0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp tự phối trong năm 2015 tại gia lâm hà nội

106 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:45

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẶNG THỊ TRANG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA MỘT SỐ DỊNG NGƠ NẾP TỰ PHỐI TRONG NĂM 2015 TẠI GIA LÂM- HÀ NỘI Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Vũ Văn Liết NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài công trình nghiên cứu tơi hướng dẫn giúp đỡ tận tình thầy Học viện Nông nghiệp Việt Nam Các số liệu kết nghiên cứu đề tài hoàn toàn trung thực chưa sử dụng cơng trình nghiên cứu khác, thơng tin trích dẫn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Đặng Thị Trang i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài này, tơi nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện quan, quý thầy cô, bạn bè gia đình Trước tiên, tơi xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới thầy GS.TS Vũ Văn Liết, người tận tình hưỡng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy ThS Nguyễn Văn Hà, thầy cô, bác bảo vệ anh chị Viên Nghiên cứu Phát triển trồng - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam, hết lịng giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi vật chất tinh thần cho tơi q trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Nông học - Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, có góp ý quý báu kịp thời cho tơi q trình thực đề tài Nhân dịp này, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè người thân ln giúp đỡ, động viên tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành đề tài Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Đặng Thị Trang ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix Trích yếu luận văn x Thesis absttract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài 1.2.2 Yêu cầu đề tài 1.2.3 Phạm vi nghiên cứu 1.2.4 Ý nghĩa khoa học 1.2.5 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu sở khoa học 2.1 Tình hình sản xuất ngơ 2.1.1 Tình hình sản xuất ngơ giới 2.1.2 Tình hình sản xuất ngơ việt nam 2.2 Nghiên cứu, chọn tạo giống ngô nếp giới việt nam 2.2.1 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống ngô nếp giới 2.2.2 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống ngô nếp Việt Nam 10 2.3 Thành tựu chọn tạo giống ngô nếp 11 2.4 Cơ sở khoa học đề tài 13 2.4.1 Dòng phương pháp tạo dòng 13 2.4.2 Ưu lai ứng dụng chọn tạo giống ngô 14 2.5 Khả kết hợp phương pháp đánh giá khả kết hợp 17 2.5.1 Khả kết hợp 17 2.5.2 Phương pháp đánh giá khả kết hợp 17 iii 2.5.3 nghiên cứu khả kết hợp 18 Phần Vật liệu, nội dung phương pháp nghiên cứu 20 3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 20 3.2 Thời gian nghiên cứu 20 3.3 Vật liệu nghiên cứu 20 3.4 Nội dung nghiên cứu 20 3.4.1 Khảo sát dịng tự phối ngơ nếp vụ xn 2015 20 3.4.2 Đánh giá tổ hợp lai thu vụ Thu Đông năm 2015 20 3.5 Phương pháp nghiên cứu 21 3.6 Quy trình kỹ thuật áp dụng thí nghiệm (theo 10TCN 341 – 2006) .30 3.6.1 Làm đất 30 3.6.2 Bón phân 30 3.6.3 Chăm sóc phịng trừ sâu bệnh 30 3.7 Phương pháp phân tích số liệu 31 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 32 4.1 Kết nghiên cứu dịng ngơ bố mẹ vụ xuân 2015 32 4.1.1 Đặc điểm sinh trưởng, phát triển dịng ngơ bố mẹ 32 4.1.2 Động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao cây, số dòng bố mẹ tham gia thí nghiệm vụ xuân 2015 Gia Lâm –Hà Nội.34 4.1.3 Một số đặc điểm hình thái dịng bố mẹ tham gia thí nghiệm vụ xuân 2015 Gia Lâm –Hà Nội 4.1.4 Đặc điểm nơng sinh học dịng bố mẹ tham gia thí nghiệm vụ xuân 2015 Gia Lâm –Hà Nội 4.1.5 38 Một số đặc tính chống chịu dịng bố mẹ tham gia thí nghiệm vụ xuân 2015 Gia Lâm –Hà Nội 4.1.6 36 39 Năng suất yếu tố cấu thành suất dịng bố mẹ tham gia thí nghiệm vụ xuân 2015 Gia Lâm –Hà Nội 40 4.1.7 Chất lượng thử nếm dòng bố mẹ tham gia thí nghiệm vụ Thu đơng năm 2015 Gia Lâm- Hà Nội 42 4.2 Kết nghiên cứu thl dòng bố mẹ vụ thu đông 2015 .43 4.2.1 Thời gian sinh trưởng THL dịng bố mẹ vụ Thu đơng năm 2015 iv 43 4.2.2 Động thái tăng trưởng chiều cao THL dòng bố mẹ vụ Thu đông năm 201546 4.2.3 Động thái tăng trưởng số THL vụ Thu đông 2015 Gia Lâm –Hà Nội 4.2.4 Đặc điểm nông sinh học THL tham gia thí nghiệm vụ Thu đông 2015 Gia Lâm –Hà Nội 4.2.5 47 48 Diện tích số diện tích THL dòng bố mẹ qua giai đoạn sinh trưởng phát triển vụ Thu đơng 2015 Gia Lâm-Hà Nội 4.2.6 Đặc tính chống chịu THL tham gia thí nghiệm vụ Thu đông 2015 Gia Lâm-Hà Nội 4.2.7 50 53 Các yếu tố cấu thành suất THL dịng bố mẹ vụ thu đơng 2015 Gia Lâm-Hà Nội 55 4.2.8 Năng suất số THL dịng bố mẹ thí nghiệm vụ Thu đông 2015 Gia Lâm – Hà Nội 4.2.9 57 Một số tiêu chất lượng THL vụ Thu đông năm 2015 Gia Lâm- Hà Nội 59 4.2.10 Ưu lai THL vụ Thu đông năm 2015 Gia Lâm- Hà Nội 60 4.2.11 Khả kết hợp THL vụ Thu đông 2015 Gia Lâm, Hà Nội 61 4.2.12 Phân tích KNKH chung suất dịng ngơ nếp vụ Thu đơng 2015 Gia Lâm, Hà Nội 62 4.2.13 Khả kết hợp riêng dịng ngơ nếp vụ Thu đơng 2015 Gia Lâm, Hà Nội 63 4.2.14 Độ dày vỏ hạt THL dòng bố mẹ 64 4.3 Thảo luận 66 Phần Kết luận kiến nghị 68 5.1 Kết luận 68 5.2 Kiến nghị 68 Tài liệu tham khảo 70 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiễng Việt THL Tổ hợp lai CCC Chiều cao CĐB Cao đóng bắp CL TC – PR Chênh lệch trỗ cờ, phun râu CV% Hệ số biến động DĐC Chiều dài đuôi chuột ĐKB Chiều dài bắp H/H Số hạt hàng HH/B Số hàng hạt bắp NSBT Năng suất bắp tươi NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu P1000 Khối lượng 1000 hạt TGST Thời gian sinh trưởng KNKH Khả kết hợp GCA General combining ability Specific combining ability SCA vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình sản xuất ngô Việt Nam từ năm 2005- 2014 Bảng 2.2 Diện tích, suất sản lượng ngô vùng nước giai đoạn 2010-2013 Bảng 3.1 Danh sách dòng ngơ thí nghiệm 20 Bảng 4.1 Các giai đoạn sinh trưởng dịng bố mẹ thí nghiệm ( vụ Xn 2015 Gia Lâm – Hà Nội ) 32 Bảng 4.2 Động thái tăng trưởng chiều cao dòng bố mẹ vụ xuân 2015 Gia Lâm –Hà Nội 34 Bảng 4.3 Động thái tăng trưởng số dòng bố mẹ vụ xuân 2015 Gia Lâm –Hà Nội 35 Bảng 4.4 Tốc độ tăng trưởng chiều cao dòng bố mẹ vụ xuân 2015 Gia Lâm –Hà Nội 35 Bảng 4.5 Tốc độ tăng trưởng số dòng bố mẹ vụ xuân 2015 Gia Lâm –Hà Nội 36 Bảng 4.6 Một số tiêu sinh trưởng dịng bố mẹ thí nghiệm (vụ Xn 2015 Gia Lâm – Hà Nội) 37 Bảng 4.7 Đặc điểm nơng sinh học dịng bố mẹ tham gia thí nghiệm vụ xuân 2015 Gia Lâm –Hà Nội 38 Bảng 4.8 Đặc tính chống chịu sâu bệnh dịng ngơ nếp vụ Xn 2015 Gia Lâm – Hà Nội 40 Bảng 4.9 Năng suất yếu tố cấu thành suất dịng bố mẹ tham gia thí nghiệm vụ xn 2015 Gia Lâm –Hà Nội Bảng 4.10 Chất lượng thử nếm dịng tham gia thí nghiệm 41 vụ Thu đông năm 2015 Gia Lâm- Hà Nội 42 Bảng 4.11 Các giai đoạn sinh trưởng THL dịng bố mẹ thí nghiệm (vụ Thu đơng 2015 Gia Lâm – Hà Nội) Bảng 4.12 Động thái tăng trưởng chiều cao THL 44 vụ Thu đông 2015 Gia Lâm –Hà Nội 46 Bảng 4.13 Động thái tăng trưởng số THL dịng bố nẹ vụ Thu đơng 2015 Gia Lâm –Hà Nội 48 vii Bảng 4.14: Đặc điểm nông sinh học THL tham gia thí nghiệm dịng bố mẹ vụ Thu đơng 2015 Gia Lâm –Hà Nội 49 Bảng 4.15a: Diện tích số diện tích THL vụ Thu Đông 2015 Gia Lâm-Hà Nội 52 Bảng 4.15 b: Diện tích số diện tích dịng vụ Thu Đơng 2015 Gia Lâm-Hà Nội 53 Bảng 4.16 Một số đặc tính chống chịu THL tham gia thí nghiệm vụ Thu đông 2015 Gia Lâm-Hà Nội 54 Bảng 4.17 Năng suất yếu tố cấu thành suất THL dòng bố mẹ vụ Thu đông 2015 Gia Lâm-Hà Nội 56 Bảng 4.18 a Năng suất THL vụ Thu đông 2015 Gia Lâm – Hà Nội 58 Bảng 4.18 b Năng suất dòng bố mẹ vụ Thu đông 2015 Gia Lâm – Hà Nội Bảng 4.19 Chất lượng thử nếm THL tham gia thí nghiệm 59 vụ Thu đơng năm 2015 Gia Lâm- Hà Nội 59 Bảng 4.20 Ưu lai THL vụ Thu đông năm 2015 Gia LâmHà Nội 60 Bảng 4.21 Phân tích phương sai I 61 Bảng 4.22 Phân tích phương sai II 61 Bảng 4.23a Giá trị tổ hợp chung 62 Bảng 4.23b Biến động tổ hợp chung 62 Bảng 4.24 Giá trị KNKH riêng suất dịng ngơ nếp vụ Thu đơng 2015 Gia Lâm, Hà Nội 63 Bảng 4.25 Biến động tổ hợp riêng 63 Bảng 4.26 Kiểm định giá trị KNKH dịng ngơ nếp tự phối 63 Bảng 4.27 Độ dày vỏ hạt THL dòng bố mẹ vụ Thu đông 2015 Gia Lâm, Hà Nội 65 Bảng 4.28 So sánh số tổ hợp lai triển vọng với đối chứng 66 viii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Diện tích suất ngơ giới Hình 2.2 Sản lượng ngơ giới Hình 4.1 Giá trị KNKH chung dịng bố mẹ 62 ix Hình 3: Hình ảnh THL6 Hình 4: Hình ảnh THL13 Hình 5: Hình ảnh bắp THL13 Hình 6: Hình ảnh bắpTHL15 74 PHỤ LỤC Phụ lục Số liệu khí tượng SỐ LIỆU CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG TẠI TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG TẠI HÀ NỘI NHIỆT THÁNG 10 11 12 75 PHỤ LỤC Phụ lục Xử lý số liệu BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCCC FILE TRANG 24/ 3/16 21:26 :PAGE VARIATE V003 CCCC LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDB FILE TRANG 24/ 3/16 21:26 :PAGE VARIATE V004 CDB SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLCC FILE TRANG 24/ 3/16 21:26 :PAGE VARIATE V005 SLCC SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAI BAP FILE TRANG 24/ 3/16 21:26 :PAGE VARIATE V006 DAI BAP SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) 76 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKB FILE TRANG 24/ 3/16 21:26 :PAGE VARIATE V007 DKB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE DDC FILE TRANG 24/ 4/16 21:26 :PAGE VARIATE V008 DDC LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE HANG/HAT FILE TRANG 24/ 3/16 21:26 :PAGE VARIATE V009 HANG/HAT SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAT/HANG FILE TRANG 24/ 3/16 21:26 :PAGE VARIATE V010 HAT/HANG SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TRANG 24/ 3/16 21:26 :PAGE MEANS FOR EFFECT GIONG$ GIONG$ AG10-5 D523-1 D523-9 AG3 MX AG10 SE(N= 5%LSD 2) 5DF GIONG$ AG10-5 D523-1 D523-9 AG3 77 MX AG10 SE(N= 2) 5%LSD 5DF MEANS FOR EFFECT R R SE(N= 5%LSD 6) 5DF R SE(N= 6) 5%LSD 5DF ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE V003 1000 HAT LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= GIONG$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE XUAN2 25/ 4/16 22:38 :PAGE VARIATE V004 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE XUAN2 25/ 4/16 22:38 :PAGE MEANS FOR EFFECT GIONG$ - 78 GIONG$ AG10-5 D523-1 D523-9 AG3 MX AG10 SE(N= 5%LSD - 2) 5DF MEANS FOR EFFECT R - SE(N= 5%LSD ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCC FILE THUD2SYS 25/ 3/16 22:35 :PAGE VARIATE V003 CCC LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF L N SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSBT FILE THUD2SYS 25/ 3/16 22:35 :PAGE VARIATE V004 NSBT SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE THUD2SYS 25/ 3/16 22:35 :PAGE VARIATE V005 NSTT SUMS OF 79 MEA N F RATIO PROB ER 6) 5DF SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THUD2SYS 25/ 3/16 22:35 :PAGE MEANS FOR EFFECT GIONG$ GIONG$ THL1 THL2 THL3 THL4 THL5 THL6 THL7 THL8 THL9 THL10 THL11 THL12 THL13 THL14 THL15 ÐC AG10-5 D523-1 D523-9 AG3 AG10 MX SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT R R SE(N= 22) 5%LSD 42DF - F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE V003 DTL 80 LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= THL$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE - - PHAN TICH DIEN VARIATE V004 LAI LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= THL$ R * RESIDUAL -* TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS - - PHAN TICH DIEN TICH MEANS FOR EFFECT THL$ THL$ THL1 THL2 THL3 THL4 THL5 THL6 THL7 THL8 THL9 THL10 THL11 THL12 THL13 THL14 THL15 ĐC NOS 2 2 2 2 2 2 2 2 SE(N= 5%LSD 2) 5DF MEANS FOR EFFECT R - R NOS 16 16 SE(N= 5%LSD 16) 5DF ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE 81 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DTL LAI VARIATE V003 DTL LN ============================================================================= THL$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V004 LAI LN ============================================================================= THL$ R * RESIDUAL -* TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS MEANS FOR EFFECT THL$ THL$ THL1 THL2 THL3 THL4 THL5 THL6 THL7 THL8 THL9 THL10 THL11 THL12 THL13 THL14 THL15 ĐC SE(N= 5%LSD 2) 5DF - 82 MEANS FOR EFFECT R - SE(N= 5%LSD 16) 5DF 0.455865E-02 0.137414E-02 0.238548E-01 0.719067E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TRANG 24/ 3/16 21:26 :PAGE PHAN TICH DIEN TICH LA GIAI DOAN XOAN NON F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DTL LAI GRAND MEAN (N= 32) NO OBS 32 0.24125 32 1.3497 BALANCED ANOVA FOR VARIATE STANDARD DEVIATION C OF V SD/MEAN BASED ON BASED ON % TOTAL SS RESID SS 0.4345E-01 0.18235E-01 0.24209 0.95419E-01 DTL FILE TRANG |GIONG$ |R | | | | | | 7.6 0.0000 0.8430 7.1 0.0000 0.8355 | | | | 24/ 3/16 21:26 VARIATE V003 DTL LN ============================================================================= THL$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V004 LAI LN ============================================================================= THL$ R * RESIDUAL -* TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS MEANS FOR EFFECT THL$ THL$ THL1 THL2 THL3 THL4 THL5 83 THL6 THL7 THL8 THL9 THL10 THL11 THL12 THL13 THL14 THL15 ĐC SE(N= 5%LSD 2) 5DF MEANS FOR EFFECT R - SE(N= 5%LSD ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DTL LAI BALANCED ANOVA FOR VARIATE :PAGE VARIATE V003 DAI BAP LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE DDC FILE THUDONG 25/ 4/16 16: :PAGE VARIATE V004 DDC SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKB FILE THUDONG 25/ 4/16 16: 84 :PAGE VARIATE V005 DKB LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE HANG/HAT FILE THUDONG 25/ 4/16 16: :PAGE VARIATE V006 HANG/HAT SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAT/HANG FILE THUDONG 25/ 4/16 16: :PAGE VARIATE V007 HAT/HANG SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE P1000 FILE THUDONG 25/ 4/16 16: :PAGE VARIATE V008 P1000 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= GIONG$ R * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THUDONG 25/ 4/16 16: :PAGE MEANS FOR EFFECT GIONG$ GIONG$ THL1 THL2 THL3 THL4 THL5 THL6 THL7 THL8 THL9 THL10 THL11 THL12 THL13 THL14 THL15 ÐC AG10-5 85 D523-1 D523-9 AG3 AG10 MX SE(N= 5%LSD 3) 42DF GIONG$ THL1 THL2 THL3 THL4 THL5 THL6 THL7 THL8 THL9 THL10 THL11 THL12 THL13 THL14 THL15 ÐC AG10-5 D523-1 D523-9 AG3 AG10 MX SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT R R SE(N= 5%LSD 22) 42DF R SE(N= 22) 5%LSD 42DF ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THUDONG F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - 86 3) 42DF PHAN TICH DIALEN THEO GRIFFING Version 2.0 NGUYEN DINH HIEN Phan tich kha nang ket hop cua cac dong ngo nep trang BANG PHAN TICH PHUONG SAI I nguon bien Dong -Toan bo giong lap lai Ngau nhien BANG PHAN TICH PHUONG SAI II nguon bien Dong Toan bo giong To hop chung To hop rieng Ngau nhien MO HINH CO DINH -BANG CAC TO HOP RIENG 87 - S S 88 ... NĂNG KẾT HỢP VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP 2.5.1 Khả kết hợp Khả kết hợp khả cho ưu lai dòng tự phối tổ hợp lai Giá trị dòng xác định KNKH chúng nhân tố quan trọng tạo nên thành công... nghiên cứu đề tài ? ?Đánh giá khả kết hợp số dịng ngơ nếp tự phối năm 2015 Gia Lâm- Hà Nội? ?? 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục đích đề tài Xác định khả kết hợp dịng ngơ nếp có nguồn gốc... 2015 Gia Lâm- Hà Nội 60 4.2.11 Khả kết hợp THL vụ Thu đông 2015 Gia Lâm, Hà Nội 61 4.2.12 Phân tích KNKH chung suất dịng ngơ nếp vụ Thu đơng 2015 Gia Lâm, Hà Nội 62 4.2.13 Khả kết hợp riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp tự phối trong năm 2015 tại gia lâm hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp tự phối trong năm 2015 tại gia lâm hà nội