0

Tuần 5 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

19 4,970 27
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 15:56

Giỏo ỏn tng hp lp 1A Nm hc 2017 - 2018 Tun 5: Th hai ngy 18 thỏng nm 2017 Ting Vit: TIT 1, 2: M /KH/ ( Thit k trang 170) Toỏn S I MC TIấU: Kin thc: - Cú khỏi nim ban u v s 7, bit v trớ s dóy s t n - Bit thờm c c, vit s 7, m v so sỏnh cỏc s phm vi 7, bit v trớ s dóy s t n - Lm BT 1, 2, K nng: HS bit c , vit tt s 7, bit m, so sỏnh v bit v trớ cỏc s n Thỏi : Yờu thớch v say mờ hc mụn Toỏn II CHUN B 1/ Phng phỏp v hỡnh thc t chc: Phng phỏp hi ỏp, phng phỏp thc hnh luyn tp, phng phỏp ng nóo, phng phỏp trũ chi; hot ng cỏ nhõn, lp 2/ dựng: - Giỏo viờn: Cỏc nhúm vt cú s lng bng Tranh v bi - Hc sinh: B dựng hc toỏn V, bng III HOT NG DY- HC : Hot ng ng: ( 3) - Cho HS chi trũ chi: in ỳng, in nhanh * Cỏch chi: GV chia lp lm dóy, mi dóy bn lờn chi HS in ni tip mi em in du vo ch chm - GV cho HS chi, nhn xột trũ chi, cha bi - - GV gii thiu bi, ghi u bi Hot ng hỡnh thnh kin thc mi: ( * Mc tiờu: - Cú khỏi nim ban u v s Bit thờm c c, vit s 7, m * Cỏch thc hin: a Lp s 7: - Yờu cu HS ly hỡnh trũn, thờm hỡnh trũn, tt c l my hỡnh trũn? ( GV thao tỏc trờn bng) H tờn GV - HS chi, cha bi: in du >, 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 5 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 5 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 5 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan