Tuần 5 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

19 5.1K 27

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 15:56

Giỏo ỏn tng hp lp 1A Nm hc 2017 - 2018 Tun 5: Th hai ngy 18 thỏng nm 2017 Ting Vit: TIT 1, 2: M /KH/ ( Thit k trang 170) Toỏn S I MC TIấU: Kin thc: - Cú khỏi nim ban u v s 7, bit v trớ s dóy s t n - Bit thờm c c, vit s 7, m v so sỏnh cỏc s phm vi 7, bit v trớ s dóy s t n - Lm BT 1, 2, K nng: HS bit c , vit tt s 7, bit m, so sỏnh v bit v trớ cỏc s n Thỏi : Yờu thớch v say mờ hc mụn Toỏn II CHUN B 1/ Phng phỏp v hỡnh thc t chc: Phng phỏp hi ỏp, phng phỏp thc hnh luyn tp, phng phỏp ng nóo, phng phỏp trũ chi; hot ng cỏ nhõn, lp 2/ dựng: - Giỏo viờn: Cỏc nhúm vt cú s lng bng Tranh v bi - Hc sinh: B dựng hc toỏn V, bng III HOT NG DY- HC : Hot ng ng: ( 3) - Cho HS chi trũ chi: in ỳng, in nhanh * Cỏch chi: GV chia lp lm dóy, mi dóy bn lờn chi HS in ni tip mi em in du vo ch chm - GV cho HS chi, nhn xột trũ chi, cha bi - - GV gii thiu bi, ghi u bi Hot ng hỡnh thnh kin thc mi: ( * Mc tiờu: - Cú khỏi nim ban u v s Bit thờm c c, vit s 7, m * Cỏch thc hin: a Lp s 7: - Yờu cu HS ly hỡnh trũn, thờm hỡnh trũn, tt c l my hỡnh trũn? ( GV thao tỏc trờn bng) H tờn GV - HS chi, cha bi: in du >, <, = ? 6> 3<1 1<3 4=4 - HS nhc li u bi 10) 7, bit v trớ s dóy s t n v so sỏnh cỏc s phm vi - Hot ng cỏ nhõn hỡnh trũn, thờm hỡnh trũn, tt c l hỡnh trũn Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A - Tin hnh tng t vi que tớnh, chm trũn - Treo tranh yờu cu HS m cú my bn ang chi? My bn n thờm ? Tt c l my bn? - chm trũn, hỡnh vuụng, bn u cú s lng l by - Gi HS nhc li - Vy biu din cỏc s lng l cụ cú s * Gii thiu ch s - S by c biu din bng ch s - Gii thiu ch s in v vit, cho HS c s b Nhn bit th t ca s dóy s 1; 2; 3; 4; 5; 6; - Cho HS m t n v ngc li - S l s lin sau ca s no? * Kt lun: S l s ln nht cỏc s t n Hot .ng thc hnh: ( 20) * Mc tiờu: Rốn HS k nng c, vit s bit v trớ s dóy s t n * Cỏch thc hin: - HD HS Lm bi * Bi 1: Gi HS nờu yờu cu ca bi - Yờu cu HS lm vo bng con, quan sỏt giỳp HS M1 * Bi 2: - Gi HS nờu yờu cu ca bi - Cho HS chi trũ chi: in ỳng, in nhanh - GV hng dn HS cỏch chi v cho HS chi - Cú my bn l xanh? My bn l trng? Tt c cú my bn l? - Vy gm my v my? - Tin hnh tng t vi cỏc hỡnh cũn li - Gi HS cha bi * Bi 3: Gi HS nờu yờu cu ca bi - Giỳp HS nm yờu cu H tờn GV Nm hc 2017 - 2018 - HS t ly cỏc nhúm cú vt - bn ang chi, bn n thờm, tt c l bn chm trũn, hỡnh vuụng, bn - HS theo dừi v c s : by - HS vit s v c - HS m xuụi v ngc - S - HS gión tit 7, m v so sỏnh cỏc s phm vi - HS t nờu yờu cu ca bi vit s - HS lm bi - Vit s thớch hp vo ụ trng - HS chi, cha bi: - cú bn l xanh, bn l trng, tt c cú bn l - gm v - gm v 4, v - HS theo dừi, nhn xột bi bn - HS t nờu yờu cu ca bi - HS m s ụ trng ri in s di Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A - Yờu cu HS lm vo v, quan sỏt giỳp HS M1 - Gi HS cha bi Cht: Gi HS c li cỏc s xuụi v ngc S ln nht cỏc s em ó hc l s no? ( Lu ý HS M1, M2 bit c, vit, so sỏnh cỏc s; HS M3, M4 nm c cu to ca s v v trớ ca s so sỏnh) * Kt lun: Trong cỏc s t n thỡ s l s nht, s l s ln nht Hot ng tip ni: ( 2) - Thi m vt cú s lng bng - GV nhn xột - Chun b gi sau: S Nm hc 2017 - 2018 - HS lm bi - HS theo dừi, nhn xột bi bn - HS c cỏ nhõn - s -Th dc BI 5: I HèNH I NG TRề CHI I MC TIấU Kin thc: - Tp hp hng dc, dúng hng, ng nghiờm ngh, quay phi, quay trỏi - Trũ chi i qua ng li K nng: - HS M1, M2 bit cỏch hp hng dc, dúng thng hng dc, bit cỏch ng nghiờm, ngh v bit ỳng hng xoay ngi theo ( cú th cũn chm) Bc u lm quen vi trũ chi - HS M3, M$ tham gia trũ chi, HS bit i ỳng theo cỏc vch hoc ụ ó k sn Thỏi : HS yờu thớch mụn hc II CHUN B: Phng phỏp dy hc v hỡnh thc t chc - Phng phỏp quan sỏt, phng phỏp ging gii - minh ha, phng phỏp thc hnh luyn tp, phng phỏp trũ chi dựng dy hc: - GV: Cũi, k sõn chi, trờn sõn trng m bo v sinh sõn - HS: Trang phc gn gng, nghiờm tỳc gi hc, m bo an ton gi hc III HOT NG DY HC: Ni dung L I/ Hot ng ng: 1/ Nhn lp - GV nhn lp ph bin ni dung yờu cu gi hc H tờn GV Phng phỏp t chc dy hc i hỡnh x x x x x x x x x x x x Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A 2/ ng - ng v tay v hỏt - Trũ chi: Dit cỏc vt cú hi II/ Hot ng thc hnh: 22 *Mc tiờu: HS bit cỏch hp hng dc, dúng thng hng dc, bit cỏch ng nghiờm, ngh v bit ỳng hng xoay ngi theo( cú th cũn chm) Bc u lm quen vi trũ chi * Cỏch thc hin: 12 1) ễn hp hng dc, dúng 10 hng, ng nghiờm, ng ngh 2) Lm quen trũ chi: i qua ng li - Cỏch chi: Cỏc em ln lt i lờn cỏc vin i t nh n trng Khi i khụng chõn bc lch cỏc viờn , nu bc lch coi nh ó b ngó Sau HS trng, GV cho cỏc em i theo chiu ngc li gi nh i trờn ng i hc v Trũ chi c tip tc nh vy khụng vi vng, m thn trng, i theo th t em trc i qua c vi viờn ỏ thỡ em sau mi i tip H tờn GV Nm hc 2017 - 2018 GV - Lp trng hp lp cho GV - GV nhn lp ph bin mc tiờu yờu cu i hỡnh x x x x x x x x x x x x GV - GV hng dn HS ng - HS ng tớch cc i hỡnh x x x x x x x x x x x x GV - GV nhc li k thut ca cỏc ng tỏc sau ú iu khin lp luyn - ln - HS chỳ ý v thc hin nghiờm tỳc - GV gi lp trng lờn v hng dn lp trng thc hin - GV quan sỏt nhc nh v sa sai cho HS i hỡnh - GV nờu tờn trũ chi, sau ú cựng HS hỡnh dung xem i hc t nh n trng v t trng v nh nu gp phi an ng li hoc an sui cn, cỏc em phi x lớ nh th no Tip theo, GV ch vo hỡnh v ú chun b ch dn v gii thớch cỏch chi - GV lm mu, ri cho cỏc em ln lt bc lờn nhng tng ỏ sang b bờn nh i t nh n trng i ht bờn b bờn kia, i ngc tr Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A Nm hc 2017 - 2018 li nh hc xong, cn i t trng v nh Trũ chi c tip tc nh vy khụng chen ln, xụ y - GV t chc cho HS chi chớnh thc - HS chi tớch cc v m bo an ton III/ Hot ng tip ni: 1/ Th lng Lp mt s ng tỏc th lng - ng v tay hỏt 2/ GV cựng HS h thng li bi 3/ GV nhn xột gi hc giao bi v nh: i hnh x x x x x x x x x x x x GV - GV hng dn HS th lng - HS th lng tớch cc - GV hp lp v cựng HS cng c bi hc - GV nhn xột gi hc v giao bi v nh theo quy nh -Th ba ngy 19 thỏng nm 2017 Ting Vit: TIT 3, 4: M /L/ ( Thit k trang 173) -Toỏn S I MC TIấU: Kin thc: Cú khỏi nim ban u v s 8, bit v trớ s dóy s t n - HS bit thờm c c, vit s 8, m v so sỏnh cỏc s phm vi 8, bit v trớ s dóy s t 1n - HS lm BT 1, 2, K nng: HS c, vit thụng tho s v bit cu to ca s tỏm, bit so sỏnh cỏc s t n 3.Thỏi : Hng say hc mụn toỏn II CHUN B: Phng phỏp dy hc v hỡnh thc t chc - Phng phỏp quan sỏt, phng phỏp ging gii - minh ha, phng phỏp thc hnh luyn tp, phng phỏp trũ chi dựng dy hc: - Giỏo viờn: Cỏc nhúm vt cú s lng bng 8, bng ph v phiu hc ghi ni dung bi - Hc sinh: B dựng hc toỏn, v, bng III HOT NG DY- HC : H tờn GV Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A Hot ng ng: ( 3) - Cho HS chi trũ chi: in ỳng, in nhanh * Cỏch chi: GV chia lp lm dóy, mi dóy bn lờn chi HS in ni tip mi em in du vo ch chm - GV cho HS chi, nhn xột trũ chi, cha bi - GV gii thiu bi, ghi u bi Hot ng Hỡnh thnh kin thc v nhn bit cu to, v trớ ca s 8: * Mc tiờu: Cú khỏi nim ban u v n HS bit thờm c c, phm vi 8, bit v trớ s dóy s * Cỏch thc hin: a Lp s 8: - Yờu cu HS ly hỡnh trũn, thờm hỡnh trũn, tt c l my hỡnh trũn? (GV ng thi thao tỏc trờn bng) - Tin hnh tng t vi que tớnh, chm trũn - Treo tranh yờu cu HS m cú my bn ang chi? My bn n thờm ? Tt c l my bn? Cht: Gi HS nhc li - biu th cỏc vt cú s lng l cụ cú s b Gii thiu ch s 8: - S tỏm c biu din bng ch s - Gii thiu ch s in v vit, cho HS c s c Nhn bit th t ca s dóy s 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; - Cho HS m t n v ngc li - S l s lin sau ca s no? - Trong cỏc s t n s no nht? S no ln nht? * Kt lun: Trong cỏc s t n H tờn GV Nm hc 2017 - 2018 - HS chi, cha bi: S ? 1, 2, , , 5, ,7 7, , ,4, , 2, - HS nhc li u bi mi ( 10 ): Hỡnh thnh khỏi nim v s s 8, bit v trớ s dóy s t vit s 8, m v so sỏnh cỏc s t 1n - HS hot ng cỏ nhõn - L hỡnh trũn - HS t ly cỏc nhúm cú vt - bn ang chi, bn n thờm, tt c l bn - chm trũn, hỡnh vuụng, chm trũn- bn, - theo dừi v c s 8: tỏm - HS m t n v ngc li - S - Trong cỏc s t n s1 nht S8 ln nht Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A s1 nht S8 ln nht 3.Hot ng thc hnh ( 20): - Hng dn HS lm bi * Mc tiờu: - Cng c cỏch c, vit , m s 8, phm vi 8, bit v trớ s * Cỏch thc hin: Bi 1: Gi HS nờu yờu cu ca bi - Yờu cu HS lm vo v, quan sỏt giỳp HS M1 Bi 2: - GV treo bng ph bi - Gi HS nờu yờu cu ca bi - Cú my chm trũn, thờm my chm trũn? Tt c cú my chm trũn ? - Vy gm my v my? - Tin hnh tng t vi cỏc hỡnh cũn li phiu hc - Gi HS cha bi Bi : Gi HS nờu yờu cu ca bi - Giỳp HS nờu cỏch lm - Yờu cu HS lm vo v, quan sỏt giỳp HS M1 - Gi HS cha bi - Gi HS c li cỏc s xuụi v ngc S ln nht cỏc s em ó hc l s no? * Kt lun: S lng vt no cng nhiu thỡ s ú s ln hn Hay s ng trc hn s ng sau 4: Hot ng tip ni ( 3): - Thi m vt cú s lng bng - Nhn xột gi hc - Chun b bi sau: S Nm hc 2017 - 2018 - HS gión tit bit thờm c v so sỏnh cỏc s dóy s t 1n - Vit s - HS vit dũng s v - Vit s thớch hp vo ụ trng - cú chm trũn thờm chm trũn, tt c cú chm trũn - gm v - HS lm bi phiu hc tp, HS lm bng ph, cha bi - gm v 5, v 4, v 6, v - HS theo dừi, nhn xột bi bn - Vit s thớch hp vo ụ trng - m ri in cỏc s t n cũn thiu vo cỏc ụ trng - Lm bi, nhn xột bi bn - HS c cỏ nhõn - s O C GI GèN SCH V DNG HC TP (T1) I MC TIấU : 1.Kin thc: - HS hiu: Tr em cú quyn c hc hnh H tờn GV Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A Nm hc 2017 - 2018 - Hc sinh bit c tỏc dng ca sỏch v, dựng hc - Nờu c ớch li ca vic gi gỡn sỏch v , dựng hc ca HS Gi gỡn sỏch v , dựng hc giỳp cỏc em thc hin tt quyn c hc ca mỡnh 2.K nng: - Thc hin gi gỡn sỏch v hc ca mỡnh 3.Thỏi : Hc sinh bit yờu quý v gi gỡn sỏch v v dựng hc ca bn thõn * Gi gỡn sỏch v dựng hc cn thn, bn p l tit kim theo gng Bỏc H, tit kim ti nguyờn thiờn nhiờn, bo v mụi trng lm cho mụi trng luụn sch p II CHUN B: Phng phỏp dy hc: - Phng phỏp hi ỏp, phng phỏp quan sỏt, hot ng cỏ nhõn, phng phỏp tho lun nhúm, phng phỏp thc hnh luyn dựng dy hc: - GV: Tranh minh bi 1, v bi o c lp - HS: Bi hỏt: Em yờu trng em Mu v cỏc dựng hc tp, v BT III CC HOT NG DY HC CH YU : TG HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HC SINH TIT 1: Hot ng ng : - Cho HS hỏt bi: Em yờu trng em - HS hỏt - GV gii thiu vo bi, ghi tờn u bi Hot ng hỡnh thnh kin thc mi: 10 - HS nhc li tờn bi hc a.HS lm bi * Mc tiờu: hc sinh bit tụ mu cỏc dựng hc t ú bit c cỏc dựng cn thit cho hc sinh * Cỏch thc hin: - GV treo tranh v BT 1, nờu yờu cu Cho hc sinh m v Bi o c quan sỏt - HS tho lun nhúm v tụ mu tranh BT1 Giỏo viờn yờu cu hc sinh tụ vo cỏc dựng hc bng mu vo cỏc dựng hc tranh v ph v bi - Giỏo viờn xem xột , nhc nh hc sinh H tờn GV Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A Nm hc 2017 - 2018 Cho HS nờu tờn cỏc dựng cú hỡnh - HS k tờn cỏc dựng cú v M1 hỡnh v - GV cựng HS nhn xột, - Trao i bn nhn xột ỳng sai * Kt lun: cỏc em i hc cn phi cú dựng h c nh sỏch, v, bỳt chỡ cú nh vy thỡ cỏc em mi thc hin tt c cỏc - HS gión tit nhim v hc ca mỡnh 15 Hot ng thc hnh : Hc sinh lm bi 2, * Mc tiờu: Nờu tờn c cỏc dựng hc v bit cỏch gi gỡn cỏc dựng hc ca mỡnh * Cỏch thc hin Giỏo viờn nờu yờu cu BT2 Cho HS tho lun nhúm ụi gii thiu vi v - HS tho lun v ni dung : dựng hc ca mỡnh + Cỏc dựng em cú l gỡ ? + dựng ú dựng lm gỡ ? + Cỏch gi gỡn dựng hc * GV kt lun : c i hc l quyn li - i din cỏc nhúm lờn trỡnh by ca tr em Gi gỡn dựng hc chớnh l giỳp cỏc em thc hin tt quyn c hc trc lp HS nhn xột ỳng sai b sung ca mỡnh b Lm bi 3: * Mc tiờu: Bit nhn nhng hnh vi ỳng , nhng hnh vi sai t rốn luyn * Cỏch thc hin: - GV treo tranh bi - Giỏo viờn nờu yờu cu ca BT v cho HS - HS lm bi lm bi - HS quan sỏt tranh tr li cõu hi - Cho hc sinh cha bi v gii thớch : - Bn Nam lau cp , bn Lan sp + Bn nh mi tranh ang lm gỡ ? H tờn GV xp bỳt vo hp bỳt gn gng , bn H v bn V dựng thc v cp ỏnh Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A Nm hc 2017 - 2018 + Vỡ em cho rng hnh ng ca bn ú l ỳng ? - Vỡ bn bit gi gỡn dựng hc cn thn + Vỡ em cho rng hnh ng ca bn ú l sai ? - Vỡ bn xộ v , dựng dựng hc ỏnh lm cho dựng mau h hng - Giỏo viờn gii thớch : Hnh ng ca nhng bn tranh 1, 2, l ỳng Hnh ng ca nhng bn tranh 3, 4,5 l sai * Kt lun : Cn phi gi gỡn dựng hc - Khụng lm dõy bn , vit by , v by vo sỏch v - Khụng gp gỏy sỏch v - Khụng xộ sỏch , xộ v - Khụng dựng thc bỳt cp nghch - Hc xong phi ct gn dựng hc vo ni quy nh - Gi gỡn dựng hc giỳp cỏc em thc hin tt quyn hc ca mỡnh Hot ng tip ni : (2) - Giỏo viờn yờu cu hc sinh sa sang li dựng hc ca mỡnh - Giỏo viờn nhn xột tit hc , tuyờn dng hc sinh hot ng tớch cc * Gi gỡn sỏch v dựng hc cn thn, bn p l tit kim theo gng Bỏc H, tit kim ti nguyờn thiờn nhiờn, bo v mụi trng lm cho mụi trng luụn sch p - Dn Hc sinh v nh sa sang li sỏch v , dựng ht tun sau lp s m hi thi Sỏch v dựng hc ca p nht Th t ngy 20 thỏng nm 2017 Ting Vit : M /M/ ( Thit k trang 176) -Toỏn: S I MC TIấU: H tờn GV 10 Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A Nm hc 2017 - 2018 Kin thc: Bit thờm c vit c s 9, c, m c t 1- 9, bit so sỏnh cỏc s phm vi 9, bit v trớ s dóy s t n - Lm bi 1, 2, 3, K nng: HS cú k nng thụng tho v c, vit, m v so sỏnh cỏc s n Thỏi : HS yờu thớch mụn toỏn II CHUN B: Phng phỏp dy hc v hỡnh thc t chc - Phng phỏp quan sỏt, phng phỏp ging gii - minh ha, phng phỏp thc hnh luyn tp, phng phỏp trũ chi dựng dy hc: - Giỏo viờn: Cỏc nhúm vt cú s lng bng 9, bng ph v phiu hc ghi ni dung bi - Hc sinh: B dựng hc toỏn, v, bng III HOT NG DY- HC : HOT NG CA THY Hot ng ng: ( 3) - Cho HS chi trũ chi: in ỳng, in nhanh * Cỏch chi: GV chia lp lm dóy, mi dóy bn lờn chi HS in ni tip mi em in du vo ch chm - GV cho HS chi, nhn xột trũ chi, cha bi - GV gii thiu bi, ghi u bi Hot ng hỡnh thnh kin thc a Lp s HOT NG CA TRề - HS chi, cha bi: S ? 1, 2, , , 5, ,7, , 7, , ,4, , 2, - HS nhc li u bi mi: ( 10) - Hot ng cỏ nhõn - Yờu cu HS ly hỡnh trũn, thờm hỡnh trũn, tt c l my hỡnh trũn? - hỡnh trũn - Tin hnh tng t vi que tớnh, chm trũn - HS t ly cỏc nhúm cú vt b dựng - Treo tranh yờu cu HS m cú my - bn ang chi, bn n thờm, tt c bn ang chi? My bn n thờm ? l bn Tt c l my bn? Cht: Gi HS nhc li - hỡnh vuụng, chm trũn, bn b Gii thiu ch s : - S c biu din bng ch s - theo dừi v c s - Gii thiu ch s in v vit, cho HS c s H tờn GV 11 Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A c Nhn bit th t ca s dóy s 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; - Cho HS m t n v ngc li - S l s lin sau ca s no? * Kt lun: S ng sau tt c cỏc s t n nờn s l s ln nht Hot ng thc hnh: Lm bi ( 20) Bi 1: Gi HS nờu yờu cu ca bi - Yờu cu HS lm vo v, quan sỏt giỳp HS M1 Bi 2: Gi HS nờu yờu cu ca bi Nm hc 2017 - 2018 - HS m xuụi v ngc - s - HS nhc li - HS gión tit - Vit s - HS lm bi - HS t nờu yờu cu ca biVit s thớch hp vo ụ trng - Cú my tớnh xanh? My - cú tớnh xanh, tớnh trng, tt tớnh trng? Tt c cú my tớnh ? c cú tớnh - Vy gm my v my? - gm v - Tin hnh tng t vi cỏc hỡnh cũn li GV cho HS chi trũ chi: in - HS chouw trũ chi, cha bi: ỳng, in nhanh - gm v 6, v - Gi HS cha bi - theo dừi, nhn xột bi bn - GV nhn xột, cha bi Bi 3: Gi HS nờu yờu cu ca bi - in du >, <, =? - Yờu cu HS lm vo bng con, quan - HS lm bi, cha bi: sỏt giỳp HS M1 8<9 7<8 9>8 > 8<9 9>7 9=9 7<9 9>6 - Gi HS cha bi - Theo dừi, nhn xột bi bn - Trong cỏc s t n s no ln - S nht, s no nht? - S - Cht: s ln nht cỏc s t n Bi 4: Gi HS nờu yờu cu ca bi - Vit s thớch hp vo ch chm - Giỳp HS nm yờu cu: - S hn s no ó hc? - S - Vy em cn in s no vo ch - S chm? - Yờu cu HS lm vo v, quan sỏt - HS lm, cha bi: giỳp HS M1 8<9 7<9 7<8<9 9>8 8>7 6<7<8 H tờn GV 12 Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A - Gi HS cha bi * Kt lun: Trong cỏc s t n thỡ s l s nht, s l s ln nht 4: Hot ng tip ni ( 3): - Thi m vt cú s lng bng - Nhn xột gi hc - Chun b gi sau: S Nm hc 2017 - 2018 - HS theo dừi, nhn xột bi bn T nhiờn v xó hi V SINH THN TH I MC TIấU : 1.Kin thc: Nờu c cỏc vic nờn lm v khụng nờn lm gi v sinh thõn th - Tỏc dng ca vic v sinh thõn th Bit cỏch mt, tay chõn sch s - Nờu c cm giỏc b mn nga, gh, chy rn, au mt, mn nht - Bit cỏch phũng cỏc bnh v da K nng: HS cú thúi quen v sinh thõn th sch s hng ngy Thỏi : Yờu thớch mụn hc II DNG DY HC : Phng phỏp dy hc v hỡnh thc t chc lp: - Phng phỏp tho lun nhúm, phng phỏp hi ỏp, phng phỏp trũ chi, phng phỏp thc hnh luyn tp, hot ng cỏ nhõn, phng phỏp ng nóo dựng dy hc: - GV: Phúng to tranh SGK X phũng, khn mt, bm múng tay, nc sch, chu - HS: SGK T nhiờn v xó hi lp 1, bi hỏt: Vui n trng III HOT NG DY HC : Hot ng ca GV Hot ng ng: ( 3) - Cho HS hỏt bi: Vui n trng - Giỏo viờn gii thiu vo bi, ghi tờn u bi Hot ng hỡnh thnh kin thc mi : (25): Giỳp HS hiu cỏc vic cn v nờn v sinh cỏc nhõn hng ngy * Mc tiờu: Nờu c cỏc vic nờn lm v khụng nờn lm gi v sinh thõn th - Tỏc dng ca vic v sinh thõn th * Cỏch thc hin: a Hot ng cỏ nhõn: - GV nờu cõu hi : Hng ngy cỏc em ó lm H tờn GV 13 Hot ng ca HS - HS hỏt - HS nhc li tờn bi - Tm, gi u, thay qun ỏo, tay chõn trc n cm v sau i Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A gỡ gi sch thõn th , qun ỏo ? - Gi i din cỏc nhúm lờn tr li - GV cựng HS nhn xột - GV cht: Chỳng ta phi thng xuyờn tm, gi u, thay qun ỏo, tay chõn trc n cm v sau i i tin , mt hng ngy , luụn i dộp b Quan sỏt tranh v tr li cõu hi: - Cho HS quan sỏt tranh SGK , tho lun nhúm HS tho lun v tr li cỏc cõu hi ? Bn nh hỡnh ang lm gỡ ? ? Theo em bn no lm ỳng, bn no lm sai ? Vỡ ? - GV treo tranh phúng to SGK, gi i din cỏc nhúm lờn bỏo cỏo kt qu tho lun - GV nhn xột , cht li ni dung tranh Cỏc bn nh tranh ang tm, gi u c Tho lun c lp: ? Khi i tm chỳng ta cn lm gỡ ? ? Chỳng ta nờn tay, chõn no ? ? bo v thõn th chỳng ta nờn lm gỡ ? Nm hc 2017 - 2018 i tin , mt hng ngy , luụn i dộp , - HS gión tit - HS quan sỏt tranh , tho lun nhúm v tr li - i din cỏc nhúm trỡnh by trc lp: - Tm , gi u, bi , mc ỏo - Bn ang gi ỳng Vỡ gi u gi cho u sch , khụng b nm túc - Bn tm trõu sai Vỡ trõu bn, nc trõu bn d b nga - HS tr li cỏc cõu hi ca GV - Ly nc sch, khn sch , x phũng Khi tm : gii nc , - Ra tay trc n , sau i i tin , tiu tin , sau i chi v - Ra chõn trc i ng - Khụng i chõn t , thng xuyờn tm - GV nhn xột * Kt lun: Hng ngy chỳng ta cn phi tm gi u gi gỡn v sinh thõn th c sch s Cú nh vy c th ca chỳng ta mi c sch s, khe mnh khong b mc cỏc bnh v da, chõn tay ming, Hot ng thc hnh : ( ) HS mt, tay chõn * Mc tiờu: Bit cỏch mt, tay chõn sch s * Cỏch thc hin: - GV ly nc sch v x bụng, khn mt, bm múng tay hng dn cho HS lờn thc - HS thc hnh hnh mt, tay chõn , bm múng tay - GV theo dừi , sa sai - Kt lun: Hng ngy cỏc em cn v sinh H tờn GV 14 Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A thõn th nh: mt, tay chõn, bm múng tay chõn gi v sinh thõn th c sch s phũng c cỏc bnh v da, tay chõn ming Cú nh vy c th ca chỳng ta mi c khe mnh, cỏc em mi cú sc khe tt hc c tt hn Hot ng tip ni: ( 2) - Nhn xột tit hc - Dn HS ụn li bi v chun b bi sau Nm hc 2017 - 2018 Th nm ngy 21thỏng nm 2017 Ting Vit: M: / N/ ( Thit k trang 176) Hỏt nhc: ễN HAI BI: QUấ HNG TI P, MI BN VUI MA CA ( GV chuyờn) -Th cụng Xẫ , DN HèNH TRềN I MC TIấU : Kin thc: - Bit cỏch xộ , dỏn hỡnh trũn - Xộ, dỏn c hỡnh trũn tng i trũn ng xộ cú th b rng ca Hỡnh dỏn cú th cha phng - HS khộo tay xộ c hỡnh trũn ớt rng ca Hỡnh dỏn tng i phng v xộ c nhiu hỡnh trũn cú kớch thc khỏc Cú th kt hp v trang trớ hỡnh trũn K nng - Khộo lộo xộ dỏn hỡnh Thỏi : Giỏo dc hc sinh lũng yờu thớch mụn th cụng * GDBVMT: - HS cú ý thc bit gn gng, sch s, dn lp hc sch s sau hc bo v trng lp c sch p II CHUN B: Phng phỏp dy hc: - Phng phỏp quan sỏt, phng phỏp ging gii - minh ha, phng phỏp thc hnh luyn dựng dy hc: - GV: Bi mu, giy mu, h dỏn - HS: Giy th cụng, giy nhỏp cú k ụ, h dỏn, bỳt chỡ, mu III CC HOT NG DY - HC : Hot ng ca GV Hot ng ng; ( 3) H tờn GV Hot ng ca HS 15 Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A - Kim tra s chun b ca hc sinh - Gii thiu bi, vit tờn bi lờn bng Hot ng hỡnh thnh kin thc mi: (15): quan sỏt GV xộ , dỏn hỡnh trũn * Mc tiờu: HS bit cỏch xộ, dỏn hỡnh trũn * Cỏch thc hin: - Gv treo bi mu, cho Hs quan sỏt v nhn xột v cao, rng ca hỡnh trũn - Hng dn cỏch xộ, dỏn hỡnh trũn +Hng dn cỏch v + Ly im theo ụ + Ni im to hỡnh trũn + Gp theo cnh hỡnh trũn to np + Xộ theo cỏc np + GV hng dn cỏch dỏn vo v Nm hc 2017 - 2018 - HS nhc li tờn bi - V hỡnh trũn t hỡnh vuụng cnh ụ - Hsquan sỏt, lng nghe - HS gión tit Hot ng thc hnh: ( 15) Xộ, dỏn hỡnh trũn - HS thc hnh * Mc tiờu: HS xộ, dỏn c hỡnh trũn * cỏch thc hin: - GV cho HS thc hnh trờn giy mu - i tng bn quan sỏt, un nn *Lu ý: - HS M1, M2 xộ hỡnh tng i trũn , cú th b rng ca, hỡnh dỏn cha phng -HS M3, M4 cú th xộ ớt rng ca, hỡnh dỏn tng i phng, xộ c thờm hỡnh trũn cú kớch thc khỏc v kt hp v trang trớ hỡnh trũn - HS trng by sn phm trc lp - Thu s sn phm hon thnh , nhn xột chung, ỏnh giỏ Hot ng tip ni: ( 2) - Nhn xột gi hc - V lm li cho p -M thut SNG TO CNG HèNH VUễNG, HèNH TRềN, HèNH TAM GIC ( GV chuyờn) -Th sỏu ngy 22 thỏng nm 2017 Ting Vit: M/ NG/ ( Thit k trang 183) H tờn GV 16 Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A Nm hc 2017 - 2018 Toỏn S I MC TIấU: Kin thc: Cú khỏi nim ban u v s 0, nhn bit v trớ s dóy s t n - c, vit s 0, bit m c t n 9, so sỏnh s vi cỏc s phm vi - Lm BT1, (dũng 2), 3( dũng 3), bi (ct 1, 2) K nng: c, vit, m , so sỏnh cỏc s t n 3.Thỏi : Hng say hc mụn toỏn II CHUN B: Phng phỏp dy hc v hỡnh thc t chc - Phng phỏp quan sỏt, phng phỏp ging gii - minh ha, phng phỏp thc hnh luyn tp, phng phỏp trũ chi dựng dy hc: - Giỏo viờn: B ựng Toỏn 1, bng ph chộp bi 2, ( dũng 3) - Hc sinh: B dựng hc toỏn, v, bng III HOT NG DY- HC : HOT NG CA THY: HOT NG CA TRề: Hot ng ng: ( 3) - c, vit cỏc s t n - GV nhn xột, tuyờn dng - GV gii thiu vo bi, ghi u bi - học sinh lên bảng viết đọc, lớp đọc số từ đến ngợc lại - Nhc li u bi 2.*Hot ng hỡnh thnh kin thc mi: ( 10): Hỡnh thnh s * Mc tiờu: Cú khỏi nim ban u v s 0, nhn bit v trớ s dóy s t n * Cỏch thc hin: - Hot ng cỏ nhõn - Yờu cu HS ly que tớnh, sau ú - cú que tớnh, cũn 3, cũn cũn que , bt dn mt v hi cũn my cho n ht ht ng thi GV thao tỏc trờn bng - Treo tranh, yờu cu HS quan sỏt s - con, cũn con, cũn con, cũn con, cỏ, bỡnh, s cỏ vt cho n ht ht - ch khụng cú que tớnh no, khụng - c s cú cỏ no ta dựng s 0, gii thiu ch s in, ch s vit - Hng dn HS m s chm trũn - 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6;7; 8; hỡnh thnh nờn dóy s t n - Trong cỏc s ú s no nht? Vỡ - s nht vỡ < em bit? H tờn GV 17 Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A * Kt lun: Trong cỏc s t n thỡ s l s nht Hot ng thc hnh: Lm bi * Mc tiờu: - c, vit s 0, bit m s phm vi Bi 1: Gi HS nờu yờu cu ca bi - Yờu cu HS lm vo v, quan sỏt giỳp HS yu Bi 2: Gi HS nờu yờu cu ca bi - Yờu cu HS lm vo v, quan sỏt giỳp HS yu va m s va vit - Gi HS cha bi Nm hc 2017 - 2018 - HS nhc li - HS gión tit (20) c t n 9, so sỏnh s vi cỏc - HS t nờu yờu cu ca bi vit s - lm bi - HS t nờu yờu cu ca bi - HS lm bi dũng , 1., 2, 3., , 5., 6,.7 , 8., - theo dừi, nhn xột bi bn Bi 3: - lm bi dũng b dũng 1,2 -HS t nờu yờu cu ca bi Gi HS nờu yờu cu ca bi em in s my vo ụ - s vỡ ri n trng? Vỡ sao? - Yờu cu HS lm vo v, quan sỏt -HS theo dừi, nhn xột bi bn giỳp HS yu - Gi HS cha bi Bi 4: Gi HS nờu yờu cu ca bi - t nờu yờu cu ca bi - Yờu cu HS lm vo v, quan sỏt - HS lm bi ct 1,2 giỳp HS yu 0<1 0<5 2>0 8>0 0<4 9>2 - Gi HS cha bi - HS theo dừi, nhn xột bi bn Cht: S ln nht cỏc s ó hc - s 9, l s no? + S nht cỏc s ó hc l s - s no? * Kt lun: Sú l s ln nht cỏc s t ờn v s l s nht tt c cỏc s 4: Hot ng ni tip: ( 2) - Thi m nhanh t n - Nhn xột gi hc - Chun b gi sau: S 10 -Hỏt nhc: ễN HAI BI HT:QUấ HNG TI P, H tờn GV 18 Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A Nm hc 2017 - 2018 MI BN VUI MA CA ( GV chuyờn) Ngy 18/ 9/ 2017 H tờn GV 19 Trng Tiu hc ... O C GI GèN SCH V DNG HC TP (T1) I MC TIấU : 1. Kin thc: - HS hiu: Tr em cú quyn c hc hnh H tờn GV Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A Nm hc 2 017 - 2 018 - Hc sinh bit c tỏc dng ca sỏch v, dựng... tranh BT1 Giỏo viờn yờu cu hc sinh tụ vo cỏc dựng hc bng mu vo cỏc dựng hc tranh v ph v bi - Giỏo viờn xem xột , nhc nh hc sinh H tờn GV Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A Nm hc 2 017 - 2 018 ... TIấU: H tờn GV 10 Trng Tiu hc Giỏo ỏn tng hp lp 1A Nm hc 2 017 - 2 018 Kin thc: Bit thờm c vit c s 9, c, m c t 1- 9, bit so sỏnh cỏc s phm vi 9, bit v trớ s dóy s t n - Lm bi 1, 2, 3, K nng:

Hình ảnh liên quan

- Giỏo viờn: Cỏc nhúm đồ vật cú số lượng bằng 9, bảng phụ và phiếu học tập ghi nội dung bài tập 2. - Tuần 5 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

ỏo viờn: Cỏc nhúm đồ vật cú số lượng bằng 9, bảng phụ và phiếu học tập ghi nội dung bài tập 2 Xem tại trang 11 của tài liệu.
- Giỏo viờn: Bộ đựng Toỏn 1, bảng phụ chộp bài tập 2, 3( dũng 3). - Tuần 5 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

ỏo viờn: Bộ đựng Toỏn 1, bảng phụ chộp bài tập 2, 3( dũng 3) Xem tại trang 17 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Toán

  • Tiếng Việt:

  • Tiếng Việt:

  • Tiếng Việt:

  • Toán

Tài liệu liên quan