Quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

249 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:50

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––––––– TRẦN HỒNG TINH QUẢN LÝ GIÁO DỤC TÍNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 9140114 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Viết Vượng THÁI NGUYÊN - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Thái Ngun, ngày… tháng năm 2019 Tác giả Trần Hoàng Tinh LỜI CẢM ƠN Tác giả luận án xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy, cô giáo Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, đặc biệt tới PGS.TS Phạm Viết Vượngngười tận tình bảo, hướng dẫn, động viên khích lệ tác giả suốt q trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận án Trong q trình thực luận án, tác giả cịn nhận giúp đỡ nhiệt tình cán bộ, giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh Đại học Thái Nguyên, cùngcác trung tâm bạn cung cấp tư liệu, để tác giả hoàn thành luận án Tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu Cuối tác giả xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ q trình học tập hồn thành luận án Thái Nguyên, ngày 30 tháng năm 2019 Tác giả Trần Hoàng Tinh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài 2.Mục đích nghiên cứu 3.Khách thể đối tượng nghiên cứu 4.Phạm vi nghiên cứu 5.Giả thuyết khoa học 6.Nhiệm vụ nghiên cứu 7.Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận điểm bảo vệ Câu hỏi nghiên cứu: .6 10 Kết luận án 11 Kết cấu luận án Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TÍNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên 1.1.1 Những nghiên cứu nước 1.1.2 Những nghiên cứu Việt Nam 11 1.2 Những vấn đề lý luận kỷ luật tính kỷ luật 17 1.2.1 Kỷ luật 17 1.2.2 Tính kỷ luật 19 1.3 Những vấn đề lý luận giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên 22 1.3.1 Giáo dục .22 1.3.2 Giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên 24 1.3.3 Giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 25 1.4 Những vấn đề lý luận quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên .27 1.4.1 Quản lý 27 1.4.2 Quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 28 1.4.3 Những đặc điểm quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 30 1.4.4.Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 33 1.4.5 Tiêu chí đánh giá hiệu quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 35 Kết luận chương 37 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC TÍNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 39 2.1 Giới thiệu trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 39 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh .40 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 41 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng 42 2.2.1 Mục đích khảo sát 42 2.2.2 Đối tượng khảo sát số lượng 42 2.2.3 Nội dung khảo sát 43 2.2.4 Bộ công cụ mẫu khảo sát 44 2.2.5 Phương pháp khảo sát 45 2.2.6 Phương pháp xử lý số liệu 45 2.3 Kết khảo sát thực trạng 46 2.3.1 Tính kỷ luật sinh trung tâm giáo dục quốc phịng an ninh .46 2.3.2 Giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 53 2.3.3 Quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 65 2.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 72 2.3.5 Hiệu quản lý nguyên nhân .71 Kết luận chương 82 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC TÍNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 83 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 83 3.1.1 Nguyên tắc tính hệ thống tính đa dạng biện pháp tác động .83 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo mục đích tính khả thi .84 3.1.3 Nguyên tắc tính kế thừa .84 3.2.Các biện pháp quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 85 3.2.1.Chỉ đạo giáo dục ý thức kỷ luật cho sinh viên từ ngày đầu nhập học 85 3.2.2 Tổ chức, trì chế độ sinh hoạt ngày theo nếp sống quân trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 87 3.2.3 Chỉ đạo việc phối hợp chặt chẽ tổ chức, lực lượng giáo dục trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 91 3.2.4 Xây dựng mơ hình trung đội tự quản trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 97 3.2.5 Chỉ đạo thực đa dạng hình thức hoạt động ngoại khóa 103 3.2.6 Chỉ đạo đổi phương pháp kiểm t tra, đánh giá tính kỷ luật sinh viên 112 Kết luận chương 118 Chương 4: KHẢO NGHIỆM VÀ THỬ NGHIỆM 120 4.1 Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 120 4.1.1 Mục đích khảo nghiệm 120 4.1.2 Quy mô khảo nghiệm 120 4.1.3 Nội dung khảo nghiệm .120 4.1.4 Phương pháp khảo nghiệm 120 4.1.5 Phương pháp xử lý số liệu 121 4.1.6 Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết, tính khả thi biện pháp .122 4.2 Thử nghiệm biện pháp quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viêntại Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh Đại học Thái Nguyên 125 4.2.1 Khái quát chung trình thử nghiệm 125 4.2.2 Tiến hành thử nghiệm 128 4.3 Kết luận sau khảo nghiệm thử nghiệm .140 Kết luận chương .142 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 143 I.Kết luận .143 II.Khuyến nghị .144 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 146 TÀI LIỆU THAM KHẢO 147 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SỐ TT 10 11 12 13 VIẾT TẮT CBQL CBQL SV ĐT, QLNH CTTT GDQPAN GV HĐNK KL LLGD QP-AN SV TKL ND VIẾT ĐẦY ĐỦ Cán quản lý Cán quản lý sinh viên Đào tạo, quản lý người học Chính trị tư tưởng Giáo dục quốc phịng an ninh Giảng viên Hoạt động ngoại khóa Kỷ luật Lực lượng giáo dục Quốc phòng – An ninh Sinh viên Tính kỷ luật Nội dung DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Chế độ học tập, sinh hoạt rèn luyện kỷ luật ngày sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 32 Bảng 2.1 Đối tượng số lượng khảo sát .43 Bảng 2.2 Nhận thức lực lượng giáo dục sinh viên ý nghĩa tầm quan trọng việc chấp hành kỷ luật 47 Bảng 2.3 Hiệu giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên trung tâm 64 Bảng 2.4 Đánh giá mức độ cần thiết hoạt động quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên 65 Bảng 2.5 Đánh giá công tác đạo lập kế hoạch giáo dục tính k ỷ lu ật cho sinh viên trung tâm 66 Bảng 2.6 Hiệu công tác quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên 74 Bảng 2.7 Tổng hợp kết học tập môn học giáo dục quốc phòng an ninh 05 trung tâm 75 Bảng 2.8 Tổng hợp kết rèn luyện sinh viên học 05 trung tâm 76 Bảng 4.1 So sánh mức độ tương quan mức độ cần thi ết tính kh ả thi biện pháp đề xuất 124 Bảng 4.2 Bảng so sánh trung bình chung kết đánh giá l ớp th nghi ệm đối chứng TKL SV trung tâm 129 Bảng 4.3 Tổng hợp kết học tập môn học GDQPAN SV hai l ớp th nghiệm đối chứng, sau lần thử nghiệm .134 Bảng 4.4 Tổng hợp kết rèn luyện KL SV hai l ớp th nghi ệm đối chứng sau lần thử nghiệm .135 Bảng 4.5 So sánh trung bình chung kết đánh giá lớp th nghi ệm vàđối chứng TKL SV Trung tâm GDQPAN 136 3.Anh (Chị) đánh giá hành vi KLcủa thân mức độ nào? TT ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 10 ND 11 ND 12 ND 13 Nội dung đánh giá hành vi Mức độ đánh giá (SL%) Rất Tốt tốt Đảm bảo lễ tiết, tác phong tham gia đủ nội dung môn học Tập trung theo dõi giảng hướng dẫn động tác kỹ thực hành GV Tích cực phát biểu học tham gia thảo luận nhóm Bảo quản, giữ gìn vũ khí, trang bị kỹ thuật, thiết bị dạy học, giáo trình, tài liệu, trang phục dùng chung sở vật chất giao Nghiêm túc hoạt động tự quản Lập kế hoạch tự học (tự luyện tập) đầy đủ theo đề cương môn học mà GV giao Tự giác thực kế hoạch tự học, tự luyện tập tích cực luyện tập động tác kỹ thực hành Tích cực nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo Tự giác, chủ động chấp hành chế độ ngày, tuần Chấp hành qui định xưng hô, chào hỏi, lễ tiết, tác phong Chấp hành qui định ra, vào trung tâm báo cáo Xây dựng nếp sống văn hóa, cảnh quan mơi trường tham gia tích cực, tự giác vào hoạt động phong trào HĐNK Trong kiểm tra, thi kết thúc học phần Trân trọng cảm ơn Anh (Chị) hợp tác! Trung Chưa Khơng bình tốt tốt PHỤ LỤC 21 Kết lớp thử nghiệm đối chứng nhận thức SVvới yêu cầu TKL Kết đánh giá trước thử nghiệm lần 1(TN1: Lớp thử nghiệm 1; ĐC1: Lớp đối chứng 1) Điểm trung bình Mức độ đánh giá (SL%) Nội dung yêu cầu Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt Khơng tốt TN1 ĐC1 TN1 ĐC1 TN1 ĐC1 TN1 ĐC1 TN1 YC1: Chấp hành nghiêm chủ chương đường 16/ 16/ 34/ 35/ 17/ 16/ 9/ 9/ 1/ 20,78 20,78 44,16 45,45 22,08 20,78 11,69 11,69 1,30 lối Đảng, pháp luật Nhà nước; YC2: Chấp hành nghiêm mệnh lệnh CBQL cấp yêu cầu GV trình học tập; YC3: Thực đủ chế độ qui định ngày, tuần; YC4: Tác phong mang mặc, giao tiếp ứng xử nội qui trung tâm; YC5: Thực kế hoạch, thời gian học tập, nghiên cứu có tác phong hành động khẩn trương, xác; YC6: Chấp hành chế độ xếp nội vụ, vệ sinh cá nhân vệ sinh công cộng; YC7: Sẵn sàng nhận hoàn thành nhiệm vụ giao tình thời gian qui định Giá trị trung bình ĐC1 1/ 1,30 TN1 ĐC1 3,71 3,73 11/ 12/ 34/ 31/ 14/ 15/ 10/ 13/ 8/ 14,28 15,58 44,16 40,26 18,18 19,48 12,99 16,89 10,39 6/ 7,79 3,39 3,39 9/ 10/ 34/ 32/ 15/ 16/ 12/ 11/ 7/ 11,69 12,99 44,16 41,56 19,48 20,78 15,58 14,28 9,09 8/ 10,39 3,34 3,32 8/ 9/ 34/ 32/ 16/ 17/ 13/ 14/ 6/ 10,39 11,69 44,16 41,56 20,78 22,08 16,88 18,18 7,79 5/ 6,49 3,32 3,34 10/ 7/ 28/ 33/ 18/ 18/ 14/ 12/ 7/ 12,99 9,09 36,36 42,86 23,38 23,38 18,18 15,58 9,09 7/ 9,09 3,26 3,27 7/ 9,09 7/ 26/ 25/ 19/ 20/ 16/ 17/ 9/ 9,09 33,76 32,47 24,68 25,97 20,78 22,08 11,69 8/ 10,39 3,08 3,08 14/ 13/ 24/ 25/ 19/ 19/ 16/ 15/ 4/ 18,18 16,88 31,17 32,47 24,68 24,68 20,78 19,48 5,19 /6,49 3,36 3,34 13.91 13.73 39.70 39.52 21.89 22.45 16.70 16.88 7.79 7.42 3.351 3.353 Kết đánh giá sau thử nghiệm lần 1(TN1: Lớp thử nghiệm 1; ĐC1: Lớp đối chứng 1) Mức độ đánh giá (SL%) Nội dung yêu cầu YC1: Chấp hành nghiêm chủ chương đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước; YC2: Chấp hành nghiêm mệnh lệnh CBQL cấp yêu cầu GV trình học tập; YC3: Thực đủ chế độ qui định ngày, tuần; YC4: Tác phong mang mặc, giao tiếp ứng xử nội qui trung tâm; YC5: Thực kế hoạch, thời gian học tập, nghiên cứu có tác phong hành động khẩn trương, xác; YC6: Chấp hành chế độ xếp nội vụ, vệ sinh cá nhân vệ sinh công cộng; YC7: Sẵn sàng nhận hoàn thành nhiệm vụ giao tình thời gian qui định Giá trị trung bình Rất tốt TN1 ĐC1 62/ 41/ 80,52 58/ 75,32 60/ Tốt Trung bình Chưa tốt TN1 ĐC1 TN1 ĐC1 TN1 ĐC1 12/ 30/ 3/ 6/ 0/0 0/0 53,25 15,58 38,96 3,90 7,79 16/ 16/ 32/ 2/ 18/ 1/ 20,78 20,78 41,56 2,60 23,38 1,30 13/ 13/ 29/ 3/ 19/ 1/ 7/ 9,09 13/ 77,92 61/ 16,88 16,88 37,66 3,90 24,68 1,30 16,88 15/ 14/ 36/ 1/ 18/ 1/ 6/ 79,22 19,48 18,18 46,75 1,30 23,38 1,30 54/ 70,13 56/ 72,73 59/ 12/ 16/ 35/ 5/ 18/ 2/ 7,79 9/ 15,58 20,78 45,45 6,49 23,38 2,60 11,69 13/ 18/ 34/ 2/ 19/ 1/ 8/ 16,88 23,38 44,15 2,60 24,68 1,30 10,39 14/ 16/ 37/ 2/ 17/ 0/0 76,62 18,18 20,78 48,05 2,60 22,08 76.07 23.00 19.48 43.23 3.34 21.33 1.11 Khơng tốt TN1 ĐC1 Điểm trung bình TN1 ĐC1 0/0 4.77 4.45 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 7/9,09 0/0 9.28 0.00 0/0 4/ 5,19 3/ 3,90 2/ 2,60 3/ 3,90 3/ 3,90 2/ 2,60 4.70 3.64 4.71 3.47 4.75 3.73 4.58 3.57 4.68 3.60 4.74 3.70 3.16 4.704 3.737 So sánh kết trung bình chung đánh giá nhận thức SV trước sau thử nghiệm lần (lớp đối chứng thử nghiệm 1) Mức độ đánh giá Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt Khơng tốt Cộng % Điểm trung bình Độ lệch điểm trung bình(TN-ĐC) Kết đánh giá (SL/%) Nhận thức Trước thử nghiệm Sau thử nghiệm TN ĐC TN ĐC 13.91 13.73 76.07 23.00 39.70 39.52 19.48 43.23 21.89 22.45 3.34 21.33 16.71 16.88 1.11 9.28 7.79 7.42 0.00 3.16 100.00 100.00 100.00 100.00 3.351 3.353 4.704 3.737 -0.002 0.967 PHỤ LỤC 22 Kết đánh giá lớp thử nghiệm đối chứng thái độ SVvới yêu cầu TKL Kết tự đánh giá trước thử nghiệm thái độ SV học tập rèn luyện (TN1: Lớp thử nghiệm 1; ĐC1: Lớp đối chứng 1) Mức độ đánh giá Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt Khơng tốt Điểm trung bình Kết đánh giá (SL/%) TN 5.19 37.66 33.77 14.29 9.09 3.156 ĐC 5.19 37.66 32.47 16.89 7.79 3.156 Kết đánh giá sau thử nghiệm thái độ SV học tập rèn luyện (TN1: Lớp thử nghiệm 1; ĐC1: Lớp đối chứng 1) Mức độ đánh giá Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt Khơng tốt Điểm trung bình Kết đánh giá (SL/%) TN ĐC 46/59,74 8/10,39 24/31,17 35/45,45 6/7,79 24/31,17 1/1,30 9/11,69 0/0 1/1,30 4,494 3,519 So sánh kết trung bình chung đánh giá thái độ SV trước sau thử nghiệm lần (lớp đối chứng thử nghiệm 1) Mức độ đánh giá Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt Khơng tốt Cộng % Điểm trung bình Độ lệch điểm trung bình(TN-ĐC) Kết đánh giá (/%) Trước thử nghiệm Sau thử nghiệm TN ĐC TN ĐC 5.19 5.19 59,74 10,39 37.66 37.66 31,17 45,45 33.77 32.47 7,79 31,17 14.29 16.89 1,30 11,69 9.09 7.79 0,00 1,30 100,00 100,00 100,00 100,00 3.156 3.156 4,494 3,519 0,000 0,975 PHỤ LỤC 23 Kết đánh giá lớp thử nghiệm đối chứng hành vi SV với nội dung TKL Kết đánh giá hành vi SV sau thử nghiệm TT Nội dung Đảm bảo lễ tiết, tác phong tham gia đủ nội dung môn học Tập trung theo dõi giảng hướng dẫn động ND tác kỹ thực hành GV Tích cực phát biểu học tham gia ND thảo luận nhóm Bảo quản, giữ gìn vũ khí, trang bị kỹ thuật, thiết ND bị dạy học, giáo trình, tài liệu, trang phục dùng chung sở vật chất giao ND ND Nghiêm túc hoạt động tự quản ND ND ND ND ND 10 Lập kế hoạch tự học (tự luyện tập) đầy đủ theo đề cương môn học mà GV giao Tự giác thực kế hoạch tự học, tự luyện tập tích cực luyện tập động tác kỹ thực hành Tích cực nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo Tự giác, chủ động chấp hành chế độ ngày, tuần Chấp hành qui định xưng hô, chào hỏi, lễ Mức độ đánh giá (SL%) Điểm trung bình Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt Khơng tốt TN1 ĐC1 TN1 ĐC1 TN1 ĐC1 TN1 ĐC1 TN1 ĐC1 TN1 ĐC1 58/ 75,32 59/ 76,63 55/ 71,43 9/ 15/ 46/ 3/ 12/ 11,69 19,48 59,74 3,90 15,58 10/ 13/ 46/ 4/ 11/ 12,99 16,88 59,74 5,19 14,29 4/ 15/ 28/ 5/ 27/ 5,19 19,48 36,38 6,49 35,06 1/ 1,30 1/ 1,30 2/ 2,60 6/ 7,79 7/ 9,09 12/ 15,58 63/ 81,81 12/ 11/ 48/ 2/ 10/ 15,58 14,29 62,34 2,60 12,99 1/ 1,30 5/ 6,49 60/ 77,92 54/ 70,13 9/ 13/ 46/ 2/ 12/ 11,69 16,88 59,74 2,60 15,58 6/ 13/ 31/ 6/ 20/ 7,79 16,88 40,26 7,79 25,97 2/ 2,60 3/ 3,90 7/ 3/ 0/0 4,70 9,09 3,90 11/ 1/ 9/ 4,51 14,29 1,30 11,69 52/ 67,53 5/ 12/ 29/ 8/ 26/ 6,49 15,58 37,66 10,39 33,77 3/ 3,90 10/ 2/ 7/9,09 4,42 12,99 2,60 53/ 68,83 54/ 70,12 56/ 7/ 14/ 31/ 21/ 7/9,09 9,09 18,18 40,26 27,27 6/ 18/ 33/ 3/ 20/ 7,79 23,38 42,86 3,90 25,97 8/ 16/ 42/ 4/ 15/ 2/ 2,60 /2,60 1/ 10/ 1/ 8/ 4,51 12,99 1,30 10,39 11/ 7/ 0/0 4,61 14,29 9,09 8/ 0/0 4/ 4,65 0/0 0/0 0/0 0/0 4/ 5,19 3/ 3,90 6/ 7,79 2/ 2,60 4,69 3,65 4,69 3,69 4,60 3,16 4,77 3,82 3,66 3,18 3,19 3,25 3,26 3,55 TT Nội dung tiết, tác phong Chấp hành qui định ra, vào Trung tâm báo ND 11 cáo Xây dựng nếp sống văn hóa, cảnh quan mơi ND 12 trường tham gia tích cực, tự giác vào hoạt động phong trào HĐNK ND 13 Trong kiểm tra, thi kết thúc học phần Giá trị trung bình Mức độ đánh giá (SL%) Điểm trung bình Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt Không tốt TN1 ĐC1 TN1 ĐC1 TN1 ĐC1 TN1 ĐC1 TN1 ĐC1 TN1 ĐC1 72,73 57/ 74,02 10,39 20,78 54,55 5,19 19,48 8/ 16/ 44/ 3/ 14/ 10,39 20,78 57,14 3,90 18,18 1,30 1/ 1,30 10,39 7/ 9,09 61/ 79,22 10/ 12/ 48/ 3/ 11/ 12,99 15,58 62,34 3,90 14,29 1/ 1,30 7/ 9,09 62/ 80,51 74.32 11/ 11/ 47/ 3/ 11/ 14,29 14,29 61,03 3,90 14,29 10.49 17.88 51.85 5.30 20.98 1/ 1,30 2.10 6/ 0/0 7,79 10.69 0.40 So sánh kết trung bình chung đánh giá hành vi SVsau thử nghiệm Mức độ Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt Khơng tốt Cộng % Điểm trung bình Độ lệch điểm trung bình(TN-ĐC) Kết (%) TN 74,32 17,88 5,30 2,10 0,40 100,00 4,638 ĐC 10,49 51,85 20,98 10,40 5,99 100,00 3,502 1,136 0/0 0/0 5,19 4/ 5,19 1/ 1,30 4,68 3,58 4,73 3,77 2/ 4,74 3,77 2,60 5.99 4.638 3.502 PHỤ LỤC 24 Kết lớp thử nghiệm đối chứng nhận thức SV với yêu cầu TKL Kết đánh giá trước thử nghiệm(TN2: Lớp thử nghiệm 2; ĐC2: Lớp đối chứng 2) Mức độ đánh giá (SL%) Nội dung yêu cầu Rất tốt TN2 ĐC2 17/ 17/ 20,00 20,48 12/ 12/ 14,12 14,46 10/ 9/ 11,76 10,84 9/ 9/ 10,59 10,84 Tốt TN2 ĐC2 40/ 39/ 47,06 46,99 34/ 33/ 40,00 39,76 36/ 37/ 42,35 44,58 35/ 34/ 41,18 40,96 Trung bình TN2 ĐC2 16/ 16/ 18,82 19,28 17/ 17/ 20,00 20,48 17/ 16/ 20,00 19,28 19/ 19/ 22,35 22,89 Chưa tốt TN2 ĐC2 10/ 9/ 11,76 10,84 14/ 13/ 16,47 15,66 15/ 15/ 17,65 16,87 17/ 16/ 20,00 19,28 Điểm trung bình Không tốt TN2 ĐC2 TN2 ĐC2 2/ 2/ 3,71 3,72 2,35 2,41 8/ 8/ 3,33 3,34 9,41 9,64 7/ 7/ 3,32 3,33 8,24 8,43 5/ 5/ 3,31 3,31 5,88 6,02 YC1: Chấp hành nghiêm chủ chương đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước; YC2: Chấp hành nghiêm mệnh lệnh CBQL cấp yêu cầu GV trình học tập; YC3: Thực đủ chế độ qui định ngày, tuần; YC4: Tác phong mang mặc, giao tiếp ứng xử nội qui trung tâm; YC5: Thực kế hoạch, thời gian học 7/ 6/ 41/ 40/ 18/ 17 12/ 12/ 7/ tập, nghiên cứu có tác phong hành động khẩn 8,24 7,23 48,24 48,19 21,18 /20,48 14,12 14,46 8,24 trương, xác; YC6: Chấp hành chế độ xếp nội vụ, vệ sinh 8/ 8/ 31/ 31/ 24/ 23/ 16/ 15/ 6/ cá nhân vệ sinh công cộng; 9,41 9,64 36,47 37,35 28,24 27,71 18,82 18,07 7,06 YC7: Sẵn sàng nhận hoàn thành nhiệm vụ 13/ 13/ 27/ 26/ 25 25/ 15/ 14/ 5/ giao tình thời 15,29 15,66 31,76 31,33 /29,41 30,12 17,65 16,87 5,88 gian qui định Giá trị trung bình 12,77 12,74 41,01 41,31 22,86 22,88 16,64 16,01 6,72 8/ 9,64 3,34 3,29 6/ 7,23 3,22 3,24 5/ 6,02 3,33 3,34 7,06 3,366 3,367 Kết đánh giá sau thử nghiệm(TN2: Lớp thử nghiệm 2; ĐC2: Lớp đối chứng 2) Nội dung yêu cầu YC1: Chấp hành nghiêm chủ chương đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước; YC2: Chấp hành nghiêm mệnh lệnh CBQL cấp yêu cầu GV trình học tập; YC3: Thực đủ chế độ qui định ngày, tuần; YC4: Tác phong mang mặc, giao tiếp ứng xử nội qui trung tâm; YC5: Thực kế hoạch, thời gian học tập, nghiên cứu có tác phong hành động khẩn trương, xác; YC6: Chấp hành chế độ xếp nội vụ, vệ sinh cá nhân vệ sinh công cộng; YC7: Sẵn sàng nhận hoàn thành nhiệm vụ giao tình thời gian qui định Giá trị trung bình Mức độ đánh giá (SL%) Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt TN2 ĐC2 TN2 ĐC2 TN2 ĐC2 TN2 ĐC2 72/ 43/ 12/ 34/ 1/ 6/ 0/0 0/0 84,70 51,81 14,12 40,96 1,18 7,23 69/ 14/ 14/ 37/ 1/ 20/ 1/ 9/ 81,17 16,87 16,47 44,58 1,18 24,10 1,18 10,84 68/ 13/15, 14/16, 37/ 3/ 20/ 10/ 0/0 80,00 66 47 44,58 3,53 24,10 12,05 67/ 12/14, 16/ 34/ 1/ 25/ 1/ 10/ 78,82 46 18,82 40,96 1,18 30,12 1,18 12,05 Điểm trung bình Khơng tốt TN2 ĐC2 TN2 ĐC2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4,84 4,45 3/ 4,78 3,60 3,61 3/ 4,76 3,57 3,61 2/ 4,75 3,53 2,41 66/ 14/ 15/ 31/ 3/ 21/ 1/ 14/ 0/0 77,64 16,87 17,65 37,35 3,53 25,30 1,18 16,87 3/ 4,72 3,47 3,61 64/ 17/ 18/ 35/ 2/ 19/ 1/ 8/ 75,29 20,48 21,18 42,17 2,35 22,89 1,18 9,64 0/0 4/ 4,71 3,64 4,82 66/ 10/ 17/ 36/ 2/ 21/ 11/ 0/0 0/0 77,65 12,05 20,00 43,37 2,35 25,30 13,26 5/ 4,75 3,42 6,02 79,32 21,17 17,82 42,00 2,19 22,72 0,67 10,67 0,00 3,44 4,759 3,669 So sánh kết đánh giá nhận thức SV trước sau thử nghiệm lần (lớp đối chứng thử nghiệm 2) Mức độ đánh giá Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt Khơng tốt Cộng % Điểm trung bình Độ lệch điểm trung bình Kết đánh giá (/%) Nhận thức Trước thử nghiệm Sau thử nghiệm TN ĐC TN ĐC 12,77 12,74 79,32 21,17 41,01 41,31 17,82 42,00 22,86 22,88 2,19 22,72 16,64 16,01 0,67 10,67 6,72 7,06 0,00 3,44 100,00 100,00 100,00 100,00 3,366 3,367 4,759 3,669 -0,001 1,090 PHỤ LỤC 25 Kết đánh giá lớp thử nghiệm đối chứng thái độ SVvới yêu cầu TKL Kết tự đánh giá trước thử nghiệm thái độ SV học tập rèn luyện (TN2: Lớp thử nghiệm 2; ĐC2: Lớp đối chứng 2) Mức độ đánh giá Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt Khơng tốt Điểm trung bình Kết đánh giá (SL/%) TN 5/5,88 36/42,36 28/32,94 11/12,94 5/5,88 3.294 ĐC 5/6,02 36/43,37 25/30,12 12/14,47 5/6,02 3,289 Kết đánh giá sau thử nghiệm thái độ SV học tập rèn luyện (TN2: Lớp thử nghiệm 2; ĐC2: Lớp đối chứng 2) Kết đánh giá (SL/%) Mức độ đánh giá TN ĐC Rất tốt 64/75,29 8/9,64 Tốt 16/18,83 37/44,58 Trung bình 5/5,88 25/30,12 Chưa tốt 0/0 11/13,25 Khơng tốt 0/0 2/2,41 Điểm trung bình 4,694 3,458 So sánh kết đánh giá thái độ SV trước sau thử nghiệm lần (lớp đối chứng thử nghiệm 2) Mức độ đánh giá Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt Khơng tốt Cộng % Điểm trung bình Độ lệch điểm trung bình (TN-ĐC) Kết đánh giá (/%) Trước thử nghiệm Sau thử nghiệm TN ĐC TN ĐC 5,88 6,02 75,29 9,64 42,36 43,37 18,83 44,58 32,94 30,12 5,88 30,12 12,94 14,47 13,25 5,88 6,02 2,41 100.00 100.00 100.00 100.00 3,294 3,289 4,694 3,458 0,005 1,236 PHỤ LỤC 26 Kết đánh giá lớp thử nghiệm đối chứng hành vi SVvới nội dung TKL Kết đánh giá hành vi SV sau thử nghiệm TT Nội dung Đảm bảo lễ tiết, tác phong tham gia đủ nội dung môn học Tập trung theo dõi giảng hướng dẫn động ND tác kỹ thực hành GV Tích cực phát biểu học tham gia ND thảo luận nhóm Bảo quản, giữ gìn vũ khí, trang bị kỹ thuật, thiết ND bị dạy học, giáo trình, tài liệu, trang phục dùng chung sở vật chất giao Mức độ đánh giá (SL%) Điểm trung bình Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt Khơng tốt TN2 ĐC2 TN2 ĐC2 TN2 ĐC2 TN2 ĐC2 TN2 ĐC2 TN2 ĐC2 74/ 10/ 9/ 53/ 2/ 12/ 7/ 0/0 0/0 87,06 12,05 10,59 63,86 2,35 14,46 8,43 72/ 12/ 10/ 51/ 3/ 11/ 8/ 0/0 0/0 84,71 14,46 11,76 61,45 3,53 13,25 9,64 68/ 7/ 13/ 35/ 3/ 21/ 1/ 12/ 0/0 80,00 8,43 15,29 42,17 3,53 25,30 1,18 14,46 1/ 1,20 1/ 1,20 8/ 9,64 73/ 13/ 9/ 52/ 3/ 10/ 85,88 15,66 10,59 62,65 3,53 12,05 0/0 2/ 2,41 67/ 10/ 13/ 49/ 3/ 13/ 2/ 8/ 0/0 78,82 12,05 15,29 59,04 3,53 15,66 2,35 9,64 Lập kế hoạch tự học (tự luyện tập) đầy đủ theo 62/ 4/ 17/ 30/ 5/ 30/ 1/ 13/ 0/0 ND 72,94 4,82 20,00 36,14 5,88 36,14 1,18 15,66 đề cương môn học mà GV giao 3/ 3,61 6/ 7,23 Tự giác thực kế hoạch tự học, tự luyện tập 65/ 9/ 13/ 45/ 5/ 16/ 1/ 9/ ND tích cực luyện tập động tác kỹ 76,47 10,84 16,47 54,22 5,88 19,28 1,18 10,84 0/0 thực hành 4/ 4,82 ND 0/0 6/ 7,23 ND Nghiêm túc hoạt động tự quản 4,85 3,77 4,81 3,78 4,74 3,25 4,82 3,82 4,71 3,66 4,65 3,16 4,68 3,55 63/ 6/ 18/ 34/ 3/ 22/ 1/ 11/ 10/ 0/0 4,68 74,12 7,23 21,18 40,96 3,53 26,51 1,18 13,25 12,05 Tự giác, chủ động chấp hành chế độ 70/ 5/ 12/ 31/ 2/ 30/ 1/ 9/ 8/ 0/0 4,78 ND 82,35 6,02 14,12 37,35 2,35 36,14 1,18 10,84 9,64 ngày, tuần Chấp hành qui định xưng hô, chào hỏi, lễ 73/ 7/ 9/ 35/ 3/ 22/ 10/ 9/ 0/0 0/0 4,82 ND 10 85,88 8,43 10,59 42,17 3,53 26,51 12,05 10,84 tiết, tác phong ND Tích cực nghiên cứu giáo trình, tài liệu tham khảo 3,18 3,19 3,25 TT Nội dung Mức độ đánh giá (SL%) Điểm trung bình Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt Khơng tốt TN2 ĐC2 TN2 ĐC2 TN2 ĐC2 TN2 ĐC2 TN2 ĐC2 TN2 ĐC2 Chấp hành qui định ra, vào Trung tâm báo 63/ 10/ 17/ 49/ 4/ 13/ 1/ 74,12 12,05 20,00 59,04 4,71 15,66 1,18 cáo Xây dựng nếp sống văn hóa, cảnh quan môi 67/ 11/ 14/ 49/ 3/ 12/ 1/ ND 12 trường tham gia tích cực, tự giác vào 78,82 13,25 16,47 59,04 3,53 14,46 1,18 hoạt động phong trào HĐNK ND 11 ND 13 Trong kiểm tra, thi kết thúc học phần Trung bình chung 7/ 8,43 0/0 4/ 4,82 4,67 3,65 8/ 9,64 0/0 3/ 3,61 4,73 3,69 78/ 12/ 6/ 49/ 1/ 16/ 5/ 1/ 0/0 0/0 4,91 3,80 91,76 14,46 7,06 59,04 1,18 19,28 6,02 1,18 80,99 10,75 14,57 52,09 3,62 21,13 0,82 10,47 0,00 5,56 4,758 3,519 So sánh kết trung bình chung đánh giá hành vi SV sau thử nghiệm Mức độ Rất tốt Tốt Trung bình Chưa tốt Khơng tốt Cộng % Điểm trung bình Độ lệch điểm trung bình Kết (%) TN2 80,99 14,57 3,62 0,82 0,00 100,00 4,758 ĐC2 10,75 52,09 21,13 10,47 5,56 100,00 3,519 1,239 ... sở lý luận quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh Chương Thực trạng quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh. .. giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 30 1.4.4.Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh. .. SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TÍNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh , Quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

Mục lục

Xem thêm