0

TUẦN 0 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a)

17 246 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:39

Lớp 5A - Tuần Năm học 2018 - 2019 Tuần Thứ hai ngày 20 tháng năm 2018 ÔN LUYỆN TOÁN: ÔN TẬP VỀ ĐỌC, VIẾT, QUY ĐỒNG, RÚT GỌN VỀ PHÂN SỐ (2 tiết) I MỤC TIÊU: - Học sinh nắm cách đọc, viết, quy đồng, rút gọn phân số - Hoàn thành tập lớp - u thích mơn học, hứng thú tích cực làm tập - Rèn luyện kĩ giao tiếp, hợp tác, tự giải vấn đề học tập tiết học II ĐỒ DÙNG: Nội dung ôn tập, đồ dùng học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TIẾT A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động: Trò chơi “ Ai nhanh, đúng” - Việc 1: Học sinh viết nhanh phân số - Việc 2: Lớp nhận xét bình chọn nhanh - Việc 3: Giáo viên học chia sẻ kết trò chơi Ơn tập cách đọc viết phân số: - Việc 1: Học sinh ghi nhanh vào giấy nháp cách đọc, viết phân số - Việc 2: Cá nhân chia sẻ kết nhóm - Việc 3: Chia sẻ trước lớp * GV học sinh tương tác Ôn tập quy đồng rút gọn phân số: - Việc 1: Học sinh ghi nhanh vào giấy nháp cách quy đồng, rút gọn phân số - Việc 2: Cá nhân chia sẻ kết nhóm - Việc 3: Chia sẻ trước lớp * GV v hc sinh tng tỏc: Giáo viên: Thị Trêng TiĨu häc Phó Thủ Líp 5A - Tuần Năm học 2018 - 2019 TIT B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: - Việc 1: Cá nhân hoàn thành tập sau: Bài 1: Đọc viết phân số sau: 75 a Đọc : , 8, 100 11 b Viết: - Hai mươi bảy phần trăm - Ba phần mười lăm - Chín phần mười ba Bài 2: Rút gọn phân số sau: 18 64 36 45 ; ; ; 30 80 27 35 Bài 3: Quy đồng mẫu số hai phân số: a b c 17 18 12 - Việc 2: Cá nhân chia sẻ kết nhóm - Việc 3: Chia sẻ trước lớp * GV học sinh tương tác C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG * Chia sẻ với người thân cách đọc, viết, quy ng, rỳt gn cỏc phõn s Giáo viên: ThÞ MÜ LƯ Trêng TiĨu häc Phó Thủ Líp 5A - Tuần Năm học 2018 - 2019 ễN LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN VIẾT (2 tiết) I MỤC TIÊU: - Học sinh nắm cách viết cách viết thường viết hoa chữ bảng chữ - Viết nhanh, kĩ thuật chữ chữ viết hoa viết thường - u thích mơn học, cẩn thận - Giúp học sinh trau dồi ngôn ngữ, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG: Nội dung ơn tập, đồ dùng học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TIẾT A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động: Trò chơi “ Ai nhanh, đúng” - Việc 1: Học sinh viết nhanh tư ngồi viết - Việc 2: Lớp nhận xét bình chọn nhanh - Việc 3: Giáo viên học chia sẻ kết trò chơi Ơn tập cách độ cao khung chữ chữ viết thường: - Việc 1: Học sinh thảo luận nhanh cách viết chữ bảng chữ viết thường theo nhóm chữ + Nhóm 1: có nét khuyết + Nhóm 2: chữ có dấu mũ + Nhóm 3: chữ khơng có dấu mũ - Việc 2: chia sẻ kết nhóm trước lớp - Việc 3: GV học sinh tương tác để chốt cách viết Ôn tập cách viết hoa: - Việc 1: Học sinh thảo luận nhanh cách viết chữ bảng chữ viết hoa theo nhóm chữ + Nhóm 1: u,ơ,v,x + Nhóm 2: a,ă, â, m, n + Nhóm 3: c, g, e, ê, t + Nhóm 4: p, r, b, d, đ, l, k, h, s, l, v + Nhóm 5: o, ơ, ơ, q - Việc 2: chia sẻ kết nhóm trước lớp - Việc 3: GV học sinh tương tác để chốt cách viết Giáo viên: Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Lớp 5A - Tuần Năm học 2018 - 2019 TIẾT B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Hoạt động 1: Luyện viết chữ viết thường - Việc 1: Học sinh viết vào chữ viết thường theo nhóm chữ - Việc 2: Trong nhóm nhận xét - Việc 3: Chia sẻ trước lớp Hoạt động 2: Luyện viết chữ viết hoa - Việc 1: Học sinh viết vào chữ viết hoa theo nhóm chữ ( Nhóm 1,2) - Việc 2: Trong nhóm nhận xét - Việc 3: Chia sẻ trước lớp Hoạt động 3: Luyện viết thơ “ Việt Nam thân yêu” ( 10 dòng đầu) - Việc 1: Học sinh viết vào thơ “ Việt Nam than yêu” ( 10 dòng đầu) - Việc 2: Trong nhóm nhận xét - Việc 3: Chia sẻ trước lớp C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG * Viết dòng thơ lại “ Việt Nam thân yêu” vào v Thứ ba ngày 21 tháng năm 2018 ễN TẬP VỀ SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (2 tiết) ÔN LUYỆN TOÁN: I MỤC TIÊU: - Học sinh nắm cách so sánh hai phân số - Hoàn thành tập lớp - u thích mơn học, hứng thú tích cực làm tập - Rèn luyện kĩ giao tiếp, hợp tác, tự giải vấn đề học tập tiết học II ĐỒ DÙNG: Nội dung ôn tập, đồ dùng học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TIẾT A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động: Trò chơi “ Ai nhanh, đúng” - Việc 1: Học sinh viết nhanh 3phân số - Việc 2: Lớp nhận xét bình chọn nhanh - Việc 3: Giáo viên học chia sẻ kết trò chơi Ôn tập cách so sánh hai phân số Giáo viên: Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Lớp 5A - Tuần Năm học 2018 - 2019 - Việc 1: Học sinh ghi nhanh vào giấy nháp cách so sánh hai phân số - Việc 2: Cá nhân chia sẻ kết nhóm - Việc 3: Chia sẻ trước lớp * GV học sinh tương tác Ôn tập cách so sánh phân số với 1: - Việc 1: Học sinh ghi nhanh vào giấy nháp quy tắc so sánh phân số với - Việc 2: Cá nhân chia sẻ kết nhóm - Việc 3: Chia sẻ trước lớp * GV học sinh tương tác: ******************** TIẾT B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: - Việc 1: Cá nhân hoàn thành tập sau: Bài 1: So sánh phân số sau: ; 17 ; 18 12 Bài 2: So sánh phân sô sau với 1: 18 64 36 45 ; ; ; 30 80 27 45 Bài 3: Sắp xếp phân số theo thứ tự từ lớn đến bé: 17 a, ; 15 ; ; ; 15 15 15 b, ; ; ; - Việc 2: Cá nhân chia sẻ kết nhóm - Việc 3: Chia sẻ trước lớp * GV học sinh tương tác C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG * Chia sẻ với người thân cách so sỏnh hai phõn s Giáo viên: Thị Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thủ Líp 5A - Tn Năm học 2018 - 2019 ễN LUYN TING VIT: LUYỆN ĐỌC (2 tiết) I MỤC TIÊU: - Học sinh biết đọc văn nắm nội dung đọc - Đọc đúng, to, rõ ràng, tốc độ, ngắt nghỉ diễn cảm tốt - Yêu thích môn học, cẩn thận - Giúp học sinh trau dồi ngơn ngữ, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG: Nội dung ôn tập, đồ dùng học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TIẾT A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động: Trò chơi “ Ai nhanh, đúng” - Việc 1: Học sinh nêu tên tập đọc học lớp (1A) - Việc 2: Lớp nhận xét bình chọn nhanh - Việc 3: Giáo viên học chia sẻ kết trò chơi Luyện đọc: - Việc 1: Học sinh bắt thăm đọc theo chương trình sách hướng dẫn lớp (1A) - Việc 2: Đọc trả lời câu hỏi theo phiếu thăm - Việc 3: GV học sinh nhận xét bạn đọc TIẾT A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Khởi động: Trò chơi “ Ai nhanh, đúng” - Việc 1: Học sinh nêu tên tập đọc học lớp (1B) - Việc 2: Lớp nhận xét bình chọn nhanh - Việc 3: Giáo viên học chia sẻ kết trò chơi Luyện đọc: - Việc 1: Học sinh bắt thăm đọc theo chương trình sách hướng dẫn lớp (1B) - Việc 2: Đọc trả lời câu hỏi theo phiếu thăm - Việc 3: GV học sinh nhận xét bạn đọc C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG * Chọn mà thích đọc lại cho ngi thõn nghe Giáo viên: Thị Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thủ Líp 5A - Tn Năm học 2018 - 2019 Thứ t ngày 22 tháng năm 2018 ễN LUYN TON: ễN TP V CÁC PHÉP CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA HAI PHÂN SỐ (2 tiết) I MỤC TIÊU: - Học sinh nắm lại phép cộng, trừ, nhân, chia hai phân số - Kĩ tính tốn phân số - u thích mơn học, hứng thú tích cực làm tập - Rèn luyện kĩ tư toán học II ĐỒ DÙNG: Nội dung ôn tập, đồ dùng học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TIẾT A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động: Trò chơi “ Truyền điện” - Việc 1: Học sinh nối tiếp tìm phân số đảo ngược phân số cho - Việc 2: Lớp nhận xét bình chọn bạn thắng - Việc 3: Giáo viên học chia sẻ kết trò chơi Ơn tập cách thực phép tính với phân số - Việc 1: Học sinh ghi vào giấy nháp cách so sánh hai phân số - Việc 2: Cá nhân chia sẻ kết nhóm - Việc 3: Chia sẻ trước lớp * GV học sinh tương tác Ơn tập cách tính phép tính phân số với số tự nhiên: - Việc 1: Học sinh ghi nhanh vào giấy cách tính phân số với số tự nhiên - Việc 2: Cá nhân chia sẻ kết nhóm - Việc 3: Chia sẻ trước lớp * GV học sinh tương tác: ******************** Giáo viên: Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Lớp 5A - Tuần Năm học 2018 - 2019 TIẾT B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: - Việc 1: Cá nhân hoàn thành tập sau: Bài 1: Tính: + ; 9 + 17 ; 18 + 8; 12 - ; 12 12 - ; 18 Bài 2: Tính: x ; 9 x ; : 10 ; ; : Bài 3: Tính: a, + 3; 15 b, x6 5+ ; ; 10 x ; 8- ; 12 : ; 17 - 2; 2 : - Việc 2: Cá nhân chia sẻ kết nhóm - Việc 3: Chia sẻ trước lớp * GV học sinh tương tác C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG * Chia sẻ với người thân cách cộng, trừ, nhân, chia hai phân số ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN VIẾT (2 tiết) I MỤC TIÊU: - Học sinh biết viết văn tả, kĩ thuật, - Rèn kĩ viết đoạn văn - u thích mơn học, cẩn thận - Giúp học sinh trau dồi ngơn ngữ, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG: Nội dung ôn tập, đồ dùng học Giáo viên: Thị Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thủ Líp 5A - Tn III HOẠT NG DY V HC Năm học 2018 - 2019 TIT A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động: Trò chơi “ Ai nhanh hơn” - Việc 1: Hai đội chơi đứng thành hai hàng, viết lại cho tả chữ cho - Việc 2: Nhận xét trò chơi - Việc 3: GV tương tác Ơn lại quy tắc tả thường gặp: - Việc 1: Học sinh viết lại quy tắc sử dụng âm g/gh; ng/ngh; c/k; quy tắc viết tên riêng - Việc 2: Chia sẻ với bạn bên cạnh - Việc 3: Chia sẻ trước lớp Nghe viết tiếng thường dễ sai lỗi tả: - Việc 1: Học sinh nghe- viết lại tiếng: Giày da/ Gia đình; nghỉ ngơi/ suy nghĩ; ong/ ông nội; - Việc 2: Chia sẻ cách viết - Việc 3: Tìm thêm số từ tương tự TIẾT A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Khởi động: vận động khớp tay, khuỷu tay, cổ tay - Việc 1: Học sinh lớp đứng dậy - Việc 2: Cùng khởi động theo hướng dẫn GV - Việc 3: Thả lỏng tay để chuẩn bị viết Luyện viết: - Việc 1: Học sinh nghe- viết bài: Cậu bé Niu - tơn - Việc 2: Đổi chéo dò - Việc 3: GV nhận xét viết C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG * Viết lại Cậu bé Niu- tơn vào Giáo viên: Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Lớp 5A - Tuần Năm học 2018 - 2019 Thứ nm ngày 23 tháng năm 2018 ƠN LUYỆN TỐN: ƠN TẬP VỀ TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA PHÉP TÍNH (2 tiết) I MỤC TIÊU: - Học sinh nắm lại cách tìm thành phần chưa biết phép tính - Kĩ tìm thành phần chưa biết - u thích mơn học, hứng thú tích cực làm tập - Rèn luyện kĩ tư tốn học II ĐỒ DÙNG: Nội dung ơn tập, đồ dùng học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TIẾT A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động: Trò chơi “ Truyền điện” - Việc 1: Học sinh nối tiếp nêu tên thành phần phép tính - Việc 2: Lớp nhận xét bình chọn bạn thắng - Việc 3: Giáo viên học chia sẻ kết trò chơi Ôn tập cách tìm số hạng thừa số - Việc 1: Học sinh ghi vào giấy nháp cách tìm số hạng thừa số - Việc 2: Cá nhân chia sẻ kết nhóm - Việc 3: Chia sẻ trước lớp * GV học sinh tương tác Ơn tập cách tìm số bị trừ, số trừ; số bị chia, số chia: - Việc 1: Học sinh ghi nhanh vào giấy cách tìm số bị trừ, số trừ; số bị chia, số chia - Việc 2: Cá nhân chia sẻ kết nhóm - Việc 3: Chia sẻ trước lớp * GV v hc sinh tng tỏc: ******************** Giáo viên: Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Lớp 5A - Tuần Năm học 2018 - 2019 TIẾT B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: - Việc 1: Cá nhân hoàn thành tập sau: Bài 1: Tìm y: y x + y = 27; = 6; × y= ; y+ = 12 Bài 2: Tìm x : X : = 120 x = 20 : y= ; 7 y- = 10 Bài 3: Tìm x: X: 21 = + 7 2 + X = : 18 9 - Việc 2: Cá nhân chia sẻ kết nhóm - Việc 3: Chia sẻ trước lớp * GV học sinh tương tác C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG * Chia sẻ với người thân cách tìm thành phần chưa biết ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN ĐỌC (2 tiết) I MỤC TIÊU: - Học sinh biết đọc văn nắm nội dung đọc - Đọc đúng, to, rõ ràng, tốc độ, ngắt nghỉ diễn cảm tốt - u thích mơn học, cẩn thận - Giúp học sinh trau dồi ngôn ngữ, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG: Nội dung ơn tập, đồ dùng học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY V HC Giáo viên: Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Lớp 5A - Tuần Năm häc 2018 - 2019 TIẾT A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động: Trò chơi “ Ai nhanh, đúng” - Việc 1: Học sinh nêu tên tập đọc học lớp (2A) - Việc 2: Lớp nhận xét bình chọn nhanh - Việc 3: Giáo viên học chia sẻ kết trò chơi Luyện đọc: - Việc 1: Học sinh bắt thăm đọc theo chương trình sách hướng dẫn lớp (2A) - Việc 2: Đọc trả lời câu hỏi theo phiếu thăm - Việc 3: GV học sinh nhận xét bạn đọc TIẾT A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Khởi động: Trò chơi “ Ai nhanh, đúng” - Việc 1: Học sinh nêu tên tập đọc học lớp (2B) - Việc 2: Lớp nhận xét bình chọn nhanh - Việc 3: Giáo viên học chia sẻ kết trò chơi Luyện đọc: - Việc 1: Học sinh bắt thăm đọc theo chương trình sách hướng dẫn lớp (2B) - Việc 2: Đọc trả lời câu hỏi theo phiếu thăm - Việc 3: GV học sinh nhận xét bạn đọc C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG * Chọn mà thích đọc lại cho ngi thõn nghe Giáo viên: Thị Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thủ Líp 5A - Tn Năm học 2018 - 2019 Thứ sỏu ngày 24 tháng năm 2018 ễN LUYN TON: ễN TP V CC DẠNG TỐN TÍNH THUẬN TIỆN (2 tiết) I MỤC TIÊU: - Học sinh nắm lại tính chất phép cộng, trừ, nhân - Kĩ cộng, trừ, nhân, chia - u thích mơn học, hứng thú tích cực làm tập - Rèn luyện kĩ tư tốn học II ĐỒ DÙNG: Nội dung ơn tập, đồ dùng học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TIẾT A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động: hát tập thể HS nêu lại tính chất phép cộng phép nhân: - Việc 1: Học sinh viết vào tính chất phép cộng phép nhân - Việc 2: Cá nhân chia sẻ kết nhóm - Việc 3: Chia sẻ trước lớp * GV học sinh tương tác HS nêu lại tính chất phép trừ phép chia: - Việc 1: Học sinh viết vào tính chất phép cộng phép nhân - Việc 2: Cá nhân chia sẻ kết nhóm - Việc 3: Chia sẻ trước lớp * GV học sinh tương tác ******************** Gi¸o viên: Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Lớp 5A - Tuần Năm học 2018 - 2019 TIẾT B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: - Việc 1: Cá nhân hoàn thành tập sau: Bài 1: Tính cách thuận tiện: + + + 7 12 12 + + + 24 24 ; Bài 2: Tính cách thuận tiện: 12 12 x + x 15 15 ; 85 85 20 85 x + x + x 28 64 28 64 28 64 Bài 3: Tính cách thuận tiện nhất: 38 - 15 5 ; × 16 × 21 8× × - Việc 2: Cá nhân chia sẻ kết nhóm - Việc 3: Chia sẻ trước lớp * GV học sinh tương tác C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG * Chia sẻ với người thân cách tính cách thuận tiện ƠN TIẾNG VIỆT: ƠN TẬP VỀ XÁC ĐỊNH CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU I MỤC TIÊU: - Học sinh nắm lại thành phần câu - Đọc tìm thành phần câu - u thích mơn học, cẩn thận - Giúp học sinh trau dồi ngôn ngữ, v hp tỏc nhúm II DNG: Giáo viên: ThÞ MÜ LƯ Trêng TiĨu häc Phó Thủ Líp 5A - Tn Nội dung ơn tập, đồ dùng học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Năm học 2018 - 2019 A HOT NG C BN: Khởi động: Trò chơi “ Ai nhanh, đúng” - Việc 1: Học sinh nêu tên kiểu câu kể học - Việc 2: Lớp nhận xét bình chọn nhanh - Việc 3: Giáo viên học chia sẻ kết trò chơi Nắm lại thành phần câu: - Việc 1: HS thảo luận nêu tên thành phần kiểu câu kể: Ai gì? Ai nào? Ai gì? nêu tác dụng thành phần - Việc 2: Chia sẻ trước lớp - Việc 3: GV học sinh nhận xét, tương tác B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HS làm tập sau: a b c a b c Gạch gạch chủ ngữ gạch hai gạch vị ngữ câu sau: Mùa xuân, cối đâm chồi nảy lộc Tôi đường làng trải đầy vàng Cánh đồng vàng thơm mùi lúa chín Tìm phận vị ngữ cho biết vị ngữ câu trả lời cho câu hỏi gì? Lan bé chăm tốt bụng Hoa hồng, hoa huệ rực lên nắng vàng Sáng sớm tinh mơ, cô nông dân đồng gặt lúa Đặt câu theo kiểu câu Ai nào? câu theo kiểu câu Ai gì? câu theo kiểu câu Ai làm gì? gạch chân vị ngữ câu - Việc 1: Học sinh tự làm cá nhân - Việc 2: Chia sẻ trước lớp - Việc 3: Giáo viên học chia sẻ kết trò chơi C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG * Đọc lại câu đặt cho ngi thõn cựng nghe Giáo viên: Thị Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thủ Líp 5A - Tn Năm học 2018 - 2019 ễN TING VIT: ễN TẬP VỀ TỪ LOẠI I MỤC TIÊU: - Học sinh nắm lại từ loại học - Phân biệt từ loại học đặt câu - u thích mơn học, cẩn thận - Giúp học sinh trau dồi ngơn ngữ, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG: Nội dung ôn tập, đồ dùng học tập III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động: Trò chơi “ truyền điện” - Việc 1: Học sinh nối tiếp kể tên đồ vật lớp - Việc 2: Lớp nhận xét bình chọn nhanh - Việc 3: Giáo viên học chia sẻ kết trò chơi Ôn lại từ loại học: - Việc 1: HS thảo luận nêu tên từ loại học đặc điểm chúng - Việc 2: Chia sẻ trước lớp - Việc 3: GV học sinh nhận xét, tương tác B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HS làm tập sau: Sắp xếp từ sau vào nhóm: Danh từ, động từ tính từ: Mùa xuân, cối, đâm chồi, nảy lộc, đường làng, vàng, thơm, hoa huệ, lớn, nghịch ngợm, ăn, ngủ, hát Tìm động từ trạng thái Đặt câu với từ tìm Tìm danh từ từ cối Đặt câu với từ tìm Tìm tính từ đặc điểm người Đặt câu với từ tìm - Việc 1: Học sinh tự làm cá nhân - Việc 2: Chia sẻ nhóm - Việc 3: Giáo viên học chia sẻ kết trò chơi C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Giáo viên: Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Lớp 5A - Tuần Năm học 2018 - 2019 * Cùng người thân tìm thêm số vớ d v cỏc t loi ó hc Giáo viên: Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ ... kết nhóm - Việc 3: Chia sẻ trước lớp * GV học sinh tương tác: ******************** Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Lớp 5A - Tuần Năm học 201 8 - 201 9 TIẾT B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:... quy đồng, rút gọn phân số Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Lớp 5A - Tuần Năm học 201 8 - 201 9 ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN VIẾT (2 tiết) I MỤC TIÊU: - Học sinh nắm cách viết cách viết... Việc 2: Lớp nhận xét bình chọn nhanh - Việc 3: Giáo viên học chia sẻ kết trò chơi Ơn tập cách so sánh hai phõn s Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thủ Líp 5A - Tn Năm học 201 8 - 201 9 -
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 0 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a) ,

Từ khóa liên quan