0

Tuần 35 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

29 1,557 28

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 21:49

... 2004 - 20 05 13 859 13903 14163 14346 1 451 8 741 100 3 15 300 8 15 700 346 000 744 800 355 900 359 900 363 100 366 200 362 400 15, 2% 15, 8% 16,7% 17,7% 19,1% 1 0Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG... là: 21 + 19 = 40 ( học sinh) Số học sinh trai chiếm số phần trăm là: 19 : 40 × 100 = 47 ,5 % Số học sinh gái chiếm số phần trăm là: 100 % - 47 ,5 % = 52 ,5 % Đáp số: 47 ,5 % 52 ,5% Bài tập PTNL HS:... Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 3 ,5 là: NĂM HỌC 2017 - 2018 8,8 x 3 ,5 = 30,8(km) b) Vận tốc thuyền ngược dòng là: 7,2 - 1,6 = 5, 6(km/giờ) Thời gian thuyền ngược dòng để 30,8km là: 30,8 : 5, 6 = 5, 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 35 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan