0

Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh trong dạy học lịch sử việt nam từ 1919 1945, lớp 12 trung học phổ thông ( chương trình chuẩn )

138 14 0
  • Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh trong dạy học lịch sử việt nam từ 1919   1945, lớp 12 trung học phổ thông ( chương trình chuẩn )

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:34

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC -  NGUYỄN TIẾN TRÌNH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 1945, LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THƠNG (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM LỊCH SỬ CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ Mã số: 60 14 10 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Bích HÀ NỘI - 2011 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 15 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn 15 Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 16 Ý nghĩa đề tài 17 Giả thuyết khoa học 17 Cấu trúc luận văn .17 Chƣơng 1: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƢỜNG PHỔ THƠNG LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 18 1.1 Cơ sở lý luận đề tài 18 1.1.1 Cơ sở xuất phát 18 1.1.2 Quan niệm rèn luyện kĩ thực hành lịch sử .28 1.1.3 Vai trò, ý nghĩa việc rèn luyện kĩ thực hành cho học sinh dạy học lịch sử 33 1.1.4 Các kĩ thực hành cần rèn luyện cho học sinh dạy học lịch sử trường phổ thông 38 1.2 Cơ sở thực tiễn 40 1.2.1 Thực trạng việc rèn luyện kĩ thực hành cho học sinh dạy học lịch sử 40 1.2.2 Khái quát thực trạng 44 Chƣơng 2: CÁC BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1919 - 1945 (CHƢƠNG TRÌNH CHUẨN) 46 2.1 Vị trí, mục tiêu, nội dung phần Lịch sử Việt Nam từ 1919 - 1945 (lớp 12 chương trình chuẩn) 46 2.1.1 Vị trí 46 2.1.2 Mục tiêu .47 2.1.3 Nội dung kiến thức lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1945 48 2.2 Các biện pháp rèn luyện kĩ thực hành cho học sinh dạy học phần Lịch sử Việt Nam từ 1919- 1945 56 2.2.1 Rèn luyện kĩ làm việc với sách giáo khoa tài liệu tham khảo 56 2.2.2 Rèn luyện kĩ diễn đạt (nói viết) trả lời câu hỏi làm tập 65 2.2.3 Rèn luyện kĩ lập niên biểu, sử dụng thực hành làm việc với đồ dùng trực quan (sơ đồ, biểu đồ, đồ) 72 2.3.3 Rèn luyện kĩ hoạt động ngoại khóa lịch sử (tham gia cơng tác cơng ích xã hội) .79 2.4 Thực nghiệm sư phạm 86 2.4.1 Mục đích thực nghiệm 86 2.4.2 Nội dung thực nghiệm 87 2.4.3 Đối tượng, địa bàn thực nghiệm 87 2.4.4 Tiến hành thực nghiệm 88 2.4.5 Kết thực nghiệm 88 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DH DHLS GV HS MTDH PPDH QTDH SGK THPT MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Công đổi đất nước xu hội nhập đặt đòi hỏi cho nghiệp đổi giáo dục nhằm đào tạo người phát triển tồn diện, khơng có tri thức mà cịn phải có lực tư khả thực hành Đây yêu cầu quan trọng việc giáo dục hệ trẻ “Hoạt động giáo dục phải thực theo nguyên lí học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn với thực tiến, giáo dục nhà trường kết hợp với gia đình giáo dục xã hội” [18, tr.8] Cùng với môn khác trường phổ thông, thực hành môn lịch sử có tác dụng lớn, góp phần thực nhiệm vụ Thực hành nói chung thực hành mơn lịch sử nói riêng hoạt động trí tuệ Đối với giáo viên (GV), hoạt động thực hành có ý nghĩa làm sáng tỏ việc dạy học lịch sử (DHLS) “bó đuốc soi đường”, đem học kinh nghiệm cha ông vận dụng để hiểu biết dự đoán tương lai Đối với học sinh (HS), thực hành môn học lịch sử giúp em phát triển kĩ tư nói chung, tư lịch sử nói riêng Đặc biệt tác dụng rèn luyện tính tích cực, chủ động sáng tạo suy nghĩ hành động chủ thể nhận thức nhằm đem lại kết tốt Tiến hành hoạt động thực hành, em chủ động làm việc, quan sát, phân tích, đối chiếu, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa, xác lập mối liên hệ lịch sử, qua tư thường xuyên hoạt động phát triển Thực hành học tập lịch sử, HS tự trực tiếp tiến hành thao tác, hành động, làm việc để tiếp nhận, củng cố tri thức, tránh thụ động, khắc phục tình trạng buồn tẻ, mệt mỏi học lớp diễn ra, lặp lặp lại theo trình tự định Như vậy, tiến hành hoạt động thực hành, thân HS thực thao tác cụ thể, qua mà rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo em ngày thục Tuy nhiên, thực tế DHLS trường phổ thông nay, nhận thức thực việc rèn kĩ thực hành cho HS bên cạnh mặt tích cực tồn số quan niệm chưa Nhiều GV cho học lịch sử ghi nhớ kiện, học lịch sử khơng cần có thực hành Hoặc, nhiều GV chưa nhận thức vai trị, vị trí hoạt động thực hành môn lịch sử, trọng truyền thụ kiến thức phổ thông mà quên xem nhẹ tập thực hành Những quan niệm, nhận thức sai lầm ảnh hưởng khơng tốt, góp phần làm cho HS không hứng thú học tập lịch sử, chất lượng dạy học môn bị giảm sút Trong sống, người luôn phải lao động sản xuất, đấu tranh với tự nhiên xã hội để tồn phát triển Trong nhà trường, học đơi với hành hoạt động để giúp em tiếp thu kiến thức tốt hơn, đồng thời gắn HS với đời sống thực để vừa kiểm nghiệm tính chân lí kiến thức khoa học, vừa tạo hội cho em góp phần nhỏ bé thực lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức mình”… Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 - 1945 thời kì đặc biệt chứng kiến bước ngoặt vĩ đại đường phát triển dân tộc Cùng với việc trang bị tri thức, tăng cường rèn luyện kĩ thực hành cho HS có ý nghĩa góp phần giúp em hiểu biết sâu sắc giai đoạn lịch sử hào hùng dân tộc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hình thành ý thức trách nhiệm cơng dân công xây dựng bào vệ tổ quốc Xuất phát từ lí trên, định chọn đề tài “Rèn luyện kĩ thực hành cho học sinh dạy học lịch sử Việt Nam từ 1919 – 1945, lớp 12 trung học phổ thơng (Chương trình chuẩn) ” để nghiên cứu với mong muốn góp phần khẳng định vị khả môn lịch sử việc giáo dục, rèn luyện phát triển toàn diện lực HS Lịch sử nghiên cứu vấn đề Rèn luyện kĩ thực hành cho HS dạy học nói chung, DHLS nói riêng vấn đề thu hút quan tâ : 2.1 Ở nước T.A Ilina “Giáo dục học” (tập II, NXB Giáo dục năm 1973) đề cập đến nhiều kĩ thực hành HS: kĩ làm việc với SGK; kĩ học tập phịng thí nghiệm, thực nghiệm; kĩ luyện tập, ơn tập… Trong đó, tác giả nêu cách thật khái quát phương pháp làm việc với SGK, xem công tác thực hành HS phương pháp dạy học (PPDH) tích cực giúp em nắm vững, hiểu sâu học phát huy tính độc lập, sáng tạo Cuốn “Giáo dục học” N.V Savin (NXB Giáo dục năm 1978) nhấn mạnh mục đích cơng tác thực hành để đảm bảo việc củng cố cụ thể hóa tri thức lý luận mà HS thu nhận được, thực đầy đủ mối quan hệ lý luận thực tiễn Thông qua việc quan sát, HS thực hành, ông nhận thấy q trình thực cơng việc, cơng việc mang tính tổng hợp dễ làm nảy sinh em nhu cầu áp dụng độc lập tri thức Nó tri thức mà HS tiếp nhận để đưa sử dụng tình quen thuộc, sáng tạo mới, nhờ mà khả sáng tạo tiếp tục phát triển Cũng theo tác giả, việc mở rộng khối lượng công việc thực hành học tập thúc đẩy lý luận dạy học tìm kiếm điều kiện để nâng cao hiệu biện pháp Như vậy, Savin khẳng định rõ mục đích, ý nghĩa hoạt động thực hành dạy học, song ông lại chưa sâu vào vấn đề khác hoạt động thực hành, phân loại dạng thực hành làm để rèn luyện kĩ thực hành (phương pháp, biện pháp rèn luyện kĩ thực hành) cho HS Tác giả N.G Đai ri cuốn“Chuẩn bị học lịch sử nào” (do Đặng Bích Hà Nguyễn Cao Lũy dịch, NXB Giáo dục Hà Nội 1973) khẳng định học để giáo dục, nên dừng lại mức độ học thuộc lịng Ơng quan niệm, học lịch sử cần phải kích thích hoạt động độc lập HS cách tập nhận thức, yêu cầu em phải thực Đây hội tốt để HS vận dụng kiến thức học vào thực tiễn Ông cho kiến thức học sinh vận dụng củng cố cơng cụ phát triển, công cụ giáo dục công cụ thu nhận kiến thức mới, chúng trở thành phương pháp nhận thức tượng đời sống xã hội Trong “Phát huy tính tích cực học tập học sinh nào”, I.F.Khar-la-mốp (1979) cho học tập q trình nhận thức tích cực có bước ôn tập kiến thức học, đào sâu, hệ thống hoá kiến thức Việc học tập nhà HS hay việc ơn tập cũ có ý nghĩa tích cực khơng với việc phát huy tính tích cực HS mà giúp em củng cố, nắm vững kiến thức [26, tr.68] GV cần lựa chọn nội dung, tổ chức hoạt động ôn tập cho HS biểu lộ tính sáng tạo, tới hiểu nắm vững kiến thức, ví dụ làm tập thực hành, trả lời câu hỏi, viết mô tả ngắn gọn kiện lịch sử, dẫn ví dụ kiện để chứng minh kết luận Ơng cho HS phải tự khám phá kiến thức cho thân dù “khám phá lại” Sự khám phá phải thông qua việc sử dụng tập học thuộc lịng Có thể nhận thấy N.G Đai ri I.F Khar-lamốp đề cập đến vấn đề biện pháp thực hành làm tập lịch sử HS Tuy nhiên, ông chưa sâu vào chất, rõ biện pháp rèn luyện kỹ thực hành cụ thể mà dừng lại việc khẳng định vị trí quan trọng tập nhận thức việc phát triển tư độc lập HS Trong “Phương pháp dạy học lịch sử qua sơ đồ, bảng biểu hình vẽ” tác giả M.B Kơ-rơ-cơ-va, Stu-đen-nhi-kin nhấn mạnh việc ơn tập, củng cố thơng qua hình thức giao tập cho HS Các tác giả đưa loại tập có tính chất thực hành bảng biểu, sơ đồ hình vẽ dạy học cho GV hướng dẫn, giao tập cho HS cần lưu ý tới khả em cho đảm bảo nội dung kiến thức, kỹ phải phân hoá trình độ nhận thức HS Để đạt điều đó, GV nên giao nhiệm vụ học tập cần xây dựng dựa mục tiêu dạy học rõ ràng, định hướng đến lực đầu HS lực tái tái tạo lại biểu tượng lịch sử; lực phân tích, xử lý nguồn thơng tin; lực tư logic, tư niên đại với nguồn tư liệu lịch sử; lực sơ đồ hoá; lực đánh giá kiện, tượng lịch sử Ngoài ra, phần V sách“Bài học lịch sử việc chuẩn bị học giáo viên” có đề cập đến kiến thức lý luận dạy học mơn qua hệ thống sơ đồ, bảng biểu, hình vẽ Đây cách dạy học tích cực giúp HS nhớ nhanh, dễ nhớ nhớ lâu kiến thức lịch sử chung lý luận thực hành: khẳng định quan niệm, vai trò, ý nghĩa, cách phân loại kĩ thực hành cho HS… Tuy nhiên, làm để rèn luyện kĩ thực hành cho HS chưa đề cập đến Song, vấn đề mà nhà nghiên cứu đề cập thực hành dạy học gợi ý, định hướng giúp giải vấn đề mà đề tài đặt 2.2 Ở nước Cuốn “Giáo dục học” (tập I, NXB Giáo dục Hà Nội, 1987) tác giả Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt nhấn mạnh dạy học định phải gắn tri 10 thức HS tiếp nhận với thực tiễn hoạt động cụ thể Có đảm bảo nguyên tắc thống lý luận với thực tiễn, nguyên tắc lý luận dạy học Qua hoạt động thực tiễn tri thức, kỹ năng, kỹ xảo HS nắm hòa nhập vào hệ thống tri thức kỹ năng, kỹ xảo có trở thành phần hữu hệ thống Hệ thống phải củng cố thường xuyên chúng tồn cách vững Tác giả Phạm Viết Vượng “Giáo dục học” (2000) khâu để tiến hành trình dạy học (QTDH) học cụ thể: GV đề xuất nhiệm vụ học tập; tổ chức cho HS nhận thức tài liệu mới; hệ thống hóa tài liệu học; vận dụng kiến thức vào giải tập thực hành; kiểm tra lại kết học tập Các khâu xếp theo trình tự vận dụng cách linh hoạt Trong đó, khâu vận dụng kiến thức vào giải tập thực hành có mối quan hệ chặt chẽ với khâu khác, tạo nên QTDH thống [24, tr.68] Trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, giáo dục lịch sử nói riêng cải tiến PPDH nhân tố quan trọng Vấn đề đổi PPDH lấy HS làm trung tâm đề cập đến hầu hết sách, tài liệu giáo dục Nói đến việc phát huy tính tích cực HS học tập lịch sử, tác giả bàn đến công tác thực hành nhiều mức độ khác nhau, từ giải tập đến làm đồ dùng trực quan Trong “Rèn luyện kỹ nghiệp vụ sư phạm môn lịch sử” Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tháng 1/1995 tác giả Nguyễn Thị Côi, Trịnh Đình Tùng, Lại Đức Thụ, Trần Đức Minh sở nghiên cứu nghiêm túc với quan điểm nhận thức khoa học mới, đắn, kết hợp kinh nghiệm tích lũy lâu năm, tác giả nhận thức khẳng định rõ tầm quan trọng việc rèn luyện kỹ thực hành việc DHLS Nó thực có ý nghĩa mặt giáo dưỡng, giáo dục phát triển 11 - Văn kiện Đảng, Tồn tập, tập 7, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2000 - Máy tính, máy chiếu III TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC Kiểm tra cũ: Nêu hoàn cảnh lịch sử diễn biến khởi nghĩa phần từ tháng đến tháng 8-1945 Giới thiệu mới: Đầu năm 1945, trước diễn biến mau lẹ chiến tranh giới lần thứ hai tình hình nước, Đảng ta nhanh chóng phát động khởi nghĩa phần làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa diễn Tổ chức hoạt động dạy – học: Hoạt động GV HS * Hoạt động 1: Trình bày chuẩn bị cuối trƣớc ngày Tổng khởi nghĩa - HS: đọc SGK trình bày kiện chứng tỏ chuẩn bị cuối Đảng ta trước ngày Tổng khởi nghĩa Bắc thành lập, trở thành địa cách mạng nước => Toàn dân tộc sẵn sàng, đón chờ thời cơ, vùng dậy khởi nghĩa * Hoạt động 2: Tìm hiểu hồn cảnh, diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 - HS: liên hệ với phần Lịch sử giới đại nêu hoàn cảnh giới tác động đến Tổng khởi nghĩa Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 a Nhật đầu hàng Đồng minh, lệnh tổng khởi nghĩa ban bố * Hồn cảnh lịch sử Chủ nghĩa phát xít Nhật bị tiêu diệt Trả lời câu hỏi: Tại Đảng ta (8-1945) định giành quyền trước - Quân Nhật Đông Dương rệu quân Đồng minh vào? rã, phủ bù nhìn Trần Trọng Kim hoang mang dao động => Điều kiện khách quan cho tổng khởi nghĩa đến * Chủ trương Đảng - Ngày 13-8-1945 Thành lập Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc, Quân lệnh số phát lệnh Tổng khởi nghĩa toàn quốc - Từ 14 đến 17-8: Hội nghị toàn quốc Đảng họp Đại hội Quốc dân triệu tập + Quyết định sách đối nội đối ngoại sau giành quyền 107 + Thơng qua 10 sách Việt Minh b Diễn biến Tổng khởi nghĩa - GV: hướng dẫn HS quan sát tranh - Từ 14 – nhiều địa phương ảnh, lược đồ trình bày diễn biến dậy khởi nghĩa theo tinh Tổng khởi nghĩa thần thị “Nhật Pháp - HS (theo nhóm) : Hồn thành bảng bắn hành động niên biểu tổng kết kiện chúng ta” khởi nghĩa vũ trang giành - Ngày 16 – đơn vị Giải quyền phần đến Tổng khởi phóng quân tiến giải phóng nghĩa (Phiếu học tập) thị xã Thái Nguyên - Ngày 18 – giành quyền tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam - Ngày 19 – 8: khởi nghĩa giành quyền Hà Nội thắng lợi - Ngày 23 – 8: Huế giành quyền tay nhân dân - Ngày 25 – 8: Khởi nghĩa giành quyền Sài Gịn giành thắng lợi - Ngày 28 – 8: giành quyền nước * Hoạt động 3: Trình bày đời nhà nƣớc Việt Nam dân Ngày 30 – 8: Vua Bảo Đại thoái vị IV NƢỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÕA ĐƢỢC THÀNH LẬP (2-9-1945) THÀNH Hoàn cảnh lịch sử 108 chủ cộng hoà 2-9-1945 - Ngày 25-8-1945 lãnh tụ Hồ Chí - HS: đọc SGK, quan sát Hình 43 Minh, Trung ương Đảng trả lời câu hỏi: UBDTGP tới Hà Nội, Hồ Nước Việt Nam dân chủ cộng hồ Chí Minh soạn thảo Tuyên thành lập nào? ngôn độc lập - HS: đọc đoạn trích “Tuyên - Ngày 2-9-1945 chủ tịch Hồ Chí ngơn độc lập” trình bày nội dung Minh đọc Tun ngơn độc bản, nhận xét giá trị lịch sử lập khai sinh nước Việt Nam Tuyên ngôn: Dân chủ Cộng hồ “Một dân tộc gan góc chống ách nô lệ Pháp 80 năm nay, dân tộc gan góc đứng phe Đồng minh chống phát xít năm nay, dân tộc phải tự do? Dân tộc phải độc lập! Nội dung Tuyên ngôn độc lập - Khẳng định ngun lí quyền bình đẳng dân tôc giới Tố cáo tội ác thực dân, phát xít Nước Việt Nam có quyền hưởng tự (Pháp - Nhật) độc lập, thật thành - Tuyên bố độc lập nước nước tự do, độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam trước toàn thể quốc Việt Nam đem tất tinh thần dân giới Khẳng định lực lượng, tính mạng cải để tâm nhân dân Việt giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” Nam để giữ vững quyền tư (Trích Văn kiện Đảng, Tồn tập, tập độc lập 7, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2000, tr.436-437) 109 mạng tháng Tám thắng lợi có ý nghĩa lịch sử nước giới? Hoạt động 4: Nêu phân tích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm Cách mạng tháng Tám năm 1945 - HS: Lấy kiện LS chứng minh Đảng ta lãnh đạo nhân dân chớp thời Cách mạng tháng Tám Trong nguyên nhân thắng lợi trên, ngun nhân mang tính chất định? Vì sao? HS: đọc SGK, trả lời câu hỏi: Cách Dành cho HS khá, giỏi: Lấy ví dụ chứng minh ảnh hưởng thắng lợi Cách mạng tháng Tám phong trào đấu tranh nước Đông Nam Á - Quyết tâm giành lại độc lập dân V NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 Nguyên nhân thắng lợi a tộc toàn Đảng toàn dân ta Ý nghĩa lịch sử - Cách mạng tháng Tám thành công bước ngoặt lịch sử dân tộc + Chấm dứt ách áp thực Nguyên nhân khách quan dân, phong kiến, giành lại Chủ nghĩa phát xít bị quân đội Đồng minh độc lập dân tộc, lập nên tiêu diệt nước Việt Nam dân chủ cộng b Nguyên nhân chủ quan hoà - Truyền thống yêu nước nồng nàn + Mở kỉ nguyên nhân dân ta lịch sử dân tộc: kỉ nguyên - Sự lãnh đạo tài tình Đảng, mặt trận Việt Minh đứng đầu lãnh tụ Hồ Chí Minh độc lập, tự + Góp phần làm suy yếu chủ 110 - HS: đọc SGK, trả lời câu hỏi: Cách mạng tháng Tám thắng lợi để lại học kinh nghiệm nào? IV Sơ kết học: GV hướng dẫn HS thảo luận câu hỏi (dành cho HS khá, giỏi): Theo quan điểm phi vơ sản thắng lợi Cách mạng tháng Tám “ăn may” Em có đồng ý với quan điểm khơng? Giải thích rõ lí - Gợi ý : Sự biến đổi cục diện chiến tranh, tương quan lực lượng phe Đồng minh với phe phát xít; Chủ trương đường lối Đảng; tình cảnh nhân dân tinh thần đấu tranh tầng lớp xã hội hai tầng áp Nhật – Pháp + HS trình bày ý kiến, GV kết luận chung toàn bài: Chiến tranh giới thứ hai bùng nổ đưa tới chuyển biến quan trọng tình hình kinh tế, trị, xã hội nước ta Đưa nhân dân ta vào tình cảnh ngột ngạt trị, bần kinh tế Mâu thuẫn xã hội 111 găy gắt, đông đảo tầng lớp nhân dân sẵn sàng đứng lên đấu tranh lật đổ đô hộ đế quốc, phong kiến + Trước biến động tình hình giới nước, Đảng Cộng sản Đơng Dương kịp thời đề đường lối, chủ trương đắn phù hợp với thực tiễn đấu tranh Nâng cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chớp thời có phát động tổng khởi nghĩa giành quyền + Cách mạng tháng Tám thành cơng có ý nghĩa lịch sử to lớn, để lại nhiều học kinh nghiệm quý báu cho Đảng V Hƣớng dẫn tự học nhà GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm khởi nghĩa dành quyền tháng Tám năm 1945 địa phương (Sưu tầm tài liệu viết báo cáo ngắn trình bày trước lớp) PHIẾU HỌC TẬP Hồn thành bảng niên biểu khởi nghĩa vũ trang giành quyền phần đến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: Thời gian Đêm 9/3/1945 12/3/1945 15/5/1945 15/8/1945 Từ 14 đến 17/8/1945 16/8/1945 18/8/1945 19/8/1945 112 23/8/1945 25/8/1945 28/8/1945 2/9/1945 113 ĐỀ KIỂM TRA THỰC NGHIỆM KIỂM TRA 15 PHÖT Họ tên: Lớp: Câu 1: (4 điểm) Hãy viết tiếp vào trống để hồn thiện bảng thống kê diễn biến Tổng khởi nghĩa giành quyền tháng Tám năm 1945? 17/8/1945 ……………… 18/8/1945 ……………… 23/8/1945 ……………… 28/8/1945 ……………… Câu 2: (6 điểm) Trình bày ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Tám năm 1945? 114 HƢỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA 15 PHÖT Câu 1: (4 điểm) Hãy viết tiếp vào ô trống để hoàn thiện bảng thống kê diễn biến Tổng khởi nghĩa giành quyền tháng Tám năm 1945? Trình bày kiện 0,5 điểm Thời gian Từ 14 đến 17/8/1945 16/8/1945 18/8/1945 19/8/1945 23/8/1945 25/8/1945 28/8/1945 02/9/1945 Câu 2: (6 điểm) Trình bày ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Tám năm 1945? Trình bày ý 1,5 điểm Nội dung Cách mạng tháng Tám thành công bước ngoặt lịch sử dân tộc 115 Chấm dứt ách áp thực dân, phong kiến, giành lại độc lập dân tộc, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà Mở kỉ nguyên lịch sử dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự Góp phần làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc - thực dân, cổ vũ dân tộc thuộc địa đấu tranh 116 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM Loại nhóm Thực nghiệm Đối chứng 117 118 ... gồm chương: Chương 1: Rèn luyện kĩ thực hành cho học sinh dạy học lịch sử trường phổ thơng Lí luận thực tiễn Chương 2: Các biện pháp rèn luyện kĩ thực hành cho học sinh dạy học lịch sử Việt Nam. .. Nam giai đoạn 1919 – 1945, lớp 12 trung học phổ thông (Chương trình chuẩn) 17 CHƢƠNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƢỜNG PHỔ THƠNG LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1... Lịch sử Việt Nam từ 1919 - 1945 (lớp 12 - chƣơng trình chuẩn) 2.1.1 Vị trí Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1945 nội dung bao gồm chương: chương I chương II SGK lịch sử lớp 12 (Chương trình chuẩn) , gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh trong dạy học lịch sử việt nam từ 1919 1945, lớp 12 trung học phổ thông ( chương trình chuẩn ) ,

Từ khóa liên quan