0

Quản lý đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền trung

261 33 0
  • Quản lý đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền trung

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:11

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐÀO THỊ THANH THỦY QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC KỸ THUẬT ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Hà Nội – 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐÀO THỊ THANH THỦY QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC KỸ THUẬT ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 62 14 05 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Lộc PGS.TS Đặng Thành Hƣng Hà Nội – 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án “Quản lý đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập thân Các tài liệu, số liệu luận án trung thực kết nghiên cứu luận án chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu khác TÁC GIẢ LỜI CẢM ƠN Tơi xin tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến GS.TS NGUYỄN LỘC PGS.TS ĐẶNG THÀNH HƢNG tận tình hƣớng dẫn suốt trình viết Luận án Nghiên cứu sinh Xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô Trƣờng Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giúp đỡ thời gian Nghiên cứu sinh hoàn thành Luận án; đặc biệt GS.TS NGUYỄN THỊ MỸ LỘC ngƣời có nhiều động viên khuyến khích tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Ngồi ra, xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo UBND, Khu công nghiệp Khu kinh tế tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam thành phố Đà Nẵng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình khảo sát thực nghiệm Luận án Cuối cùng, xin cám ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ngƣời thân cổ vũ, động viên suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành Luận án./ TÁC GIẢ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ADB Ngân hàng phát triển châu Á ASEAN Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á CBVC Cán viên chức CĐN Cao đẳng Nghề CMKT Chuyên môn kỹ thuật CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNKT Công nhân kỹ thuật CNXH Chủ nghĩa xã hội CSDN Cơ sở dạy nghề CSĐT Cơ sở đào tạo DN Doanh nghiệp ĐH Đại học GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên HS/SV Học sinh/sinh viên HSPT Học sinh phổ thông KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất KHXH Khoa học xã hội KKT Khu kinh tế KTC Kỹ thuật cao KTTĐ Kinh tế trọng điểm KT-XH Kinh tế - Xã hội LĐTBXH Lao động thƣơng binh Xã hội NCS Nghiên cứu sinh NLKT Nhân lực kỹ thuật NLTH Năng lực thực NXB Nhà xuất PTCS Phổ thông sở PTNNL Phát triển nguồn nhân lực PTTH Phổ thông trung học QLHS Quản lý học sinh TCCN Trung cấp chuyên nghiệp TCN Trung cấp Nghề THCN Trung học chuyên nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTDN Trung tâm dạy nghề UBND Ủy ban nhân dân WB Ngân hàng giới XHCN Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cám ơn ii Danh mục ký hiệu chữ viết tắt iii Mục lục v Danh mục bảng ix Danh mục hình vẽ, đồ thị xii MỞ ĐẦU 1-8 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC KỸ THUẬT ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM …… 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu………………… …………… 1.2 Một số khái niệm………………………………… …………… 14 1.2.1 Nhân lực kỹ thuật …………………………………… …… 14 1.2.2 Khu công nghiệp, khu kinh tế 14 1.2.3 Vùng kinh tế trọng điểm 18 1.3 Nhu cầu nhân lực kỹ thuật KCN ………………… 19 1.4 Đào tạo NLKT đáp ứng nhu cầu phát triển KCN … 21 1.4.1 Mục tiêu, nội dung cấu trúc chƣơng trình đào tạo 21 1.4.2 Đội ngũ giáo viên ……………………… 26 1.4.3 Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học …………… 27 1.4.4 Tổ chức trình đào tạo…………………………… 27 1.4.5 Dạy học nghề theo lực thực hiện……………… 34 1.4.6 Chất lƣợng hiệu đào tạo chế thị trƣờng… 38 1.4.7 Tác động chế thị trƣờng đến đào tạo nhân lực 43 1.5 Quản lý đào tạo NLKT đáp ứng nhu cầu phát triển KCN … 45 1.5.1 Mơ hình đào tạo theo chu trình (Circular Training Model) 45 1.5.2 Quản lý đào tạo theo mơ hình chu trình nhằm đáp ứng nhu cầu NLKT cho KCN 55 1.5.3 Các nhân tố tác động đến quản lý đào tạo NLKT đáp ứng nhu cầu phát triển KCN 57 Kết luận chƣơng 1…………………………………………………… 63 Chƣơng THỰC TRẠNG VỀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC KỸ THUẬT ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN CÁC KCN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG ……………………………………………………… 65 2.1 Thực trạng NLKT KCN số tỉnh, thành phố vùng KTTĐ miền Trung ………………………… 65 2.1.1 Khái quát nhân lực kỹ thuật nƣớc……………… … 65 2.1.2 Thực trạng nhân lực kỹ thuật vùng KTTĐ miền Trung 66 2.1.3 Thực trạng NLKT KCN số tỉnh, thành phố vùng KTTĐ miền Trung 73 2.1.4 Một số nhận xét 89 2.2 Thực trạng đào tạo NLKT đáp ứng nhu cầu phát triển KCN số tỉnh, thành phố vùng KTTĐ miền Trung …………… 90 2.2.1 Thực trạng mạng lƣới dạy nghề tỉnh, thành phố vùng KTTĐ miền Trung ………………………… 90 2.2.2 Thực trạng cấu ngành nghề, quy mô trình độ đào tạo NLKT vùng KTTĐ miền Trung …………………… 94 2.2.3 Thực trạng chất lƣợng đào tạo NLKT ………………… 97 2.3 Thực trạng quản lý đào tạo NLKT đáp ứng nhu cầu phát triển KCN số tỉnh, thành phố vùng KTTĐ miền Trung … 2.3.1 Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo đáp ứng nhu cầu phát 100 triển KCN vùng KTTĐ miền Trung … 2.3.2 Thực trạng lập kế hoạch thiết kế đào tạo đáp ứng nhu 101 cầu phát triển KCN vùng KTTĐ miền Trung ……… 106 2.3.3 Thực trạng triển khai đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển KCN vùng KTTĐ miền Trung 117 2.3.4 Thực trạng đánh giá kết đào tạo giải việc làm cho HS/SV tốt nghiệp CSDN vùng KTTĐ miền Trung 125 2.4 Đánh giá chung………………………………………………… 132 2.4.1 Điểm mạnh……………………………………………… 133 2.4.2 Điểm yếu……………………………………… ………… 133 Kết luận chƣơng 2…………………………………………………… 135 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC KỸ THUẬT ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG 138 3.1 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội dự báo nhu cầu nhân lực kỹ thuật vùng KTTĐ miền Trung đến năm 2020 138 3.1.1 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội vùng KTTĐ miền Trung đến năm 2020………………………………… 3.1.2 Dự báo nhu cầu nhân lực kỹ thuật vùng KTTĐ miền Trung ………………………………………………… 138 144 3.2 Các giải pháp quản lý đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển KCN vùng KTTĐ miền Trung …………………… 147 3.2.1 Giải pháp 1: Xác định nhu cầu đào tạo NLKT KCN… 147 3.2.2 Giải pháp 2: Lập kế hoạch thiết kế đào tạo ………… 148 3.2.3 Giải pháp 3: Tổ chức liên kết đào tạo Nhà trƣờng Doanh nghiệp KCN…………… 151 3.2.4 Giải pháp 4: Đánh giá kết đào tạo giới thiệu việc làm cho HS/SV tốt nghiệp ……………………… 154 3.2.5 Giải pháp 5: Thiết lập mối liên kết CSDN địa bàn, địa phƣơng 156 3.2.6 Giải pháp 6: Thành lập Hội đồng điều phối đào tạo NLKT cấp vùng 160 3.3 Mối liên quan giải pháp……………………………… 163 3.4 Khảo sát lấy ý kiến chuyên gia thử nghiệm số giải pháp quản lý đào tạo NLKT đáp ứng nhu cầu phát triển KCN vùng KTTĐ miền Trung ……………………………………… 166 3.4.1 Khảo sát lấy ý kiến chuyên gia…………… ……………… 166 3.4.2 Thử nghiệm………………………………… …………… 170 Kết luận chƣơng 3…………………………………………………… 185 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ…………… ……… 186 Kết luận…………………………………………………………… 186 Khuyến nghị………………………… ……………………… 187 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN PHỤ LỤC Câu Ý kiến đánh giá Doanh nghiệp (DN) chất lƣợng đào tạo lao động kỹ thuật mà CSDN Quý Thầy/ Cô cung ứng năm qua nhƣ nào? Những mặt đánh giá C2.1 Kiến thức chuyên môn đƣợc đào tạo C2.2 Kỹ tay nghề C2.3 Tác phong công nghiệp C2.4 Khả thích nghi với mơi trƣờng làm việc C2.5 Ý thức trách nhiệm với công việc C3 Theo Thầy/ Cô, mục tiêu nội dung chƣơng trình đào tạo nghề dài hạn đƣợc sử dụng CSDN đáp ứng đƣợc nhu cầu DN chƣa? a Đáp ứng tốt b Đáp ứng tốt c Đáp ứng đƣợc d Đáp ứng tạm đƣợc e Chƣa đáp ứng đƣợc C4 CSDN Q Thầy/ Cơ có ký Hợp đồng đào tạo cung ứng lao động với DN trƣớc tuyển sinh, tổ chức đào tạo (Đào tạo theo địa sử dụng)? a Thƣờng xuyên c It C5 Các CSDN có cần thiết biết trƣớc nhu cầu đội ngũ nhân lực kỹ thuật nhà máy, xí nghiệp khu cơng nghiệp địa phƣơng trƣớc tuyển sinh, tổ chức đào tạo? a Rất cần thiết c Không cần thiết C6 Hằng năm, CSDN mà Quý Thầy/ Cô phụ trách có biết đƣợc nhu cầu tuyển dụng nhân lực kỹ thuật DN địa bàn địa phƣơng không? a Thƣờng xuyên c Không C7 Hiện tại, DN khu công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung mong muốn tuyển dụng lao động kỹ thuật có tay nghề trình độ nhiều nhất? Lý sao? b Trung cấp nghề a Sơ cấp nghề c Cao đẳng nghề d Khác Lý do: C8 Theo Quý Thầy/ Cô, để đào tạo CNKT trình độ Trung cấp nghề cho DN, học sinh có trình độ học vấn nhƣ phù hợp hợp lý địa phƣơng? a Tốt nghiệp THCS c Tốt nghiệp THPT C9 Hằng năm, CSDN Quý Thầy/ Cơ có tổ chức hƣớng nghiệp cho học sinh phổ thông vào học trƣờng giải việc làm cho học sinh – sinh viên sau tốt nghiệp? a Có Nếu có mức độ nào? Xin đánh dấu X vào ô phù hợp bảng dƣới Mức độ thực Hoạt động C9.1 Tƣ vấn, hƣớng nghiệp cho HSPT C9.2 Giải việc làm cho HS/SV tốt nghiệp Trong thời gian qua CSDN Ông/Bà phụ trách phối hợp với DN nhƣ công tác đào tạo lao động kỹ thuật cho DN? Xin đánh dấu X vào ô phù hợp bảng dƣới 10 Mức độ thực TT Hoạt động phối hợp Công tác tuyển sinh Tổ chức cho học sinh-sinh viên thực hành, thực tập DN Sử dụng sở vật chất, máy móc trang thiết bị hai bên Xây dựng mục tiêu, chƣơng trình khóa đào tạo cho DN Cử cán có nhiều năm kinh nghiệm DN tham gia giảng dạy Đánh giá kết đào tạo ngành nghề mà DN đặt hàng Những vấn đề khác 11 Nếu có theo chế nào? Trƣờng chủ động yêu cầu DN có nhu cầu Doanh nghiệp yêu cầu phối hợp Trao đổi thỏa thuận đơi bên có nhu cầu Hợp đồng hàng năm Hợp đồng dài hạn Theo chủ trƣơng địa phƣơng (bằng văn bản) Theo chủ trƣơng Tập đồn, Tổng cơng ty (bằng văn bản) Khác: Thƣờng xuyên C12 Các CSDN địa bàn có phối hợp công tác xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đào tạo hỗ trợ (chia xẻ) cung ứng lao động kỹ thuật cho DN không? a Thƣờng xuyên c Không Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý Thầy/ Cô! Phụ lục ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN (Dành cho Cán quản lý Doanh nghiệp) Chúng nghiên cứu đề tài “Quản lý đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” nên mong muốn đƣợc tham khảo ý kiến Ơng/ Bà Xin Ơng/ Bà vui lịng cho biết ý kiến vấn đề sau: A THÔNG TIN CHUNG Tên Doanh nghiệp: Loại hình Doanh nghiệp (Cơng ty 100% vốn nƣớc ngồi; Cơng ty cổ phần; Doanh nghiệp Nhà nƣớc; ): Năm bắt đầu hoạt động: Ngành nghề sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp (DN): Địa chỉ: B THÔNG TIN THAM KHẢO Câu Xin Ông/ Bà cho biết số lƣợng lao động làm việc DN (2010), kế hoạch tuyển dụng lao động năm giai đoạn từ năm 2015 đến 2020 ? TT Lao động phổ thơng (khơng có tay nghề) Sơ cấp nghề Trung cấp nghề tƣơng đƣơng Cao đẳng nghề tƣơng đƣơng Đại học Sau Đại học Tổng số C âu Yếu tố có tác dụng thúc đẩy DN Ông/ Bà đầu tƣ vào khu kinh tế/ khu công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (có thể chọn nhiều câu trả lời)? a Vị trí địa lý thuận lợi c Lao động rẻ dồi e Cơ sở hạ tầng tốt Các yếu tố khác: Ông/ Bà đánh giá nhƣ chất lƣợng lao động kỹ thuật Cơ sở dạy nghề (CSDN) địa phƣơng cung ứng cho DN năm qua? Mức độ Những mặt đánh giá C3.1 Kiến thức chuyên môn đƣợc đào tạo C3.2 Kỹ tay nghề C3.3 Tác phong cơng nghiệp C3.4 Khả thích nghi với mơi trƣờng làm việc C3.5 Ý thức trách nhiệm với công việc Câu Theo Ông/Bà, mục tiêu nội dung chƣơng trình đào tạo nghề dài hạn đƣợc sử dụng CSDN đáp ứng đƣợc nhu cầu DN chƣa? a Đáp ứng tốt c Đáp ứng đƣợc e Chƣa đáp ứng đƣợc Câu DN Ơng/ Bà có phải đào tạo tiếp/bổ sung lao động kỹ thuật tuyển vào từ CSDN khơng? a Có b Khơng Câu 5.1 Nếu có thƣờng phải đào tạo tiếp/bổ sung bao lâu? a Dƣới tuần c - tuần Câu DN quan tâm vấn đề tuyển dụng lao động vào làm việc (xin ghi thứ tự 1, 2, theo mức độ quan tâm)? a Kiến thức chuyên môn đƣợc đào tạo b Kỹ tay nghề c Tác phong cơng nghiệp d Khả thích nghi với môi trƣờng làm việc e Ý thức trách nhiệm với công việc Câu 6.1 Những vấn đề khác: Câu Trong năm tới, DN Ơng/Bà tuyển dụng lao động kỹ thuật có trình độ tay nghề nhiều nhất? Câu 7.Lý do: Câu Hiện nay, CSDN địa phƣơng đáp ứng yêu cầu DN số lƣợng lao động kỹ thuật chƣa? a Đáp ứng tốt b Đáp ứng tốt c Đáp ứng đƣợc d Đáp ứng tạm đƣợc e Chƣa đáp ứng đƣợc Câu Lý mà DN ƣu tiên tuyển dụng lao động địa phƣơng (Có thể chọn nhiều câu trả lời)? a Dễ hội nhập vào môi trƣờng làm việc b An tâm làm việc nơi ổn định c Có trách nhiệm với cơng việc d Chăm Những lý khác: Câu 10 Những thuận lợi khó khăn DN tuyển dụng sử dụng lao động địa phƣơng? Thuận lợi: Khó khăn: Câu 11 Hằng năm, DN Ơng/ Bà có thƣờng cung cấp thông tin nhu cầu lao động kỹ thuật cho CSDN khơng? a Thƣờng xun b Ít 12 Trong thời gian qua DN Ông/Bà phụ trách phối hợp với CSDN nhƣ công tác đào tạo lao động kỹ thuật cho DN? Xin đánh dấu X vào ô phù hợp bảng dƣới Mức độ TT Hoạt động phối hợp Công tác tuyển sinh Tổ chức cho học sinh - sinh viên thực hành, thực tập DN Sử dụng sở vật chất, máy móc trang thiết bị hai bên Xây dựng mục tiêu, chƣơng trình khóa đào tạo cho doanh nghiệp Cử cán có nhiều năm kinh nghiệm DN tham gia giảng dạy Đánh giá kết đào tạo ngành nghề mà DN đặt hàng Những vấn đề khác Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông/Bà! Phụ lục ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN ( Dành cho L nh đạo Cán quản lý địa phương có khu cơng nghiệp) Chúng nghiên cứu đề tài “Quản lý đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” nên mong muốn đƣợc tham khảo ý kiến Ơng/ Bà Xin Ơng/ Bà vui lịng cho biết ý kiến vấn đề sau: A THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: Chức danh: Đơn vị công tác: Địa chỉ: Điện thoại : Email: B THÔNG TIN THAM KHẢO Câu Doanh nghiệp (DN) khu kinh tế/ khu công nghiệp (sau gọi chung KCN) địa phƣơng Ông/Bà hoạt động sản xuất chủ yếu lĩnh vực dƣới (có thể chọn nhiều câu trả lời)? a Cơng nghiệp nặng (dầu khí, điện, xây dựng, đóng tàu ) b Công nghiệp nhẹ (may mặc, giày da, chế biến thực phẩm ) c Thƣơng mại, dịch vụ d Vận tải e Khác Câu Yếu tố có tác dụng thúc đẩy DN đầu tƣ vào KCN Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (VKTTĐMT)? a Vị trí địa lý thuận lợi c Lao động rẻ dồi Các yếu tố khác: Câu Ông/Bà đánh giá nhƣ chất lƣợng lao động kỹ thuật mà Cơ sở dạy nghề (CSDN) địa phƣơng cung ứng cho DN? Mức độ đánh giá Những mặt đánh giá Kiến thức chuyên môn đƣợc đào tạo Kỹ tay nghề Tác phong công nghiệp Khả thích nghi với mơi trƣờng làm việc Ý thức trách nhiệm với cơng việc Câu Theo Ơng/Bà mục tiêu nội dung chƣơng trình đào tạo nghề dài hạn theo niên chế đƣợc sử dụng CSDN đáp ứng đƣợc nhu cầu xã hội (doanh nghiệp ngƣời học) chƣa? b Đáp ứng tốt a Đáp ứng tốt c Đáp ứng đƣợc d Đáp ứng tạm đƣợc e Chƣa đáp ứng đƣợc Câu DN KCN địa phƣơng Ông/Bà tuyển dụng lao động kỹ thuật có trình độ tay nghề nhiều nhất? a Sơ cấp nghề c Cao đẳng nghề Câu Hiện nay, CSDN địa phƣơng Ông/ Bà đáp ứng đƣợc yêu cầu số lƣợng đào tạo lao động kỹ thuật cho DN chƣa? a Đáp ứng tốt b Đáp ứng tốt c Đáp ứng đƣợc d Đáp ứng tạm đƣợc e Chƣa đáp ứng đƣợc Câu Theo Ông/Bà, DN mong muốn tuyển dụng lao động kỹ thuật có trình độ học vấn phổ thơng nhƣ nào? a Tốt nghiệp THCS c Tốt nghiệp THPT Lý do: Câu DN KCN Tỉnh Ơng/Bà có muốn tuyển dụng lao động kỹ thuật ngƣời địa phƣơng khơng? a Có Lý do: Câu Theo Ơng/Bà, địa phƣơng có cần thiết xây dựng dự báo nhu cầu đội ngũ nhân lực kỹ thuật cho KCN không? a Rất cần thiết c Không cần thiết Câu 9.1 Nếu cần địa phƣơng xây dựng đƣợc dự báo lao động kỹ thuật đến năm 2020 chƣa? a Đã có b Chƣa Câu 10 Theo Ơng/Bà, nhân lực kỹ thuật có ý nghĩa nhƣ phát triển KCN chế thị trƣờng cạnh tranh hội nhập quốc tế? a Yếu tố định c Yếu tố quan trọng Câu 11 Theo Ơng/Bà, CSDN địa bàn có cần thiết phải phối hợp, hỗ trợ (chia xẻ) công tác đào tạo cung ứng lao động kỹ thuật cho DN? a Rất cần thiết b Cần thiết c Không cần thiết Câu 11.1 Nếu cần thiết nên phối hợp lĩnh vực dƣới đây? a Phối hợp cung ứng lao động b Nên phối hợp công tác đào tạo c Nên phối hợp hai công việc Câu 12 Các CSDN địa bàn VKTTĐMT phối hợp công tác xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đào tạo hỗ trợ (chia xẻ) cung ứng lao động kỹ thuật cho DN chƣa? a Thƣờng xuyên Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông/Bà! Phụ Lục ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA Chúng nghiên cứu đề tài “Quản lý đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” Thông qua thực trạng nhƣợc điểm đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện thực trạng Vì vậy, chúng tơi mong muốn đƣợc tham khảo ý kiến Ông/ Bà mức độ cần thiết mức độ khả thi cuả giải pháp đề xuất Các mức độ đánh giá nhƣ sau: - Mức độ cần thiết mức độ khả thi đƣợc chia làm mức với mức độ đánh giá tăng dần nhƣ sau: o Mức 1: Không cần thiết khơng khả thi o Mức 2: Ít cần thiết Ít khả thi Mức 3: Khá cần thiết Khá khả thi o Mức 4: Cần thiết Khả thi o o Mức 5: Rất cần thiết Rất khả thi Xin Ơng/ Bà vui lịng khoanh trịn vào mức độ mà ơng bà cho phù hợp với ý kiến vấn đề sau: TT Nội dung khảo nghiệm Thành lập "Hội đồng điều phối đào tạo NLKT vùng KTTĐ miền Trung” Thiết lập mối quan hệ, hợp tác sở dạy nghề địa phƣơng vùng KTTĐ miền Trung Xây dựng kế hoạch dài hạn (10 năm), trung hạn (05 năm ngắn hạn (01 năm) đào tạo đội ngũ nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển KCN vùng KTTĐ miền Trung Hƣớng nghiệp tƣ vấn chọn nghề cho học sinh phổ thông Liên kết đào tạo Nhà trƣờng Doanh nghiệp khu công nghiệp Tƣ vấn giới thiệu việc làm cho học sinh/sinh viên tốt nghiệp trƣờng Ý kiến khác (xin vui lòng ghi rõ): …………………………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn hợp tác Ông/bà ... QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC KỸ THUẬT ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG 138 3.1 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội dự báo nhu cầu nhân lực kỹ thuật. .. pháp quản lý đào tạo NLKT cần thiết có tính khả thi đáp ứng nhu cầu phát triển KCN vùng KTTĐ miền Trung Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC KỸ THUẬT ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN CÁC KHU. .. TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐÀO THỊ THANH THỦY QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC KỸ THUẬT ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số:
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đào tạo nhân lực kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền trung ,

Từ khóa liên quan