0

Tuần 35 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

43 688 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 13:09

Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tốn tuần 35 tiết LUYỆN TẬP CHUNG (3) I MỤC TIÊU : Kiến thức : Tiếp tục củng cố kiến thức phép tính giải tốn Kỹ : Biết thực hành tính giải tốn có lời văn Thực tốt tập: Bài 1(a,b,c) ; Bài 2a ; Bài 3 Thái độ : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập tiết trước Hoạt động học sinh HS sửa phần lại Bài SGK/ 176 - Nhận xét, cho điểm Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giới thiệu (1 phút) b Hoạt động 2: Thực hành (27 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt tập cần làm * Cách tiến hành: Bài (a, b, c) : - Yêu cầu HS đọc kĩ đề - GV yêu cầu HS nhắc lại thứ tự thực - em đọc to, lớp đọc thầm phép tính biểu thức - HS nhắc lại thứ tự thực phép tính - Yêu cầu HS làm biểu thức - HS làm tập - Nhận xét sửa - em lên sửa bài, em câu Bài a : - Nhận xét bạn - Yêu cầu HS đọc kĩ đề - GV yêu cầu HS nêu cách làm - em đọc to, lớp đọc thầm - HS nêu : Tìm tử số mẫu số, số - Yêu cầu HS làm chia hết cho số “tối giản” - HS làm tập - Nhận xét sửa - em lên sửa bài, em câu Bài : - Nhận xét bạn - Yêu cầu HS đọc kĩ đề - Hướng dẫn : - em đọc to, lớp đọc thầm + Tìm thể tích bể nào? - HS nêu : + Tìm thể tích bể cách lấy 414,72 + Tìm chiều cao bể nào? m3 : x + Tìm chiều cao bể cách lấy thể - Yêu cầu HS làm tích chia CD chia CR - HS làm tập em lên sửa Giải Diện tích đáy bể bơi là: 22,5 × 19,2 = 432(m2) Chiều cao mực nước bể là: - Nhận xét sửa 414,72:432 = 0,96 (m) Bài 4: Dành cho học sinh khá, giỏi làm Chiều cao bể bơi là: 0,96 × 5/4 = 1,2 thêm đủ thời gian (m) - Yêu cầu học sinh khá, giỏi thực - Nhận xét bạn Vận tốc thuyền xi dòng là: 7,2+1,6 = 8,8 (km/h) Qng sơng thuyền xi dòng 3,5h là: 8,8 × 3,5 = 30,8 (km) - Nhận xét, sửa Vận tốc thuyền ngược dòng là: Hoạt động nối tiếp : phút 7,2 – 1,6 = 5,6 (km/h) - Nhận xét tiết học Thời gian thuyền ngược dòng hết quãng - Chuẩn bị sau đường 30,8km là: 30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tốn tuần 35 tiết LUYỆN TẬP CHUNG (4) I MỤC TIÊU : Kiến thức : Tiếp tục củng cố tính giá trị biểu thức, tìm số trung bình cộng Kỹ : Biết tính giá trị biểu thức; tìm số trung bình cộng; giải tốn liên quan đến tỉ số phần trăm Thực tốt tập: Bài ; Bài 2a ; Bài 3 Thái độ : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa Hoạt động học sinh HS sửa Bài tập tiết trước - Nhận xét, cho điểm Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giới thiệu (1 phút) b Hoạt động 2: Thực hành (27 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt tập cần làm * Cách tiến hành: Bài : - Yêu cầu HS đọc kĩ đề - em đọc to, lớp đọc thầm - GV yêu cầu HS nhắc lại thứ tự thực - HS nhắc lại thứ tự thực phép tính phép tính biểu thức biểu thức - Yêu cầu HS làm - HS làm tập - em lên sửa bài, em câu - Nhận xét sửa - Nhận xét bạn Bài 2a : - Yêu cầu HS đọc kĩ đề - em đọc to, lớp đọc thầm - GV yêu cầu HS nêu lại cách tìm trung bình - HS nêu lại cách tìm trung bình cộng cộng số số - Yêu cầu HS làm - HS làm tập - em lên sửa bài, em câu - Nhận xét sửa - Nhận xét bạn Bài : - Yêu cầu HS đọc kĩ đề - em đọc to, lớp đọc thầm - GV yêu cầu HS nhắc lại cách tìm tỉ số - HS nhắc lại cách tìm tỉ số phần trăm phần trăm số số - Yêu cầu HS làm - HS làm tập - em lên sửa Giải Số học sinh nữ: 19 + = 21 (học sinh) Số học sinh lớp: 19 + 21 = 40 (học sinh) Tspt hs nam so với lớp 19 : 40 = 47,5% Tspt hs nữ so với lớp 21 : 40 = 52,5% - Nhận xét sửa - Nhận xét bạn Hoạt động nối tiếp : phút - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tốn tuần 35 tiết LUYỆN TẬP CHUNG (5) I MỤC TIÊU : Kiến thức : Tiếp tục củng cố tỉ số phần trăm, chu vi, diện tích hình tròn Kỹ : Biết tính tỉ số phần trăm giải tốn tỉ số phần trăm; tính diện tích, chu vi hình tròn Thực tốt tập: Phần 1: Bài ; Bài ; Phần : Bài Thái độ : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Các phiếu luyện tập phần 1, SGK cho HS Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập tiết trước - Nhận xét, cho điểm Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giới thiệu (1 phút) b Hoạt động 2: Thực hành (27 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt tập cần làm Hoạt động học sinh HS sửa Bài SGK * Cách tiến hành: Phần : - GV phát phiếu luyện tập cho HS - HS nhận phiếu học tập - GV đề nghị HS đọc kĩ yêu cầu phần - HS đọc kĩ yêu cầu phần - GV yêu cầu HS nhắc lại : - HS nhắc lại : + Cách chuyển tỉ số phần trăm thành phân số + Cách chuyển tỉ số phần trăm thành phân thập phân số thập phân + Cách tìm số biết tỉ số phần trăm + Cách tìm số biết tỉ số phần trăm với số với số - Yêu cầu HS làm - HS làm phiếu luyện tập - Lần lượt nêu miệng kết - Nhận xét sửa - Nhận xét bạn Bài 1: Khoanh vào ý C Bài 2: Khoanh vào ý C Phần : Bài : - Yêu cầu HS đọc kĩ đề - em đọc to, lớp đọc thầm - GV dùng bảng phụ vẽ sẵn hình - HS quan sát trả lời : hướng dẫn : + Diện tích hình tơ màu tính + Diện tích hình tơ màu tính nào? cách tính diện tích hình tròn, bán kính 10cm + Chu vi hình khơng tơ màu chu vi + Chu vi hình khơng tơ màu chu hình nào? vi hình tròn bán kính 10cm - Yêu cầu HS làm - HS làm tập - em lên sửa bảng Giải Diện tích phần tơ màu là: 10 × 10 × 3,14 = 314 (cm2) Chu vi phần khơng tơ màu 10 × × 3,14 = 62,8 (cm) - Nhận xét sửa - Nhận xét bạn Bài 2: Dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm đủ thời gian - Yêu cầu học sinh khá, giỏi thực - Học sinh khá, giỏi thực Giải Số tiền mua cá là: 88000 : (120 + 100) × 120 = 48000 (đồng) - Nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp : phút - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tốn tuần 35 tiết LUYỆN TẬP CHUNG (6) I MỤC TIÊU : Kiến thức : Tiếp tục củng cố tỉ số phần trăm, chuyển động chiều, thể tích HHCN Kỹ : Biết giải toán chuyển động chiều, tỉ só phần trăm, thể tích hình hộp chữ nhật Thực tốt tập: Phần Thái độ : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Các phiếu luyện tập phần SGK cho HS Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập tiết trước Hoạt động học sinh HS sửa BT - Nhận xét, cho điểm Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giới thiệu (1 phút) b Hoạt động 2: Thực hành (27 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt tập cần làm * Cách tiến hành: Phần : - GV phát phiếu luyện tập cho HS - HS nhận phiếu học tập - GV đề nghị HS đọc kĩ yêu cầu phần - HS đọc kĩ yêu cầu phần - GV yêu cầu HS nhắc lại : - HS nhắc lại : + Cách tìm thời gian chuyển động + Cách tìm thời gian chuyển động đều + Cách tìm thể tích HHCN + Cách tìm thể tích HHCN + Cách tìm thời gian gặp + Cách tìm thời gian gặp chuyển động chiều chuyển động chiều - Yêu cầu HS làm - HS làm phiếu luyện tập - Lần lượt nêu miệng kết Bài 1: Khoanh vào ý C Bài 2: Khoanh vào ý A Bài 3: Khoanh vào ý B - Nhận xét sửa - Nhận xét bạn Phần : (Dành cho HS giỏi) Bài : - Yêu cầu HS đọc kĩ đề - em đọc to, lớp đọc thầm - GV dùng bảng phụ vẽ sẵn sơ đồ tóm tắt - HS quan sát trả lời : hướng dẫn : + Phân số tổng số tuổi gái + Là ¼ + 1/5 = 9/20 (tuổi mẹ) trai bao nhiêu? + Nếu số tuổi mẹ chia làm 20 phần + Con trai gồm phần gái gồm số tuổi trai phần, phần gái phần? + Đây dạng tốn gì? + Dạng tìm hai số biết tổng tỉ chúng - Yêu cầu HS làm - HS làm tập - em lên sửa bảng Giải Hai số phần tuổi mẹ là: (1/4 + 1/5) = 9/20 (tuổi mẹ) Tuổi mẹ là: 18:9/20 = 40 (tuổi) - Nhận xét sửa - Nhận xét bạn Hoạt động nối tiếp : phút - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị kiểm tra cuối năm RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tốn tuần 35 tiết ĐỀ KIỂM TRA HKII I MỤC TIÊU : Tập trung vào kiểm tra: Kiến thức ban đầu số thập phân, kĩ thực hành tính với số thập phân, tỉt số phần trăm Tính diện tích, thể tích số hình học Giải toán chuyển động II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Đề Học sinh : Phiếu kiểm tra III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : A ĐỀ BÀI : Phần : Mỗi tập có kèm theo số câu trả lời A, B, C, D Khoanh tròn vào câu : Chữ số số thập phân 17,209 thuộc hàng ? A Hàng nghìn B Hàng phần mười C Hàng phần trăm D Hàng phần nghìn Phân số 4/5 viết dạng số thập phân : A 4,5 B 8,0 C 0,8 D 0,45 Khoảng thời gian từ lúc 10 phút đến rưỡi : A 10 phút B 20 phút C 30 phút D 40 phút Một hình gồm hình lập phương nhau, hình lập phương có cạnh cm Thể tích hình : A 18 cm3 B 54 cm3 C 162 cm3 D 243 cm3 Đội bóng trường em thi đấu 20 trận, thắng 19 trận Như tỉ số phần trăm trận thắng đội : A 19 % B 85 % C 90 % D 95 % Phần : Đặt tính tính : a 5,006 + 2,357 + 4,5 b 63,21 – 14,75 c 21,8 x 3,4 d 24,36 : Một ô tô từ A lúc đến B lúc 11 45 phút Ơ tơ với vận tốc 48 km/giờ nghỉ dọc đường 15 phút Tính quãng đường AB ? Viết kết tính vào chỗ chấm : Một mảnh đất gồm hai nửa hình tròn hình chữ nhật hình : 60 m 40 m Diện tích hình : ……………………… B ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM : Phần : Mỗi tập có kèm theo số câu trả lời A, B, C, D Khoanh tròn vào câu : ( điểm ) D ; 2.C ; 3.D ; 4.C ; 5.D (1 đ) câu lại 0,5đ Phần : Đặt tính tính : điểm a 0,75 đ b 0,75 đ c 0,75 đ d 0,75 đ Một ô tô từ A lúc đến B lúc 11 45 phút Ơ tơ với vận tốc 48 km/giờ nghỉ dọc đường 15 phút Tính quãng đường AB ? ( điểm ) - Xem trước tiết RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Môn Tiếng Việt tuần 35 tiết KIỂM TRA CUỐI NĂM (Đọc) I MỤC TIÊU : Đọc lưu lốt, trơi chảy văn (khoảng 120 tiếng/ phút); biết đọc diễn cảm văn, thơ, hiểu nội dung, ý nghĩa đọc II ĐỀ THAM KHẢO : Đọc thầm: PHONG LAN RỪNG Trời tối hẳn, đêm đen xoá tất đường nét, màu sắc Phừ ngả lưng vào gốc Nhưng yên tĩnh đêm đông rừng, anh sực tỉnh dậy Một thoáng hương thơm từ đâu đến quanh quất bên anh Hương mà thơm mùi thơm tao tinh khiết, nhẹ nhàng Làn hương vừa kín đáo , lẩn quất vơ hình đâu đây, lại vừa dậy lên nồng nàn, đêm lan toả Đó hương chùm phong lan nhiều vô kể, ăn nhờ đậu cành đa xù xì rêu phong, ướp sương lạnh bốc lên thơm ngát, gần xa, thoang thoảng dồn dập sương bay, tiếng đàn môi nẩy bồn chồn đêm Những khóm phong lan chồn dài móc cành đa bờm ngựa thả xuống chùm hoa tím khiêm tốn, dịu dàng Khóm lan chân hạc xoè bốn cánh li ti trắng ngần đỡ nhuỵ hoa đính chóp hình hai gái chuyện cổ tích bỏ qn Khóm hoa phong lan đồng vàng ửng, đốt ngấn thoi, hoa nở đầy nhánh nhỏ Hương thơm lan ra, nhuốm đầy khơng khí khiến khu rừng im lặng, ngẩn ngơ… MA VĂN KHÁNG ( Trích Trận đánh người dũng sĩ ) Em khoanh tròn chữ trước ý trả lời cho câu : Câu : Tác giả miêu tả hoa phong lan vào thời điểm ? a Đêm mùa đông b Đêm mùa xuân c Thời điểm khác Câu : Điều khiến anh Phừ sực tỉnh dậy ? a Trời sáng b b Hương thơm phong lan rừng c Sương đêm lạnh Câu : Những chi tiết cho thấy phong lan rừng nhiều ? a Những khóm phong lan chồn dài móc cành đa b Những chùm phong lan nhiều vô kể, ăn nhờ đậu cành đa…đang bốc lên thơm ngát c Khóm phong lan da đồng vàng ửng, hoa nở đầy nhánh nhỏ Câu :Tác giả cảm nhận hương thơm phong lan rừng nào? a Thơm tao tinh khiết, nhẹ nhàng b Thơm thoang thoảng, nồng nàn c Thơm tao tinh khiết, nhẹ nhàng, nồng nàn, thơm ngát, thoang thoảng Câu : Tác giả miêu tả phong lan rừng giác quan ? a Thị giác, khứu giác, xúc giác b Thị giác, khứu giác c Thị giác Câu : Biện pháp tu từ sử dụng văn : a So sánh b Nhân hoá c So sánh nhân hoá Câu : Trong tác giả tả cụ thể loài hoa phong lan ? a Một loài b Nhiều loài c Ba loài Câu : Trong chuỗi câu : “ Phừ ngả lưng vào gốc Nhưng yên tĩnh đêm đông rừng, anh sực tỉnh dậy Một thoáng hương thơm từ đâu đến quanh quất bên anh Hương mà thơm mùi thơm tao tinh khiết, nhẹ nhàng thế.”, câu liên kết với cách ? a Dùng từ ngữ nối lặp từ ngữ b Dùng từ ngữ nối thay từ ngữ c Dùng phép lặp từ ngữ Câu : Dấu phẩy câu : “ Hương thơm lan ra, nhuốm đầy khơng khí khiến khu rừng im lặng, ngẩn ngơ…” có tác dụng ? a Ngăn cách vế câu b Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ vị ngữ c Ngăn cách phận giữ chức vụ câu Câu 10 : Điền cặp từ hơ ứng thích hợp vào chỗ chấm : Trời……… đêm, phong lan rừng …….toả hương thơm ngát Đọc thành tiếng: + Phong cảnh đền Hùng ( SGK – TV5 – tập – trang 68,69 ) + Nghĩa thầy trò ( SGK – TV5 – tập – trang 79,80 ) + Tà áo dài Việt Nam ( SGK – TV5 – tập – trang 122 ) RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Môn Tiếng Việt tuần 35 tiết KIỂM TRA CUỐI NĂM (Viết) I MỤC TIÊU : Biết viết văn miêu tả (tả cảnh, tả người); sử dụng biện pháp tu từ so sánh, nhân hoá Các em viết biên bản, báo cáo, thống kê,….; nghe - hiểu kể lại câu chuyện, tin có nội dung tương đối phong phú Trình bày rõ ý kiến cá nhân vấn đề trao đổi, thảo luận Có kiến thức sơ giản từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm; nhận biết đại từ, quan hệ từ; biết cấu tạo câu ghép số kiểu câu ghép thông thường; bước đầu nắm số phép liên kết câu, liên kết đoạn văn II ĐỀ THAM KHẢO : Chính tả: : Nghe - viết ( điểm ) 15 phút Buổi sáng Thành phố Hồ Chí Minh (Sách Tiếng việt 5, Tập 2- Trang 132) (Viết đoạn: “ Một ngày bắt đầu… thưa thớt tắt.”) Một ngày bắt đầu Mảng thành phố trước mắt biến màu bước chuyển huyền ảo rạng đông Mặt trời chưa xuất tầng tầng lớp lớp bụi hồng ánh sáng tràn lan khắp không gian thoa phấn tòa nhà cao tầng thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, đậm nét Màn đêm mờ ảo lắng dần chìm vào đất Thành phố bồng bềnh biển sương Trời sáng nhận rõ phút Những vùng xanh òa tươi nắng sớm Ánh đèn từ mn vàn vng cửa sổ lỗng nhanh thưa thớt tắt Tập làm văn ( điểm ) ĐỀ BÀI : Hãy tả cảnh đẹp địa phương em (hoặc cảnh đẹp nơi khác em đến thăm) mà em yêu thích ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM I ĐỌC THẦM: Khoanh vào kết 0,5 điểm Câu : Khoanh vào : a Câu : Khoanh vào : b Câu : Khoanh vào : b Câu : Khoanh vào : c Câu : Khoanh vào : b Câu : Khoanh vào : c Câu : Khoanh vào : c Câu : Khoanh vào : a Câu : Khoanh vào : c Câu 10 : Cặp từ cần điền : … … ( cặp từ : vừa ….đã …; mới… ; chưa … …) II VIẾT: Chính tả: - Bài viết khơng mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng, hình thức tả: điểm - Mỗi lỗi tả sai (Sai phụ âm đầu vần, thanh, không viết hoa quy định trừ 0,5 điểm - Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ trình bày bẩn trừ điểm toàn Tập làm văn: Đảm bảo yêu cầu sau điểm: - Tả yêu cầu đề, độ dài viết 10 câu trở lên - Câu ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi tả - Chữ viết rõ ràng, trình bày đẹp - Tùy theo mức độ sai sót ý, diễn đạt chữ viết cho mức điểm 4,5 – điểm; 3,5 – điểm; 2,5 – điểm; 2,5 – 1điểm RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Khoa học tuần 35 tiết ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM I MỤC TIÊU : Ôn tập kiểm tra về: Sự sinh sản động vật, bảo vệ môi trường đất, môi trường rừng; Sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên; Vận dụng số kiến thức sinh sản động vật đẻ trứng việc tiêu diệt vật có hại cho sức khỏe người; Vận dụng nguồn lượng II ĐỀ THAM KHẢO : Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời (từ câu đến câu 6) (3 điểm) Năng lượng gió dùng để: a chạy thuyền buồm b làm quay bánh xe nước để đưa nước lên cao c tạo khí sinh học d chạy máy phát điện nhà máy thuỷ điện Sẽ có khí thải sinh gây nhiễm mơi trường ta sử dụng lượng từ: a chất đốt b gió c mặt trời d nước chảy Vật cho dòng điện chạy qua? a li thuỷ tinh b nồi nhôm c muỗng nhựa d chén sứ Những lồi hoa khơng có màu sắc đẹp thường thụ phấn nhờ: a gió b nắng c ong d bướm Ở thực vật có hoa, hình thành từ phát triển của: a bầu nhuỵ b nỗn c hạt d phơi Lồi trùng không trải qua giai đoạn trung gian trình sinh sản? a bướm b ruồi c muỗi d gián Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống: (2 điểm) Mặt trời ………………… …………………… mn lồi, giúp cối ………………., người động vật ………………………… Vì vậy, mặt trời ……………………… ……………………………………………… sống trái đất Hãy trình bày ni dạy loài thú mà em biết (2 điểm) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Ruồi thường đẻ trứng đâu? Làm để ngăn chặn sinh sản ruồi? (2 điểm) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 10 (1 điểm) a Em đồng ý với ý kiến sau đây? (Đánh dấu X vào ô trống) Tài nguyên thiên nhiên không cạn kiệt, người tự khai thác sử dụng cho lợi ích thân cộng đồng  Tài nguyên thiên nhiên có hạn, người cần phải biết khai thác, sử dụng có kế hoạch tiết kiệm  b Hãy đưa ví dụ để bảo vệ ý kiến em …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : .Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Đạo đức tuần 35 THỰC HÀNH CUỐI KÌ II VÀ CUỐI NĂM I- MỤC TIÊU: Kiến thức : Giúp HS củng cố, khắc sâu kiến thức, tình cảm, thái độ quê hương đất nước, tổ tiên, phụ nữ, cụ già, trẻ em, với bạn bè người xung quanh, việc làm thân với TNTN Kỹ : Luyện tập số kĩ cần thiết, thực hành học sống gia đình, trường ngồi xã hội Thái độ : Đồng tình, ủng hộ hành vi, việc làm để giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên II- CHUẨN BỊ : Giáo viên : Phiếu ghi câu hỏi theo nội dung câu hỏi học Học sinh : Giấy, bút màu Đồ dùng học tập Thẻ màu III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút) - Kiểm tra: Nêu học Đạo đức học học kì năm - Nhận xét Các hoạt động chính: a Hoạt động : Giới thiệu (1 phút) b Hoạt động : Thực hành kĩ (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh bốc thăm xử Hoạt động học sinh 1-2 HS nêu tên từ đến 11 lí câu hỏi “Hái hoa dân chủ” * Cách tiến hành: Trò chơi “Hái hoa Dân chủ” - GV hướng dẫn ôn trả lời câu hỏi - Hái hoa dân chủ trả lời câu hỏi hình thức hái hoa dân chủ - Nhận xét, bổ sung - Tổ chức cho bốc thăm số tình - HS bốc thăm, xử lí tình theo nhóm để xử lí VD: Xử lí tình BT3- SGK (B7- T2) BT4- SGK (B8- T2) BT3- SGK (B9- T2) BT2- SGK (B10- T2) c Hoạt động : Thi làm “Diễn giả” (15 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực trò chơi “Diễn giả” * Cách tiến hành: Trò chơi “Thi làm Diễn giả” - Tổ chức cho HS thi làm diễn giả - Tập làm diễn giả thuyết trình cho - Cho trao đổi nhóm 3’ người hiểu LHQ, TNTN hồ bình (Mỗi nhóm chủ đề) - Các nhóm thảo luận cử người trình bày, nhận xét, bổ sung - GV tổ chức cho lớp nhận xét, đánh - Củng cố, tự chốt lại nội dung cần ghi nhớ giá, rút học qua Hoạt động nối tiếp (3 phút) - Nhắc lại nội dung - HS nhắc lại - Dặn HS thực tốt RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Địa Lý tuần 35 KIỂM TRA CUỐI NĂM I MỤC TIÊU : Kiểm tra về: châu lục, đại dương nước Việt Nam; số đặc điểm điều kiện tự nhiên (vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên), dân cư, hoạt động kinh tế (một số sản phẩm công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp) châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương, châu Nam cưc II ĐỀ THAM KHẢO: Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời từ câu đến câu (2 điểm) Quốc gia có số dân đơng giới là: a Việt Nam b Hoa Kì c Trung Quốc d Liên bang Nga Địa hình chủ yếu châu Phi là: a hoang mạc b cao nguyên c xa-van d bồn địa Châu lục lạnh giới là: a châu Âu c châu Mĩ b châu Đại Dương d châu Nam Cực Châu Á nằm ở: a bán cầu Bắc b phía nam châu Âu c bán cầu Tây d phía tây nam Thái Bình Dương Em biết đặc điểm tự nhiên lục địa Ô-xtrây-li-a? (1 điểm) RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Môn : Kỹ Thuật Bài 30 : LẮP MƠ HÌNH TỰ CHỌN ( tiết ) I MỤC TIÊU : Học xong này, HS biết : Kiến thức : Chọn đủ chi tiết để lắp mơ hình tự chọn Kỹ : Lắp mơ hình tự chọn kĩ thuật, quy trình Thái độ : Rèn tính cẩn thận đảm bảo an toàn thực hành Tự hào mơ hình làm Với HS khéo tay : - Lắp mơ hình tự chọn - Có thể lắp mơ hình ngồi mơ hình gợi ý SGK II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : • Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật • Các mẫu mơ hình tự chọn lắp sẵn Học sinh : Đồ dùng học tập Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : Hoạt động học sinh - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Lựa chọn chi tiết (15 phút) * Mục tiêu : Các nhóm xếp chi tiết theo phiếu thống kê để chuẩn bị lắp ghép mơ hình * Cách tiến hành : Hoạt động theo nhóm a Hướng dẫn chọn chi tiết : - HS chọn chi tiết theo bảng - Hướng dẫn HS chọn chi tiết theo SGK bảng SGK - HS xếp chi tiết chọn vào nắp hộp theo loại chi tiết b Chọn chi tiết cho phận : - Yêu cầu nhóm liệt kê phận - Các nhóm liệt kê phận mơ mơ hình chọn hình chọn - Lựa chọn chi tiết tương ứng cho - Các nhóm xếp chi tiết cho phận, để riêng phận mơ hình - GV kiểm tra giúp đỡ nhóm b Hoạt động : HS thực hành lắp mơ hình tự chọn ( 25 phút ) * Mục tiêu : HS biết tự lắp mơ hình mơ hình tự chọn * Cách tiến hành : Hoạt động theo nhóm a Lắp phận : - GV lưu ý HS số điểm sau : + Lắp mơ hình phải vặn vít đủ chặt để mơ hình khơng bị lỏng lẻo + Kiểm tra hoạt động phận mơ hình - GV theo dõi HS làm giúp đỡ kịp thời c Lắp ráp mơ hình tự chọn : - GV lưu ý : + Kiểm tra hoạt động tồn mơ hình - GV theo dõi HS làm giúp đỡ kịp thời Hoạt động nối tiếp : phút - Xem lại - Chuẩn bị phần - HS nghe lưu ý - HS nhóm thực lắp ghép phận mơ hình tự chọn - HS nghe lưu ý - HS nhóm thực lắp ghép mơ hình tự chọn RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : -Mơn : Kỹ Thuật Bài 30 : LẮP GHÉP MƠ HÌNH TỰ CHỌN ( tiết ) I MỤC TIÊU : Học xong này, HS biết : Kiến thức : Chọn đủ chi tiết để lắp mơ hình tự chọn Kỹ : Lắp mơ hình tự chọn kĩ thuật, quy trình Thái độ : Rèn tính cẩn thận đảm bảo an toàn thực hành Tự hào mơ hình làm Với HS khéo tay : - Lắp mơ hình tự chọn - Có thể lắp mơ hình ngồi mơ hình gợi ý SGK II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : • Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật • Mẫu mơ hình tự chọn lắp sẵn Học sinh : Đồ dùng học tập Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Chuẩn bị, kiểm tra (5 phút) * Mục tiêu : HS chuẩn bị sản phẩm * Cách tiến hành : Hoạt động theo nhóm - GV yêu cầu HS nhóm kiểm tra lại sản phẩm trước trưng bày b Hoạt động : Trưng bày đánh giá sản phẩm ( 25 phút ) * Mục tiêu : HS tự đánh giá sản phẩm * Cách tiến hành : Hoạt động theo nhóm - GV u cầu nhóm chọn vị trí trưng bày Hoạt động học sinh - HS nhóm kiểm tra lại sản phẩm - Các nhóm chọn vị trí trưng bày - Giới thiệu với lớp sản phẩm nhóm - Các nhóm kiểm tra lẫn thao tác kĩ thuật, chuyển động mơ hình - Nhận xét đánh giá nhóm làm đẹp - GV nhận xét đánh giá loại : A, A+ B Hoạt động nối tiếp : phút - Xem lại - Chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : - ... 2/ Số 3/ Số 4/ Số 5/ Tỉ lệ học trường học sinh giáo HS dân 20002001 20012002 20022003 20032004 200420 05 13 859 viên tộc 9741100 355 900 15, 2% 13903 93 153 00 359 900 15, 8% 14163 88 157 00 363100 16,7%... Số học sinh lớp: 19 + 21 = 40 (học sinh) Tspt hs nam so với lớp 19 : 40 = 47 ,5% Tspt hs nữ so với lớp 21 : 40 = 52 ,5% - Nhận xét sửa - Nhận xét bạn Hoạt động nối tiếp : phút - Nhận xét tiết học. .. Học sinh làm tốt tập * Cách tiến hành : Hoạt động theo nhóm Nhiệm vụ : Lập mẫu thống kê + Các số liệu tình hình phát triển giáo dục tiểu mặt : (Số trường - số hocï sinh - số học nước ta năm học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 35 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan