0

TUẦN 1 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a)

17 540 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:40

Lớp 5A - Tuần 01 Tuần 01 Năm học 2018 - 2019 Thứ hai ngày 27 tháng năm 2018 Toán( Tiết 1): Ôn tập V phân số Mục tiêu: - Giúp học sinh biết cách viết thương viết số tự nhiên dạng phân số - Củng cố cách viết thương viết số tự nhiên dạng phân số - Yêu thích mơn học, hứng thú tích cực làm tập - Rèn luyện lực sử dụng đồ, hợp tác, tự giải vấn đề học tập tit hc 1, Chuẩn bị đồ dùng: Phiếu ghi phân số 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: + H 1,2: Theo logo GTX - Tiêu chí: Học sinh đọc, viết phân số - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời, Trình bày miệng + HĐ 3: Theo logo - Tiêu chí: Học sinh nắm cách viết thương viết số tự nhiên dạng phân số - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời, Trình bày miệng + HĐ 4,5: Theo logo - Tiêu chí: Học sinh thực hành cách đọc phân số, viết thương viết số tự nhiên dạng phân số - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời, Trình bày miệng 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: GV nhóm trởng giúp đỡ em luyện đọc phân số, nêu tử số, mẫu số phân số 5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Dặn HS lấy ví dụ phân số Giáo viên: Thị Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thđy Líp 5A - Tn 01 Năm học 2018 - 2019 Tiếng Việt: Bài 1A: lời khuyên Bác (T1) Mc tiờu: - Hiu ni dung Thư gửi học sinh - Đọc tiếng, tốc độ, ngắt nghỉ Đọc có diễn cảm - Yêu thich môn học Luôn nhớ ơn Bác Hồ - Rèn luyện kĩ giao tiếp, hợp tác Hoạt động chính: Khởi động: - Hát tập thể hát Bác Hồ GV giới thiệu bài: HĐ 1: -Việc 1: Quan sát tranh minh hoạ cho chủ điểm Việt Nam- Tổ quốc em -Việc 2: GV giới thiệu để hiểu tranh cho ta biết điều Tổ Quốc Việt Nam -Việc 3: Đặt câu hỏi: Ai người khai sinh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam? ĐGTX: + Tiêu chí: Học sinh quan sát tranh lắng nghe giáo viên giới thiệu để hiểu ngày 2/9/1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, sau đổi tên thành CHXHCN Việt Nam Và này, Bác viết thư gửi học sinh nước nhân ngày khai giảng năm học nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời - GV giới thiệu bài, viết tên - Học sinh viết tên bài, đọc mục tiêu Các hoạt động chính: HĐ2 Nghe GV đọc Thư gửi học sinh: HĐ 3: Thay đọc từ ngữ lời giải nghĩa: - Việc 1: Hai bạn đổi đọc từ lời giải nghĩa - Việc 2: Chia sẻ trước lớp ĐGTX: + Tiêu chí: Học sinh hiểu nghĩa từ ngữ + Phương pháp: Quan sát, vấn ỏp Giáo viên: Thị Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thđy Líp 5A - Tn 01 + Kĩ thut: Trỡnh by ming Năm học 2018 - 2019 H4: Cùng luyện đọc - Việc 1: Cá nhân tự đọc câu - Việc 2: Chia sẻ đọc câu nhóm - Việc 3: Nối tiếp đọc theo đoạn - Việc 4: Chia sẻ trước lớp ĐGTX + Tiêu chí: Học sinh đọc tiếng, ngắt nghỉ, tốc độ đọc tồn với giọng nhẹ nhàng, trìu mến + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ4: Thảo luận, trả lời câu hỏi: - Việc 1: Cá nhân tự đọc câu hỏi trả lời - Việc 2: NT huy động - Việc 3: Chia sẻ trước lớp - GV tương tác ĐGTX: + Tiêu chí: Học sinh trả lời câu hỏi : Câu1: Ngày khai trường tháng năm 1945 đăc biệt so với ngày khai trường trước chỗ: đất nước hoàn toàn độc lập, từ phút trở em bắt đầu nhận giáo dục hoàn toàn Việt Nam Câu 2: Sau CM tháng Tám, nhiệm vụ toàn dân là:cần xây dựng lại đồ mà tổ tiên để lại cho chúng ta, cho theo kịp nước khác hoàn cầu Câu 3: Theo Bác Hồ, HS phải siêng học tập, rèn luyện vì:đó việc làm giúp nước ta sánh vai với cường quốc năm châu + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Trình bày miệng, Nhận xét lời HĐ Học thuộc lòng câu: “ Non sơng Việt Nam nhờ phần lớn công học tập em.” - Việc 1: Cá nhân tự học thuộc lòng - Việc 2: Chia sẻ trước lớp ĐGTX + Tiêu chí: Học sinh đọc thuộc lòng câu văn với giọng đọc dõng dạc, tự hào + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét li, tụn vinh hc Giáo viên: Thị Trêng TiĨu häc Phó Thđy Líp 5A - Tuần 01 Năm học 2018 - 2019 ng dng: Đọc cho người thân nghe lại Thư gửi hc sinh Tiếng Việt: Bài 1A: lời khuyên Bác (T2)  Mục tiêu: - Hiểu từ đồng nghĩa - Tìm từ đồng nghĩa đặt câu có từ đồng nghĩa - u thich mơn học - Rèn luyện kĩ giao tiếp, hợp tác 1, Chuẩn bị đồ dùng: Bảng nhóm 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: H 7: GTX: + Tiêu chí: Học sinh hiểu từ đồng nghĩa biết dùng từ đồng nghĩa, ta phải biết khác chúng để dùng cho xác + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Trình bày miệng, Nhận xét lời 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: -GV nhóm trởng giúp đỡ em tìm từ đồng nghĩa đặt câu với từ tìm đợc 5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Dặn HS tìm từ đồng nghÜa ĐỊA LÝ: VIỆT NAM- ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA (Tiết 1)  Mục tiêu: - Nêu vị trí địa lý Việt Nam số thuận lợi vị trí địa lí nước ta đem lại Trình bày số đặc điểm vai trò vùng biển nước ta - Chỉ vị trí địa lí Việt Nam đồ; ghi nhớ diện tích phần đất lãnh thổ nước ta - Thấy cần thiết phải bảo vệ khai thác tài nguyên biển cách hợp lí - Rèn luyện kĩ giao tip, hp tỏc 1, Chuẩn bị đồ dùng: Bảng nhóm 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD 3, Điều chỉnh nội dung hoạt ®éng: + HĐ1,2,3: Theo logo SHD ĐGTX - Tiêu chí: Học sinh nêu số hiểu biết đất nước Việt Nam, phần đât liền nước ta đồ Xác định vị trớ a lớ ca Vit Nam Giáo viên: Thị MÜ LƯ Trêng TiĨu häc Phó Thđy Líp 5A - Tuần 01 Năm học 2018 - 2019 - Phng pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời, Tôn vinh học tập + HĐ 4,5,6:Theo logo SHD ĐGTX - Tiêu chí: Học sinh nêu số đặc điểm vùng biển nước ta Nắm vai trò biển - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời, Trình bày miệng 4, Dù kiến phơng án hỗ trợ cho HS: -GV nhóm trëng gióp đỡ em chậm 5, Híng dÉn phÇn øng dơng: Dặn HS nêu lại vị trí địa lí nước Việt Nam cho người thân nghe Thứ ba ngy 28 thỏng nm 2018 Ôn tập V phân số(T2) Toán( Tiết 2): Mc tiờu: - Cng cố tính chất phân số - Biết vận dụng tính chất phân số để rút gọn phân số quy đồng mẫu số phân số - u thích mơn học, hứng thú tích cực làm tập - Rèn luyện giao tiếp, hợp tác, tự giải vấn đề học tit hc 1, Chuẩn bị đồ dùng: Thẻ ghi phân số 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: +H 6: Theo logo GTX - Tiêu chí: Học sinh tìm hai phân số - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời, Trình bày miệng + HĐ 7,8,9 Theo logo ĐGTX - Tiêu chí: Học sinh nắm tính chất phân số Biết cách rút gọn phân số quy đồng mãu số phân số - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời, Trình bày miệng + HĐ 10: Theo logo ĐGTX - Tiêu chí: Học sinh rút gọn phân số đến phân số tối giản, quy đồng mẫu số phân số, viết chữ số đẹp, trình bày rõ rng v ỳng thi gian yờu cu Giáo viên: ThÞ MÜ LƯ Trêng TiĨu häc Phó Thđy Líp 5A - Tuần 01 Năm học 2018 - 2019 - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời, Trình bày miệng + HĐ 11: Theo logo ĐGTX: - Tiêu chí: Học sinh tìm hai phân số - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, Nhận xét lời, Trình bày miệng 4, Dù kiÕn phơng án hỗ trợ cho HS: - GV nhóm trởng giúp đỡ em rút gọn phân số, quy đồng mẫu số phân số 5, Hớng dẫn phần øng dơng: DỈn HS lÊy vÝ dơ vỊ rót gän, quy đồng mẫu số hai phân số Tiếng Việt: Bài 1A: lời khuyên Bác (T3) Mc tiờu: - Hiểu nội dung thơ, biết cách phân biệt tiếng bắt đầu ng/ngh g/gh c/k - Nghe viết thơ Việt Nam thân yêu, viết từ chứa tiếng bắt đầu ng/ngh g/gh c/k - u thích mơn học, ngồi viết ngắn - Rèn luyện lực giao tiếp, tự giải vấn đề học tập tiết hc 1, Chuẩn bị đồ dùng: Bảng nhóm, phiếu học tập HĐ6 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: + H 4: Theo logo GTX: - Tiờu chí: Học sinh viết viết tả, kĩ thuật trình bày đẹp - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn + HĐ 5: Theo logo ĐGTX: - Tiêu chí: Học sinh phân biệt từ chứa tiếng bắt đầu ng/ngh g/gh c/k - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét bng li, trỡnh by ming 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: -GV nhóm trởng giúp đỡ em viết từ khó, luyn vit cỏc ch vit hoa tả: Việt Nam thân yêu, làm BT điền ng / ngh; g / gh; c / k 5, Híng dÉn phÇn øng dơng: c li bi th cho ngi thõn nghe Giáo viên: Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Lớp 5A - Tuần 01 Năm học 2018 - 2019 KHOA HỌC: SỰ SINH SẢN (T1)  Mục tiêu: - Xác định người bố mẹ sinh - Dựa vào sơ đồ trình bày trình hình thành bào thai - Yêu quý gia đình, u thích mơn học - Rèn luyện lực giao tiếp, tự giải vấn đề học tập tit hc 1, Chuẩn bị đồ dùng: Tranh minh ho theo SHD 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: + H 1: Theo logo GTX: - Tiờu chí: Học sinh nắm người bố mẹ sinh có đặc điểm giống với bố mẹ - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, Trình bày miệng + HĐ 2: Theo logo ĐGTX: - Tiêu chí: Học sinh trình bày hình thành bào thai - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, tôn vinh học tập 4, Dù kiÕn phơng án hỗ trợ cho HS: -GV nhóm trởng giúp đỡ em tip thu chm 5, Hớng dẫn phÇn øng dơng: Trao đổi với người thân q trình mẹ mang thai sinh TiÕng ViƯt: Bµi 1B: CẢNH ĐẸP NGÀY MÙA (T1) Mục tiêu: - Hiểu nội dung Quang cảnh làng mạc ngày mùa - Đọc tiếng, tốc độ, ngắt nghỉ Đọc có diễn cảm - Yêu thich môn học Yêu quê hương, làng xóm - Rèn luyện kĩ giao tiếp, hợp tỏc 1, Chuẩn bị đồ dùng: Tranh minh ho theo SHD Giáo viên: Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Lớp 5A - Tuần 01 Năm học 2018 - 2019 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: + H 1: Theo logo GTX: - Tiêu chí: Học sinh nắm nội dung tranh vẽ quang cảnh ngày mùa với ruộng chín vàng, bà hăng say gặt lúa.Bao trùm lên tranh màu vàng - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, Trình bày miệng + HĐ 2: Theo logo + HĐ 3: Theo logo ĐGTX: - Tiêu chí: Học sinh ghép từ ngữ với lời giải nghĩa cho phù hợp a- 2, b- 3, c- - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, tôn vinh học tập + HĐ 4: Theo logo ĐGTX + Tiêu chí: Học sinh đọc tiếng, ngắt nghỉ, tốc độ đọc toàn với giọng chậm rãi, ý từ ngữ miêu tả màu vàng khác cảnh vật + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời, tôn vinh học tập + HĐ 5: Theo logo ĐGTX + Tiêu chí: Học sinh trả lời câu hỏi: Câu 1: Những vật có màu vàng từ màu vàng đó: Lúa-vàng xuộm, nắng- vàng hoe, xoan- vàng lịm, mít- vàng ối, tàu đu đủ, sắn héo- vàng tươi, chuối- chín vàng, bụi mía- vàng xọng, rơm, thóc vàng giòn, gà, chó- vàng mượt, mái nhà rơm- vàng mới, tât cả- màu vàng trù phú, đầm ấm Câu 2: Những chi tiết thời tiết người làm cho tranh quê thêm đẹp sinh động là: Thời tiết ngày mùa đẹp, khơng cảm giác héo tàn hanh hao lúc bước vào mùa đông Hơi thở đất trời, mặt nước thơm thơm, nhè nhẹ.Ngày không nắng, không mưa Con người không tưởng đến ngày hay đêm, mai miết gặt, kéo đá, cắt rạ, chia thóc hợp tác xã Ai vậy,cứ buông bát đũa lại ngay, trở dậy đồng Câu 3: Bài văn thể tình cảm tác giả quê hương (HS tự trả lời theo hiểu biết ) Giáo viên: Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Lớp 5A - Tuần 01 Năm học 2018 - 2019 HS nắm nội dung bài: Bài văn miêu tả cảnh làng mạc ngày mù, làm lên tranh làng quê thật đẹp, sinh động, trù phú, qua thể tình u tha thiết tác giả quê hương + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét li, tụn vinh hc 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: -GV nhóm trởng giúp đỡ em tip thu chm 5, Hớng dẫn phần ứng dông: Đọc lại thơ cho người thân nghe TiÕng ViƯt: Bµi 1B: CẢNH ĐẸP NGÀY MÙA (T2) Mục tiêu: - Hiểu cấu tạo văn tả cảnh gồm: mở bài, thân bài, kết yêu cầu phần - Phân tích cấu tạo văn tả cảnh cụ thể Bước đầu biết cách quan sát cảnh vật - Yêu thich môn học Hứng thú với cảnh vật thiên nhiên - Rèn luyện lực ngơn ngữ, giao tiếp, hợp tác 1, Chn bÞ đồ dùng: 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: + H 6: Theo logo GTX: - Tiờu chí: Học sinh nắm văn tả cảnh có ba phần: Mở bài: Giới thiệu cảnh tả Thân bài: Tả phận cảnh thay đổi cảnh theo thời gian Kết bài: Nêu nhận xét cảm nghĩ người viết - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, Trình bày miệng HĐ THỰC HÀNH: + HĐ 1: Theo logo ĐGTX: - Tiêu chí: Học sinh tìm phần mở bài, thân bài, kết văn nắm nội dung đoạn Mở bài: Đoạn 1: Giới thiệu đặc điểm Huế lúc hồng Thân bài: Đoạn 2: Tả đặc điểm đổi thay sắc màu dòng sơng Hương từ lúc trời chiều đến lúc tối hẳn Đoạn 3: Tả hoạt động người phía bên sơng từ đầu buổi chiều đến cuối chiều Kết bài:Nêu cảm nhận sống ni õy Giáo viên: Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Lớp 5A - Tuần 01 Năm häc 2018 - 2019 - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, tôn vinh hc 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: -GV nhóm trởng giúp đỡ em tip thu chậm 5, Híng dÉn phÇn øng dơng: Đọc lại bi th cho ngi thõn nghe ÔN Toán: Ôn tuần Mục tiêu: - Học sinh nắm lại kiến thức phân số: đọc, viết, rút gọn, quy đồng, so sánh, xếp thứ tự phân số - Biết đọc, viết, rút gọn, quy đồng, so sánh, xếp thứ tự phân số - Yêu thich môn học - Rèn luyện lực tư toán học, giao tiếp, hp tỏc 1, Chuẩn bị đồ dùng: V Em t ụn luyn Toỏn 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: + H 1: Theo logo GTX: - Tiêu chí: Học sinh đọc, viết phân số nêu tử số, mẫu số: - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, Trình bày miệng + HĐ 2, 3,5,6: Theo logo ĐGTX: - Tiêu chí: Học sinh rút gọn phânsố, so sánh phân số quy đồng mẫu số - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết nhận xét ngắn 4, Dù kiến phơng án hỗ trợ cho HS: -GV nhóm trởng giúp đỡ em tip thu chm 5, Hớng dÉn phÇn øng dơng: người thân ơn lại cách c, vit phõn s ************** Thứ t ngày 29 tháng năm 2018 Toán( BI 2): Ôn tập so sánh hai phân số Mc tiờu: Giáo viên: Thị MÜ LƯ Trêng TiĨu häc Phó Thđy Líp 5A - Tuần 01 Năm học 2018 - 2019 - Cng cố lại kiến thức so sánh hai phân số có mẫu số, khác mẫu số; so sánh phân số với đơn vị; so sánh hai phân số có tử số Củng cố cách xếp phân số theo thứ tự - So sánh hai phân số, so sánh phân ss với đơn vị - Yêu thích mơn học - Phát triển lực tư tốn hc, giao tip, hp tỏc 1, Chuẩn bị đồ dùng: Thẻ ghi phân số 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo logo + H 1, 2,3,4: Theo logo ĐGTX: - Tiêu chí: Học sinh tìm phân số so sánh hai phân số mẫu số, khác mẫu số; So sánh phân số với đơn vị; so sánh hai phân số có tử số - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, Trình bày miệng + HĐ 5: Theo logo ĐGTX: - Tiêu chí: Học sinh xếp thứ tự phân số - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, - Kĩ thuật: Nhận xét lời, trình bày miệng 4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: GV nhóm trởng giúp đỡ em so sánh phân số có mẫu số khác mẫu số 5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Thực theo sách HD Tiếng Việt: Bài 1B: cảnh đẹp ngày mùa (T3) Mc tiêu: - Nắm nội dung câu chuyện Lý Tự Trọng - Kể lại câu chuyện - Yêu thich môn học Khâm phục gương dũng cảm - Rèn luyện lực ngôn ngữ, giao tiếp, hợp tác 1, Chuẩn bị đồ dùng: 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD 3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: + H 2,3: Theo logo GTX: - Tiêu chí: Kể lại đoạn câu chuyện - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, Trình bày miệng + HĐ 4,5: Theo logo Giáo viên: Thị Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thđy Líp 5A - Tn 01 Năm học 2018 - 2019 GTX: - Tiờu chớ: Hc sinh hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, trình bày miệng + HĐ 6: Theo logo ĐGTX: - Tiêu chí: Học sinh kể câu chuyện đủ nội dung, diễn xuất phù hợp - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, tơn vinh học tập 4, Dù kiÕn ph¬ng án hỗ trợ cho HS: -GV nhóm trởng giúp đỡ em tip thu chm 5, Hớng dẫn phần øng dông: kể lại câu chuyện cho người thân nghe Thứ năm ngày 30 tháng năm 2018 To¸n( TiÕt 3): ph©n sè thËp ph©n (t1) 1.Mục tiêu: - Biết phân số thập phân - Đọc, viết phân số thập phân Chuyển phân số thành phân số thập phân Viết phân số thập phân đoạn tia số - Hứng thú với môn học - Rèn luyện lực tư toán học, giao tip, hp tỏc 2, Chuẩn bị đồ dùng: Bảng nhóm 3, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD phần HĐ 4, Điều chỉnh nội dung hoạt động: + H 1: Theo logo ĐGTX: - Tiêu chí: Viết phân số có mẫu số 10,100,1000, Tìm cặp số cho tích chúng 10,100,1000, - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, Trình bày miệng + HĐ 2,3: Theo logo ĐGTX: -Tiêu chí: Học sinh biết phân số thập phân biết đọc, viết phân số thập phân Tìm phân số viết thành phân số thập phân - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, trình bày miệng, ghi chộp ngn 5, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: Giáo viên: Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Lớp 5A - Tuần 01 Năm häc 2018 - 2019 GV cïng nhãm trëng gióp ®ì em c phân số thập phân, viết số phân số viết thành phân số thập phân 6, Hớng dẫn phần ứng dụng: Tìm viết phân số thập phân Tiếng Việt: Bài 1c: buổi sáng làng quê (T1) 1.Mc tiờu: - Bit cỏch lp dn ý văn tả cảnh - Lập dàn ý văn tả cảnh buổi ngày - Yêu thich mơn học Ham thích khám phá cảnh đẹp - Rèn luyện lực ngôn ngữ, giao tiếp, hợp tác 2, Chuẩn bị đồ dùng: 3, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD 4, Điều chỉnh nội dung hoạt động: + H 1: i logo thnh hoạt động chung lớp ĐGTX: -Tiêu chí: Quan sát nói nội dung tranh SHD tranh vẽ cảnh biển thời gian khác nhau: sáng, trưa, chiều Ghi lại trình bày điều em quan sát từ tranh mà em thích - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, Trình bày miệng + HĐ 2: Theo logo ĐGTX: - Tiêu chí: Học sinh lập dàn ý văn tả cảnh buổi ngày vườn hay công viên, đường phố, với đầy đủ ba phần mở bài, thân bài, kết - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, trình bày miệng 5, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: -GV nhóm trởng giúp đỡ em tip thu chm 6, Híng dÉn phÇn øng dơng: kể lại câu chuyện cho ngi thõn nghe Giáo viên: Thị Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thđy Líp 5A - Tn 01 Năm học 2018 - 2019 KHOA HC: S SINH SN (T2) 1.Mục tiêu: - Biết việc nên làm khơng nên làm để chăm sóc sức khoẻ cho bào thai phụ nữ mang thai - Quan sát khai thác thông tin từ nội dung SHD - Yêu quý gia đình, đặc biệt biết giúp đỡ phụ nữ mang thai -Rèn luyện lực giao tiếp, tự giải vấn đề học tập tiết hc 2, Chuẩn bị đồ dùng: Tranh minh ho theo SHD 3, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD 4, Điều chỉnh nội dung hoạt ®éng: + HĐ 1: Theo logo ĐGTX: - Tiêu chí: Học sinh nêu việc nên làm không nên làm để chăm sóc sức khoẻ cho bào thai phụ nữ mang thai - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, Trình bày miệng + HĐ 2: Đổi logo thành hoạt động chung lớp ĐGTX: -Tiêu chí: Học sinh nắm nội dung ghi nhớ SHD trả lời viêc người phụ mang thai nên làm không nên làm để bào thai phát triển khoẻ mạnh - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, tôn vinh học tập 5, Dù kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - GV nhóm trởng giúp đỡ em tip thu chm 6, Híng dÉn phÇn øng dơng: Cùng người thân trao đổi việc quan tâm, giúp đỡ phụ nữ mang thai TiÕng ViÖt: Thứ sáu ngày 31 tháng năm 2018 Bài 1c: buổi sáng làng quê (T2) 1.Mc tiờu: - Biết sử dụng từ đồng nghĩa thích hợp với câu văn, đoạn văn - Tìm từ đồng nghĩa, đặt câu với từ vừa tìm chọn từ đồng nghĩa thích hợp với câu văn - Hứng thú với giàu có Tiếng Việt - Rèn luyện lực ngôn ngữ, giao tiếp, hợp tác 2, ChuÈn bị đồ dùng: Phiếu HĐ 3, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo sách HD Giáo viên: Thị MÜ LƯ Trêng TiĨu häc Phó Thđy Líp 5A - Tuần 01 Năm học 2018 - 2019 Điều chỉnh nội dung hoạt động: + H 3: theo logo ĐGTX: - Tiêu chí: Tìm ghi vào bảng nhóm từ đồng nghĩa : Chỉ màu xanh: xanh thẫm, xanh tươi, xanh biếc, xanh lục, Chỉ màu trắng: trắng xoá, trắng tinh, trắng toát, trắng phau, Chỉ màu đỏ: đỏ tươi, đỏ thắm, đỏ chói, đỏ bừng, đỏ hoe, Chỉ màu đen: đen thui, đen tuyền, đen sì, đen kịt, đen ngòm, đen nhẻm, - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, Trình bày miệng + HĐ 4: Theo logo ĐGTX: - Tiêu chí: Học sinh đặt câu có sử dụng từ vừa tìm trên, viết tả dấu câu - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, trinh bày miệng + HĐ 4: Theo logo ĐGTX: - Tiêu chí: Học sinh chọn từ thích hợp ngoặc đơn để điền vào chỗ trống là: điên cuồng, nhô, sáng rực, gầm vang, hối - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn 5, Dù kiÕn phơng án hỗ trợ cho HS: - GV nhóm trởng giúp đỡ em tìm đợc từ đồng nghĩa, đặt câu với từ đồng nghĩa tìm đợc 6, Hớng dẫn phần ứng dụng: Theo sách HD Toán( Tiết 5): ph©n sè thËp ph©n (t2) Mục tiêu: - Biết sử dụng từ đồng nghĩa thích hợp với câu văn, đoạn văn - Tìm từ đồng nghĩa, đặt câu với từ vừa tìm chọn từ đồng nghĩa thích hợp với câu văn - Hứng thú với giàu có Tiếng Việt - Rèn luyện lực ngơn ngữ, giao tiếp, hợp tác 2, Chn bÞ đồ dùng: Bảng nhóm 3, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD phần HĐ thực hành 4, Điều chỉnh nội dung hoạt động: + H 1,2: theo logo GTX: Giáo viên: Thị Trêng TiĨu häc Phó Thđy Líp 5A - Tuần 01 Năm học 2018 - 2019 - Tiờu chớ: Học sinh đọc, viết nhận biết phân số thập phân - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, Nhận xét lời, Trình bày miệng + HĐ 3,4: Theo logo ĐGTX: - Tiêu chí: Học sinh chuyển phân số thành phân số thập phân - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, trinh bày miệng + HĐ 5: Theo logo ĐGTX: - Tiêu chí: Học sinh viết phân số thập phân vào vạch tia số - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn 5, Dù kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - GV nhóm trởng giúp đỡ em đọc, viết phân số thập phân tia số, chuyển phân số thành phân số thập phân 6, Hớng dẫn phần ứng dụng: Theo HĐ ứng dụng sách HD GDTT: SINH HOT LP i mục tiêu: -Đánh giá hoạt động tuần 1, đề kế hoạch tuần -HS biết nhận mặt mạnh mặt cha mạnh tuần ®Ĩ cã híng phÊn ®Êu tn tíi; cã ý thức nhận xét, phê bình giúp đỡ tiến bé -Gi¸o dơc häc sinh ý thøc tỉ chøc kØ luật, tinh thần làm chủ tập thể - Bầu HĐTQ ii chuẩn bị: Nội dung sinh hoạt: Các nhúm trởng cộng điểm thi đua, xếp loại tổ viên; lớp tởng tổng kết điểm thi đua nhúm III nội dung sinh hoạt Đánh giá hoạt động tuần 1) Ban văn nghệ tổ chức trò chơi cho lớp chơi 2) Cô giáo mời hội đồng tự quản lâm thời đánh giá hoạt động tuần qua - Đại diện hội đồng tự quản đánh giá ưu điểm, hạn chế lớp - Đại diện hội đồng tự quản tổ chức cho lớp thảo luận cặp đôi phút việc làm việc chưa làm - Đại diện hội đồng tự quản mời bạn chia sẻ trước lớp - GV nhËn xÐt bæ sung: 3) Bầu hội đồng tự quản - Bầu ban kiểm phiếu: - HS ứng cử, c, tranh c Giáo viên: Thị Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thđy Líp 5A - Tn 01 Năm học 2018 - 2019 - B phiu - HĐTQ mắt 4) Thành lập ban - Cô giáo mời ý kiến H - Hội phụ huynh dán tên ban vào bảng - H viết tên ban mà thích, H đính tên vào ban bảng - Bầu trưởng ban thời gian phút Kế hoạch tuần tới - Cô giáo nêu chủ đề tháng Thi đua lập thành tích chào mừng ngày quốc khánh 2/9” - Tưởng ban xây dựng nội dung kế hoạch cho ban phụ trách - Từng ban lên trình bày kế hoạch Cô giáo nhận xét chung ,tổ chức lp mỳa hỏt th Giáo viên: Thị Trêng TiĨu häc Phó Thđy ... 5, Híng dÉn phÇn øng dơng: Đọc lại thơ cho người thõn nghe Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Lớp 5A - Tuần 01 Năm häc 2 018 - 2 019 KHOA HỌC: SỰ SINH SẢN (T1)  Mục tiêu: - Xác định. .. lời, tơn vinh học tập Gi¸o viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Lớp 5A - Tuần 01 Năm học 2 018 - 2 019 Ứng dụng: Đọc cho người thân nghe lại Thư gửi học sinh TiÕng ViƯt: Bµi 1A: lời khuyên... lực ngôn ngữ, giao tiếp, hp tỏc 2, Chuẩn bị đồ dùng: Phiếu HĐ 3, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo sách HD Giáo viên: Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thủy Lớp 5A - Tuần 01 Năm học 2 018 - 2 019
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 1 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a) ,

Từ khóa liên quan