0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp tím bằng phương pháp lai đỉnh năm 2015 tại gia lâm hà nội

144 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:45

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ NHUNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA MỘT SỐ DỊNG NGƠ NẾP TÍM BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAI ĐỈNH NĂM 2015 TẠI GIA LÂM – HÀ NỘI Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Vũ Văn Liết NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Nhung i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc GS.TS Vũ Văn Liết tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn di truyền chọn giống, Khoa Nông học - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Viện nghiên cứu phát triển trồng giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Nhung ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Danh mục hình viii trích yếu luận văn ix thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích, phạm vi, ý nghĩa thực khoa học thực tiễn nghiên cứu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Phạm vi 1.2.3 Ý nghĩa khoa học thực tế Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tình hình sản xuất ngô 2.1.1 Tình hình sản xuất ngô giới .3 2.1.2 Tình hình sản xuất ngơ Việt Nam 2.2 Nghiên cứu chọn tạo giống ngô 2.2.1 Nghiên cứu chọn tạo giống ngô giới 2.2.2 Nghiên cứu chọn tạo giống ngô Việt Nam .7 2.3 Thành tựu chọn tạo giống ngô nếp ngơ Nếp Tím 2.4 Nghiên cứu cải thiện chất lượng ngô nếp 11 2.4.1 Cải thiện chất lượng ngô nếp gen ngô đường 11 2.4.2 Cải thiện chất lượng ngô nếp cách tăng hàm lượng protein 12 2.4.3 Cải thiện tính trạng vỏ mỏng để nâng cao chất lượng ngô nếp 12 2.4.4 Màu sắc hạt ảnh hưởng đến chất lượng ngô nếp 13 2.5 Cơ sở khoa học đề tài 14 2.5.1 Ưu lai phương pháp tạo ưu lai 14 2.5.2 Khả kết hợp phương pháp đánh giá khả kết hợp 17 iii Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 3.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu 3.1.1 Địa điểm nghiên cứu 3.1.2 Thời gian nghiên cứu: Được tiến hành hai v 3.2 Vật liệu nghiên cứu 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Khảo sát dịng tự phối ngơ nếp tím vụ Xn 3.3.2 Đánh giá tổ hợp lai thu vụ Thu Đông nă 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.5 Kỹ thuật canh tác quản lý đồng ruộng 3.5.1 Làm đất 3.5.2 Bón phân 3.5.3 Chăm sóc phịng trừ sâu bệnh 3.6 Phân tích kết thí nghiệm Phần Kết nghiên cứu thảo luận 4.1 Kết khảo sát dịng ngơ thí nghiệm 4.1.1 Thời gian qua giai đoạn sinh trưởng d 4.1.2 Động thái tăng trưởng chiều cao dò năm 2015 4.1.3 Động thái dịng ngơ nếp vụ xu 4.1.4 Một số đặc trưng hình thái dịng 2015 4.1.5 Mức độ chống chịu dòng vụ xuân n 4.1.6 Đặc điểm màu sắc dòng ngô v 4.1.7 Một số tiêu chất lượng dòng trồng tro 4.1.8 Năng suất yếu tố cấu thành suất cá xuân năm 2015 Gia Lâm – Hà Nội 4.2 Kết khảo sát tổ hợp lai xác định khả dịng ngơ phương pháp lai đỉnh (vụ thu đôn 4.2.1 Động thái tăng trưởng chiều cao tổ hợp đông năm 2015 4.2.2 Động thái tổ hợp lai ngơ nếp tím vụ đơn iv 4.2.3 Một số đặc trưng hình thái năm 2015 4.2.4 Thời gian phát triển tổ hợp lai ngô nếp 4.2.5 Đặc điểm màu sắc hình thái tổ hợp la 2015 4.2.6 Chỉ tiêu chất lượng tổ hợp lai ngô 4.2.7 Mức độ nhiễm sâu bệnh tổ hợp la 2015 4.2.8 Năng suất yếu tố cấu thành s tím năm 2015 4.2.9 Kết xác định khả kết hợp trê tổ hợp lai Phần Kết luận kiến nghị 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục v Chữ viết tắt CCC CĐB CIMMYT CV% DĐC ĐKB FAO GCA H/H HH/B KNKH NSBT NSTT P1000 SBHH/C SCA TC–PR TGST THL ƯTL vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích, suất, sản lượng ngô giới 2010-2013 Bảng 2.2 Diện tích, suất, sản lượng ngơ Việt Nam 2010-2013 Bảng 3.1 Danh sách dịng ngơ nếp tự phối đời S3 – S8 21 Bảng 3.2 Bảng ký hiệu tổ hợp ngô nếp lai (Vụ thu đông năm 2015) 24 Bảng 4.1 Thời gian sinh trưởng dịng ngơ (Vụ Xn năm 2015 Gia Lâm - Hà Nội) 30 Bảng 4.2 Động thái tăng trưởng chiều cao dịng ngơ nếp vụ Xuân năm 2015 (tại Gia Lâm – Hà Nội) 32 Bảng 4.3 Động thái dịng ngơ nếp vụ xn năm 2015 (tại Gia Lâm – Hà Nội) 33 Bảng 4.4 Một số đặc trưng hình thái dịng ngơ 35 Bảng 4.5 Khả chống chịu sâu bệnh dịng ngơ nếp vụ xn năm 2015 (Tại Gia Lâm – Hà Nội) 36 Bảng 4.6 Đặc điểm màu sắc dịng ngơ nếp vụ xuân năm 2015 (tại Gia Lâm – Hà Nội) 37 Bảng 4.7 Các tiêu chất lượng dịng ngơ nếp vụ xn 2015 (tại Gia Lâm – Hà Nội) 39 Bảng 4.8 Năng suất yếu tố cấu thành suất dịng ngơ nếp trồng vụ xn năm 2015 Gia Lâm – Hà Nội 40 Bảng 4.9 Động thái tăng trưởng chiều cao tổ hợp lai ngô nếp tím vụ thu đơng năm 2015 (tại Gia Lâm – Hà Nội) 44 Bảng 4.10 Động thái tổ hợp lai ngơ nếp tím vụ thu đơng năm 2015 (tại Gia Lâm – Hà Nội) 45 Bảng 4.11 Một số đặc trưng hình thái tổ hợp lai ngô 47 Bảng 4.12 Thời gian phát triển tổ hợp lai ngô nếp tím vụ thu đơng năm 2015 (tại Gia Lâm – Hà Nội) 48 Bảng 4.13 Đặc điểm màu sắc hình thái tổ hợp lai ngơ nếp tím vụ thu đông năm 2015 (Tại Gia Lâm – Hà nội) 50 Bảng 4.14 Chỉ tiêu chất lượng tổ hợp lai ngơ nếp tím vụ thu đơng năm 2015 (tại Gia Lâm – Hà Nội) 52 vii Bảng 4.15 Mức độ nhiễm sâu bệnh tổ hợp lai ngô nếp tím vụ thu đơng năm 2015 (tại Gia Lâm – Hà Nội) 56 Bảng 4.16 Năng suất yếu tố cấu thành suất tổ hợp lai ngơ nếp tím vụ thu đơng năm 2015 (tại Gia Lâm – Hà Nội) 58 Bảng 4.17 Khả kết hợp chung số tính trạng dịng bố mẹ 61 Bảng 4.18 Khả kết hợp riêng theo tính trạng suất thực thu 63 DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Động thái tổ hợp ngơ nếp tím trồng vụ thu đông năm 2015 (tại Gia Lâm – Hà Nội) 46 Hình 4.2 Khả kết hợp chung dòng bố 61 Hình 4.3 Khả kết hợp chung dòng mẹ 62 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Thị Nhung Tên luận văn: “Đánh giá khả kết hợp số dịng ngơ nếp tím phương pháp lai đỉnh năm 2015 Gia Lâm, Hà Nội” Ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu: Đánh giá dòng, tổ hợp lai nhằm xác định dịng có khả kết hợp tổ hợp lai ưu tú phục vụ cho chương trình chọn giống ngơ nếp tím ưu lai cho sản xuất ngơ miền Bắc nước ta Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu đánh giá dịng tự phối ngơ nếp tím đặc điểm sinh trưởng, phát triển, số đặc điểm nông sinh học, chống chịu, chất lượng hàm lượng anthocyanin thí nghiệm đồng ruộng phân tích phịng Thơng qua đánh giá chọn 10 dịng ưu tú để đưa vào lai đỉnh với dòng thử để đánh giá khả kết hợp chung Kết kết luận: Đánh giá tổ hợp lai đỉnh thí nghiệm đồng ruộng xác định dịng tự phối phân tích khả kết hợp xác định dịng có KNKH chung cao NT6 D601, THL triển vọng THL11 Các dịng tổ hợp lai sử dụng chương trình phát triển giống ngơ nếp tím lai ix ³ dong ³ ³ dong ³ ³ dong ³ ³ dong ³ ³ dong ³ ³ dong ³ ³ dong ³ dong ³ dong ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Trung binh bien dong cua Dong Lai dinh, HAT/HANG BANG CAC GIA TRI TRUNG BINH CUA THI NGHIEM ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ Cay ³ Cay ³ ÚÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 12.625 ³ 22.300 ³ 107 ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 19.350 ³ 19.200 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 13.625 ³ 17.100 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 19.900 ³ 18.875 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 18.350 ³ 21.225 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 23.800 ³ 23.800 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 23.800 ³ 26.825 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 26.250 ³ 23.875 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 24.475 ³ 20.375 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ 10 ³ 22.800 ³ 27.050 ³ ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ BANG PHAN TICH PHUONG SAI I - ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» º Nguon bien dong ³ Bac tu Do Tong BP Trung binh FTN º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĺ º º º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĺ º Toan bo ³ 39 739.774 ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ BANG PHAN TICH PHUONG SAI II 108 º - ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» º Nguon bien dong ³ Bac tu Do Tong BP Trung binh FTN º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĺ º GCA dong º GCA cay thu º º SCA Sai so ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĺ º Toan bo ³ 39 369.887 º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ Dong gop cua Dong Dong gop cua Dong CAC TRUNG BINH CUA CAC DONG ³ md[ 1] ³ md[ ³ md[ ³ Sai so so sanh so trung binh mi va mj cua dong -Sd(mdi - mdj) = 1.817 Sai so so sanh mot trung binh voi trung binh cua tat ca cac dong - 109 Sd(mdi) = CAC TRUNG BINH CUA CAC CAY THU ³ mct[ 1] = 20.497 ³ mct[ 2] = Sai so so sanh so trung binh cua cay thu -Sd(mcti - mctj) = Sai so so sanh mot trung binh voi trung binh cua tat ca cac dong - KHA NANG KET HOP CHUNG CUA CAY THU - ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ÀÄÄÄÄÄÄ Sai so cua Sai so KHA NANG KET HOP CHUNG CUA CAC DONG ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ DONG ³ KNKH 110 ³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ - ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³ Cay ³ Cay ³Bien dong³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ dong ³ ³ dong ³ ³ dong ³ ³ dong ³ ³ dong ³ ³ dong ³ ³ dong ³ dong ³ dong ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 111 Trung binh bien dong cua Dong Lai dinh, 1000 HAT BANG CAC GIA TRI TRUNG BINH CUA THI NGHIEM ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ Cay ³ Cay ³ ÚÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 195.810 ³ 191.680 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 187.025 ³ 192.260 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 208.150 ³ 203.675 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 217.120 ³ 189.475 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 192.845 ³ 179.300 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 189.300 ³ 206.480 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 202.475 ³ 183.700 ³ 112 ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 195.025 ³ 200.775 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 188.000 ³ 167.550 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ 10 ³ 196.750 ³ 190.910 ³ ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ BANG PHAN TICH PHUONG SAI I - ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» º Nguon bien dong ³ Bac tu Do Tong BP Trung binh FTN º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĺ º º º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĺ º Toan bo ³ 39 6563.777 º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ BANG PHAN TICH PHUONG SAI II - ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» º Nguon bien dong ³ Bac tu Do Tong BP Trung binh FTN º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĺ º GCA dong º GCA cay thu º º SCA Sai so ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĺ º Toan bo ³ 39 3281.888 ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ 113 º Dong gop cua Dong Dong gop cua Dong CAC TRUNG BINH CUA CAC DONG ³ md[ 1] ³ md[ ³ md[ ³ Sai so so sanh so trung binh mi va mj cua dong -Sd(mdi - mdj) = 7.200 Sai so so sanh mot trung binh voi trung binh cua tat ca cac dong Sd(mdi) = CAC TRUNG BINH CUA CAC CAY THU ³ mct[ 1] = 197.250 ³ mct[ 2] = 190.580 ³ Sai so so sanh so trung binh cua cay thu Sd(mcti - mctj) = 114 Sai so so sanh mot trung binh voi trung binh cua tat ca cac dong - KHA NANG KET HOP CHUNG CUA CAY THU - ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ÀÄÄÄÄÄÄ Sai so cua Sai so KHA NANG KET HOP CHUNG CUA CAC DONG ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ DONG ³ KNKH ³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 115 Sai so Sai so Kha nang ket - ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³ Cay ³ Cay ³Bien dong³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ dong ³ dong ³ dong ³ dong ³ 10.488³ -10.488³ 219.986 ³ ³ dong ³ ³ dong ³ -11.925³ ³ dong ³ dong ³ dong ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Trung binh bien dong cua Dong 116 Lai dinh, NSTT BANG CAC GIA TRI TRUNG BINH CUA THI NGHIEM ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ Cay ³ Cay ³ ÚÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 11.015 ³ 53.850 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 35.710 ³ 29.735 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 16.230 ³ 6.785 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 41.840 ³ 20.395 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 10.605 ³ 18.690 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 61.380 ³ 42.950 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 27.745 ³ 41.970 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 36.515 ³ 42.405 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ ³ 47.615 ³ 47.775 ³ ³ÄÄÄijÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij Dong³ 10 ³ 51.235 ³ 51.545 ³ ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ BANG PHAN TICH PHUONG SAI I - 117 ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» º Nguon bien dong ³ Bac tu Do Tong BP Trung binh FTN º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĺ º º º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĺ º Toan bo ³ 39 10189.535 º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ BANG PHAN TICH PHUONG SAI II - ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» º Nguon bien dong ³ Bac tu Do Tong BP Trung binh FTN º ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĺ º GCA dong º GCA cay thu º SCA º Sai so ºÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĺ º Toan bo ³ 39 5094.768 º ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ Dong gop cua Dong Dong gop cua Dong CAC TRUNG BINH CUA CAC DONG ³ md[ 1] = 32.432 ³ md[ 2] = 118 32.722 ³ md[ 3] = 11.507 ³ ³ md[ ³ md[ ³ Sai so so sanh so trung binh mi va mj cua dong -Sd(mdi - mdj) = 1.613 Sai so so sanh mot trung binh voi trung binh cua tat ca cac dong Sd(mdi) = CAC TRUNG BINH CUA CAC CAY THU ³ mct[ 1] = 33.989 ³ mct[ 2] = Sai so so sanh so trung binh cua cay thu -Sd(mcti - mctj) = Sai so so sanh mot trung binh voi trung binh cua tat ca cac dong - Sd(mcti) = 0.361 KHA NANG KET HOP CHUNG CUA CAY THU - ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ CAY THU ³ KNKH ³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij 119 ÀÄÄÄÄÄÄ Sai so cua Sai so ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ - ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ ³ ³ Cay ³ Cay ³Bien dong³ ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij ³ dong ³ -20.607³ 20.607³ 849.297 ³ 120 NHÀ XUẤT BẢN ³ dong ³ dong ³ dong ³ 11.533³ -11.533³ 266.020 ³ ³ dong ³ -3.232³ 3.232³ ³ dong ³ 20.892 ³ 10.025³ -10.026³ 201.021 ³ ³ dong ³ dong ³ dong ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ Trung binh bien Sai Sai 121 ... ngơ nếp tím 3.3.2 Đánh giá tổ hợp lai thu vụ Thu Đông năm 2015 Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, khả chống chịu suất tổ hợp lai đỉnh Đánh giá khả kết hợp dòng suất tổ hợp ngô nếp lai 3.4 PHƯƠNG... lượng tổ hợp lai ngô nếp tím vụ thu đơng năm 2015 (tại Gia Lâm – Hà Nội) 52 vii Bảng 4.15 Mức độ nhiễm sâu bệnh tổ hợp lai ngơ nếp tím vụ thu đông năm 2015 (tại Gia Lâm – Hà Nội) 56 Bảng 4.16 Năng. .. (tại Gia Lâm – Hà Nội) 44 Bảng 4.10 Động thái tổ hợp lai ngơ nếp tím vụ thu đơng năm 2015 (tại Gia Lâm – Hà Nội) 45 Bảng 4.11 Một số đặc trưng hình thái tổ hợp lai ngô 47 Bảng 4.12 Thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp tím bằng phương pháp lai đỉnh năm 2015 tại gia lâm hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp tím bằng phương pháp lai đỉnh năm 2015 tại gia lâm hà nội