0

Tuần 33 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

43 1,005 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 12:56

Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tốn tuần 33 tiết ƠN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH I MỤC TIÊU : Kiến thức : Củng cố kiến thức cách tính diện tích, thể tích số hình học Kỹ : Thuộc cộng thức tinhd diện tích thể tích hìn học Vận dụng tính diện tích , thể tích số hình thực tế Thực tốt tập: Bài ; Bài 3 Thái độ : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - KTBC : Gọi HS sửa BT Hoạt động học sinh HS sửa BT - Nhận xét, cho điểm - GTB : Trực tiếp Các hoạt động chủ yếu : a Hoạt động : Ơn tập cơng thức tính diện tích, thể tích số hình ( 10 phút ) * Mục tiêu : Giúp HS hệ thống hóa số cơng thức tính diện tích, thể tích số hình học * Cách tiến hành : - HS xung phong lên nhận diện nêu công - GV dùng bảng phụ SGK, yêu cầu HS thức tính diện tích mặt, diện tích xung xung phong lên nhận diện nêu công thức quanh, diện tích tồn phần thể tích tính diện tích mặt, diện tích xung quanh, hình hộp chữ nhật, hình lập phương diện tích tồn phần thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương - Nhận xét bạn - GV nhận xét cho điểm - HS nhìn bảng nhắc lại quy tắc - Yêu cầu HS nhìn bảng nhắc lại quy tắc b Hoạt động : Luyện tập ( 18 phút ) * Mục tiêu : HS vận dụng để giải tập liên quan * Cách tiến hành : Bài : - em đọc to, lớp đọc thầm - Yêu cầu HS đọc đề - HS trả lời : - Hướng dẫn : + Diện tích cần qt vơi gồm diện tích xung + Diện tích cần qt vơi gồm phần quanh cộng diện tích trần nhà, trừ diện tích nào? cửa + Cần tính diện tích xung quanh, diện tích mặt đáy + Trước hết, ta cần tính gì? - HS làm tập em lên bảng sửa - Yêu cầu HS làm Diện tích xung quanh phòng học là: (6+ 4,5) × 2× = 84(m2) Diện tích trần nhà: × 4,5 = 27 (m2) Diện tích cần qt vơi là: 84 +27 – 8,5 = 102,5(m2) - Nhận xét bạn - Nhận xét sửa Bài : - em đọc to, lớp đọc thầm - Yêu cầu HS đọc đề tốn - HS nhắc lại cách tìm thể tích HHCN - GV hướng dẫn : thời gian bể đầy thể tích bể chia cho 0,5m3 - Yêu cầu HS làm - HS làm tập em lên bảng sửa Thể tích bể nước là: × 1,5 × = (m3) Thời gian để vòi nước chảy đầy bể là: : 0,5 = (giờ) - Nhận xét bạn - Nhận xét sửa Hoạt động nối tiếp : phút - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tốn tuần 33 tiết LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : Kiến thức : Củng cố cách tính diện tích, thể tích số hình học Kỹ : Biết tính diện tích thể tích hình đơn giản Thực tốt tập: Bài ; Bài Thái độ : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Phiếu luyện tập cho HS Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa Hoạt động học sinh HS sửa BT tập tiết trước - Nhận xét, cho điểm Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giới thiệu (1 phút) b Hoạt động 2: Thực hành (27 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt tập cần làm * Cách tiến hành: Bài : - Yêu cầu HS đọc kĩ đề - em đọc to, lớp đọc thầm - GV phát phiếu học tập cho HS - HS nhận phiếu làm phiếu - Yêu cầu HS làm - em lên bảng phụ trình bày lại cho lớp xem - Nhận xét sửa - Nhận xét bạn Bài : - Yêu cầu HS đọc kĩ đề - em đọc to, lớp đọc thầm - GV yêu cầu HS nêu cách tìm chiều cao - HS nêu : Ta có : HHCN V = a x b x c Vậy : c = V : ( a x b ) thể tích chia cho diện tích đáy - Yêu cầu HS làm - HS làm tập - em lên sửa Giải Diện tích đáy bể là: 1,5 × 0,8 = 1,2 (m2) Chiều cao bể là: 1,8 : 1,2 = 1,5 (m) - Nhận xét sửa - Nhận xét bạn Bài 3: Dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm đủ thời gian - Yêu cầu học sinh khá, giỏi thực - Học sinh khá, giỏi thực Diện tích tồn phần khối lập phương nhựa là: (10× 10) × = 600 (cm2) Cạnh khối lập phương gỗ là: 10 : = (cm) Diện tích tồn phần khối lập phương gỗ là: (5 × 5) × = 150 (m2) Diện tích tồn phần khối nhựa gấp diện tích tồn phần khối gỗ số lần - Nhận xét, sửa là: Hoạt động nối tiếp : phút 600 : 150 = (lần) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tốn tuần 33 tiết LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU : Kiến thức : Củng cố cách tính diện tích, thể tích số hình học Kỹ : Biết thực hành tính diện tích thể tích hình học Thực tốt tập: Bài ; Bài Thái độ : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập tiết trước - Nhận xét, cho điểm Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giới thiệu (1 phút) b Hoạt động 2: Thực hành (27 phút) Hoạt động học sinh HS sửa BT * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt tập cần làm * Cách tiến hành: Bài : - Yêu cầu HS đọc kĩ đề - em đọc to, lớp đọc thầm - Hướng dẫn : - HS nêu : + Đề hỏi gì? + Số kg rau thu hoạch + Ta cần có gì? + Cần có diện tích số rau thu + Ta có chưa có gì? 10m2 + Ta có số rau thu 10m chưa có + Muốn tính diện tích HCN, ta cần gì? diện tích + Ta để tìm chiều dài? + Ta cần có CD CR = 30m - Yêu cầu HS làm + Ta lấy chu vi : trừ cho CR - HS làm tập - em lên sửa Giải Nửa chu vi hình chữ nhật là: 160 : = 80 (m) Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là: 80 – 30 = 50 (m) Diện tích mảnh vườn là: 50 × 30 = 1500 (m2) Số ki-lô-gam rau thu là: - Nhận xét sửa Bài : 1500:10× 15 = 2250 (kg) - Nhận xét bạn - Yêu cầu HS đọc kĩ đề - Hướng dẫn : - em đọc to, lớp đọc thầm + Muốn tính chiều cao HHCN, ta làm sao? - HS nêu : + Ta lấy diện tích xung quanh chia cho + Muốn tính chu vi đáy, ta làm sao? chu vi đáy - Yêu cầu HS làm + Ta lấy ( CD + CR) x - HS làm tập - em lên sửa Giải Chu vi đáy hình hộp chữ nhật là: (60 + 40 ) × = 200(cm) Chiều cao hình hộp chữ nhật là: - Nhận xét sửa 6000 : 200 = 30 (cm) Hoạt động nối tiếp : phút - Nhận xét bạn - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tốn tuần 33 tiết MỘT SỐ DẠNG TOÁN ĐÃ HỌC I MỤC TIÊU : Kiến thức : Ôn tập, hệ thống hóa số dạng tốn học Kỹ : Biết số dạng toán học Biết giải tốn có liên quan đến tìm số trung bình cộng, tìm số biết tổng hiệu số Thực tốt tập: Bài ; Bài ; Bài 3 Thái độ : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ viết sẵn dạng toán SGK Phiếu bốc thăm dạng toán Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : Hoạt động học sinh - KTBC : Gọi HS sửa BT HS sửa BT - Nhận xét, cho điểm - GTB : Trực tiếp Các hoạt động chủ yếu : a Hoạt động : Hệ thống hóa dạng tốn học (10 phút) * Mục tiêu : Giúp HS hệ thống hóa số dạng toán học * Cách tiến hành : - GV yêu cầu HS kể tên dạng toán - HS nêu, bổ sung học lớp lớp - GV dùng bảng phụ SGK, yêu cầu HS - HS xung phong lên bắt thăm, trúng dạng xung phong lên bắt thăm, trúng dạng toán tốn trình bày phương pháp giải trình bày phương pháp giải dạng tốn dạng tốn đó - GV kết hợp ghi tóm tắt lên bảng - Bạn tổ tổ có quyền bổ sung bạn lúng túng - Nhận xét bạn - GV nhận xét cho điểm - HS nhìn bảng nhắc lại - Yêu cầu HS nhìn bảng nhắc lại b Hoạt động : Luyện tập ( 18 phút ) * Mục tiêu : Rèn kĩ giải tốn có lời văn lớp * cách tiến hành : Bài : - em đọc to, lớp đọc thầm - Yêu cầu HS đọc đề - HS xác định : tìm số trung bình cộng - Yêu cầu HS xác định dạng tốn - HS nhắc lại cách tìm trung bình cộng - Yêu cầu HS nhắc lại cách tìm trung bình số cộng số - HS làm tập em lên bảng sửa - Yêu cầu HS làm bài - Nhận xét sửa - Nhận xét bạn Bài : - Yêu cầu HS đọc đề - em đọc to, lớp đọc thầm - Yêu cầu HS xác định dạng tốn - HS xác định : Tìm hai số biết tổng hiệu chúng - Yêu cầu HS nhắc lại cách tìm hai số biết - HS nhắc lại cách tìm hai số biết tổng tổng hiệu chúng hiệu chúng - GV yêu cầu HS vẽ tóm tắt trước giải - HS vẽ tóm tắt trước giải - Yêu cầu HS làm - HS làm tập em lên bảng sửa - Nhận xét sửa bài Bài : - Nhận xét bạn - Yêu cầu HS đọc đề - Yêu cầu HS xác định dạng toán - em đọc to, lớp đọc thầm - Yêu cầu HS nhắc lại cách giải toán liên - HS xác định : Liên quan đến rút đơn quan đến rút đơn vị vị - Yêu cầu HS làm - HS nhắc lại cách giải toán liên quan đến - Nhận xét sửa rút đơn vị Hoạt động nối tiếp : phút - HS làm em lên bảng sửa - Nhận xét tiết học - Nhận xét bạn - Chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Môn Toán tuần 33 tiết LUYỆN TẬP (1) I MỤC TIÊU : Kiến thức : Củng cố cách giải toán Kỹ : Biết giải số tốn có dạng học Thực tốt tập: Bài ; Bài ; Bài 3 Thái độ : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập Hoạt động học sinh HS sửa BT tiết trước - Nhận xét, cho điểm Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giới thiệu (1 phút) b Hoạt động 2: Thực hành (27 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt tập cần làm * Cách tiến hành: Bài : - Yêu cầu HS đọc kĩ đề - em đọc to, lớp đọc thầm - Yêu cầu HS xác định dạng toán - HS nêu : Dạng tìm hai số biết hiệu tỉ chúng - Yêu cầu HS nêu cách tìm hai số biết hiệu - HS nêu cách tìm hai số biết hiệu và tỉ chúng tỉ chúng - Yêu cầu HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng trước - HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng trước giải giải - Yêu cầu HS làm - HS làm tập - em lên sửa - Nhận xét bạn - Nhận xét sửa Bài : - em đọc to, lớp đọc thầm - Yêu cầu HS đọc kĩ đề - HS nêu : Dạng tìm hai số biết tổng - Yêu cầu HS xác định dạng tốn tỉ chúng - HS nêu cách tìm hai số biết tổng - Yêu cầu HS nêu cách tìm hai số biết tổng tỉ chúng tỉ chúng - HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng trước giải - Yêu cầu HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng trước - HS làm tập em lên sửa giải Theo sơ đồ, lớp 5A có số học sinh nam thân nghe - Chuẩn bị tiết sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Chính tả tuần 33 Nghe viết : TRONG LỜI MẸ HÁT I MỤC TIÊU : Kiến thức : Nghe-viết CT; trình bày hình thức thơ tiếng Kỹ : Viết hoa tên quan, tổ chức đoạn văn Công ước quyền trẻ em (BT2) Thái độ : Mở rộng hiểu biết sống, người, góp phần hình thành nhân cách người II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Phiếu BT 2 Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : Hoạt động học sinh - KTBC : Gọi HS lên bảng HS viết tên tổ chức, quan GV - Nhận xét, cho điểm đọc - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Hướng dẫn viết tả ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS biết trình bày tả * Cách tiến hành : - HS theo dõi SGK - GV đọc tả SGK lượt giọng thong thả, rõ ràng, phát âm xác tiếng có âm, vần, dễ viết sai - HS đọc thầm tả, quan sát - Yêu cầu HS đọc thầm tả, nhắc hình thức trình bày HS quan sát hình thức trình bày - HS viết - GV đọc đoạn, câu cho HS viết Đọc đến lượt - HS rà soát lại bài, tự phát lỗi - Gv đọc tồn tả lần sửa lỗi - HS đổi cho để kiểm tra lỗi - GV chấm – 10 - GV nêu nhận xét chung b Hoạt động : Làm tập ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS biết làm tập SGK * Cách tiến hành : Bài : - em đọc to, lớp đọc thầm - Gọi HS nêu yêu cầu tập - HS làm tập - Yêu cầu HS làm tập - Lần lượt nhiều em nêu kết trước lớp - Lớp nhận xét, bổ sung, sửa - HS nhắc lại cách viết hoa tên - Gv nhận xét sửa - Yêu cầu HS nhắc lại cách viết hoa tên quan, tổ chức quan, tổ chức Hoạt động nối tiếp : phút - Nhận xét tiết học - Yêu cầu HS viết tả chưa tốt nhà viết lại cho tốt - Chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Môn Khoa học tuần 33 tiết TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG RỪNG (MT + NL + KNS + BĐ) I MỤC TIÊU : Sau học , học sinh biết : Kiến thức : Nêu nguyên nhân dẫn đến việc rừng bị tàn phá Kỹ : - Nhận biết tác động người đến môi trường rừng Nêu nguyên nhân dẫn đến rừng bị tàn phá Nêu tác hại việc phá rừng Thái độ : Ham hiểu biết khoa học, có ý thức vận dụng kiến thức vào đời sống Tự giác thực quy tắc vệ sinh an tồn cho thân, gia đình, cộng đồng Yêu người, thiên nhiên, đất nước * Giảm tải : Không yêu cầu tất học sinh sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin nạn phá rừng hậu của nó Giáo viên hướng dẫn, đợng viên, khuyến khích để em có điều kiện sưu tầm, triển lãm * MT : Từ việc tìm hiểu tác động của người đến môi trương rừng dẫn đến mơi trường khơng khí ,nước bị nhiễm ( Bộ phận ) * NL : Nguyên nhân dẫn đến rừng bị tàn phá Tác hại của việc phá rừng (liên hệ) * BĐ: Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường biển chủ yếu từ hoạt động của người (toàn phần) * KNS : - Các kĩ : Kĩ tự nhận thức hành vi sai trái của người gậy hậu với môi trường rừng Kĩ phê phán, bình luận phù hợp thấy môi trường rừng bị hủy hoại Kĩ đảm nhận trách nhiệm với kĩ thân tuyên truyền tới người thân, cộng đồng việc bảo vệ môi trường rừng - Các phương pháp : Quan sát thảo luận Thảo luận liên hệ thực tế Đóng vai xử lí tình II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Tranh, ảnh tư liệu rừng bị tàn phá Hình trang 134, 135 SGK phóng to Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - KTBC : Gọi HS lên kiểm tra - Nhận xét, cho điểm - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Quan sát thảo luận (15p) * Mục tiêu : HS nêu nguyên nhân dẫn đến việc rừng bị tàn phá * Cách tiến hành : Làm việc theo nhóm - u cầu nhóm quan sát hình trang 134, 135 SGK để trả lời câu hỏi : + Con người khai thác gỗ phá rừng để làm gì? + Nguyên nhân khác khiến rừng bị tàn phá? - u cầu nhóm trình bày Hoạt động học sinh - em xung phong trả lời cũ - Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận để trả lời câu hỏi - Thư kí ghi kết nhóm vào phiếu học tập - Các nhóm trưng bày tranh, ảnh sưu tầm - Đại diện nhóm trình bày kết trước lớp Giới thiệu tranh, ảnh với - GV nhận xét chốt ý ghi bảng * NL : Nguyên nhân dẫn đến rừng bị tàn phá Tác hại của việc phá rừng b Hoạt động : Thảo luận ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS nêu tác hại việc phá rừng * Cách tiến hành : làm việc theo nhóm - GV yêu cầu nhóm thảo luận câu hỏi : + Việc phá rừng dẫn đến hậu gì? + Liên hệ thực tế địa phương em? bạn - Lớp nhận xét, bổ sung cho bạn - Vài em nhắc lại - Các nhóm quan sát hình trang 135 SGK, tham khảo thông tin sưu tầm để trả lời câu hỏi - Đại diện nhóm báo cáo - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV nhận xét chốt ý chính, ghi bảng * MT : Từ việc tìm hiểu tác động của người đến môi trương rừng dẫn đến môi - Một vài HS nhắc lại trường khơng khí ,nước bị ô nhiễm Hoạt động nối tiếp : phút - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung học * BĐ: Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường biển chủ yếu từ hoạt động của người - Nhận xét tiết học - Về xem lại bài, chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Môn Khoa học tuần 33 tiết TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT (MT + KNS) I MỤC TIÊU : Sau học , học sinh biết : Kiến thức : Nhận biết tác động người môi trường đất Kỹ : Nêu số nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày bị thu hẹp suy thoái Thái độ : Ham hiểu biết khoa học, có ý thức vận dụng kiến thức vào đời sống Tự giác thực quy tắc vệ sinh an tồn cho thân, gia đình, cộng đồng u người, thiên nhiên, đất nước * Giảm tải : Không yêu cầu tất học sinh sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin tác động của người đến môi trường đất hậu của nó Giáo viên hướng dẫn, đợng viên, khuyến khích để em có điều kiện sưu tầm, triển lãm * MT : Từ việc tìm hiểu tác động của người đến mơi trương đất dẫn đến mơi trường khơng khí ,nước bị ô nhiễm ( Bộ phận ) * KNS : - Các kĩ : Kĩ lựa chọn, xử lí thơng tin để biết mợt ngun nhân dẫn đến đất trồng ngày bị thu hẹp đáp ứng nhu cầu phục vụ người; hành vi không tốt của người để lại hậu xấu với môi trường đất Kĩ hợp tác thành viên nhiều nhóm để hồn thành nhiệm vụ của đợi “chun gia” Kĩ giao tiếp, tự tin với ông/bà, bố/mẹ, để thu thập thơng tin, hồn thiện phiếu điều tra môi trường đất nơi em sinh sống Kĩ trình bày suy nghĩ, ý tưởng (bài viết, hình ảnh, ) để tuyên truyền bảo vệ môi trường đất nơi sinh sống - Các phương pháp : Động não Làm việc theo nhóm hỏi ý kiến chuyên gia Làm phiếu tập Điều tra môi trường đất nơi sinh sống II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Hình trang 136, 137 SGK phóng to Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - KTBC : Gọi HS lên kiểm tra - Nhận xét, cho điểm Hoạt động học sinh - em xung phong trả lời cũ - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Quan sát thảo luận (15 phút) * Mục tiêu : HS nêu nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày thu hẹp * Cách tiến hành : Làm việc theo nhóm - Nhóm trưởng điều khiển nhóm - u cầu nhóm quan sát hình trang thảo luận để trả lời câu hỏi 136 SGK để trả lời câu hỏi : - Thư kí ghi kết nhóm vào phiếu + Hình cho biết đất trồng sử học tập dụng vào việc gì? - Đại diện nhóm trình bày kết + Nguyên nhân dẫn đến thay đổi trước lớp nhu c ầu sử dụng đó? - Lớp nhận xét, bổ sung cho bạn - Vài em nhắc lại - GV nhận xét chốt ý ghi bảng b Hoạt động : Thảo luận ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS biết phân tích nguyên nhân dẫn đến môi trường đất trồng ngày suy thối * Cách tiến hành : làm việc theo nhóm - Nhóm trưởng điều khiển nhóm - GV u cầu nhóm thảo luận câu thảo luận để trả lời câu hỏi hỏi : - Đại diện nhóm báo cáo + Nêu tác hại việc sử dụng phân bón - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung hóa học, thuốc trừ sâu,… đến mơi trường đất? - Một vài HS nhắc lại + Nêu tác hại rác thảy môi trường đất? - GV nhận xét chốt ý chính, ghi bảng * MT : Từ việc tìm hiểu tác động của người đến môi trương đất dẫn đến môi - Một vài HS nhắc lại trường khơng khí ,nước bị nhiễm Hoạt động nối tiếp : phút - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung học - Nhận xét tiết học - Về xem lại bài, chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Môn Đạo đức tuần 33 Đạo Đức địa phương BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC (tiết 2) I MỤC TIÊU : Sau học xong tiết này, học sinh biết : Kiến thức : Hiểu biết ban đầu bảo vệ môi trường nước, biết phân biệt nước ô nhiễm nước Kỹ : Biết thực số việc để bảo vệ môi trường nước Thái độ : Có ý thức bảo vệ môi trường nước địa phương II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bài học, giáo án, phiếu tập 2, … Học sinh : Đồ dùng HT, nội dung học, Sưu tầm tranh, ảnh, câu chuyện có thật làm góp phần bảo vệ mơi trường nước, nơi em sống III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - KTBC : HS trình bày câu hỏi tiết - Nhận xét, cho điểm - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Bài tập 1, (15 phút) Hoạt động học sinh HS trình bày * Mục tiêu : HS thể hiểu biết nước nước bị ô nhiễm * Cách tiến hành : Hoạt động lớp Bài : - GV yêu cầu HS đọc thầm suy nghĩ - HS đọc thầm suy nghĩ câu tài liệu - GV đọc ý - HS lắng nghe lựa chọn - Yêu cầu HS dùng bảng ghi dấu (+) - HS giơ bảng tán thành để trống không tán thành - Yêu cầu HS giải thích - Giải thích chọn hay không chọn - Nhận xét, bổ sung cho bạn - GV nhận xét rút kết luận Bài : - Nhận phiếu - GV phát phiếu cho học sinh - Thực yêu cầu phiếu - Yêu cầu HS làm phiếu - HS trình bày giải thích lí - u cầu HS trình bày giải thích lí - Nhận xét, bổ sung cho bạn - GV nhận xét chốt b Hoạt động : Trình bày sản phẩm thuyết trình (15 phút) * Mục tiêu : HS thể việc làm giúp bảo vệ môi trường nước * Cách tiến hành : Hoạt động nhóm - HS họp nhóm theo định - GV chia lớp thành nhóm, nhóm gồm em sưu tầm tranh, ảnh; nhóm lại gồm em sưu tầm truyện kể - nhóm trưng bày sản phẩm giải thích, - u cầu nhóm trưng bày sản phẩm giới thiệu tranh giới thiệu tranh - Đại diện nhóm lại kể chuyện sưu tầm - Các nhóm lại nhận xét, bình chọn nhóm hay - GV chốt, tun dương nhóm hay Hoạt động nối tiếp : phút - GV yêu cầu HS đọc phần Ghi nhớ tài liệu - Chuẩn bị trước tiết sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Địa lý tuần 33 ÔN TẬP CUỐI NĂM (tiết 1) I MỤC TIÊU : Học xong này, học sinh biết : Kiến thức : Hệ thống số đặc điểm điều kiện tự nhiên(vị trí địa lí, đặc điểm thiên nhiên), dân cư, hoạt động kinh tế ( số sản phẩm công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp) châu lục: châu á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương, châu Nam Cực) Kỹ : Tìm châu lục, đại dương nước VN đồ giới Thái độ : Ham học hỏi, tìm hiểu mơi trường xung quanh, có ý thức bảo vệ môi trường II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bản đồ Thế giới Quả Địa cầu Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : Hoạt động học sinh - KTBC : Gọi HS lên KTBC - em lên trình bày - Nhận xét, cho điểm - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Xác định châu lục, đại dương nước Việt Nam Bản đồ Thế giới ( 18 phút ) * Mục tiêu : HS xác định châu lục, đại dương nước Việt Nam Bản đồ Thế giới * Cách tiến hành : Làm việc cá nhân - HS lên bảng vào Bản đồ Thế giới - GV gọi số HS lên bảng vào Bản Địa cầu vị trí châu Á, đồ Thế giới Địa cầu vị trí châu Aâu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại châu Á, châu Aâu, châu Phi, châu Mĩ, Dương châu Nam Cực ; vị trí đại châu Đại Dương châu Nam Cực ; vị trí dương : Thái Bình Dương, Đại Tây đại dương : Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Aán Độ Dương, Bắc Băng Dương, Aán Độ Dương, Bắc Băng Dương ; Dương ; vị trí nước Việt Nam vị trí nước Việt Nam - Lớp quan sát nhận xét - GV nhận xét tuyên dương em xác - Gv tổ chức cho HS chơi trò Đối đáp - HS chơi trò Đối đáp nhanh cách nhanh cách cho nhóm hỏi nhóm cho nhóm hỏi nhóm kia, nhóm sau kia, nhóm sau đáp xong hỏi lại đáp xong hỏi lại nhóm … tên nhóm … tên số nước học số nước học châu lục châu lục nước nước - Tương ứng với nước nhóm thứ - GV nhận xét cho điểm nhóm phải nước Bản đồ Thế Tuyên dương nhóm thắng giới b Hoạt động : Lập bảng thống kê ( 12 - Các nhóm quan sát đánh giá lẫn ph ) * Mục tiêu : HS nêu số đặc điểm tiêu biểu tự nhiên, dân cư hoạt động kinh tế châu Á, châu Aâu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương * Cách tiến hành : Tổ chức trò chơi - GV yêu cầu HS nhóm làm phiếu học tập SGK - HS nhóm làm phiếu học tập - Nhóm làm nhanh nhất, lên gắn kết - GV nhận xét tuyên dương nhóm thắng bảng giải thích sơ lược thắng Hoạt động nối tiếp : ( phút ) - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung ôn tập - Nhận xét tiết học - Về xem lại bài, chuẩn bị Ôn tập tiết - Vài em nhắc lại RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Môn : Kỹ Thuật Bài 30 : LẮP GHÉP MƠ HÌNH TỰ CHỌN ( tiết ) I MỤC TIÊU : Học xong này, HS biết : Kiến thức : Chọn đủ chi tiết để lắp mơ hình tự chọn Kỹ : Lắp mơ hình tự chọn kĩ thuật, quy trình Thái độ : Rèn tính cẩn thận đảm bảo an tồn thực hành Tự hào mơ hình làm Với HS khéo tay : - Lắp mơ hình tự chọn - Có thể lắp mơ hình ngồi mơ hình gợi ý SGK II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : • Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật • Vài mẫu gợi ý lắp sẵn Học sinh : Đồ dùng học tập Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Xem mẫu ( 15 ph ) * Mục tiêu : HS quan sát mẫu * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - Yêu cầu HS quan sát mẫu SGK - GV trưng bày mẫu cho HS quan sát b Hoạt động : Lựa chọn mẫu ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS tự chọn mẫu để thực * Cách tiến hành : Hoạt động theo nhóm - GV yêu cầu HS nêu tên mơ hình chọn - GV xếp HS chọn mơ hình lắp ghép vào chung nhóm Hoạt động học sinh - HS quan sát mẫu SGK - HS quan sát nhận xét mẫu - HS trình bày thêm mẫu sưu tầm - HS nêu tên mô hình chọn - Các nhóm nêu tên mơ hình lắp ghép nhóm - HS nhóm chuẩn bị trước phần để thực lắp ghép mơ hình mà nhóm chọn - GV ghi nhận tên mơ hình nhóm Hoạt động nối tiếp : phút - Xem lại - Chuẩn bị tiết sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : - ... giải Theo sơ đồ, lớp 5A có số học sinh nam - Yêu cầu HS làm là: 35 : (4+3)× = 15( hs) Số học sinh nữ lớp 5A là: 35 – 15 = 20 (học sinh) Số học sinh nữ nhiều số học sinh nam là: 20 – 15 = (học sinh) ... DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên... thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ viết sẵn dạng toán SGK Phiếu bốc thăm dạng toán Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 33 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan