GIAO AN LOP 2 HK2Tuan 35

22 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 23:39

CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Giới thiệu bài: * Hướng dẫn ôn tập 1/ Kiểm tra đọc và học thuộc lòng như tieát 1 2/ Ôn cách đáp lời khen ngợi của người kha[r] (1)Tập đọc Tieát 135 OÂN TAÄP CUOÁI KYØ II ( TIEÁT 1) I YEÂU CAÀU: Kiểm tra đọc (lấy điểm) - Nội dung bài tập đọc và học thuộc lòng - Kĩ đọc thành tiếng: phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 50 chữ/ phút - Kĩ đọc hiểu: trả lời các câu hỏi nội dung bài - Ôn luyện cách đặt câu hỏi có cụm từ: nào ( ) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng tuần 28 -> 34 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò * Giới thiệu bài: * Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng - Lần lượt HS bóc thăm - Cho Hs lên bảng bóc thăm bài đọc - Theo doõi vaø nhaän xeùt - Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi nội dung bài đọc - GV cho điểm em * Thay cụm từ nào các câu hỏi đây các cụm từ thích hợp (bao giờ, lúc nào, tháng mấy…) Baøi 2: baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? - Thay cụm từ câu hỏi đây các cụm từ thích hợp (bao giờ…) + Câu hỏi" nào?" dùng để hỏi nội - Dùng để thời gian dung gì? a) - Gọi em đọc câu văn phàn a - Khi naøo baïn veà queâ thaêm noäi? - Yêu cầu HS suy nghĩ thay cụm từ " - HS nói tiếp phát biểu ý kiến nào" câu trên từ khác + Bao giờ… Thăm bà nội? + Luùc naøo….thaêm baø noäi? + Thaùng maáy… thaêm baø noäi? + Mấy bạn quê….nội? - Yêu cầu HS làm tương tự với phần b, c b) Khi nào ( bao giờ, tháng mấy, lúc nào, giờ) các bạn đón tết Trung thu? c) nào ( bao giờ, lúc nào, giờ) bạn đón em gái lớp mẫu giáo? - Nhaän xeùt cho ñieåm (2) OÂn luyeän caùch duøng daáu chaám caâu - Baøi taäp yeâu caàu caùc em laøm gì? - Yêu cầu HS suy nghĩ và tự làm bài - GV nhắc HS: câu phải diễn đạt ý trọn vẹn Khi đọc câu ta hiểu - Gọi HS đọc bài trước lớp - Nhaän xeùt cho ñieåm Cuûng coá - daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Chuaån bò tieát sau " oân taäp" (tieáp) - Ngắt đoạn văn thành câu viết lại cho đúng chính tả - Làm bài theo yêu cầu nhà có Lan và em Lan Lan bày đồ chơi dỗ em em buồn ngủ Lan đặt em xuống giường roài haùt cho em nguû (3) Taäp vieát OÂN TAÄP CUOÁI KYØ II (TIEÁT 2) I MUÏC TIEÂU: - Kiểm tra đọc ( yêu cầu tiết 1) - Ôn luyện các từ màu sắc Đặt câu với từ đó - Ôn luyện cách đặt câu hỏi có cụm từ " nào" II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu ghi sẵn các bài tập đọc, học thuộc lòng - Chép sẵn bài thơ bài tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò * Giới thiệu bài: a) Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng ( tieán haønh nhö tieát 1) b) Ôn luyện các từ màu sắc đặt câu với từ đó Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài - HS đọc đề bài SGK - Gọi em lên bảng làm, lớp làm vào - LAØm bài: xanh, xanh mát, xanh ngắt, đỏ tươi, đỏ thắm + Hãy tìm thêm các từ màu sắc - HS nối tiếp phát biểu: xanh nõn, tím, baøi vaøng, traéng… Baøi 3: baøi taäp yeâu caàu ta laøm gì? - Đặt câu với từ tìm bài tạp - Yêu cầu HS suy nghĩ và tự làm bài - HS tự đặt câu và su đó nối tiếp đọc câu mình trước lớp - lớp theo doõi nhaän xeùt + Trong caùc maøu em thíchmaøu xanh nhaát + Dòng sông quê em nước xanh mát + Màu đỏ là màu lộng lẫy + Chiếc khăn quàng trên vai em đỏ tươi… c) Ôn luyện cách đặt câu hỏi với cụm từ " naøo?" Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề bài tập - Gọi em đọc câu văn phần a - Hãy đặt câu hỏi có cụm từ " Khi nào" cho caâu vaên treân - em đọc thành tiếng - lớp đọc thầm theo a) Những hôm mưa phùn gió bấc trời rét coùng tay - Khi nào trời rét cóng tay b) Khi nào luỹ tre làng đẹp tranh vẽ? (4) - Yêu cầu HS làm tương tự các phần còn c) Khi nào cô giáo đưa lớp thăm lại vào bài tập vườn thú? d) Các bạn thường thăm ông bà naøo? - Một số HS đọc bài làm lớp theo dõi nhaän xeùt - Gọi em đọc bài mình - GV nhaän xeùt chaám ñieåm soá baøi lmf cuûa HS Cuûng coá - daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Chuaån bò baøi sau " oân taäp" (TT) (5) Tieát 35 Đạo đức KIEÅM TRA CUOÁI NAÊM Keå chuyeän Tieát 35 OÂN TAÄP CUOÁI KYØ II ( TIEÁT 3) I MUÏC TIEÂU: - Kiểm tra đọc - Ôn luyện cách đặt câu và trả lời câu hỏi " đau" - Ôn luyện cách sử dụng dấu chấm hỏi, dấu phẩy II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò * Giới thiệu bài: a) Kiểm tra đọc (7, em tiết 1) b) đặt câu hỏi có cụm từ đâu? - Gọi em đọc yêu cầu câu văn - em đọc - lớp đọc thầm theo + Câu hỏi " đâu" dùng để hỏi nội - Dùng để hỏi địa điểm, vị trí, nơi dung gì? choán - Yêu cầu HS suy nghĩ và làm bài vào - HS nối tiếp đọc kết bài làm bài tập lớp nhận xét - GV nhận xét chốt lại ý đúng a) Đàn trâu thung thăng gặm cỏ ñau? b) Chú mèo mướp nằm lì đâu? c) Tàu Phương Đông buông neo đâu? d) Chú bé say mê thổi sáo đâu? c) OÂn caùch duøng daáu chaám hoûi, phaåy - Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? - Ñieàn daáu hoûi hay phaåy vaøo oâ troáng + Dấu chấm hỏi dùng đâu? Sau - Dấu hỏi dùng để đặt cuối câu Sau dấu daáu chaám hoûi coù vieát hoa khoâng? chaám hoûi t phaûi vieát hoa + Dấu phẩy đặt vị trí nào câu? - Dấu phẩy đặt cuối câu sau dấu phẩy Sau daáu phaåy ta coù vieát hoa khoâng? ta không viết hoa vì phần trước dấu phẩy thường chưa thành câu - Gọi HS lên làm bài trên bảng lớp - Đạt lên tuổi Cậu nói với bạn: lớp làm bài tập - Chieán naøy, meï caäu laø coâ giaùo, caäu chẳng biết viết chữ nào? Chiến đáp: Theá boá caâïu laø baùc só raêng, em beù cuûa caäu laïi chaúng coù chieác raêng naøo? (6) - Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm caûu baïn treân baûng - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS Cuûng coá: - Câu: "Ở đâu?" dùng để hỏi - Câu hỏi " đâu" dùng để hỏi địa ñieåm, nôi choán, vò trí noäi dung gì? - Nhaän xeùt tieát hoïc Daën doø: - Veà xem laïi baøi - Chuaån bò baøi sau " oân taäp" (TT) (7) Tieát 35 Thuû coâng KIEÅM TRA CUOÁI NAÊM Toán Tieát 172 LUYEÄN TAÄP CHUNG I MUÏC TIEÂU: Giuùp HS cuûng coá - Kĩ thực hành tính các bảng nhân, chia - Kĩ thực hành tính cộng trừ có nhớ phạm vi 100 -Tính chu vi hình tam giaùc - Xem trên đồng hồ II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò * Giới thiệu bài: * Hướng dẫn làm bài tập Bài 1: Yêu cầu HS xem đồng hồ và đọc - HS xem và đọc trên đồng hồ trên đồng hồ - Có thể tổ chức thành trò chơi thi đọc trên đồng hồ Baøi 2: - Baøi 2/180 - Yêu cầu HS nhắc lại cách so sánh các - Thực theo yêu cầu GV số có chữ số với nhau, sau đó tự làm bài vào Baøi 3: - Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính và - em lên bảng, lớp làm bài vào thực hành tính theo cột dọc su đó làm bài taäp Baøi 4: - Baøi 4/180 - Yêu cầu HS tự làm, sau đó nêu cách 24 + 18 - 28 = 42 - 28 = 14 thực ………………… Baøi 5: Giaûi - Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tính chu Chu vi hình tam giaùc laø: vi hình tam giác,s au đó làm bài cm + 5cm + 5cm = 15 cm ÑS: 15 cm Hoặc: cm x = 15 cm (8) Cuûng coá - daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Chuaån bò baøi sau " oân taäp" (TT) Tập đọc (9) Tieát 137 OÂN TAÄP CUOÁI KYØ II ( TIEÁT 4) I MUÏC TIEÂU: - Kieåm tra ( nhö tieát 1) - Ôn luyện cách đáp lời chúc mừng - Ôn luyện cách đặt câu hỏi có cụm từ nào? II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu ghi các bài tập đọc và học thuộc lòng tuần 28 -> 34 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò * Giới thiệu bài: * Hướng dẫn ôn tập 1/ Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng ( nhö tieát 1) 2/ Ôn cách đáp lời chúc mừng Bài 2: Gọi em đọc yêu cầu bài tập - em đọc yêu cầu bài tập lớp đọc thầm - Yêu cầu em đọc các tình - em đọc thành tiếng, lớp đọc thầm baøi theo + Khi ông bà tăng quà chúc mừng sinh - Oâng bà nói: chúc mừng sinh nhật cháu nhaät em, theo em oâng baø seõ noùi gì? Chuùc chaùu ngoan vaø hoïc gioûi Chúc mừng cháu Cháu hãy cố gắng ngoan hôn vaø hoïc gioûi hôn nheù… + Khi đó em đáp lại lời ông bà - HS nối tiếp phát biểu ý kiến nhö theá naøo? a) Chaùu caûm ôn oâng baø aï/ chaùu thích món quà này lắm, cháu hứa học giỏi - Yêu cầu HS thảo luận đôi để tìm để ông bà vui ạ/ lời đáp cho các tình còn lại b) Con caûm ôn meï/ caûm ôn boá meï, hứa chăm học để thêm nhieàu ñieåm 10/… c) Mình cảm ơn các bạn/ tớ nhận vinh dự này là nhờ có các bạn giúp đỡ, 3/ Ôn cách đặt câu với cụm từ " cảm ơn các bạn nhiều/… naøo?" - Gọi em đọc yêu cầu đề bài - em đọc thành tiếng, lớp theo dõi SGK - Câu hỏi có cụm từ " nào?" - Dùng để hỏi đặc điểm dùng để hỏi điều gì? + Hãy đọc câu văn phần a - Gaáu ñi laëc leø (10) + Hãy đặt câu có cụm từ nào để hoûi veà caùch ñi … - Yêu cầu lớp làm bài tập Nhaän xeùt cho ñieåm - Gaáu ñi nhö theá naøo? b) Sư tử giao việc cho bề tôi naøo? c) Vẹt bắt chước tiếng người naøo? Cuûng coá - daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Ôn lại kiến thức bài - chuẩn bị baøi sau Tieát 35 Tự nhiên - xã hội KIEÅM TRA CUOÁI NAÊM (11) Toán Tieât 173 LUYEÄN TAÄP CHUNG I MUÏC TIEÂU: Giuùp HS cuûng coá - Kĩ thực hành tính các bảng nhân, chia đã học - Kĩ thực hành tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100, cộng, trừ không nhớ phạm vi 1000 -So saùnh soá phaïm vi 1000 - Giải toán ít - tính chu vi hình tam giác II CHUAÅN BÒ: - GV: baøi daïy - HS: duïng cuï moân hoïc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò * Giới thiệu bài: * Hướng dẫn ôn tập: Bài 1: Yêu cầu HS tự nhảm và ghi kết 1/ Tính nhẩm vào bài tập - HS tự làm bài sau đó HS ngồi cạnh đổi chéo để kiểm tra bài Baøi 2: 2/ Ñieàn (>, <, =)? - Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch laøm baøi - HS làm bài, sau đó gọi em nêu kết mình trước lớp 482 > 480 ; 300 + 20 +8 < 338 987 < 989 ; 400 + 60 +9 = 469 1000 = 600 + 400 ; 700 + 300 > 999 Baøi 3: - em làm bảng lớp - lớ làm bài tập - Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø thực hành tính theo cột dọc, sau đó làm vào Bài 4: Gọi HS đọc đề bài - em đọc đề bài - lớp đọc thầm theo + Bài toán dạng toán gì? - Daïng ít hôn - Yeâu caàu HS laøm baøi - em lên bảng - lớp làm bài tập Chữa bài và cho điểm Giaûi Taám vaûi hoa daøi laø: 40 - 16 = 24 (m) (12) Baøi 5: ÑS: 24 m - Yêu cầu HS nhắc lại cách đo độ dài đoạn thẳng cho trước, cách tính - HS tự làm bài vào chu vi hình tam giác, sau đó làm baøi Cuûng coá: - Hôm toán các em học bài gì? - Gọi HS nhắc lại số kiến thức vừa ôn - Nhaän xeùt tieát hoïc Daën doø: - Veà xem laïi baøi - Chuaån bò kieåm tra cuoái naêm (13) Chính taû Tieát 70 OÂN TAÄP CUOÁI KYØ II (TIEÁT 5) I MUÏC TIEÂU: - Kiểm tra đọc ( tiết 1) - Ôn luyện cách đáp lời khen ngợi người khác - ôn luyện cách đặt câu và trả lời câu hỏi " vì sao" II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò * Giới thiệu bài: * Hướng dẫn ôn tập 1/ Kiểm tra đọc và học thuộc lòng ( tieát 1) 2/ Ôn cách đáp lời khen ngợi người khaùc Baøi 2: baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? - Yêu cầu chúng ta nói lời đáp lại lời khen ngợi người khác số tình huoáng - Yêu cầu HS đọc các tình SGk - em đọc thành tiếng - lớp đọc thầm theo - Haõy neáu tình huoáng a - Bà đến chơi, bật ti vi cho bà xem , baø khen ' chaùu gioûi quaù" - Nếu là em thì em nói gì để bà vui - HS nối tiếp phát biểu ý kiến loøng - Cháu cảm ơn bà đã khen, việc này dễ laém baø aï/ Vieäc naøy chaùu laøm haøng ngaøy maø baø/ coù gì ñaâu chaùu coøn phaûi hoïc taäp nhieàu baø aï/ - Yêu cầu HS thảo luận đôi để tìm b) Cháu cám ơn dì ạ/ Dì lớp cháu lời đáp cho các tình còn lại Sau còn nhiều bạn múa đẹp dì ạ/ đó gọi số HS trình bày trước lớp thật dì? Cháu tập thêm nhiều - GV nhaän xeùt cho ñieåm để hát múa cho dì xem/… 3/ Ôn cách đặt câu hỏi coc cụm từ " vì sao" - Yêu cầu HS đọc đề bài tập - em đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo - Yêu cầu HS đọc các câu văn bài - em đọc trước lớp lớp theo dõi SGK - Yêu cầu HS đọc câu a a) Vì khôn ngoan, sư tử điều binh khiển (14) tướng tài - Hãy đặt câu hỏi có cụm từ vì cho - Vì sư tử điều binh khiển tướng cau hoûi treân taøi? - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi trên - Vì sư tử khôn ngoan - Vậy câu hỏi có cụm từ vì dùng để - Hỏi lí do, nguyên nhân hoûi ñieàu gì? vật, việc nào đó - Yêu cầu HS thực hành hỏi đáp các câu còn lại Sau đó gọi số cặp lên trình bày b) Vì người thuỷ thủ có thể thoát trước lớp naïn? c) Vì Thuỷ Tinh đánh đuổi Sơn Tinh - GV nhaän xeùt cho ñieåm HS Cuûng coá: - Khi đáp lời khen ngợi người khác, - Chúng ta thể lịch sự, đúng chúng ta cần có thái độ nào? mực, không kiêu căng - Nhaän xeùt tieát hoïc Daën doø: - Veà xem laïi baøi - Chuaån bò " oân taäp" (TT) Tập đọc Tieát 138 OÂN TAÄP CUOÁI KYØ II ( TIEÁT 6) (15) I MUÏC TIEÂU: - Kieåm tra laáy ñieåm hoïc thuoäc loøng - Ôn luyện cách đáp lời từ chối người khá các tình giao tiếp haøng ngaøy - Ôn luyện cách đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi có cụm từ để làm gì - OÂn luyeän veà caùch duøng daáu chaám than, daáu phaåy? II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò * Giới thiệu bài: * Hướng dẫn ôn tập: 1/ Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng (nhö tieát 1) 2/ Ôn cách đáp lời từ chối người khaùc Bài 2: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? - Yêu cầu chúng ta đáp- nói lời đáp cho - Gọi em đọc yêu cầu tình a lời từ chối người khác số tình huoáng - Nếu tình trên em nói a) Em xin anh cho xem lớp anh đá gì vôí anh trai? bóng Anh nói: " em nhà làm cho hết baøi taäp ñi" - GV nhận xét, sau đó yêu cầu HS suy - Vâng em nhà làm hết bài tập/ nghĩ và tự làm các phần còn lại Nhưng em đã làm hết bài tập rồi, anh cho em ñi nheù?/… - Gọi số trình bày trước lớ b) Theá thì boïn mình cuøng ñi cho vui nheù/ Tieác thaä, neáu ngaøy mai baïn khoâng chôi bóng thì cho tớ mượn nhé/ - GV nhaän xeùt cho ñieåm HS - số trình bày trước lớp, lớp theo dõi vaø nhaän xeùt 3/ Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm - Tìm phận câu sau trả lời từ " để làm gì" câu hỏi để làm gì? Baøi 3: Baøi taäp yeâu caàu ta laøm gì? - Để người khác qua suối không bị ngã nữa, anh chiến sĩ kể lại hòn đá bị kênh - Yêu cầu HS đọc tình a - để người khác qua suối không bị ngã + Anh chiến sĩ kê lại hòn đá để làm gì? - Đó là: Để người khác qua suối không bị (16) ngã + Đâu là phận trả lời câu hỏi có cụm b) Để an ủi Sơn ca từ để làm gì câu văn trên? c) để mang lại nièm vui cho ông lão tốt - Yêu cầu HS suy nghĩ và tự làm bài buïng - GV nhaän xeùt cho ñieåm HS - HS làm vào bài tập Duõng raát hay nghòch baån neân ngaøy naøo 4/ Ôn cách dùng dấu chấm than, dấu bố mẹ phải tắm cho cậu vòi phaåy hoa sen - Nêu yêu cầu bài tập sau đó yêu cầu HS - Một hôm trường, thầy giáo nói với tự làm bài Duõng: - Gọi em đọc bài làm, đọc dấu câu -Ổ! Dạo này chóng lớn quá! Dũng trả lời Thưa thầy, đó là vì ngày nào bố mẹ tưới cho - Yêu cầu HS lớp nhận xét sau đó kết luận lời giải đúng Cuûng coá -daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Veà nhaø taäp keå veà vaät maø em biết cho người thân nghe - Chuaån bò baøi sau " oân taäp" (TT) Tieát 174 Toán KIEÅM TRA CUOÁI NAÊM (17) Luyện từ câu Tieát 35 OÂN TAÄP CUOÁI KYØ II ( TIEÁT 7) I MUÏC TIEÂU: - Kieåm tra laáy ñieåm hoïc thuoäc loøng - Ôn luyện cách đáp lời an ủi - Luyện kĩ kể chuyện theo tranh minh hoạ II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò * Giới thiệu bài: * Hướng dẫn HS ôn tập: 1/ Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng ( nhö tieât 1) 2/ Ôn cách đáp lời an ủi người khác - Baøi taäp yeâu caàu ta laøm gì? - Nói lời đáp cho lời an ủi người khaùc moät soá tình huoáng - Hãy đọc các tình đưa - em đọc thành tiếng - lớp teo dõi SGK a) Em bị ngã đau Bạn chạy đến đỡ em - Yeâu caàu HS neâu tình huoáng a dậy, vừa xoa chỗ đau vừa nói: " Bạn đau laém phaûi khoâng? - HS noái tieáp phaùt bieåu yù kieán - Nếu em tình trên em Cảm ơn bạn, lúc là hết nói gì với bạn? ñau/ Caûm ôn baïn mình hôi ñau moät chuùt thoâi/… b) Chaùu caûm ôn oâng, laøn sau chaùu seõ caån - GV nhận xét Sau đó yêu cầu HS suy thận hơn/ cháu cảm ơn ông Cháu đánh nghĩ và tự làm phần còn lại vỡ ấm mà ông an ủi cháu/… - số HS trình bày trước lớp - lớp theo - Gọi số HS trình bày trước lớp doõi nhaän xeùt - GV nhaän xeùt cho ñieåm 3/ OÂn caùch keå chuyeän theo tranh Baøi 3: - Baøi taäp yeâu caàu ta laøm gì? - Yêu cầu HS quan sát tranh - Keå chuyeän theo tranh roài ñaët teân cho caâu chuyeän - Quan sát tranh minh hoạ Một bạn trai trên đường học Đi trước là bé gái mặc váy hồng thaät xinh xaén (18) - Boång nhieân beù gaùi bò vaáp ngaõ xoùng - Chuyện gì đã xảy sau đó? xoài trên hè phố Nhìn thấy vậy, bạn trai vội vàng chạy đến nâng bé lên - Ngã đau nên em gái khóc hoài Bạn - Hãy quan sát và tìm câu trả lời tranh trai nhẹ nhàng phủi đất cát trên người bé vaø an uûi " Em ngoan, nín ñi naøo Moät laùt là em hếy đau" - Hai anh em vui vẻ dắt đến trường - Bức tranh cho em biết điều gì? - Keå chuyeän theo nhoùm - Tranh veõ gì? - Kể chuyện trước lớp - lớp nhận xét lời keå cuûa baïn - Yeâu caàu HS chia nhoùm, moãi nhoùm HS cuõng taäp keå laïi truyeän nhoùm Sau đó gọi HS trình bày trước lớp - Nhaän xeùt cho ñieåm HS - HS suy nghó noái tieáp ñaët teân: giuùp - Dựa vào nộ dung câu chuyện hãy suy đỡ em nhỏ, cậu bé tốt bụng… nghó vaø ñaët teân cho truyeän 4/ Cuûng coá: - Chúng ta thể lịch đúng mực - Khi đáp lại lời an ủi người khác, chúng ta cần phải có thái độ nào? - Nhaän xeùt tieát hoïc Daën doø: - Veà xem laïi baøi - Chuaån bò baøi sau " oân taäp" (TT) (19) Taäp laøm vaên Tieát 35 OÂN TAÄP CUOÁI KYØ II ( TIEÁT 8) I MUÏC TIEÂU: - Kieåm tra laáy ñieåm hoïc thuoäc loøng - Ôn luyện từ trái nghĩa - Ôn luyện cách dùng dấu câu đoạn văn - Viết đọna văn ngắn từ đến câu nói em bé II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu ghi tên các bài tập đọc và học thuộc lòng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò * Giới thiệu bài: * Hướng dẫn ôn luyện 1/ Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng ( nhö tieát 1) 2/ ủng cố vốn từ các từ trái nghĩa Baøi 2: - Chia lớp thành nhóm Phát cho - Các nhóm HS cùng thảo luận để tìm từ mỗinhms bảng từ SGK bút màu Đại diện các nhóm trình bày trước lớp sau đó yêu cầu các nhóm thảo luận để Đen >< trắng ; phải >< trái tìm các cặp từ trái nghĩa bài Saùng >< toái ; xaáu >< toát Hiền >< ; ít >< nhiều ; gầy >< béo - Nghe caùc nhoùm trình baøy vaø tuyeân dương nhóm tìm đúng Baøi 3: Yeâu caàu baøi taäp laøm gì? - Laøm theo yeâu caàu - Yêu cầu HS suy nghĩ để tự làm bài vào Bé Sơn xinh Da bé trắng hồng, má bài tập phinh phính, môi đỏ, tốche vàng Khi bé cười, cái miệng không toét rộng, troâng yeâu ôi laø yeâu! - Gọi HS chữa bài - Lớp theo dõi và nhận xét - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS 3/ Viết đoạn văn ngắn từ -> câu nói veà em beù - Yêu cầu HS đọc đề bài - em đọc thành tiếng lớp đọc thầm theo + Em beù em ñònh taû laø beù naøo? - Laø em beù gaùi (trai) cuûa em/ em nhaø dì (20) em + Teân beù laø gì? - Teân beù laø Hoàng + Hình daùng cuûa beù coù gì noåi baät? ( ñoâi - Ñoâi maét: to, troøn ñen lay laùy, nhanh maét, khuoân maët, maùi toùc, daùng ñi…) nheïn… - Khuoân maët: baàu bónh, saùng suûa, thoâng minh, xinh xinh… - Maùi toùc: ñen nhaùnh, hôi naâu, nhaøn nhaït… - Dáng đi: chập chững, lon ton… + Tính tình cuûa beù? - Ngoan ngoãn, biết vâng lời, hay cười, - Yeâu caàu HS suy nghó vaø vieát baøi hay laøm nuõng… - HS viết bài, sau đó số - Nhaän xeùt suy nghó vaø vieát baøi - HS đọc bài trước lớp Cả lớp teo dõi và nhaän xeùt Chính taû Tieát 70 OÂN TAÄP - KIEÅM TRA ( TIEÁT +10) (21) I MUÏC TIEÂU: - Củng cố đọc - hiểu - luyện từ và câu II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: đề kiểm tra - HS: laøm theo yeâu caàu cuûa GV III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Oån ñònh: BCSs Kieåm tra baøi cuõ: Bài mới: - GV phát đề kiểm tra cho em - GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu bài, cách làm bài - HS đọc kĩ đoạn văn " Bác Hồ rèn luyện thân thể" - Yêu cầu HS khoanh tròn ý đúng ( dấu X vào ô trống) giấy kiểm tra để trả lời câu hỏi - G V nhắc HS: lúc đầu tạm thời các em đánh dấu X bút chì, làm xong soát lại bài, lời giải đúng cuối cùng đánh dấu X bút mực - GV nhaän xeùt chaám baøi Cuûng coá -daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc Toán Tieát 171 I MUÏC TIEÂU: LUYEÄN TAÄP CHUNG (22) - Kĩ thực hành tính các bảng nhân chia đã học - Kĩ thực hành tính cộng, trừ phạm vi 1000 - Tính chu vi hình tam giác - giải toán vè nhiều II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò * Giới thiệu bài * Hướng dẫn làm bài tập Bài 1: Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó gọi Bài 1/180 (tính nhẩm) HS đọc bài mình trước lớp - Làm bài, sau đó HS đọc bài trước lớp Bài 2: Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính - em làm bài bảng lớp - lớp làm bài và thực tính cột dọc, sau đó làm bài tập taäp Baøi 3: Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tính chu - Chu vi hình tam giaùc laø: vi hình tam giác, sau đó làm bài + + = 14 (cm) Bài 4: Gọi em đọc đề bài ÑS: 14 cm + Bài toán có dạng gì? - em đọc đề - lớp theo dõi + Muoán bieát gaïo caân naëng bao nhieâu kg - Coù daïng nhieàu hôn ta laøm nhö theá naøo? - Ta thực phép cộng: 35 kg + kg - Yeâu caàu HS laøm baøi Giaûi Bao gaïo naëng laø 35 + = 44 (kg) ÑS: 44 kg Baøi 5: Soá coù soá gioáng laø soá coù chứa chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị cùng viết số - em leân baûng - Yeâu caàu HS laøm baøi Cuûng coá - daën doø: - Hôm toán các em học bài gì? - Nhaän xeùt tieát hoïc - nhaéc laïi kieán thức đã học - Chuaån bò baøi sau " oân taäp " (TT) (23)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN LOP 2 HK2Tuan 35, GIAO AN LOP 2 HK2Tuan 35