việt Nam, phải kể đến thủ đô Hà Nội Tp HCM vào năm 1996, 1997, sau chương trình rau an tồn mở rộng số tỉnh khác như: Vĩnh phúc, Hải Phịng, Đồng Nai… Hiện nay, có 30 quy trình trồng rau an tồn ban hành dễ hiểu, dễ áp dụng So với năm đầu 1996-1997 chủng loại rau cao cấp sản xuất theo quy trình gia tăng Ớt ngọt, cải bắp trái vụ, dưa chuột bao tử, súp lơ xanh, măng tây, cà chua ăn tươi số loại rau gia vị… Nằm vành đai nhiệt đới gió mùa, khí hậu có nhiều nét độc đáo đa dạng, tài nguyên phong phú, Việt Nam có nhiều loại trái đa dạng, có chất lượng tốt, phục vụ thị trường nước xuất để thị trường ăn phát triển vấn đề hiệu kinh tế phải đặt lên hàng đầu Khi người sản xuất đưa phương hướng phát triển dựa lợi sẵn có để tạo chỗ đứng vững cho sản phẩm thị trường Trong điều kiện phát triển kinh tế theo định hướng thị trường có quản lý nhà nước, ngành nông nghiệp Việt Nam có vai trị quan trọng nghiệp phát triển đất nước Vì sản phẩm nơng nghiệp khơng cịn tập trung vào lúa gạo mà phải đa dạng hóa sản phẩm ,mà dựa nhu cầu thị trường nước giới để thay đổi cấu trồng Do nhà nước cần định hướng cho người nông dân tập trung sản xuất mơ hình mang lại hiệu kinh tế cao Khơng thể khác mơ hình sản xuất Rau An Toàn hướng phát triển đầy tiềm để nâng cao hiệu kinh tế cho người dân góp phần phát triển kinh tế đất nước Cùng với phát triển đất nước đời sống nhân dân ngày cải thiện nhu cầu người dân ngàng nâng cao Vì rau an toàn sử dụng nhiều đời sống ngày gia đình Do để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng địi hỏi người sản xuất phải khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo sản phẩm an tồn thực phẩm Đơng Cao xã thuộc thị xã Phổ Yên Đất đai xã tương đối rộng phẳng Đơng Cao có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội Trong năm qua xã, nhiều hộ gia đình tham gia vào HTX sản xuất Rau An Toàn để tạo thêm thu nhập, nâng cao hiệu kinh tế hộ Tuy nhiên, bên cạnh có số hộ cịn hạn chế mặt đầu tư, chăm sóc, chưa biết cách sử lý kịp thời rủi ro mà thiên nhiên gây sâu bệnh hại tới rau Tìm kiếm giải pháp để mơ hình sản xuất Rau An 45 Qua bảng 3.7 ta thấy chi phí cho để sản xuất rau an toàn cao số tiền bỏ ban đầu lớn Để có suất đạt hiệu cao người dân phải đầu tư từ đầu mà chưa thu hoạch Vì việc đầu tư cho việc trồng rau an toàn khó khăn hộ nghèo, việc trồng rau an tồn u cầu phải có tâm huyết kiên trì, bên cạnh cần phải có vốn để đầu tư thời gian để chăm rau Tuy nhiên đầu tư nặng nhà lưới nhà lưới ta cần đầu tư lần dùng cho nhiều năm lên từ vụ sau không tốn nhiều chi phí lúc ban đầu Và chi phí cịn số chi phí khác Trên có tài sản cố định đầu tư từ đầu lên vốn bỏ cao tài sản sử dụng qua nhiều năm lên tính hao mịn cho vụ khơng q cao, ta cần đầu tư lần dùng nhiều lần cụ thể như: Tài sản cố định Thời gian sử Chi phí hao mịn Chi phí hao mịn dụng(năm) năm sủ dụng vụ(40 ngày) Nhà lưới 20 47.500.000 5.280.000 Giếng khoan 10 4.000.000 444.000 Máy bơm 2.000.000 222.000 Tổng chi phí hao mịn TSCĐ vụ 5.946.000 Vậy sau tính hao mịn TSCĐ chi phí cho vụ(40 ngày) sản xuất rau an tồn = chi phí trung gian + chi phí lao động + khấu hao tài sản cố định = 13.075.000 + 5.100.00 +5.946.000 =24.121.000 (đông) Vậy vụ sản xuất rau có tổng chi phí(TC) 24.121.000 đồng 3.3.1 Sản lượng rau vụ/ha Dưới kết người dân đạt 1vụ(40 ngày) chăm bón mà tơi thu thập 37 hộ điều tra: 46 Bảng 3.8 : Doanh thu RAT vụ/ha Sản Đơn giá lượng(tấn) (đồng) 10 4.000 40.000.000 Năm 2018 12 5.000 60.000.000 Năm 2019 14 6.000 84.000.000 Năm Diện tích(ha) Năm 2017 Thành tiền (Nguồn:Số liệu nghiên cứu, năm 2019) Qua bảng 3.8 ta thấy sản lượng hộ HTX có xu hướng tăng theo năm Năm 2017 đạt 10tấn/ha/vụ, đến năm 2018 đạt 12 tấn/ha/vụ, đến năm 2109 đạt 14 tấn/ha/vụ Trong vòng năm tăng lên tấn/ha/vụ Tương tự, giá bán/kg rau tăng dần theo năm, năm 2017 bán 4.000 đồng/kg, đến năm 2018 bán 5.000 đồng/kg, đến năm 2019 bán 6.000đồng/kg Trong vòng năm tăng 2.000 đồng/kg Do chất lượng ngày tăng, rau đẹp ngon hơn, nhu cầu thị trường lớn, điều dẫn đến giá Rau An Toàn ngày tăng điều dễ hiểu 3.3.2 Đánh giá hiệu kinh tế mơ hình sản xuất Rau An Toàn 1vụ/ha(40 ngày) Bảng 3.9: HQKT Rau An Tồn 1ha nhóm hộ điều tra năm 2019 Chỉ tiêu ĐVT Trên sản xuất RAT Giá trị sản xuất (GO) Đồng 84.000.000 Tổng chi phí (TC) Đồng 24.121.000 Chi phí trung gian (IC) Đồng 13.075.000 Giá trị tăng thêm (VA) Đồng 70.925.000 47 Thu nhập hỗn hợp (MI) Đồng 64.979.000 Lợi nhuận (Pr) Đồng 59.879.000 GO/TC Lần 3,48 VA/TC Lần 2,94 Công lao động Đồng 5.100.000 GO/CLĐ Đồng 16,4 VA/CLĐ Đồng 13,9 (Nguồn: Tính tốn từ phiếu điều tra, năm 2019) Qua bảng 3.9 ta thấy năm 2019 1vụ/ha sản xuất RAT có tổng giá trị sản xuất (GO) 84.000.000 đồng với tổng chi phí (TC) 24.121.000 đồng + Chi phí trung gian (IC) RAT 1vụ/ha đất trồng 13.075.000đồng + Giá trị tăng thêm (VA): VA = GO – IC Giá trị tăng thêm mơ hình sản xuất RAT năm 2019 tổng giá trị sản xuất trừ chi phí trung gian mà HTX phải bỏ 1vụ/ha đất trồng trọt, ta có: VA = 84.000.000 – 13.075.000 =70.925.000 đồng + Thu nhập hỗn hợp (MI): MI = VA – A – T Trong A phần giá trị khấu hao tài sản, chi phí khác Do đất nơng nghiệp miễn thuế (T) nên: MI =70.925.000 – 5.946.000 = 64.979.000 đồng + Công lao động 1ha đất trồng trọt mơ hình sản xuất RAT vụ/ha 5.100.000 đồng + Lợi nhuận (Pr): Pr = GO – TC Lợi nhuận mơ hình sản xuất RAT đạt năm 2019/1vụ/ha đất trồng trọt tổng giá trị sản xuất trừ tổng chi phí bỏ ra: Pr =84.000.000 – 24.121.000 = 59.879.000 đồng Nếu bỏ đồng chi phí sản xuất RAT ta thu lại 3,48 đồng giá trị sản xuất (GO/TC) 48 Bỏ đồng chi phí trung gian ta thu lại 2,94 đồng giá trị gia tăng (VA/TC) Tương tự, giá trị sản xuất công lao động (GO/CLĐ) 16,4 đồng Giá trị tăng thêm đồng chi phí (VA/CLĐ) 13,9 đồng Do người dân HTX sản xuất rau lấy cơng sức gia điình để làm th người thơng kê vào chi phí lên cơng lao đơng cơng th Qua ta thấy mơ hình sản xuất Rau An Tồn đem lại lợi nhuận cao Để đạt HQKT cao cần phải chăm sóc, đầu tư vốn, kỹ thuật Rau An Toàn 3.4 Đánh giá hiệu kinh tế nâng cao HQKT sản xuất Rau An Toàn HTX Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao xã Đông Cao 3.4.1 Đánh giá HQKT mơ hình sản xuất RAT so với lúa Để sản xuất thành công hiệu mơ hình RAT cần nhiều yếu tố, cần biết phổi hợp chi phí, cơng lao động cho hợp lý tiết kiệm chi phí vừa đạt HQKT Khi trồng loại nói chung cần có quy định chăm sóc hợp lý, thống phát triển, sinh trưởng tốt Do lúa cần thời gian lâu để sinh trưởng phát triển lên cần quy đổi mức thời gian để so sánh Cây lúa trung bình cần gần tháng từ gieo trồng đến lúc thu hoạch vay ta cho lúa cần 120 ngày để phát triển thi thu hoạch vụ lúa, Rau An Toàn cần khoảng 40 ngày cho thu hoạch vụ rau, để thời gian với lúa ta lấy 120 ngày vụ rau 49 Bảng 3.10: So sánh kết quả, HQKT mơ hình sản xuất RATvà HQKT lúa 1ha đất trồng trọt 120 ngày xã Đông Cao năm 2019 Chỉ tiêu ĐVT Rau An Toàn Cây lúa Giá trị sản xuất (GO) Đồng 252.000.000 25.902.000 Tổng chi phí (TC) Đồng 72.363.000 15.551.000 Chi phí trung gian (IC) Đồng 39.225.000 7.776.000 Giá trị tăng thêm (VA) Đồng 212.775.000 18.126.000 Thu nhập hỗn hợp (MI) Đồng 194.937.000 18.126.000 Lợi nhuận (Pr) Đồng 179.637.000 10.351.000 GO/TC Lần 3,48 1.66 VA/TC Lần 2,94 1,16 Công lao động Đồng 15.300.000 7.775.000 GO/CLĐ Đồng 16,4 3,33 VA/CLĐ Đồng 13,9 2,33 (Nguồn: HTX Dịch vụ Nông Nghiệp Đông Cao, năm 2019) Với giá lúa BQ 5000đồng/kg, thu nhập hỗ hợp lúa giá trị tăng thêm trồng lúa khơng có tài sản cố định đất cung khơng bị đánh thuế Qua bảng 3.10 ta thấy mức tổng giá trị sản xuất Rau An Toàn 120 ngày/ha đất trồng trọt 252.000.000đồng, lúa 25.902.000đồng/ha Chi phí sản xuất mơ hình Rau An Tồn 72.363.000đồng cao so với chi phí trồng lúa, chi phí lúa 15.551.000đồng Ta thấy, bỏ đồng chi phí sản xuất Rau An Tồn thu lại 3,38đồng giá trị sản xuất, bỏ đồng giá trị sản xuất lúa thu 1,66 đồng giá trị Và bỏ công lao động cho sản xuất Rau An Toàn thu lại giá trị 2,94 đồng, cao lúa 1,78 đồng Một cơng lao động sản xuất Rau An Tồn cho 16,4 đồng giá trị sản xuất lúa cho 3,33 đồng Cơng lao động có chệnh lệch nhiều nhu vây hộ sản xuất RAT lấy cơng sức làm lên thống kê tiền lao động phải thuê tính vào 50 Như Rau An Toàn mang lại hiệu kinh tế cao nâng cao thu nhập ổn định cho người dân Tuy nhiên, để mơ hình thực có hiệu kinh tế ổn định lâu dài cần có kết hợp chặt chẽ nhà nước, trạm khuyến nông nông dân từ sản xuất tiêu thụ nhằm đưa sản phẩm có chỗ đứng thị trường 3.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến HQKT mơ hình sản xuất Rau An Tồn HTX Dịch vụ nơng nghiệp Đơng Cao 3.4.2.1 Ảnh hưởng trình độ học vấn Trình độ học vấn chủ hộ yếu tố chủ quan ảnh hưởng quan trọng đến HQKT hoạt động mơ hình sản xuất hơ nói riêng hoạt động sản xuất khác hộ nói chung Trình độ học vấn hộ cao tạo điều kiện thuận lợi cho chủ hộ tiếp cận thơng tin kinh tế xã hội ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến qua trình chăm sóc, chế biến tiêu thụ sản phẩm sản xuất Rau An Tồn 3.4.2.2 Thị trường Thị trường khơng ổn định, giá biến động lớn, phụ thuộc nhiều vào nhu cầu người tiêu thụ, nhu cầu cao giá cao, mà nhu cầu giảm giá cạnh tranh bị giảm xuống Do ảnh hưởng sản phẩm thay giá rẻ hơn, hay sản phẩm rau củ nhập Vậy cho thấy thị trường nhân tố ảnh hưởng tới sản xuất Rau An Toàn 3.5 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao HQKT mơ hình sản xuất Rau An Tồn HTX Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao xã Đông Cao – thị xã Phổ Yên – Tỉnh Thái Nguyên 3.5.1 Quan điểm, mục tiêu,phương hướng nâng cao HQKT mô hinh sản xuất Rau An Tồn HTX Dịch vụ nơng nghiệp Đông Cao địa bàn xã Đông Cao 51 Nhằm tạo đà phát triển kinh tế, xã hội xác định trồng chủ lực xã Với mục tiêu chuyển đổi cấu trồng đạt HQKT cao Đảm bảo kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững Đảng bộ, quyền xã mạnh dạn chuyển đổi từ nhãn, mít lâu năm, khơng đạt hiệu sang trồng rau Qua thực mơ hình sản xuất Rau An Tồn mang lại bước đầu thành cơng cho người dân Xây dựng cấu hạ tầng phù hợp, thuận lợi việc trồng Rau An Toàn theo sản xuất hàng hóa, phát huy tốt lợi xã để hướng tới xóa đói giảm nghèo Quy hoạch vùng sản xuất Rau An Tồn có quy mơ rộng, đạt suất, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, xây dựng vùng Rau An Tồn có hiệu Thực tốt công tác nâng cao ý thức người dân sản xuất Rau An Toàn điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, sâu bệnh phát triển, giá thị trường không ổn định, không lạm dụng thuốc BVTV làm ảnh hưởng tới chất lượng rau Đặc biệt long tin với người tiêu dùng Đó tiền đề, động lực thúc đẩy nâng cao sản xuất, chất lượng, sức cạnh tranh với loại thụ trường, tiến tới xây dựng vùng rau sạch, an toàn, chất lượng nâng cao thu nhập cho người dân 3.5.2 giải pháp nâng cao HQKT xuất Rau An Toàn HTX Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao 3.5.2.1 Giải pháp giống Sử dụng giống cây, khơng sâu bệnh,khơng lai tạp hóa nhiều Trồng biết nguồn gốc rõ ràng, phát triển tốt Tìm kiếm sử dụng giống có suất chất lượng cao mang lại hiệu kinh tế cao 52 Mở lớp tập huấn, xây dựng chương trình dự án chuyển giao kỹ thuật để nhân giống có suất, chất lượng mang lại HQKT cao cho địa phương có nhu cầu sản xuất Rau An Toàn 3.5.2.2 Giải pháp mở rộng diện tích tăng suất Mở rộng diện tích sản xuất Rau An Toàn theo chuyên canh, trồng cách có quy hoạch, tập trung thành vùng, liên kết với tránh sản xuất tràn lan không mang lại hiệu kinh tế Phát triển sản xuất sở khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia, phát huy tiềm xã hội vào sản xuất Sản xuất gắn với việc ứng dụng tiến kĩ thuật nhằm nâng coa suất, chất lượng Cung cấp dịch vụ kĩ thuật như: bón phân theo chương trình tiên tiến Thay số diện tích loại trồng khác khơng mang lại hiệu kinh tế Mở lớp tập huấn biện pháp kỹ thuật để nâng cao suất 3.5.2.3 Tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao tiến kỹ thuật cho nông dân Cung cấp thông tin thị trường để hộ trồng rau có thơng tin cần thiết giá cả, nhu cầu khách hàng Hội thảo mơ hình để người dân chia sẻ trực tiếp cung cấp thông tin kỹ thuật Tăng cường chuyển giao KHKT cho người dân để nâng cao chất lượng sản phẩm khả cạnh tranh với thụ trường nước xuất Tổ chức cho nông dân tham quan mô hình đạt hiệu cao người có kinh nghiệm việc trồng, chăm sóc, bảo quản, Tăng cường cán khuyến nông giúp đỡ người dân việc chăm sóc, phát sớm phịng trừ sâu bệnh cho rau 53 Sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh, phân chuồng ủ hoai mục bón cho Xây dựng mơ hình sản xuất hiệu làm mẫu địa phương, Mở rộng mơ hình tạo điều kiện cho nơng dân tham quan thí điểm vườn rau cho thu hoạch mang lại hiệu kinh tế, học hỏi kinh nghiệm sản xuất mạnh dạn áp dụng vào sản xuất gia đình tham gia vao HTX 3.5.2.4 Tăng cường vốn đầu tư cho sản xuất Rau An Toàn Hỗ trợ vốn cho người dân chuyển dịch cấu trồng Chủ yếu người dân không mở rộng quy mô sản xuất, hay chuyển dịch cấu trồng thiếu vốn Vì vậy, cấp quyền cần hỗ trợ vôn cho người dân để họ phát triển sản xuất Hỗ trợ vốn cho người dân cách cho vay với lãi xuất thấp, thời hạn kéo dài để người dân yên tâm sản xuất Trợ giá giống, phân bón, thuốc trừ sâu, vật tư nơng nghiệp cho người dân Tổ chức quy hoạch vùng sản xuất Rau An Toàn địa bàn xã Tăng cường dự án cung cấp vốn, vật tư phân bón, thuốc trừ sâu cho hộ sản xuất rau 3.5.2.5 Giải pháp kỹ thuật Thực tốt vấn đề tưới tiêu cho rau, tu sửa hệ thống kênh mương, trạm bơm xây dựng hệ thống tưới tiêu khoa học cho vùng rau chuyên canh Tổ chức nhiều hoạt đông trao đổi kinh nghiệm cho người dân với cán khuyến nông 3.5.2.6 Đẩy mạnh khâu bảo quản, chế biến tiêu thụ Quy hoạch vùng sản xuất Rau An Toàn tập trung, chuyên canh nhằm tạo điều kiện đầu tư áp dụng tiến kỹ thuật, tạo vùng nguyên liệu gắn với hệ thống tiêu thụ Ứng dụng công nghệ bảo quản chế biến sau thu 54 hoạch để có sản phẩm tốt , bảo đảm chất lượng cho người tiêu dùng, tạo địa cung ứng ổn định Đưa sản phẩm tới người tiêu dùng, hạn chế qua khâu trung gian nhà buôn nhằm giảm giá thành sản phẩm không bị nhà buôn ép giá Xây dựng mối liên kết nhà: Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà sản xuất – Nhà kinh doanh để hiểu biết thông tin, đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm Nhà khoa học nghiên cứu kỹ thuật sản xuất nhằm nâng cao suất, chất lượng rau mà không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái Nơng dân thực nghiêm chỉnh quy trình chăm sóc đảm bảo chất lượng cho sản phẩm, khơng sử dụng cách bừa bãi thuốc trừ sâu, phân bón,… nhà nước, doanh nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy việc sản xuất 3.5.3.7 Khuyến khích hồn thiện kinh tế hợp tác Tăng cường củng cố mối quan hệ trực tiếp quan nghiên cứu khoa học với hộ nông dân sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp để tiêu thụ Rau An Toàn thong qua việc ký kết hợp đồng Cán nông nghiệp địa phương kết hợp với nơng dân tìm đầu cho sản phẩm cách xây dựng thương hiệu Rau địa bàn xã Tìm kiếm thị trường , xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm Rau giúp người dân mở rộng thị trường, ổn định giá để người dân yên tâm sản xuất Tăng cường việc cung cấp thong tin thị trường sản phẩm Rau An Toàn phương tiện thông tin đại chúng để người dân có thơng tin cần thiết cho việc sản xuất tiêu thụ 55 PHẦN IV KẾT LUẬN 4.1 Kết luận Xã Đông Cao xã tiếng sản xuất Rau An Toàn thị xã Phổ Yên Mang tổng diện tích sản xuất RAT 3,6ha, diện tích RAT hàng năm ln mở rộng Qua phân tích ta thấy rõ HQKT mơ hình sản xuất RAT xã đem lại suất 14 tấn/ha/vụ, sản lượng đạt 126 tấn/ha/năm Vì mà người dân nơi dần chuyển dịch cấu sang sản xuất Rau An Toàn Hiệu kinh tế mơ hình sản xuất Rau An Tồn đạt cao, vụ năm năm 2019 đạt, với Mức giá trị sản xuất 84.000.000 đồng Tổng chi phí 24.121.000 đồng Chi phí trung gian IC 13.075.000 đồng Giá trị tăng thêm (VA) 70.925.000 đồng Thu nhập hỗn hợp (MI) 64.979.000 đồng Giá trị sản xuất đồng chi phí (GO/TC) 3,48 lần Giá trị sản xuất công lao động (GO/CLĐ) 16,4 đồng Giá trị gia tăng đồng chi phí 2,94 lần Giá trị gia tăng công lao động 13,9 đồng Với mức công lao động 5.100.000 đồng Tuy nhiên đơn vị diện tích, người dân sản xuất lúa mức hiệu kinh tế thấp so với HQKT mơ hình sản xuất Rau An Toàn nhiều Mức lợi nhuận mà Rau An Toàn đạt vụ năm 2019 252.000.000 đồng lợi nhuận mà lúa đạt có 25.902.000 đồng 1ha đất trồng trọt Nhìn chung mơ hình sản xuất Rau An Tồn mang lại hiệu kinh tế cao cho người dân, đời sống người dân thay đổi địa bàn xã Đông 56 Cao, song cần số giải pháp phát triển nhằm nâng HQKT mơ hình sản xuất Rau An Toàn nhiều nữa: giả pháp giống, giải pháp mở rộng diện tích suất, tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao tiến kỹ thuật cho nông dân, tăng cường vốn đầu tư cho sản xuất Rau An Toàn, giải pháp kỹ thuật, đẩy mạnh khâu bảo quản, khuyến khích thiện kinh tế hợp tác 4.2 Kiến nghị 4.2.1 Đối với quan có thẩm quyền Các quan có thẩm quyền cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh Rau An Toàn để doanh nghiệp, hộ gia đình mạnh dạn đầu tư, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ Tập trung nghiên cứu loại sâu bệnh hại rau để hạn chế tối thiểu đến mức sử dụng thuốc BVTV Nhà nước nên đưa chương trình hợp tác quan nghiên cứu để sản xuất đủ giống tốt, bệnh có nguồn gốc, nguồn gốc xác định, tuyệt đối không trồng giống không rõ nguồn gốc khác nguồn gốc với có thương hiệu Tăng cường bồi dưỡng kiến thức cập nhật tài liệu cho lực lượng làm công tác khuyến nơng , chuyển giao kỹ thuật để chuyển giao kịp thời thông tin kỹ thuật cho người sản xuất Rau An Tồn Các sách hỗ trợ vốn cho hộ khó khăn có hội để đầu tư, ủng hộ người dân mạnh dạn phát triển kinh tế Tạo điều kiện cho người trồng ,thương lái, chủ vựa vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi Hỗ trợ đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu cho sở sản xuất kinh doanh Rau An Tồn để kinh doanh có hiệu 57 Nhiên cứu cung cấp thông tin thị trường, thông tin thị trường tiềm cho sản phẩm Địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi cho kết hợp sản xuất tiêu thụ, nhằm giúp cho việc sản xuất tiêu thụ dễ dàng Hỗ trợ người sản xuất kinh doanh Rau An Toàn tiếp cận với thị trường giới thơng qua tài liệu, hình ảnh mơ hình sản xuất nước tiên tiến, tham gia hội trợ quốc tế 4.2.2 Đối với người trồng Nên tham gia thường xuyên lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất nhằm biết nhiều thông tin quy trình trồng tiêu thụ Rau An Tồn hiệu Nên tổ chức thành nhóm hộ có sở thích, niềm đam mê trồng Rau An Toàn để thuận lợi việc sản xuất tiêu thụ 4.2.3 Đối với thương lái, công ty thu mua tiêu thụ Rau An Toàn Liên kết với người trồng việc thu mua Rau An Toàn nhằm ổn định đầu tránh trường hợp thừa thiếu giá biến động để người trồng Rau An Tồn n tâm sản xuất cung cấp đủ số lượng đặt, chất lượng đảm bảo 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Bùi Huy Đáp (1960) Cây nhiệt đới tập 1, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Vũ Công Hậu (1996), Trồng Việt Nam, NXB Nông Nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh Bộ NN & PTNT (2009), Giáo trình khuyến nơng, Nhà Xuất nơng nghiệp Hà Nội 4.Danh từ kinh tế (1987), NXB Sự thật Hà Nội Dương Văn Sơn (2008), Bài giảng xã hội học nông thôn, Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Dương Văn Sơn (2010), Giáo trình khuyến nơng định hương thị trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Dương Văn Sơn (2013), Bài giảng giám sát đánh giá khuyến nông, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đặng Trung Thuận (1999), Mơ hình hệ thống sinh thái phục vụ phát triển Nguyễn Hữu Thọ (2007), Bài giảng nguyên lý phương pháp khuyến nông, Đại Học Nơng Lâm Thái Ngun 10 Tơn Thất Trình (1995), Tìm hiểu loại có triển vọng xuất khẩu, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội II Tài liệu nước ngồi 12 GT Gutiev (1987), Grapefruit and pummel, Sadovodsstvo - Moscow USSP, No 1, P 27 - 29 11 Chawalit Niyomdham (1992), Plant resources of South - East Asia Edible fruit and nut, Indonexia, P128 - 131 13 Niêm giám thống kê xã Đông Cao, năm 2017 59 III Tài liệu tham khảo từ Internet 14 FAO Production year book (1998) 15.http:/idoc.vn/tai-lieu/mo-hinh-va-cac-phuong-phap-mo-hinh-hoa-hethong.html ... nơng nghiệp Đơng Cao Xã Đông Cao – Phổ Yên Thái Nguyên - Đưa định hướng giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao HQKT sản xuất Rau An Toàn HTX Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao Xã Đông Cao – Phổ Yên - Thái Nguyên. .. nâng cao hiệu kinh tế HTX sản xuất Rau An Toàn xã Đông Cao – Thị xã Phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất HQKT sản xuất Rau An Tồn HTX Dịch vụ. .. mơ hình sản xuất Rau An Tồn HTX Dịch vụ nông nghiệp Đông Cao xã Đông Cao – thị xã Phổ Yên – Tỉnh Thái Nguyên 50 3.5.1 Quan điểm, mục tiêu,phương hướng nâng cao HQKT mô hinh sản xuất Rau
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình trồng rau an toàn tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đông cao xã đông cao, thị xã phổ yên, tỉnh thái nguyên , Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình trồng rau an toàn tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đông cao xã đông cao, thị xã phổ yên, tỉnh thái nguyên