Luận văn thạc sĩ kinh tế một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH hóa nông lúa vàng đến năm 2020

97 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 18:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - TRẦN VĂN DUY MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY TNHH HĨA NÔNG LÚA VÀNG ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - TRẦN VĂN DUY MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY TNHH HĨA NƠNG LÚA VÀNG ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh hướng nghề nghiệp Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP TP Hồ Chí Minh - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung Luận văn thạc sỹ hoàn toàn thực từ quan điểm cá nhân tơi, hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp Các liệu phục vụ cho nội dung phân tích Luận văn hồn tồn có thực Tác giả Luận văn Trần Văn Duy MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 1.1 Lý thuyết lực cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Lợi cạnh tranh 1.1.3 Lợi so sánh 1.1.4 Khái niệm lực cạnh tranh 1.2 Những yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.2.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp 1.2.1.1 Trình độ nguồn nhân lực 1.2.1.2 Nguồn lực vất chất 1.2.1.3 Năng lực tài doanh nghiệp 1.2.1.4 Trình độ tổ chức quản lý doanh nghiệp 1.2.1.5 Trình độ lực Marketing 1.2.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp 10 1.2.2.1 Môi trường vĩ mô 10 1.2.2.2 Môi trường ngành 13 1.3 Các công cụ để xây dựng lựa chọn giải pháp nâng cao lực cạnh tranh 15 1.3.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE - External Factor Evaluation) 15 1.3.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 17 1.3.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE - Internal Factor Evaluation) 18 1.3.4 Ma trận điểm mạnh - điểm yếu, hội - nguy (SWOT) 19 1.3.5 Ma trận định lượng (QSPM) để lựa chọn giải pháp 21 1.4 Tổng quan ngành thuốc BVTV 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY TNHH HĨA NƠNG LÚA VÀNG 25 2.1 Tổng quan Cơng ty TNHH Hóa Nơng Lúa Vàng 25 2.1.1 Thông tin chung 25 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh năm qua 27 2.2 Những yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 29 2.2.1 Phân tích yếu tố bên 29 2.2.1.1 Trình độ nguồn nhân lực 29 2.2.1.2 Nguồn lực vật chất 30 2.2.1.3 Năng lực tài doanh nghiệp 31 2.2.1.4 Trình độ tổ chức quản lý doanh nghiệp 35 2.3.1.5 Trình độ lực Marketing 35 2.2.1.6 Ma trận yếu tố bên (IFE) 40 2.2.2 Tác động từ mơi trường bên ngồi 42 2.2.2.1 Phân tích yếu tố vĩ mô 42 2.2.2.2 Phân tích yếu tố vi mô 44 2.2.2.3 Ma trận yếu tố bên (EFE) 47 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY TNHH HĨA NƠNG LÚA VÀNG 49 3.1 Mục tiêu phát triển công ty 49 3.1.1 Dự báo nhu cầu phát triển ngành thuốc bảo vệ thực vật 49 3.1.2 Mục tiêu phát triển Công ty đến năm 2020 49 3.2 Một số giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh cơng ty TNHH Hóa Nơng Lúa Vàng đến năm 2020 50 3.2.1 Hình thành giải pháp thơng qua phân tích ma trận SWOT 50 3.2.2 Lựa chọn giải pháp thông qua ma trận QSPM 52 3.3 Kiến nghị 65 3.3.1 Với Nhà Nước 65 3.3.2 Với công ty 66 KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Anh AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự ASEAN EFE External Factor Evaluation Ma trận yếu tố bên GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội IFE Internal Factors Environment Matrix Ma trận yếu tố nội L/C Letter of Credit Thanh tốn tín dụng thư QSPM Quantitative Strategic Planning Matrix Ma trận hoạch định chiến lược định lượng Strengths,Weaknesses, Opportunites, Điểm mạnh, điểm yếu, hội, Threats thách thức USD United States Dollar Đồng Đô la Mỹ WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại giới SWOT Tiếng Việt BVTV: Bảo Vệ Thực Vật CGGP: Chuyển giao giải pháp HCM: Hồ Chí Minh HCTC: Hành tổ chức HĐQT: Hội đồng quản trị KCN: Khu công nghiệp KCS: Kiểm tra chất lượng sản phẩm TNHH: Trách Nhiệm Hữu Hạn TSCĐ: Tài sản cố định TT-BTC: Thơng tư Bộ tài VNĐ: Đồng Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Ma trận yếu tố bên Bảng 1.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh Bảng 1.3 Ma trận yếu tố bên Bảng 1.4 Ma trận SWOT Bảng 1.5 Mẫu ma trận QSPM Bảng 2.1 Doanh thu theo loại tổng doanh thu từ năm 2011 đến năm 2014 Bảng 2.2 Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ học vấn Bảng 2.3 Ma trận IFE Công ty TNHH Hóa Nơng Lúa Vàng Bảng 2.4 Các tiêu so sánh với đổi thủ cạnh tranh Bảng 2.5 Ma trận hình ảnh cạnh tranh Bảng 2.6 Ma trận EFE Bảng 3.1 Ma trận SWOT Công ty Hóa Nơng Lúa Vàng Bảng 3.2 Ma trận QSPM nhóm SO Bảng 3.3 Ma trận QSPM nhóm ST Bảng 3.4 Ma trận QSPM nhómWO Bảng 3.5 Ma trận QSPM nhóm WT DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Những yếu tố định cạnh tranh ngành Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức cơng ty TNHH Hóa Nơng Lúa Vàng Hình 2.2 Biểu đồ thể mức tăng doanh thu qua năm Hình 2.3 Biểu đồ thể mức tăng lợi nhuận qua năm Hình 2.4 Biểu đồ hệ số tốn Hình 2.5 Biểu đồ hệ số đo lường hiệu hoạt động Hình 2.6 Biểu đồ hệ số khả sinh lời Hình 2.7 Biểu đồ hệ số nợ Hình 2.8 Cơ cấu doanh thu năm 2014 Câu hỏi 2: Xin Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá Cơng ty TNHH Hóa Nơng Lúa Vàng với yếu tố sau nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty TNHH Hóa Nơng Lúa Vàng (đánh dấu X vào cột “Mức độ đánh giá” phù hợp) Mức độ đánh giá Stt Yếu tố -> (ít -> nhiều) 1 Chất lượng nguồn nhân lực Máy móc thiết bị Năng lực tài Uy tín danh tiếng thương hiệu Hoạt động Marketing Chất lượng sản phẩm Mức độ đa dạng sản phẩm Hoạt động nghiên cứu phát triển Cơ cấu tổ chức máy 10 Tinh thần làm việc người lao động 11 Hệ thống thông tin 12 Năng lực quản lý, điều hành Câu hỏi 3: Xin Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá mức độ quan trọng yếu tố mơi trường bên ngồi nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH Hóa Nơng Lúa Vàng (đánh dấu X vào cột “Mức độ đánh giá” phù hợp) Mức độ đánh giá Stt Yếu tố -> (ít -> nhiều) 1 Sự cạnh tranh công ty ngành Nguyên vật liệu nhập Thời tiết thiên tai Hàng nhái, hàng giả Mơi trường trị nước ổn định Sự biến động tỉ giá USD/VND Yêu cầu ngày khắt khe từ Chính phủ Tốc độ tăng trưởng kinh tế làm tăng hội thách thức Việt Nam gia nhậpWTO, AFTA 10 Rào cản gia nhập ngành thấp Câu hỏi 4: Xin Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá mức độ phản ứng Cơng ty TNHH Hóa Nơng Lúa Vàng với yếu tố sau nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng (đánh dấu X vào cột “ mức độ đánh giá” phù hợp) Mức độ đánh giá Stt Yếu tố -> (ít -> nhiều) 1 Sự cạnh tranh công ty ngành Nguyên vật liệu nhập Thời tiết thiên tai Hàng nhái, hàng giả Mơi trường trị nước ổn định Sự biến động tỉ giá USD/VND Yêu cầu ngày khắt khe từ Chính phủ Tốc độ tăng trưởng kinh tế làm tăng hội thách thức Việt Nam gia nhậpWTO, AFTA 10 Rào cản gia nhập ngành thấp Câu hỏi 5: Xin Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố sau tới lợi cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Mức độ đánh giá Stt Yếu tố -> (ít -> nhiều) 1 Năng lực tài Uy tín thương hiệu Hệ thống phân phối Chất lượng sản phẩm Cạnh tranh giá Nghiên cứu, ứng dụng phát triển khoa học Trình độ kinh nghiệm nguồn nhân lực Dịch vụ chăm sóc khách hàng Văn hóa doanh nghiệp Câu hỏi 6: Xin Ông/Bà cho biết ý kiến đánh giá cơng ty theo yếu tố liệt kê bên (đánh dấu X vào cột “Mức độ đánh giá” phù hợp) Mức độ đánh giá Stt Chỉ tiêu Cơng ty -> (ít -> nhiều) 1 Năng lực tài Cơng ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gịn Cơng ty CP Khử Trùng Việt Nam Uy tín Cơng ty TNHH Hóa Nơng Lúa Vàng thương Cơng ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gịn hiệu Công ty CP Khử Trùng Việt Nam Công ty TNHH Hóa Nơng Lúa Vàng Hệ thống phân phối Cơng ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gịn Cơng ty CP Khử Trùng Việt Nam Chất Công ty TNHH Hóa Nơng Lúa Vàng lượng sản Cơng ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gịn phẩm Cơng ty CP Khử Trùng Việt Nam Cơng ty TNHH Hóa Nơng Lúa Vàng Cạnh tranh giá Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gịn Cơng ty CP Khử Trùng Việt Nam Nghiên Cơng ty TNHH Hóa Nơng Lúa Vàng cứu, ứng Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gịn dụng phát triển Cơng ty CP Khử Trùng Việt Nam khoa học Trình độ Cơng ty TNHH Hóa Nơng Lúa Vàng kinh Cơng ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gịn nghiệm nguồn Công ty CP Khử Trùng Việt Nam nhân lực Dịch vụ Cơng ty TNHH Hóa Nơng Lúa Vàng chăm sóc Cơng ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gịn khách hàng Cơng ty CP Khử Trùng Việt Nam Văn hóa Cơng ty TNHH Hóa Nơng Lúa Vàng doanh Công ty CP Bảo Vệ Thực Vật Sài Gịn nghiệp Cơng ty CP Khử Trùng Việt Nam Xin chân thành cảm ơn Q Ơng/Bà trả lời hồn thành bảng câu hỏi Kính chúc Q Ơng/Bà sức khỏe thành cơng cơng việc Trân trọng kính chào! DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA TRẢ LỜI HỢP LỆ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Họ Tên Phạm Thị Hoàng Lan Lê Thị Ninh Trần Thị Thắm Nguyễn Thị Hồng Giang Nguyễn Hữu Minh Tiến Nguyễn Hữu Chí Dũng Nguyễn Minh Nghĩa Trần Thị Mai Phương Hồ Duy Trung Nguyễn Thanh Bằng Hoàng Xuân Lãm Đỗ Hoàng Vinh Nguyễn Việt Khởi Huỳnh Thị Mỹ Duyên Trần Trung Liệt Nguyễn Minh Thiều Quang Ngô Thanh Sang Võ Trường Thành Lê Thị Thanh Thúy Hà Trí Tâm Phạm Thị Bích Thủy Nguyễn Hữu Hiển Đạt Nguyễn Đức Tín Nguyễn Quốc Hội Hồ Nguyễn Bảo Giang Nguyễn Thế Anh Nguyễn Thị Hoa Ngơ Hồng Mỹ Hương Nguyễn Văn Hiền Lê Trần Hồng Anh Lâm Vũ Thơng Khưu Bảo Trọng Trần Thanh Hải Huỳnh Văn Tình Bùi Thanh Điền Lê Tấn Phát Chức Vụ Sale Admin Kế toán Trưởng Sale Admin Sale Admin Giám Đốc Trưởng Phòng Trưởng Vùng Trưởng phận nghiên cứu Chuyển giao giải pháp - Vĩnh Long + Trà Vinh Chuyển giao giải pháp - Quản lý Miền Đơng Trưởng vùng Marketing - Phó Phịng Marketing - Giám đốc Sale Admin Quảng bá - Giám đốc Marketing - Mua hàng PR Chuyển giao giải pháp - Long An Kỹ Thuật - Khảo nghiệm Giám đốc kinh doanh Sale Admin Quản đốc Nghiên cứu phát triển Nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường Giám đốc tài Nghiên cứu phát triển Giám đốc sản xuất Sale Admin Quản lý khách hàng Đồng Nai Quản lý khách hàng Sóc Trăng Quản lý khách hàng An Giang Quản lý khách hàng Tiền Giang Quản lý khách hàng Kiên Giang Quản lý khách hàng Long An PHỤ LỤC KẾT QUẢ THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU - BẢNG PHỤ LỤC Thời gian: Tháng năm 2015 Đối tượng vấn: Tiến hành tham khảo ý kiến, vấn các chuyên gia, Hội đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc Tổng Phó Giám đốc, Giám đốc ngành hàng, trưởng phịng phó trưởng phịng kinh doanh, trưởng phịng phó trưởng phịng tài tài chính, trưởng phịng phó trưởng phịng marketing, trưởng phịng phó trưởng phịng hỗ trợ khách hàng cơng ty Hóa Nơng Lúa Vàng, số trưởng phịng kinh doanh cơng ty cung cấp ngun vật liệu cho Hóa Nơng Lúa Vàng Phương pháp vấn: Phỏng vấn trực tiếp: Hội đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc Tổng Phó Giám đốc, Giám đốc ngành hàng, trưởng phịng phó trưởng phịng kinh doanh, trưởng phịng phó trưởng phịng tài tài Phỏng vấn qua email: trưởng phịng phó trưởng phịng marketing, trưởng phịng phó trưởng phịng hỗ trợ khách hàng cơng ty Hóa Nơng Lúa Vàng Một số trưởng phịng kinh doanh cơng ty cung cấp ngun vật liệu cho Hóa Nơng Lúa Vàng Số lượng phiếu phát cho chuyên gia 41 phiếu Tổng số phiếu trả lời hợp lệ 36 phiếu Phương pháp xử lý số liệu: phương pháp thống kê, xử lý excel Thang điểm áp dụng thang đo Likert bậc (từ bậc không quan trọng, mức quan trọng bậc 5) Cho số điểm = số mức chọn quan trọng (ví dụ điểm tương ứng với mức chọn 5) Điểm yếu tố = Tổng số điểm số điểm mức độ nhân cho số người chọn mức Tính trọng số yếu tố: Tổng số điểm yếu tố chia cho tổng số điểm yếu tố KẾT QUẢ THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA a) Kết khảo sát yếu tố bên Stt Yếu tố Kết đánh giá mức Kết đánh giá quan trọng yếu tố Công ty 5 Chất lượng nguồn nhân lực 15 10 24 2 Máy móc thiết bị 20 18 10 3 Năng lực tài 19 21 Uy tín danh tiếng thương hiệu 11 10 22 Hoạt động Marketing 10 13 11 13 Chất lượng sản phẩm 15 12 18 Mức độ đa dạng sản phẩm 13 10 19 Hoạt động nghiên cứu phát triển 19 19 11 Cơ cấu tổ chức máy 11 12 17 11 Tinh thần làm việc người lao 10 6 15 10 18 động 11 Hệ thống thông tin 11 20 13 12 Năng lực quản lý, điều hành 13 7 20 7 b) Ma trận IFE Stt Các yếu tố bên 10 11 12 Chất lượng nguồn nhân lực Máy móc thiết bị Năng lực tài Uy tín danh tiếng thương hiệu Hoạt động Marketing Chất lượng sản phẩm Mức độ đa dạng sản phẩm Hoạt động nghiên cứu phát triển Cơ cấu tổ chức máy Tinh thần làm việc người lao động Hệ thống thông tin Năng lực quản lý, điều hành Tổng cộng Mức độ Phân loại Điểm quan quan trọng trọng 0.092 0.184 0.089 0.267 0.087 0.174 0.084 0.252 0.087 0.348 0.098 0.49 0.067 0.134 0.078 0.156 0.073 0.146 0.088 0.264 0.081 0.162 0.081 0.243 2.820 (Nguồn: tác giả chuyên gia) c) Kết khảo sát yếu tố bên Stt Yếu tố Kết đánh giá mức Kết đánh giá quan trọng yếu tố Công ty 5 Sự cạnh tranh công ty 13 13 15 ngành Nguyên vật liệu nhập 19 10 19 Thời tiết thiên tai 11 16 15 Hàng nhái, hàng giả 13 10 13 12 Mơi trường trị nước 11 18 19 ổn định Sự biến động tỉ giá 13 13 22 10 USD/VND Yêu cầu ngày khắt khe từ 25 19 Chính phủ Tốc độ tăng trưởng kinh tế làm 15 17 20 tăng hội thách thức Nền kinh tế Việt Nam gia 18 19 6 nhậpWTO, AFTA 10 Rào cản gia nhập ngành thấp 21 21 5 d) Ma trận EFE Stt Các yếu tố bên 10 Mức độ Phân loại Điểm quan quan trọng trọng Sự cạnh tranh công ty ngành 0.121 0.242 Nguyên vật liệu nhập 0.11 0.22 Thời tiết thiên tai 0.085 0.17 Hàng nhái, hàng giả 0.108 0.324 Mơi trường trị nước ổn định 0.092 0.276 Sự biến động tỉ giá USD/VND 0.089 0.178 Yêu cầu ngày khắt khe từ Chính phủ 0.099 0.297 Tăng trưởng kinh tế quốc gia 0.107 0.321 Nền kinh tế Việt Nam gia nhậpWTO, AFTA 0.094 0.282 Rào cản gia nhập ngành thấp 0.099 0.198 Tổng cộng 2.508 (Nguồn: tác giả chuyên gia) PHỤ LỤC KẾT QUẢ MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH a) Các tiêu so sánh với đối thủ cạnh tranh Mức độ đánh giá Chỉ tiêu STT Năng lực tài Uy tín thương hiệu Hệ thống phân phối Chất lượng sản phẩm Cạnh tranh giá Nghiên cứu, ứng dụng phát triển khoa học Trình độ kinh nghiệm nguồn nhân lực Dịch vụ chăm sóc khách hàng Văn hóa doanh nghiệp 0 0 0 0 5 3 12 10 15 14 18 11 14 16 20 10 8 10 11 13 11 10 17 9 b) Kết ma trận hình ảnh cạnh tranh BVTV Sài Khử Trùng Gịn Việt Nam Phân Điểm Phân Điểm Phân Điểm loại quan loại quan loại quan trọng trọng trọng Lúa Vàng Stt Yếu tố Năng lực tài Uy tín thương hiệu Hệ thống phân phối Chất lượng sản phẩm Cạnh tranh giá Nghiên cứu, ứng dụng phát triển khoa học Trình độ kinh nghiệm nguồn nhân lực Dịch vụ chăm sóc khách hàng Văn hóa doanh nghiệp Tổng cộng Vị Trí 0.106 0.103 0.11 0.111 0.119 3 0.318 0.309 0.22 0.555 0.357 0.53 0.515 0.55 0.444 0.476 4 0.424 0.412 0.33 0.444 0.357 0.088 0.264 0.352 0.44 0.117 0.122 0.128 0.234 0.585 0.468 0.488 0.488 0.366 0.512 0.384 0.512 3.26 4.32 3.75 (Nguồn: tác giả chuyên gia) PHỤ LỤC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN, BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM 2013 VÀ NĂM 2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị: VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền Tiền 110 111 280.289.613 280.289.613 698.529.070 698.529.070 II Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi 130 131 132 135 139 187.462.083.266 185.974.049.384 2.908.555.860 5.262.217.339 (6.682.739.317) 99.797.166.675 97.884.339.946 1.783.850.283 6.201.835.633 (6.072.859.187) III Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 356.232.272.202 350.969.319.101 378.332.072.028 357.816.361.723 (22.099.799.826) (6.847.042.622) IV Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 158 10.536.956.303 2.091.957.591 8.444.998.712 17.374.567.581 2.782.334.052 6.280.616.809 8.311.616.720 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 92.248.870.585 86.882.087.296 I Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mịn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 227 228 229 230 II Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 260 261 262 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 Số cuối năm Số đầu năm 554.511.601.384 468.839.582.427 64.367.756.635 61.250.889.355 20.251.183.861 19.562.096.667 45.479.048.220 39.307.965.112 (25.227.864.359) (19.745.868.445) 339.048.799 12.676.286 811.860.412 359.810.412 (472.811.613) (347.134.126) 43.777.523.975 41.676.116.402 27.881.113.950 25.151.485.297 2.729.628.653 25.631.197.941 25.372.455.542 258.742.399 646.760.471.969 555.721.669.723 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị: VNĐ NGUỒN VỐN Mã số A NỢ PHẢI TRẢ 300 635.190.249.116 539.497.746.197 I Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 319 323 140.107.784.338 253.551.473.710 55.985.220.365 163.575.114.090 40.294.202.633 57.251.917.770 19.268.471 335.240.446 29.778.385.470 20.044.588.107 6.756.801.455 6.083.324.076 451.375.075 807.509.248 6.581.910.928 5.293.412.453 240.619.941 160.367.520 II Nợ dài hạn Vay dài hạn 330 334 495.082.464.778 285.946.272.487 495.082.464.778 285.946.272.487 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 11.570.222.853 16.223.923.526 I Vốn chủ sở hữu Vốn điều lệ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 410 411 420 11.570.222.853 10.000.000.000 1.570.222.853 16.223.923.526 10.000.000.000 6.223.923.526 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Ngoại tệ Đơ la Mỹ (USD) Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 646.760.471.969 555.721.669.723 Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 776,02 1.603,37 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MẪU SỐ B 02-DN Đơn vị: VNĐ CHỈ TIÊU Mã số Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 1.050.043.151.832 806.024.984.889 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 Thuyết minh Năm Năm trước - 1.050.043.151.832 806.024.984.889 Giá vốn hàng bán dịch vụ cung cấp 11 617.225.204.224 486.341.391.996 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 432.817.947.608 319.683.592.893 Doanh thu hoạt động tài 21 7.838.668.317 3.293.549.944 Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay 22 23 66.405.074.929 63.910.201.216 43.178.671.738 40.400.014.320 Chi phí bán hàng 24 164.890.342.792 97.883.868.411 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 30.254.042.945 31.958.695.818 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 11 Thu nhập khác 31 2.783.404.650 377.795.437 12 Chi phí khác 32 2.520.151.706 10.843.126.751 13 Lợi nhuận (lỗ) khác 40 263.252.944 (10.465.331.314) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 179.370.408.203 139.490.575.556 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 36.728.306.254 19.419.317.282 16 (Th nhập chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 52 (2.470.886.254) 549.220.016 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 179.107.155.259 149.955.906.870 145.112.988.203 119.522.038.258 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ MẪU SỐ B 03-DN Đơn vị: VNĐ Mã số Thuyết minh Năm Năm trước 01 179.370.408.203 139.490.575.556 02 03 04 06 08 5,959,581,853 15.862.637.334 110.103.299 63.910.201.216 265.212.931.905 5.444.592.810 2.620.374.670 53.068.918 40.400.014.320 188.008.626.274 09 10 11 12 13 14 15 16 20 (86.815.537.504) (20.515.710.305) (68.506.264.468) 911.346.706 (7.938.124.816) (30.242.001.596) 4.687.975.600 (119.747.579) 56.674.867.943 21.023.217.443 (93.226.609.306) 4.219.453.599 (11.860.336.134) (40.022.599.979) (17.379.406.575) 224.561.200 (5.063.817.710) 45.923.088.812 II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 21 30 (9.072.940.682) (9.072.940.682) (23.860.231.861) (23.860.231.861) III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 33 34 36 40 816.920.178.915 (715.373.880.349) (149.566.688.876) (48.020.390.310) 635.981.697.789 (535.440.877.540) (156.433.373.950) (55.892.553.701) Lưu chuyển tiền năm 50 (418.463.049) (33.829.696.750) Tiền đầu năm 60 698.529.070 34.528.225.820 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái q y đổi ngoại tệ 61 223.592 - Tiền cuối năm 70 280.289.613 698.529.070 CHỈ TIÊU I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản: Khấu hao tài sản cố định Các khoản dự phòng Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đối chưa thực Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (Tăng) giảm khoản phải thu Tăng hàng tồn kho (Tăng giảm khoản phải trả Giảm (tăng) chi phí trả trước Tiền lãi vay trả Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - TRẦN VĂN DUY MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY TNHH HĨA NÔNG LÚA VÀNG ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh hướng... tiêu phát triển Công ty đến năm 2020 49 3.2 Một số giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh cơng ty TNHH Hóa Nơng Lúa Vàng đến năm 2020 50 3.2.1 Hình thành giải pháp thơng qua phân... cạnh tranh Công ty TNHH Hóa Nơng Lúa Vàng đến năm 2020? ?? với mục tiêu tìm giải pháp hữu hiệu áp dụng vào thực tế giúp cơng ty TNHH Hóa Nơng Lúa Vàng nâng cao lực cạnh tranh Mục tiêu nghiên cứu Luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ kinh tế một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH hóa nông lúa vàng đến năm 2020 , Luận văn thạc sĩ kinh tế một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH hóa nông lúa vàng đến năm 2020

Mục lục

Xem thêm