0

TUẦN 1 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – đoàn thị thúy hương (5b)

31 614 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:45

TUẦN lớp 5B Tuần Giáo án Năm học 2018-2019 Thứ hai ngày 27 tháng năm 2018 ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ (T1) TOÁN: BÀI I.Mục tiêu: - Củng cố khái niệm ban đầu phân số; đọc, viết phân số -Củng cố cách viết thương viết số tự nhiên dạng phân số - u thích mơn học, ham mê học hỏi - Biết hợp tác nhóm, tích cực hoạt động học để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Thẻ số, đồ dùng học toán phân số, Phiếu BT HS: Đồ dùng dạy học toán phân số III Điều chỉnh ND dạy học: Theo nội dung SHDH IV Điều chỉnh hoạt động dạy học: +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Ghép đôi” : Củng cố,khắc sâu kiến thức phân số,phân biệt tử số, mẫu số +/ HĐ 2,3,4,5: Củng cố, khắc sâu cho học sinh cách đọc, viết phân số nhiều dạng khác *Đánh giá: -Tiêu chí: HS Đọc , viết phân số nhiều dạng khác - PP: Quan sát; vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn; nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Linh, Phong, Trang…).Giúp em nắm cách viết thương viết số tự nhiên dạng p số HĐ 5,6 Câu hỏi gợi mở: 1.Phân số 7/8 coi thương phép chia nào? Để viết phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác dạng phân số em viết nào? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: ( Như, Quang, Huyền…) Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT sau vào phiếu HT BT: Điền chữ số thích hợp vào chỗ chấm: a Với số tự nhiên a , ta có a = …… b a: b = …….( Với a số tự nhiên khác 0) c 75 = …… ; 1078= ………; a=…… VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Chia bánh viết phân số phần chia bánh cho mối người vào học **************************** Gi¸o viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thñy Giáo án lớp 5B Tuần TIẾNG VIỆT: Năm học 2018-2019 BÀI 1A: LỜI KHUYÊN CỦA BÁC (T1) (Bài soạn điều chỉnh) **************************** BÀI 1A: LỜI KHUYÊN CỦA BÁC (T2) TIẾNG VIỆT: I.Mục tiêu: - Hiểu từ đồng nghĩa, tìm từ đồng nghĩa đặt câu có từ đồng nghĩa - HS vận dụng kiến thức đặt câu nhanh - Yêu thích mơn học, hứng thú làm tập - Chủ động hoàn thành tập giao II Chuẩn bị ĐD DH: GV: bảng nhóm HS: Vở ghi TB III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung sách HD IV Điều chỉnh nội dung hoạt động: ( Phần HĐTH thay thành HĐ nhóm đôi; Phần HĐTH thay thành HĐ cá nh©n.) + HĐ khởi động: Củng cố cho học sinh nắm lại từ loại học + HĐ 7: Khắc sâu cho học sinh kiến thức từ đồng nghĩa, Nắm cách phân biệt từ đồng nghĩa - HĐTH: Khắc sâu từ đồng nghĩa vận dụng nội dung học vào thực tiễn *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nắm khái niệm từ đồng nghĩa, trình bày lời khái niệm đó.vận dụng kiến thức vào thực hành nhanh - PP: quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép ngắn; nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: + Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Khang Ninh, Trang….).Tiếp cận, hướng dẫn giúp em nắm từ đồng nghĩa Hiếu từ đồng nghĩa từ có nghĩa giống gần giống Câu hỏi gợi mở: 1.Em có nhận xét hai từ học sinh học trò? ( Giúp học sinh phân biệt hai từ khác nghĩa giống nhau) - Hướng dẫn em cách đặt câu có sử dụng từ đồng nghĩa.Tìm từ đồng nghĩa + Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT sau: Hãy viết đoạn văn khoảng câu có sử dụng từ đồng nghĩa VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Tìm 2,3 từ đồng nghĩa người thân đặt câu với từ va tỡm c Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 **************************** EM LÀ HỌC SINH LỚP 5( Tiết 1) ĐẠO ĐỨC: I.Mục tiêu: - Häc sinh líp lµ häc sinh cđa líp lín nhÊt trờng, cần phải gơng mẫu cho em lớp dới học tập - Bớc đầu có kĩ tự nhận thức, kĩ đăt mục tiêu - Có y thức học tập, rèn luyện để xứng đáng HS lớp 5.Vui vµ tù hµo lµ häc sinh líp - Tích cực hoạt động cá nhân nh hoạt động nhóm để hoàn thành học II Chun b D DH: GV : Phiếu HT HS : Bút màu III Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động: tiết học - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp 1.Quan sát tranh thảo luận Việc 1: Em quan sát tranh Việc 2: Em bạn thảo luận tranh Tranh vẽ gì? Em nghĩ quan sát tranh đó? HS lớp có khác với lớp khác? Việc 3: NT yêu cầu bạn nêu y kiến tranh Bạn khác lắng nghe, nhận xét bổ sung - CTHĐTQ tổ chức cho nhóm đóng tiểu phẩm xử lí tình *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nắm lời thoại câu chuyện; thể vai trước lớp; biết biểu thái độ tình cảm trình bày - PP: Quan sỏt; ỏp Giáo viên: Đoàn Thị Thóy H¬ng Trêng TiĨu häc Phó Thđy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 - KT: Ghi chép ngắn, Nhận xét lời; tôn vinh học tập 2.Đọc thông tin sau Việc 1: Đọc thông tin phần ghi nhớ Việc 2: Em bạn chia sẻ, nhận xét Việc 3: NT yêu cầu bạn chia sẻ - CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp, nhận xét Chơi trò chơi: “Phóng viên” CTHĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi chia sẻ trò chơi trước lớp - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học * Đánh giá: - Tiêu chí: HS đưa câu hỏi như: Theo bạn HS lớp cần phải làm gì? Bạn cảm thấy học sinh lớp 5? Củng cố lại nội dung học; Lời nói rõ rang; ngữ điệu phù hợp với người hướng dẫn viên - PP: Quan sát( Có chủ định), PP viết(HS viết) - KT: thang đo; Tôn vinh hoccj tập viết nhận xét;( HS viết loeif nhận xét); B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nói cảm nhận mình học sinh lớp cho người thân **************************** TIẾNG VIỆT: BÀI 1A: LỜI KHUYÊN CỦA BÁC (T3) I.Mục tiêu: - Nghe viết thơ: Việt Nam thân yêu , viết từ chứa tiếng bắt đầu ng/ ngh, g/gh c/k - Viết đẹp, nhanh tốc độ theo yêu cầu - Cận thận viết bài, có ý thức luyện chữ viết - Chủ động thực hành, kiểm tra lỗi bạn lỗi để sửa sai II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: SHDH TV(tập 1) III Điều chỉnh ND hoạt động : Không IV Điều chỉnh hoạt động dạy học: Theo logo Gi¸o viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thñy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 +/ HĐ khởi động: Giúp học sinh có tinh thần thoải mải +/ HĐ 4: Học sinh viết * Đánh giá: - Tiêu chí: Trình bày đẹp khoa học bài: Việt Nam thân yêu - PP: Quan sát, - KT: ghi chép ngắn +/HĐ 5,6: Thực hành làm tập * Đánh giá: - Tiêu chí: Nắm quy tắc viết tả: ng/ngh; g/gh; c/k - PP: Quan sát;Vấn đáp - KT: Thang đo, nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh viết hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn em viết từ khó Trình bày viết khoa học Chữ viết nét Câu hỏi gợi mở: 1.Nhắc lại quy tắc viết gh/ngh, g/gh c/k? +/ Đối với hs tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Viết lại bài: Việt Nam thân yêu cho người thân xem **************************** KHOA HỌC: SỰ SINH SẢN (Tiết 1) I.Mục tiêu: - Sau học HS : xác định người bố mẹ sinh - Dựa vào sơ đồ trình baỳ trình hình thành bào thai - Tích cực hoạt động nhóm, u thích tìm hiểu - Chủ động thực hoạt động để nắm kiến thức tiết học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: SHDH TV(tập 1) III Điều chỉnh ND hoạt động : Không IV Điều chỉnh hoạt động dạy học: ( HĐ b) : Điều chỉnh từ nhóm đơi thành nhóm lớn) * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nắm người bố mẹ sinh có đặc điểm giống bố bà mẹ; HS biết sống gia đình có hệ; Trình bày hình thành phát triển bào thai; trình bày gọn trơi chảy - PP: Quan sát, vấn đáp( vấn đáp gợi mở) - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh viết hạn chế: Tiếp cận, hướng dn cỏc em nhúm giỳp thờm Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Chia với bạn xem nhà bạn hệ KĨ cho bố, mẹ nghe hình thành phát triển cđa bµo thai **************************** ƠN LUYỆN TỐN: ƠN TẬP VỀ PHÂN SỐ I Mục tiêu: - Củng cố phân số; đọc , viết phân số Củng cố cách viết thương viết số tự nhiên dạng phân số - HS vậ dụng kiến thức thực hành làm tập nhanh - Có ý thức học tập, tích cực hoạt động - Biết tự giải hoạt động cá nhân để hoàn thành tập giao II Tài liệu, phương tiện: VBT Toán 5, BP III Hoạt động học: * Khởi động: - HĐTQ Tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp A Hoạt động thực hành GV yêu cầu HS làm BT 1,2,3 trang 9,10 VBT Việc 1: Đọc yêu cầu BT 1,2,3 VBT Việc 2: Thực yêu cầu tập vào -Đổi trao đổi kết với bạn, nói cho bạn nghe cách làm Nhận xét, bổ sung cho bạn Việc 1: NT hỏi, bạn đọc kết lần lt tng bi v c nhúm thng nht Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 Việc 2: Thư ký tổng hợp ý kiến nhóm báo cáo giáo - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn lớp chia sẻ sau tiết học * Đánh giá: - Tiêu chí: HS biết viết thương phép chia dạng phân số; - PP: Vấn đáp; Viết(GV) - KT: Đặt câu hỏi; Viết nhận xét(G v) B Hoạt động ứng dụng: Thực tính cộng, trừ, nhân, chia phân số cho bố mẹ xem **************************** Thứ ba ngày 28 tháng năm 2018 TỐN: BÀI : ƠN TẬP VỀ PHÂN SỐ (T2) I.Mục tiêu: - Củng cố tính chất phân số - Biết vận dụng tính chất phân số để rút gọn phân số quy đồng mẫu số phân số - u thích học tốn, tích cực hoạt động thực hành - Biết tự làm hợp tác với bạn nhóm II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Thẻ ghi phân số , phiếu BT HS: ghi Toán III Điều chỉnh ND dạy học: IV Điều chỉnh hoạt động học: theo lơgơ: +/ HĐ khởi động:Trò chơi: “ Tìm bạn”: Khắc sâu cho học sinh cách tìm cặp phân số +/ HĐ 7,8,9,10;11 Củng cố, khắc sâu cho học sinh tính chất phân số, cách rút gon, cách quy đồng phân số *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nắm vận dụng tính chất để quy đồng rú gọn phân số - PP: vấn đáp( vấn đáp củng cố);Viết - KT: Đạt câu hỏi, nhận xét lời; viết nhận xét(GV v iết ) V.D kin phng ỏn h tr cho HS: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Phong, Hải, Linh….).Giúp em nắm tính chất phân số ; Thực cách rút gọn quy đồng mẫu số phân số HĐ 10,11 Câu hỏi gợi mở: 1.Để rút gọn phân số ta làm nào? Ta cần ý điều rút gọn phân số? Có cách quy đồng mẫu số phân số?Nêu cách quy đồng mẫu số? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: (Như,Quang, Khánh Huyền …) Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng sau bố mẹ, anh chị mình: Chia sẻ tính chất phân số áp dụng thực hành làm phép tính sau: Rút gọn phân số:; ; **************************** BUỔI CHIỀU: BÀI 1B CẢNH ĐẸP NGÀY MÙA (TiẾT 1) TIẾNG VIỆT: I.Mục tiêu: - Đọc hiểu bài: Quang cảnh làng mạc ngày mùa - Biết đọc diễn cảm với giọng chậm rải, dàn trải ,dịu dàng nhấn giọng từ ngữ miêu tả màu vàng khác cảnh vật - Yêu thích mơn học, có ý thức luyện đọc diễn cảm văn - Có lực hợp tác nhóm, phát triển ngôn ngữ II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Thẻ ghi phân số , phiếu BT HS: ghi Toán III Điều chỉnh ND dạy học: IV Điều chỉnh hoạt động học: theo lôgô: HĐ1: Quan sát tranh HĐ 2,3,4: nghe đọc luyện đọc *Đánh giá: - Tiêu chí: Nghe nêu giọng đọc Đọc ngắt nghỉ đúng, biết thể giọng đọc diễn cảm miêu tả cảnh đẹp ngày mùa -PP: Quan sat; vấn đáp - KT: Thang đo; tôn vinh học tập HĐ 5: Thảo luận, trả lời câu hỏi Câu 1: Các vật có màu vàng từ màu vàng đo: lúa(vàng xuộm), Lá (vàng hoe), xoan (vàng lịm),Lá mit, chui( vng i), tu u , lỏ Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Giỏo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 sắn héo (vàng tươi) chuối(chin vàng)bụi mía( vàng xọng),rơm thóc( vàng giòn), gà chó (vàng mượt), mái nhà rơm( vàng mới) Câu 2: Về thời tiêt: Quang cảnh khơng có cảm giác héo tàn, hanh hao lúc bước vào mùa đông Hơi thở đất trời, mặt nước thơm thơm, nhè nhẹ Ngày không nắng, không mưa Về người: Không tưởng đến ngày hay đêm mà mải miết gặt, kéo đá, cắt rạ, chia thóc hợp tác xã Ai buông bát đũa, trở dậy đồng Câu 3: Thể tác giả yêu quê hương * Đánh giá: - Tiêu chí: Trả lời đực câu hỏi theo cách diễn đạt mình, hiểu đực nội dung thư -PP: Quan sát,Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Giúp cho em đọc chưa tốt luyện đọc trước lớp để lớp chia VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực đọc cho bố mẹ, anh chị nghe : Quang cảnh làng mạc ngày mùa **************************** Tiếng việt: BÀI 1B: CẢNH ĐẸP NGÀY MÙA (T2) I.Mục tiêu: - Nhận biết ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) văn tả cảnh - Thực hành vận dụng phân tích phần văn - Có ý thức nắm cấu tạo văn tập vận dụng để viết văn tốt - Biết tự giải tập, hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: SHDH III Điều chỉnh nội dung dạy học: theo tài liệu IV Điều chỉnh hoạt động học : theolôgô HĐ khởi động: Khắc sâu bố cục văn học HĐ 6: Tìm hiểu cấu tạo văn tả cảnh *Đáng giá : - Tiêu chí : Học sinh nắm bố cục văn tả cảnh -PP : Vấn đáp - KT : nhận xét lời HĐ 1- HĐTH: Gi¸o viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thñy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 * Đánh giá -Tiêu chí : Học sinh nắm bố cục văn tả cảnh phân tích nội dung cần tả phần văn, hoàn thành tốt nội dung phiếu - PP : Quan sát ; vấn đáp - KT : ghi chép nhanh, tôn vinh học tập V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em nắm bố cục văn tả cảnh vận dụng để hoàn thành đươcị phiếu HT Câu hỏi gợi mở: 1.Em nêu cấu tạo văn học lớp trước không? Nêu bố cục văn tả cảnh? (Yc nêu chi tiết phần một) Vì em cho đoạn đoạn mở ? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT sau: Lập dàn y chi tiết cho văn tả cảnh mà em thích Liên hệ: GDBVMT: Để có cảnh đẹp quê hương em cần phải làm gì? IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Chia sẻ người thân bố cục văn tả cảnh **************************** TH TiÕng ViƯt: tn 30 ( em tự ôn luyện TV) I.Mục tiêu: -Hiểu dợc ý nghĩa câu chuyện: Con rồng cháu tiên; xá định đợc từ đồng nghĩa - Thực hành làm tập nhanh - Có tháI độ tích cực thực hành nh tiết học - Tự giải tập, hợp tác bạn II.Chuẩn bị đồ dùng: ôn luyện III.Điều chỉnh nội dung dạy học: theo ND3,5,6 em tự ôn luyện(phần ôn luyện) IV Nội dung hoạt động: Bài3:Nhóm lớn Tỡm hiểu bài: Con rồng cháu tiên; Việc 1: làm cá nhân; ViÖc 2: chia sÏ nhãm; ViÖc 3: chia sÏ trớc lớp Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 TOÁN: BÀI PHÂN SỐ THẬP PHÂN (T1) I.Mục tiêu: - Nhận biết phân số thập phân.Biết đọc, viết phân số thập phân - Rèn kĩ đọc to, rõ ràng, viết nhanh phân số thập phân - GD học sinh thái độ tự tin,yêu thích tìm hiểu - Giúp HS phát triển lực tự học, tự hoàn thiện II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Bảng nhóm, Phiếu BT HS: Bút viết bảng III Điều chỉnh NDHĐ : Điều chỉnh thay trò chơi phần IV Điều chỉnh hoạt động học: Theo logo Khởi động: - Quản trò lên tổ chức trò chơi ” Hái hoa tốn học” *Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết phân số có mẫu 10, 100, 1000, ,yêu cầu viết nhanh, số rõ, đẹp - PP: Quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép nhanh, nhận xét Đọc kĩ nội dung sau nghe thầy cô hướng dẫn a, Em viết vài phân số đưa cho bạn đọc đổi vai b,Thảo luận tìm số phân số viết thành phân số thập phân viết vào *Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết phân số thập phân, đọc phân số thập phân mà bạn đưa ra, tìm viết số phân số viết PSTP - PP: Quan sát; Viết(HS) - KT: nhận xét, viết nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Giúp HS chậm trình bày trước lớp để em mạnh dạn VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Em viết phân số viết thành phân số thập phân vào giải thích cách chuyển đổi cho ngi thõn ca mỡnh nghe Giáo viên: Đoàn Thị Thóy H¬ng Trêng TiĨu häc Phó Thđy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 **************************** TIẾNG VIỆT : BÀI 1C : BUỔI SÁNG Ở LÀNG QUÊ (T2) I.Mục tiêu: - Giúp HStìm từ đồng nghĩa, biết lựa chọn để sử dụng từ đồng nghĩa thích hợp với câu văn, đoạn văn - Rèn kĩ thực hành viết nhanh từ đồng nghĩa, chọn từ nhanh để điền phù hợp - GD cho HS tính tò mò, tìm tòi kiến thức mơn học - Giúp HS phát triển lực hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Bảng nhóm, Phiếu HT HS: SHD III.Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động học: +/ HĐ khởi động: Trò chơi : « Đối đáp » Khắc sâu kiến thức từ đồng nghĩa *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đưa từ đồng nghĩa bạn đưa từ, yêu cầu đối đáp nhanh - PP: Quan sát - KT: nhận xét +/ HĐ :Tìm ghi vào bảng nhóm từ đồng nghĩa - Tiêu chí:HS tìm nhiều từ đồng nghĩa với từ màu sắc(ít 4-5 từ) -PP: quan sát - KT: ghi chép nhanh +/ HĐ : - Tiêu chí:HS chọn từ đồng nghĩa từ cho trước để phù hợp với nội dung câu văn đoạn văn - PP:Viết - KT: Viết nhận xét(GV) V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em vận dụng tốt kiến thức từ đồng nghĩa để hoàn thành tốt BT.Bước đầu sử dụng từ đồng nghĩa câu văn đoạn văn Câu hỏi gợi mở: 1.Nhắc lại no l t ng ngha? Giáo viên: Đoàn Thị Thúy H¬ng Trêng TiĨu häc Phó Thđy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT sau: Viết đoạn văn ngắn tả cảnh đẹp quê hương có sử dụng từ đồng nghĩa VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em nhà tìm từ đồng nghĩa với từ mà vàng, tím ************************************* Thứ sáu ngày 31 tháng năm 2018 PHÂN SỐ THẬP PHÂN (T2) Toán: BÀI I.Mục tiêu: - Biết viết phân số thập phân đoạn tia số Biết chuyển phân số thành phân số thập phân - Rèn em kĩ thực hành nhanh, trình bày cách làm vào khoa học - GD thái tích cực thực hành, u thích mơn học - Giúp HS phát triển lực suy luận toán học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHDH HS: Vở ghi toán III Điều chỉnh nội dung dạy học: theo tài liệu IV.Điều chỉnh hoạt động học : theo logo +/ HĐ : Trò chơi : ‘‘Đố bạn ’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức phân số thập phân - Tiêu chí:HS đọc số mà TBHT đưa -PP: quan sát - KT: ghi chép nhanh +/ HĐ 1,2 - Tiêu chí:HS đọc viết phân số thập phân,xác định dược phân số thập phân -PP: quan sát;vấn đáp - KT: ghi chép nhanh , nhận xét băng lời +/ HĐ 3,4 - Tiêu chí:HS chuyển phân số phân số thập phân -PP: vấn đáp; viết - KT: nhận xét băng lời, viết nhn xột Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 +/ HĐ - Tiêu chí:HS viết phân số thập phân tia sốvà giải thích -PP: vấn đáp - KT: nhận xét băng lời V- Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Ninh, Pho, Khánh….).Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm cách chuyển đổi phân số thành số thập phân Câu hỏi gợi mở: Làm cách để em chuyển phân số ; thành phân số thập phân ? (Y/c học sinh nói rõ trường hợp một) +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : ( Nhi, Huyền, Như….) Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT sau : BT : Một xưởng may có 200 cơng nhân, có số cơng nhân tổ cắt, số cơng nhân tổ may, số lại tổ dập khuy Hỏi tổ dập khuy có công nhân ? VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Chuyển số phân số em vừa tìm thành phân số thập phân đọc phân số thập phân cho bố mẹ nghe **************************************** GD TËP THĨ : sinh ho¹t líp I.MơC TI£U: - Giúp HS bầu lại HĐTQ ban - GD em tính mạnh dạn, cơng bằng, biết chọn bạn xứng ỏng vo HTQ ca lp II.TIếN HàNH SINH HOạT LớP 1) Ban văn nghệ tổ chức trò chơi cho lớp chơi 2) Cô giáo mời hội đồng tự quản lâm thời đánh giá hoạt động tuần qua - Đại diện hội đồng tự quản đánh giá ưu điểm, hạn chế lớp - Đại diện hội đồng tự quản tổ chức cho lớp thảo luận cặp đôi phút việc làm việc chưa làm - Đại diện hội đồng tự quản mời bạn chia sẻ trước lớp *Đánh giá : Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu häc Phó Thđy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 - Tiêu chí: HS nêu hoạt động thực tốt số tồn tuần., biết nhận xét nhữn bạn làm tốt chưa tốt bạn -PP: Quan sát - KT: ghi chép nhanh 3) Cô giáo nêu vấn đề bầu hội đồng tự quản - Theo em lớp bầu phó chủ tịch hội đơng tự quản - Các nhóm thảo luận phút - Cơ mời ý kiến nhóm - Để tiến hành bầu cử lớp có bác hội phụ huynh anh chị lớp đến dự với lớp + Bầu ban kiểm phiếu bạn - Cô giáo mời H ứng cử, đề cử: 5H - Cho H chuẩn bị tranh cử thời gian phút - Mời H tranh cử 4) Đại diện hội đồng tự quản cũ tổ chức bỏ phiếu - Mời bạn, bác phụ huynh vào ban kiểm phiếu - Chủ THĐTQ cũ nêu thể lệ bỏ phiếu với ban kiểm phiếu thông qua trứơc lớp: cá nhân bạn viết tên bạn mà chọn vào phiếu, số phiếu đánh từ cao xuống thấp, bạn có số phiếu cao trúng chủ tịch hội đồng tự quản - H lớp đếm số phiếu: bầu bạn - Hai bạn lại làm thư kí hội đồng tự quản - Hội đồng tự quản mắt - Hội đồng tự quản cử bàn giao công việc cho hội đồng tự quản + Hội đồng tự quản cũ hỏi chúng tơi làm việc gì? - Hội phụ huynh trao quà cho hội đồng tự quản - Hội đồng tự quản gắn tên vào bảng Hội đồng tự quản 5) Đại diện hội đồng tự quản cũ thảo luận để thành lập ban - Cô giáo mời ý kiến H - Hội phụ huynh dán tên ban vào bảng - H viết tên ban mà thích, H đính tên vào ban bảng - CTHĐTQ cũ phân công chỗ ngồi cho ban vừa hát vừa đổi chỗ - Bầu trưởng ban thời gian phút Báo trưởng ban với cô giáo 6) Cô giáo nêu chủ đề thángcho trưởng ban - Tưởng ban xây dựng nội dung kế hoạch cho ban phụ trách - Cơ giáo mời ban lên trình bày kế hoạch GV tập hợp kế hoạch ban chốt lại việc cho thời gian tới : - Tìm hiếu ngày lễ tháng Ngày Quốc khánh nước cộng hồ xó hội ch ngha Vit Nam Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 Ngày khai giảng năm học - Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày lễ - Tiếp tục củng cố cỏc nề nếp kiểm tra tác phong đến trường - Thường xuyên củng cố nề nếp tự quản, truy đầu - Xây dựng ý thức tự giác hoạt động lớp, trường - Nhóm thực thường xuyên kiểm tra vở, sách, đồ dùng học tập, tập VN ngày - Tăng cường vệ sinh lớp, dịch vụ,vệ sinh phong quang trường - Sửa chữa khuyết điểm tuần trước - Bổ sung sách vở, dụng cụ học tập… - Chuẩn bị tiết mục văn nghệ chào mừng khai giảng năm học *Đánh giá : - Tiêu chí: HS thảo luận để đưa kế hoạch cho tuần tới(dựa chủ đề GV đưa ra) -PP: Quan sát - KT: ghi chép nhanh 7) Cô giáo nhận xét chung, tổ chức lớp mỳa hỏt th Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy Giáo án lớp 5B Tun Nm hc 2018-2019 Sinh hoạt văn nghệ : Ban văn nghệ điều hành 2.Chủ tịch HĐTQ nhận xét hoạt động lớp tuần 1, xếp thi đua nhóm: 3.GV nhận xét tình hình lớp tuần nêu lên số điểm cần kh¾c phơc: -VỊ vƯ sinh: + VƯ sinh líp học đôi buổi cha thực tốt + Sau buổi häc vÉn cã giÊy vơn líp + Bµn ghÕ cuối buổi cha xếp gọn gàng, cặp sách để cha quy định -Về nề nếp: + Đầu số em thực đọc điều Bác Hồ dạy thiếu nghiêm túc + Xếp hàng lộn xộn số buổi -Về hoạt động học: + Đồ dùng học tập đầy đủ, ý thức chuẩn bị trớc đến lớp tốt song thiếu tích cực phát biểu xây dựng + Trong học tập việc trao đổi nhóm thành viên nhóm thiếu mạnh dạn + Các nhóm trởng điều hành cha mạnh dạn hoạt động nhóm cha đạt kết cao 4.GV nêu phơng hớng tuần : + Thùc hiƯ tèt mäi nỊ nÕp + Duy tr× phong trào rèn chữ, giữ + Xây dựng đôi b¹n gióp häc tËp + Thùc hiƯn vƯ sinh cá nhân, vệ sinh trờng lớp nhanh + Cắt tỉa bồn hoa đợc phân công + Ban tự quản lớp tăng cờng tập luyện nâng cao lực để quản lớp tốt Tổng kết: - Ban văn nghệ cho lớp hát bµi tËp thĨ HĐTT : SINH HOẠT LỚP Mục tiêu - Nhận xét,đánh giá HĐ lớp tuần vừa qua Đề kế hoạch HĐ tuần tới Bầu hội đồng tự quản lớp Gi¸o viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thñy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 - Rèn em kĩ nhanh nhẹn hoạt động cảu tiết sinh hoạt - GD HS có ý thức phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm, phát huy thành tích có để tuần tới đạt KQ cao - Phát triển lực giao tiếp, hợp tác Các HĐ *Tổng kết , đánh giá ,nhận xét công tác tuần qua: +/ YC ban lâm thời thảo luận HĐ ban : Công tác chuẩn bị sách vở, học tập, nề nếp, cụng tỏc vệ sinh… +/Các trưởng ban báo cáo +/ CTHĐTQ lâm thời nhận xét tình hình hoạt động lớp thời gian qua *GV nhận xét chung: - Ưu điểm: + Các nhóm ổn định nề nếp tự quản, HĐ giờ, trồng chăm sóc hoa chuẩn bị cho khai giảng năm học + Nhiều HS có ý thức học tập tốt ( Huyền, Quân, Như…) - Một số tồn tại: + Một số HS chưa tích cực cơng tác trồng chăm sóc hoa; đến lớp chưa đầy đử ( Linh Quốc, Quang, …) *Đánh giá : - Tiêu chí: HS nêu hoạt động thực tốt số tồn tuần., biết nhận xét nhữn bạn làm tốt chưa tốt bạn -PP: Quan sát - KT: ghi chép nhanh *Kế hoạch công tác tuần đến: + Các ban thảo luận ghi nhanh kế hoạch tuần tới GV tập hợp kế hoạch ban đư kế hoạch hoàn chỉnh cho tuần tới : - Tìm hiếu ngày lễ tháng Ngày Quốc khánh nước cộng hồ xó hội chủ nghĩa Việt Nam Ngày khai giảng năm học - Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày lễ - Tiếp tục củng cố cỏc nề nếp kiểm tra tác phong đến trường - Thường xuyên củng cố nề nếp tự quản, truy đầu - Xây dựng ý thức tự giác hoạt động lớp, trường - Nhóm thực thường xuyên kiểm tra vở, sách, đồ dùng học tập, tập VN ngày - Tăng cường vệ sinh lớp, dịch vụ,vệ sinh phong quang trường - Sửa chữa khuyết điểm tuần trước - Bổ sung sách v, dng c hc Giáo viên: Đoàn Thị Thúy H¬ng Trêng TiĨu häc Phó Thđy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 - Chuẩn bị tiết mục văn nghệ chào mừng khai giảng năm học * Đánh giá: - Tiêu chí:HS thảo luận để đưa kế hoạch cho tuần tới(dựa kế hoạc Đôi, kế hoạch nhà trường thông qua Gv) - PP:Quan sát; vấn đáp - KT: ghi chép gắn;nhận xét băng lời *Bầu HĐTQ lớp *Kết thúc tiết sinh hoạt: - Hát tập thể **************************** ĐIỀU CHỈNH BÀI HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 1A: LỜI KHUYÊN CỦA BÁC (T1) I Mục tiêu: - Luyện đọc - hiểu Thư gửi học sinh - HS đọc trơi chaỷ, lưu lốt thư Bác Hồ ,biết đọc diễn cảm - u thích mơn học, tích cực hoạt động học - Thực nhiệm vụ học cá nhân học nhóm II Chuẩn bị đồ dung: GV+HS: SHDH III Hoạt ng hc: Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN *Khởi động: -Ban văn nghệ tổ chức cho bạn hát khởi động tiết học, mời giáo viên nhận lớp -Giáo viên giới thiệu học, tiết học -Ban học tập chia sẻ mục tiêu học: +Mời bạn nêu mục tiêu tiết học +Để đạt mục tiêu tiết học, bạn cần làm gì? -Hoc sinh đọc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn, chia sẻ với cô điều chưa hiểu (nếu có) * Hình thành kiến thức: Quan sát tranh trả lời câu hỏi Việc 1: Cá nhân quan sát trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ gì? Những hính ảnh gợi lên điều gì? Việc 2: Nghe giáo chia thong tin qua tranh Việc 3: Giáo viên dẫn dắt vào “Lời khuyên Bác” Nghe đọc - Nghe cô giáo đọc Thư gửi học sinh Các bạn theo dõi, đọc thầm - Nghe bạn đọc lại lần Đọc từ ngữ lời giải nghĩa Lần lượt đọc từ ngữ lời giải nghĩa thích hợp Trao đổi kết với bạn, bạn nói cho nghe nghĩa ca cỏc t Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 - Việc 1: Nhóm trưởng hỏi: Trong nhóm có bạn từ khơng hiểu khơng? Nếu có, nhóm trưởng đề nghị bạn đưa từ ngữ chưa hiểu, bạn khác nghe giải thích cho bạn ( hiểu), cho bạn xuống góc thư viện tìm hiểu từ từ điển ( khơng tìm thấy nhờ giáo giúp đỡ) Nếu khơng có, nhóm trưởng đưa từ phần giải nghĩa từ để bạn đặt câu với từ Cùng luyện đọc - Luyện đọc câu: Một bạn đọc - bạn nghe chia sẻ cách đọc với bạn ngược lại Việc 1: NT tổ chức cho bạn đọc đoạn nối tiếp nhóm ( bạn đọc nối tiếp lượt, hai bạn đọc bài) Việc 2: Thư kí tổ chức cho bạn bốc thăm thi đọc nhóm nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt  Đánh giá: -Tiêu chí: Đọc tốc độ, ngắt cụm từ câu dài, đọc diễn cảm tồn - PP: Quan sát(quan sát có chủ đích) - KT: ghi chép ngắn Thảo luận, trả lời câu hỏi - Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả li ca mỡnh Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trêng TiĨu häc Phó Thđy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 - Việc 1: Viết xong, Em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu - Việc 2: Em bạn đổi vai hỏi trả lời - Việc 1: Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý nghe, đánh giá bổ sung cho Câu 1: Là ngày khai trường nước VN Dân chủ Cộng hòa, ngày khai trưởng nước Việt Nam sau 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ Câu 2: Xây dựng lại đồ mà tổ tiên để lại, làm cho nước nhà theo kịp nước khác hồn cầu Câu 3: Vì việc làm giúp sánh vai với cương quốc năm châu -Việc 2: Nhóm trưởng cho bạn nêu nội dung ND:Bác Hồ khuyên học sinh chăm học, nghe thầy ,yêu bạn tin tưởn học sinh kế thừa xứng đáng nghiệp non song, xây dựng thành cơng nước Việt Nam - Việc 3: Nhóm trưởng huy động kết báo cáo cô giáo - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi - GV tương tác chia them cần thiết * Đánh giá: - Tiêu chí: Trả lời đựơc câu hỏi theo cách diễn đạt mình, hiểu đực nội dung thư -PP: Quan sát,Vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời *Hoạt động kết thúc tiết học: - Việc 1: Các em trả lời câu hỏi Qua thư bác Hồ muốn nhắn nhủ với em điều gì? - Việc 2: Ban học tập gọi số bạn nêu ý kiến mời cô chia s Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu häc Phó Thđy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 - Việc 3: Giáo viên liên hệ giáo dục học sinh ý thức góp phần xây dựng đất nước * Chia sẻ với người thân điều em biết tổ quốc qua tranh chủ điểm Việt Nam Tổ Quốc em Đọc thuộc long đọan: Non song Việt Nam….công học tập em ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 1B: CẢNH ĐẸP NGÀY MÙA (T1) I.Mục tiêu: Gi¸o viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thñy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 - Đọc hiểu bài: Quang cảnh làng mạc ngày mùa GDBVMT: Giúp học sinh hiểu biết thêm môi trường thiên nhiên đẹp đẽ làng quê Việt Nam II Chuẩn bị đồ dùng dạy học : GV : Tranh ảnh ngày mùa quê hương III Các hoạt động học: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi TC khởi động tiết học - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp A Hoạt động Quan sát tranh cho biết tranh vẽ cảnh gì: Việc 1: Em quan sát tranh Việc : Em trao đổi với bạn bên cạnh quan sát tranh Việc 3: NT mời bạn nói điều em biết tranh, bạn khác ý lắng nghe, n.xét - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ kết HĐ1 - GV tương tác với HS, HS nghe cô giới thiệu dẫn dắt vào : Quang cảnh làng mạc ngày mùa 2.Nghe thầy (cô) bạn đọc bài: Nghe bạn đọc toàn Thay đọc từ ngữ lời giải nghĩa: Việc 1: Em đọc thầm từ ngữ lời giải nghĩa SHD trang 13 Việc 2: Em trao đổi với bạn bên cạnh nghĩa từ HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ kết qu H3 Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng TiĨu häc Phó Thđy Giáo án lớp 5B Tuần Năm học 2018-2019 Cùng luyện đọc Việc 1: Em đọc đoạn HĐ4 SHD trang 14 TV5 tập 1A Việc 2:Một bạn đọc đoạn - bạn nghe chia sẻ cách đọc với bạn ngược lại Việc 3: - NT tổ chức cho bạn đọc đoạn, nối tiếp đến hết - Đổi lượt đọc lại - NT tổ chức cho bạn nhóm nhận xét, đánh giá góp ý cho HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ kết HĐ4 Thảo luận trả lời câu hỏi Việc 1: Từng bạn đọc thầm, trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời Việc : - Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời với bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung(nếu thiếu) - Em bạn đổi vai hỏi trả lời Việc 3:- Nhóm trưởng đọc câu hỏi HĐ5 mời bạn phát biểu suy nghĩ riêng mình, bạn khác ý nghe, đánh giá - Nhóm trưởng yêu cầu bạn chọn ý kiến hay ghi vào - Nhóm trưởng báo cáo với giáo hồn thành HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ kết HĐ5 GDBVMT: Em có cảm nhận cảnh đẹp thiên nhiên đất nước ta? - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn lớp chia sẻ sau tiết học B Hoạt động ứng dụng: - Đọc cho người thân nghe đọc em vừa học Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phó Thđy ... **************************** Gi¸o viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thñy Giáo án lớp 5B – Tuần Năm học 2 018 -2 019 Thứ năm ngày 30 tháng năm 2 018 Tiếng việt: BÀI 1C: BUỔI SÁNG Ở LÀNG QUÊ (T1) I.Mục tiêu: -... hc: Theo logo Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy Giáo án lớp 5B – Tuần Năm học 2 018 -2 019 +/ HĐ khởi động: Giúp học sinh có tinh thần thoải mải +/ HĐ 4: Học sinh viết * Đánh... ngày lễ tháng – Ngày Quốc khánh nước cộng hồ xó hội chủ nghĩa Việt Nam Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu häc Phó Thđy Giáo án lớp 5B – Tuần Năm học 2 018 -2 019 – Ngày khai giảng năm học - Thi
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 1 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – đoàn thị thúy hương (5b) ,

Từ khóa liên quan