0

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

20 11 0
  • Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2021, 11:40

Hướng dẫn viết vào vở - Viết mẫu từng chữ trên hàng ô li trên bảng , vừa viết vừa hướng dẫn quy trình ក កក.. - Quan sát và đọc lại.[r] (1)TUẦN Thứ tư ngày 08 tháng 09 năm 2010 Học vần ក BÀI :1 {Tiết 1} A.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Hs nhận biết chữ và âm ក - Hs đọc đúng từ đã học - Hs nắm liên hệ chữ và tiếng tranh liên quan đến B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu chữ ( có ) ក - Bảng có kẻ sẳn hàng ô li - Tranh minh hoạ sgk C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động Giáo viên 1.Ổn định lớp : Kiểm tra bài cũ: đây là bài đầu tiên - Hỏi lại bài cũ ? - Gọi Hs đọc, viết các chữ - Cho Hs lên các âm đã học có tranh - Nhận xét, ghi điểm Dạy bài : a Giới thiệu bài : - Cho Hs quan sát tranh và hỏi : kñuúgrUbKMnUrenHmanG VI - Chốt lại Hoạt động Học sinh - Hát vui hs - 2-3 Hs đọc , viết bảng - Hs lên - Quan sát tranh và trả lời : - Nhắc lại - Lắng nghe éf¶enHeyIgnwger[nRsH k - Ghi tựa bài lên bảng b Nhận diện chữ: - Chữ gồm hai nét , viết từ trên xuống và Lop1.net viết bảng lớp , lớp - (2) kéo từ lên c Phát âm và ghép chữ: - Quan sát - Bài trước các em đã học âm k, hôm chúng ta học Âm k ghép với âm ta có tiếng ក - Treo bảng phụ có kẻ ô ghép chữ và viết vào ô bảng phụ - Các em quan sát xem âm và âm nhận xét vị trí âm , âm tiếng - Đọc mẫu ក - Nghe và chỉnh sửa lỗi phát âm cho Hs d Hướng dẫn viết chữ : - Viết mẫu chữ lên bảng theo khung hàng ô li , vừa viết vừa hướng dẫn quy trình - Theo dõi ,chỉnh sửa Củng cố : - Hỏi Hs vừa học xong âm gì ? - Gọi Hs lên đọc lại bài Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn Hs nhà học bài ក - Âm tiếng âm ក để tạo thành - Đọc cá nhân, nhóm , lớp - Viết bảng ក - Trả lời ក - 2-3 em đọc lại bài Thứ năm ngày tháng năm 2010 Học vần BÀI : ( Tiết 2) A.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Hs nhận biết chữ và âm ក - Hs đọc đúng từ đã học.ក - Hs nắm liên hệ chữ và tiếng tranh liên quan đến B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu chữ ( có ) - Bảng có kẻ sẳn hàng ô li - Tranh minh hoạ sgk C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động Giáo viên 1.Ổn định lớp : Kiểm tra bài cũ: - Hỏi lại bài cũ ? Hoạt động Học sinh - Hát vui Lop1.net ក (3) - Gọi Hs đọc, viết các chữ - 2-3 Hs đọc , viết bảng lớp , lớp viết ក bảng ក - Nhận xét, ghi điểm Dạy bài : a Giới thiệu bài : - Tiết các em đã học xong âm ក - Hôm ta học tiếp phần luyện tập b Luyện tập: * Luyện đọc : - Cho Hs đọc lại các từ - Nghe và chỉnh sửa lỗi phát âm cho Hs * Luyện viết: - Nhắc lại - Đọc cá nhân, nhóm, lớp - Viết mẫu chữ កlên bảng theo khung hàng ô li , vừa viết vừa hướng dẫn quy trình - Theo dõi ,chỉnh sửa * Luyện nói: RKUeGaysisSeronniyaytamr UbkñuúgesovePA Củng cố : - Hỏi lại bài vừa học - Gọi Hs đọc lại toàn bài Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn Hs nhà học bài - Viết bảng - Hs luyện nói thông qua tranh - Hs trả lời - 2-3 em đọc lại - Lắng nghe và ghi nhận Thứ sáu ngày 10 tháng năm 2010 Học vần BÀI : a ( Tiết 1) A.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU a - Hs nhận biết chữ và nguyên âm - Hs đọc đúng từ đã học Lop1.net ក (4) - Hs nắm liên hệ chữ và tiếng tranh liên quan đến B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu chữ ( có ) កកក - Bảng có kẻ sẳn hàng ô li - Tranh minh hoạ sgk C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động Giáo viên 1.Ổn định lớp : Kiểm tra bài cũ: - Hỏi lại bài cũ ? ក - Gọi Hs đọc, viết các chữ ក Hoạt động Học sinh - Hát vui.hs - 2-3 Hs đọc , viết bảng lớp , lớp viết bảng con.ក - Cho Hs lên các âm đã học có tranh - Nhận xét, ghi điểm Dạy bài : a Giới thiệu bài : - Cho Hs quan sát tranh và hỏi : - Hs lên chỉក kñuúgrUbKMnUrenHmanG VI /កក - Chốt lại Ef¶enHeyIgnwgeron - Ghi tựa bài lên bảng a - - Chữ ក có nét giống កក lật ngược và có thêm nét móc đuôi lên c Phát âm và ghép chữ: - Bài trước các em đã học âm ក hôm ក Âm ក ghép với âm U ta có tiếng កក - Treo bảng phụ có kẻ ô ghép chữ và viết vào ô bảng phụ - Các em quan sát xem âm ក và âm nhận xét vị trí âm ក , âm - Nhắc lại - Lắng nghe b Nhận diện chữ: chúng ta học - Quan sát tranh và trả lời : កក ក ក, Lop1.net - Quan sát - Âm ក tiếng កក âm ក để tạo thành - Đọc cá nhân, nhóm , lớp - Đọc cá , nhân , nhóm, lớp (5) - Viết bảng con.កកក tiếng កក - Đọc mẫu កក - Nghe và chỉnh sửa lỗi phát âm cho Hs * Giới thiệu tiếp và đọc mẫu.កក d Hướng dẫn viết chữ : - Trả lời - 2-3 em đọc lại bài ក - Viết mẫu chữ កក lên bảng theo khung hàng ô li , vừa viết vừa hướng dẫn quy - Lắng nghe và ghi nhận trình - Theo dõi ,chỉnh sửa Củng cố : - Hỏi Hs vừa học xong âm gì ? - Gọi Hs lên đọc lại bài Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn Hs nhà học bài Thứ bảy ngày 11 tháng năm 2009 Tập viết BÀI :1 ក ក កក Tiết A.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Giúp Hs viết các phụ âm đã học ក ក កក - Giúp Hs nắm quy trình viết và cách viết - Giúp Hs biết khoảng cách thân chữ, tóc và vị trí các chữ B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu chữ tập viết ក ក - Bảng có kẻ sẳn hàng ô li C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC កក Hoạt động Giáo viên Ổn định lớp Kiểm tra bài cũ - Cho Hs nhắc lại các chữ tập viết tuần trước - Cho Hs viết - Nhận xét , sửa chữa Lop1.net Hoạt động Học sinh - Hát vui - Nhắc lại - 2-3 em viết trên bảng , lớp viết bảng (6) Dạy bài a Giới thiệu bài - Giới thiệu các chữ tập viết ក ក - Ghi tựa bài lên bảng b Hướng dẫn viết bảng - Cho Hs quan sát mẫu và đọc lại កក - Nhắc lại - Viết mẫu chữ trên bảng lớpក - Nhận xét, chỉnh sửa c Hướng dẫn viết vào - Viết mẫu chữ trên hàng ô li trên bảng , កក ក ក - Theo dõi , viết vào bảng - Viết vào - Quan sát , theo dõi, giúp đỡ em còn yếu d Chấm , chữa bài - Chấm nhanh 5-7 bài , còn lại nhà chấm tiếp - Nhận xét qua số để Hs rút kinh nghiệm Củng cố - dặn dò - Cho Hs nhắc lại các chữ tập viết កក - Quan sát và đọc lại ក កក vừa viết vừa hướng dẫn quy trình ក ក ក ក ក ក កក - Nộp - Lắng nghe កក - Nhận xét tiết học - Dặn Hs chưa viết xong nhà viết tiếp cho hoàn thành TUẦN - Nhắc lại - Lắng nghe và ghi nhận Thứ tư ngày 15 tháng năm 2010 Học vần BÀI : a Lop1.net (7) ( Tiết 5) A.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Hs nhận biết chữ và âm - Hs đọc đúng từ đã học - Hs nắm liên hệ chữ và tiếng tranh liên quan đến B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu chữ ក - Bảng có kẻ sẳn hàng ô li - Tranh minh hoạ sgk C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động Giáo viên 1.Ổn định lớp : Kiểm tra bài cũ: - Hỏi lại bài cũ ?ក Hoạt động Học sinh - Hát vui hs -ក - 2-3 Hs đọc , viết bảng lớp , lớp viết bảng - Hs lên chỉក - Gọi Hs đọc, viết các chữ ក - Cho Hs lên các âm đã học có tranh - Nhận xét, ghi điểm Dạy bài : a Giới thiệu bài : - Cho Hs quan sát tranh và hỏi : kñuúgrUbKMnUrenHmanG VI /កក - Chốt lại - Quan sát tranh và trả lời : កក - Nhắc lại éf¶enHeyIgnwger[nRsH កក - Lắng nghe - Ghi tựa bài lên bảng កក b Nhận diện chữ: - Chữ gồm hai nét , viết từ trên xuống và kéo từ lên c Phát âm và ghép chữ: - - Bài trước các em đã học âm ក hôm chúng ta học ក Âm ក ghép với âm ក - Quan sát - Âm Lop1.net ក ក để tạo thành tiếng កក (8) ta có tiếng កក - Treo bảng phụ có kẻ ô ghép chữ và viết vào ô bảng phụ - Đọc cá nhân, nhóm , lớp - Các em quan sát xem âm ក và âm កក , nhận xét vị trí âm ក , âm ក tiếng កក - Đọc mẫu - Nghe và chỉnh sửa lỗi phát âm cho Hs d Hướng dẫn viết chữ : - Viết mẫu lên bảng theo khung hàng ô li , vừa viết vừa hướng dẫn quy trình - Theo dõi ,chỉnh sửa Củng cố : - Hỏi Hs vừa học xong âm gì ? - Gọi Hs lên đọc lại bài Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn Hs nhà học bài Thứ năm - Viết bảng - Trả lời - 2-3 em đọc lại bài ngày 16 tháng năm 2010 Học vần BÀI :3 កក ( Tiết 6) A.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Hs nhận biết chữ và âm - Hs đọc đúng từ đã học.កកក កក - Hs nắm liên hệ chữ và tiếng tranh liên quan đến B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu chữ ( có )កកកកក - Bảng có kẻ sẳn hàng ô li - Tranh minh hoạ sgk.កកក C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động Giáo viên 1.Ổn định lớp : Kiểm tra bài cũ: Hoạt động Học sinh - Hát vui.hs Lop1.net កក (9) - Hỏi lại bài cũ ?កកក - Gọi Hs đọc, viết các chữ - កកក - 2-3 Hs đọc , viết bảng lớp , lớp viết bảng - Hs lên - Cho Hs lên các âm đã học có tranh - Nhận xét, ghi điểm Dạy bài : a Giới thiệu bài : - Cho Hs quan sát tranh và hỏi : kñuúgrUbKMnUrenHmanG VI /កកក - Chốt lại Ef¶enHeyIgnwgeron កកកកក - Ghi tựa bài lên bảng កកកកក b Nhận diện chữ: - Chữ ក có nét giống កក lật ngược và có thêm nét móc đuôi lên c Phát âm và ghép chữ: - Bài trước các em đã học âm កក , hôm chúng ta học កក Âm ក ghép với âm - Quan sát tranh và trả lời : - Nhắc lại - Lắng nghe - Quan sát - Âm កក âm để tạo thành tiếng កក U ta có tiếng កកក - Treo bảng phụ có kẻ ô ghép chữ và viết vào ô bảng phụ - Đọc cá nhân, nhóm , lớp - Các em quan sát xem âm កក và âm - Đọc cá , nhân , nhóm, lớp កកក , nhận xét vị trí âm កក, âm កកក tiếng កកក - Đọc mẫu កក - Nghe và chỉnh sửa lỗi phát âm cho Hs * Giới thiệu tiếp số và đọc mẫu d Hướng dẫn viết chữ : - Viết mẫu chữ កកកកកlên bảng theo khung hàng ô li , vừa viết vừa hướng dẫn quy trình - Theo dõi ,chỉnh sửa Củng cố : - Hỏi Hs vừa học xong âm gì ? 10 Lop1.net - Viết bảng (10) - Gọi Hs lên đọc lại bài Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn Hs nhà học bài - Trả lời - 2-3 em đọc lại bài - Lắng nghe và ghi nhận Thứ sáu ngày 17 tháng năm 2010 Học vần BÀI : កក ( Tiết 7) A.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Hs nhận biết chữ và âm - Hs đọc đúng từ đã học.កកកកក - Hs nắm liên hệ chữ và tiếng tranh liên quan đến B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu chữ ( có ) - Bảng có kẻ sẳn hàng ô li - Tranh minh hoạ sgk C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động Giáo viên 1.Ổn định lớp : Kiểm tra bài cũ:កកកក - Hỏi lại bài cũ ? - Gọi Hs đọc, viết các chữ កកកកក Hoạt động Học sinh - Hát vui - កកកក - 2-3 Hs đọc , viết bảng lớp , lớp viết bảng កកកកក - Nhận xét, ghi điểm Dạy bài : a Giới thiệu bài : - Tiết các em đã học xong âm កកកកក - Hôm ta học tiếp phần luyện tập b Luyện tập: * Luyện đọc : - Cho Hs đọc lại các từ កកកកក - Nghe và chỉnh sửa lỗi phát âm cho Hs * Luyện viết: 11 Lop1.net - Nhắc lại កកកកក - Đọc cá nhân, nhóm, lớp កកកកក (11) - Viết mẫu chữ កកកកកlên bảng theo khung hàng ô li , vừa viết vừa hướng dẫn quy - Viết bảng trình - Theo dõi ,chỉnh sửa * Luyện nói: RKUeGaysisSeronniyaytamr UbkñuúgesovePA Củng cố : - Hỏi lại bài vừa học កកកកក - Gọi Hs đọc lại toàn bài Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn Hs nhà học bài Thứ bảy - Hs luyện nói thông qua tranh - Hs trả lời កកកកក - 2-3 em đọc lại - Lắng nghe và ghi nhận ngày 18 tháng năm 2009 Tập viết ក កក BÀI :2 កកក Tiết A.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU ក កក កកក - Giúp Hs viết các phụ âm đã học - Giúp Hs nắm quy trình viết và cách viết - Giúp Hs biết khoảng cách thân chữ, tóc và vị trí các chữ B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu chữ tập viết - Bảng có kẻ sẳn hàng ô li C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động Giáo viên Ổn định lớp Kiểm tra bài cũ - Cho Hs nhắc lại các chữ tập viết tuần trước - Cho Hs viết sI U sU - Nhận xét , sửa chữa Dạy bài a Giới thiệu bài 12 Lop1.net Hoạt động Học sinh - Hát vui - Nhắc lại - 2-3 em viết trên bảng , lớp viết bảng (12) - Giới thiệu các chữ tập viết ក កក - Nhắc lại ក កកក - Ghi tựa bài lên bảng b Hướng dẫn viết bảng - Cho Hs quan sát mẫu và đọc lại - Viết mẫu chữ trên bảng lớp - Nhận xét, ក កក កកក c Hướng dẫn viết vào - Viết mẫu chữ trên hàng ô li trên bảng , vừa viết vừa hướng dẫn quy trình ក កក កក កកក - Quan sát và đọc lại - Theo dõi , viết vào bảng - Viết vào ក កក កកក កកក - Quan sát , theo dõi, giúp đỡ em còn yếu d Chấm , chữa bài - Chấm nhanh 5-7 bài , còn lại nhà chấm tiếp - Nhận xét qua số để Hs rút kinh nghiệm Củng cố - dặn dò - Cho Hs nhắc lại các chữ tập viết ក កក កកក - Nhận xét tiết học - Dặn Hs chưa viết xong nhà viết tiếp cho hoàn thành TUẦN - Nộp - Lắng nghe - Nhắc lại ក កក - Lắng nghe và ghi nhận កកក Thứ tư ngày 22 tháng năm 2010 Học vần BÀI : t ( Tiết 9) A.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Hs nhận biết chữ và âm - Hs đọc đúng từ đã học t - Hs nắm liên hệ chữ và tiếng tranh liên quan đến B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu chữ ( có )t 13 Lop1.net t (13) - Bảng có kẻ sẳn hàng ô li - Tranh minh hoạ sgk C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động Giáo viên 1.Ổn định lớp : Kiểm tra bài cũ: - Hỏi lại bài cũ ? Hoạt động Học sinh - Hát vui hs - កកកកក - 2-3 Hs đọc , viết bảng lớp , lớp viết bảng - Gọi Hs đọc, viết các chữ k កកកកក - Hs lên chỉកកកកក - Cho Hs lên các âm đã học có tranh - Nhận xét, ghi điểm Dạy bài : a Giới thiệu bài : - Cho Hs quan sát tranh và hỏi : kñuúgrUbKMnUrenHmanG VI / - Chốt lại éf¶enHeyIgnwgក - Ghi tựa bài lên bảng ក b Nhận diện chữ: - Chữ gồm hai nét , viết từ trên xuống và kéo từ lên c Phát âm và ghép chữ: - Bài trước các em đã học âm t, hôm chúng ta học Âm ក ta có tiếng ក - Treo bảng phụ có kẻ ô ghép chữ và viết vào ô bảng phụ - Quan sát tranh và trả lời : - Nhắc lại.ក - Lắng nghe -ក - Quan sát - Âm Y âm t để tạo thành tiếng ក - Các em quan sát xem âm t và âm ក , nhận xét vị trí âm âm ក tiếng ក - Đọc mẫu t - Nghe và chỉnh sửa lỗi phát âm cho Hs d Hướng dẫn viết chữ : - Viết mẫu chữ កlên bảng theo khung hàng ô li , vừa viết vừa hướng dẫn quy trình - Theo dõi ,chỉnh sửa Củng cố : - Hỏi Hs vừa học xong âm gì ?ក - Gọi Hs lên đọc lại bài 14 Lop1.net - Đọc cá nhân, nhóm , lớp - Viết bảng - Trả lời - 2-3 em đọc lại bài (14) Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn Hs nhà học bài Thứ năm ngày 23 tháng năm 2010 Học vần BÀI : ( Tiết 10) A.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Hs nhận biết chữ và âm - Hs đọc đúng từ đã học t - Hs nắm liên hệ chữ và tiếng tranh liên quan đến B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu chữ ( có ) - Bảng có kẻ sẳn hàng ô li - Tranh minh hoạ sgk C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động Giáo viên 1.Ổn định lớp : Kiểm tra bài cũ: - Hỏi lại bài cũ ? - Gọi Hs đọc, viết các chữ t Hoạt động Học sinh - Hát vui - t - 2-3 Hs đọc , viết bảng lớp , lớp viết t bảng - Nhận xét, ghi điểm Dạy bài : a Giới thiệu bài : t Y - Tiết các em đã học xong âm - Hôm ta học tiếp phần luyện tập b Luyện tập: * Luyện đọc : - Cho Hs đọc lại các từ - Nghe và chỉnh sửa lỗi phát âm cho Hs * Luyện viết: t ta - Nhắc lại - Đọc cá nhân, nhóm, lớp - Viết mẫu chữ lên bảng theo khung hàng ô li , vừa viết vừa hướng dẫn quy - Viết bảng trình 15 Lop1.net Yt (15) - Theo dõi ,chỉnh sửa * Luyện nói: RKUeGaysisSeronniyaytamr UbkñuúgesovePA Củng cố : - Hỏi lại bài vừa học - Gọi Hs đọc lại toàn bài Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn Hs nhà học bài Thứ sáu - Hs luyện nói thông qua tranh - Hs trả lời - 2-3 em đọc lại - Lắng nghe và ghi nhận ngày 24 tháng năm 2010 Học vần BÀI :5 u tiết 11 A.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Hs nhận biết chữ và âm - Hs đọc đúng từ đã học u tu - Hs nắm liên hệ chữ và tiếng tranh liên quan đến B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC u tu u tu - Mẫu chữ ( có - Bảng có kẻ sẳn hàng ô li - Tranh minh hoạ sgk C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động Giáo viên 1.Ổn định lớp : Kiểm tra bài cũ: - Hỏi lại bài cũ ? - Gọi Hs đọc, viết các chữ Hoạt động Học sinh - Hát vui.hs - t - 2-3 Hs đọc , viết bảng lớp , lớp viết t 16 Lop1.net (16) bảng - Cho Hs lên các âm đã học có tranh - Nhận xét, ghi điểm Dạy bài : a Giới thiệu bài : - Cho Hs quan sát tranh và hỏi : - Hs lên ut kñuúgrUbKMnUrenHmanG VI / - Chốt lại - Lắng nghe Ef¶enHeyIgnwgeron u tu - Ghi tựa bài lên bảng tu b Nhận diện chữ: - Chữ t có nét giống k lật ngược và có thêm nét móc đuôi lên c Phát âm và ghép chữ: - Bài trước các em đã học âm chúng ta học A , hôm t Âm f ghép với âm u ta có tiếng tu - Treo bảng phụ có kẻ ô ghép chữ và viết vào ô bảng phụ - Các em quan sát xem âm u và âm , nhận xét vị trí âm t , âm - Quan sát tranh và trả lời : tu - Nhắc lại U u tiếng tu - Đọc mẫu tu - Nghe và chỉnh sửa lỗi phát âm cho Hs * Giới thiệu tiếp số và đọc mẫu d Hướng dẫn viết chữ : - Quan sát - Âm u âm t tu - Đọc cá nhân, nhóm , lớp - Đọc cá , nhân , nhóm, lớp - Viết bảng - Trả lời - 2-3 em đọc lại bài u tu để tạo thành tiếng - Viết mẫu chữ lên bảng theo khung hàng ô li , vừa viết vừa hướng dẫn quy - Lắng nghe và ghi nhận trình - Theo dõi ,chỉnh sửa Củng cố : - Hỏi Hs vừa học xong âm gì ? u tu 17 Lop1.net (17) - Gọi Hs lên đọc lại bài Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn Hs nhà học bài Thứ bảy ngày 25 tháng năm 2010 Tập viết u t u Tiết :12 A.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Giúp Hs viết các phụ âm đã học - Giúp Hs nắm quy trình viết và cách viết - Giúp Hs biết khoảng cách thân chữ, tóc và vị trí các chữ B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu chữ tập viết - Bảng có kẻ sẳn hàng ô li C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động Giáo viên Ổn định lớp Kiểm tra bài cũ - Cho Hs nhắc lại các chữ tập viết tuần trước - Cho Hs viết k A kA - Nhận xét , sửa chữa Dạy bài a Giới thiệu bài u - Giới thiệu các chữ tập viết - Ghi tựa bài lên bảng b Hướng dẫn viết bảng - Cho Hs quan sát mẫu và đọc lại - Viết mẫu chữ trên bảng lớp Hoạt động Học sinh - Hát vui - Nhắc lại - 2-3 em viết trên bảng , lớp viết bảng tu - Nhắc lại u tu Y 18 Lop1.net u tu - Quan sát và đọc lại - Theo dõi , viết vào bảng (18) - Nhận xét, chỉnh sửa c Hướng dẫn viết vào - Viết mẫu chữ trên hàng ô li trên bảng , u vừa viết vừa hướng dẫn quy trình tu - Quan sát , theo dõi, giúp đỡ em còn yếu d Chấm , chữa bài - Chấm nhanh 5-7 bài , còn lại nhà chấm tiếp - Nhận xét qua số để Hs rút kinh nghiệm Củng cố - dặn dò u - Cho Hs nhắc lại các chữ tập viết tu - Nhận xét tiết học - Dặn Hs chưa viết xong nhà viết tiếp cho hoàn thành - Viết vào u tu - Nộp - Lắng nghe - Nhắc lại - Lắng nghe và ghi nhận TUẦN Thứ tư ngày 29 tháng năm 2010 Học vần ក BÀI : ( Tiết 13) A.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Hs nhận biết chữ và âm កក - Hs đọc đúng từ đã học - Hs nắm liên hệ chữ và tiếng tranh liên quan đến B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu chữ ( có ) - Bảng có kẻ sẳn hàng ô li - Tranh minh hoạ sgk C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động Giáo viên 1.Ổn định lớp : Kiểm tra bài cũ: - Hỏi lại bài cũ ? - Gọi Hs đọc, viết các chữ Hoạt động Học sinh - Hát vui - កក - 2-3 Hs đọc , viết bảng lớp , lớp viết កក 19 Lop1.net (19) bảng - Nhận xét, ghi điểm Dạy bài : a Giới thiệu bài : កកក ក - Tiết các em đã học xong âm - Hôm ta học tiếp phần luyện tập b Luyện tập: * Luyện đọc : - Cho Hs đọc lại các từ - Nghe và chỉnh sửa lỗi phát âm cho Hs * Luyện viết: - Nhắc lại ក - Đọc cá nhân, nhóm, lớp កកក ក - Viết mẫu chữ កក lên bảng theo khung hàng ô li , vừa viết vừa hướng dẫn quy - Viết bảng trình - Theo dõi ,chỉnh sửa * Luyện nói: RKUeGaysisSeronniyaytamr UbkñuúgesovePA Củng cố : - Hỏi lại bài vừa học - Gọi Hs đọc lại toàn bài Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn Hs nhà học bài - Hs luyện nói thông qua tranh - Hs trả lời - 2-3 em đọc lại - Lắng nghe và ghi nhận Thứ năm ngày 30 tháng năm 2010 Học vần BÀI :6 I ( Tiết 14) A.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 20 Lop1.net (20) - Hs nhận biết chữ và âm I kI - Hs đọc đúng từ đã học - Hs nắm liên hệ chữ và tiếng tranh liên quan đến Y B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu chữ ( có ) I kI - Bảng có kẻ sẳn hàng ô li - Tranh minh hoạ sgk C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động Giáo viên 1.Ổn định lớp : Kiểm tra bài cũ: - Hỏi lại bài cũ ? - Gọi Hs đọc, viết các chữ u Hoạt động Học sinh - Hát vui hs - u tu - 2-3 Hs đọc , viết bảng lớp , lớp viết bảng - Hs lên tu - Cho Hs lên các âm đã học có tranh - Nhận xét, ghi điểm Dạy bài : a Giới thiệu bài : - Cho Hs quan sát tranh và hỏi : kñuúgrUbKMnUrenHmanG VI /kI - Chốt lại - Quan sát tranh và trả lời - Nhắc lại éf¶enHeyIgnwger[nRsH I - Ghi tựa bài lên bảng I - Lắng nghe b Nhận diện chữ: - Chữ gồm hai nét , viết từ trên xuống và kéo từ lên c Phát âm và ghép chữ: - - Bài trước các em đã học âm t, hôm chúng ta học I Âm k ghép với âm i ta có tiếng kI - Quan sát - Âm 21 Lop1.net kI Y âm t để tạo thành (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1,