0

Tuần 4 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

43 3,850 32

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 15:56

Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm TUN Th hai ngy 18 hỏng nm 2017 Tp c NHNG CON SU BNG GIY I MC TIấU Kin thc: Hiu ý chớnh bi t cỏo ti ỏc chin tranh ht nhõn, th hin khỏt vng sng, khỏt vng ho bỡnh ca tr em (tr li c cỏc cõu hi 1,2,3 ) K nng: c ỳng tờn ngi, tờn a lớ nc ngoi Bc u c din cm c bi Thỏi : Yờu chung hũa bỡnh, ghột chin tranh II CHUN B dựng dy hc - GV: Tranh minh ho bi c SGK, bng ph vit sn on cn hng dn hc sinh c din cm - HS: c trc bi, SGK 2.D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , tho lun nhúm III CC HOT NG DY - HC Hot ng dy Hot ng hc H ng: (3 phỳt) - Kim tra hc sinh c phõn vai c phn v - nhúm HS c bi v tr li cõu hi kch - HS nghe - Giỏo viờn nhn xột, ỏnh giỏ - HS nghe - Gii thiu bi H Luyn c: (12 phỳt) *Mc tiờu: - Rốn c ỳng t - Rốn c ỳng cõu, t, on - Hiu ngha cỏc t ng mi *Cỏch tin hnh: - Gi HS c bi - Hc sinh( M3,4) c bi - HS c ni tip tng on - HS ni tip c bi ln kt hp c t khú - HS ni tip c bi ln kt hp luyn c cõu khú - Yờu cu hc sinh c chỳ gii - HS c - Yờu cu HS c theo cp - HS ngi cựng bn luyn c - HS c ton bi - C lp theo dừi - Giỏo viờn c mu (Lu ý cn h tr HS cũn c sai mt s Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm v ngó v sc) H Tỡm hiu bi: (8 phỳt) *Mc tiờu: Hiu ý chớnh bi t cỏo ti ỏc chin tranh ht nhõn, th hin khỏt vng sng, khỏt vng ho bỡnh ca tr em (tr li c cỏc cõu hi 1,2,3 ) *Cỏch tin hnh: - Yờu cu HS c lt bi, tho lun nhúm tr - Hc sinh c thm bi tho lun li cỏc cõu hi nhúm ụi tỡm cõu tr li - Xa-da-cụ b nhim phúng x no? - T M nộm hai qu bom nguyờn t xung Nht Bn - Em hiu phúng x l gỡ? - Hc sinh nờu - Bom nguyờn t l gỡ? - Hc sinh nờu - Cụ kộo di cuc sng ca mỡnh bng cỏch - Ngy ngy gp su vỡ em tin vo no? mt truyn thuyt núi rng nu gp mt nghỡn su giy treo quanh phũng em s bnh - Cỏc bn nh lm gỡ t nguyn vng ho - Xa-da-cụ cht, cỏc bn quyờn bỡnh? tin xõy tng i nh cỏc nn nhõn b bom nguyờn t sỏt hi; khc ch vo chõn tng i: Mong mun cho th gii ny mói mói ho bỡnh - Nu c ng trc tng i, em s núi gỡ - Hc sinh nờu suy ngh ca mỡnh vi Xa-da-cụ? - Ni dung chớnh ca bi l gỡ ? - T cỏo ti ỏc chin tranh ht nhõn núi lờn khỏt vng sng, khỏt (Lu ý n nhng HS kh nng tỡm c cõu vng ho bỡnh ca tr em ton th gii tr li chm, cú th cho cỏc em nhc li sau HS M3,4 tr li) H c din cm: (8 phỳt) *Mc tiờu: - HS c ỳng, ngt ngh ỳng ch, bit nhn ging nhng t ng cn thit - Bc u c din cm c bi *Cỏch tin hnh: - Gi HS c ni tip bi - Hc sinh c ni tip bi (nhúm 4) Lp lng nghe ? Nờu cỏch c tng on? - on 1: c to rừ rng; - on 2: trm bun - on 3: thụng cm, chm rói, Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 - GV treo bng on - Giỏo viờn c mu - Yờu cu HS luyn c din cm theo cp - T chc thi c din cm - GV nhn xột, tuyờn dng HS c tt (Lu ý HS kh nngc din cm cha tt cho v nh c thờm) Năm xỳc ng - on 4: trm, chm rói - Hc sinh lng nghe - Luyn c theo cp - 3- hc sinh thi c, lp nhn xột H Tip ni: (4 phỳt) - Giỏo viờn nhn xột tit hc Khen nhng em - Lng nghe c tt - Lng nghe v thc hin - V nh chun b bi sau: Bi ca v trỏi t IU CHNH - B SUNG: Toỏn ễN TP V B SUNG V GII TON I MC TIấU 1.Kin thc: Bit mt dng quan h t l (i lng ny gp lờn bao nhiờu ln thỡ i lng tng ng cng gp lờn by nhiờu ln) K nng: Gii bi toỏn liờn quan n quan h t l ny bng cỏch Rỳt v n v hoc Tỡm t s HS c lp lm c bi 3.Thỏi : Thớch hc toỏn II CHUN B dựng dy hc - GV: SGK, bng ph - HS : SGK, bng con, v D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , quan sỏt, tho lun nhúm, thc hnh II CC HOT NG DY HC Hot ng dy Hot ng hc H ng: (5 phỳt) - Gi hc sinh cha bi lm thờm - Hc sinh cha nh - Nờu cỏc bc gii bi toỏn tng t, hiu - Hc sinh nờu t? Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 - Giỏo viờn nhn xột Năm -Hc sinh lng nghe H hỡnh thnh kin thc mi: (25 phỳt) *Mc tiờu: Bit mt dng quan h t l (i lng ny gp lờn bao nhiờu ln thỡ i lng tng ng cng gp lờn by nhiờu ln) *Cỏch tin hnh: *Tỡm hiu v quan h t l thun - Treo bng ph ghi vớ d - hc sinh c - Hng dn HS tỡm hiu : + gi ngi ú i c bao nhiờu km? - 4km + gi ngi ú i c bao nhiờu km? - 8km + gi gp my ln gi? - Gp ln + 8km gp my ln 4km? - Gp ln - Vy thi gian gp lờn ln thỡ - Gp lờn ln quóng ng nh th no ? - Khi thi gian gp ln thỡ quóng ng - Gp lờn ln nh th no? - Qua vớ d trờn hóy nờu mi quan h gia - Hc sinh tho lun rỳt nhn xột thi gian v quóng ng i c KL: Khi thi gian gp lờn bao nhiờu ln - - em nhc li thỡ quóng ng gp lờn by nhiờu ln * Giỏo viờn ghi ni dung bi toỏn - HS c - Bi toỏn cho bit gỡ? gi i 90km - Bi toỏn hi gỡ? gi i ? km? Giỏo viờn ghi túm tt nh SGK Yờu cu - Hc sinh tho lun, gii HS tho lun tỡm cỏch gii Giỏo viờn gi ý cỏch gii Cỏch 1: Rỳt v n v - Tỡm s km i c gi? - Ly 90 : = 45 (km) - Tớnh s km i c gi? - Ly 45 x = 180 (km) - Da vo mi quan h no chỳng ta lm - Khi thi gian gp lờn bao nhiờu ln thỡ nh th no? quóng ng cng gp lờn by nhiờu ln Cỏch 2: Tỡm t s - So vi gi thỡ gi gp ? ln - Nh vy quóng ng i c gi gp quóng dng i c gi my ln? Vỡ sao? - gi i c bao nhiờu km? - gi gp gi s ln l: 4:2=2 (ln) - Gp ln vỡ k hoch tng thi gian ? ln thỡ quóng ng cng tng lờn by nhiờu ln - gi i c: 90 x =180 (km) Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm Gi hc sinh nờu cỏch gii - hc sinh nờu Bc tỡm gi gp gi my ln c gi la bc tỡm t s - Yờu cu HS trỡnh by bi vo v - Hc sinh trỡnh by vo v (Giỳp HS cha hiu cỏch tỡm t s: Hng, Hựng, c, Huy) H thc hnh: (5 phỳt) Bi 1: - Hc sinh c - Gi HS c yờu cu - Giỏo viờn hng dn gii - hc sinh lm bng, lp lm v - Yờu cu HS lờn bng trỡnh by bi gii Mua 1m vi ht s tin l: - Giỏo viờn nhn xột 80 000 : = 16 000 (ng) (Lu ý nhng hc sinh cũn cha nm Mua 7m vi ú ht s tin l: vng dng toỏn ny, yờu cu HS M3,4 16 000 x = 112 000 (ng) cú th giỳp bn) ỏp s: 112 000 ng Hot ng tip ni:(5 phỳt) - Giỏo viờn túm tt ni dung bi - Nhn xột gi hc.Giao bi v nh - HS lng nghe - HS lng nghe IU CHNH - B SUNG: Luyn vit BI S -Lch s X HI VIT NAM CUI TH K XIX U TH K XX I MC TIấU Kin thc: Bit mt vi im mi v tỡnh hỡnh kinh t xó hi Vit Nam u th k XX : Vờ kinh t v xó hi + V kinh t: Xut hin nh mỏy, hm m, n in, ng ụ tụ, ng st + V xó hi: Xut hin cỏc tng lp mi: ch xng, ch nh buụn, cụng nhõn - HS khỏ gii : Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm + Bit c nguyờn nhõn ca s bin i kinh t- xó hi nc ta: chớnh sỏch tng cng khai thỏc thuc a ca thc dõn Phỏp + Nm c mi quan h gia s xut hin nhng ngnh kinh t mi ó to cỏc tng lp, giai cp mi xó hi K nng: Nờu c cỏc im mi v tỡnh hỡnh kinh t - xó hi VN u th k XX 3.Thỏi : Bi dng lũng say mờ lch s nc nh II CHUN B dựng dy hc: - Hỡnh minh ho SGK, tranh nh t liu v kinh t, xó hi Vit Nam cui th k XIX u th k XX D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , quan sỏt, tho lun nhúm, III CC HOT NG DY - HC Hot ng dy Hot ng hc H ng: (5 phỳt) - Nguyờn nhõn no dn n cuc phn - HS tr li cụng kinh thnh Hu ngy 5/7/1885? - Cuc phn cụng cú tỏc dng gỡ n lch - HS tr li s nc ta? - Lng nghe - Giỏo viờn nhn xột - Lng nghe - Gii thiu bi Hot ng hỡnh thnh kin thc mi:(25 phỳt) * Mc tiờu: HS nm c ni dung bi v tr li c cỏc cõu hi theo yờu cu * Cỏch tin hnh: Hot ng 1: Nhng thay i ca nn - Hc sinh c SGK, quan sỏt hỡnh kinh t Vit Nam cui th k 19 u th k minh ho tr li cõu hi 20 -Trc thc dõn Phỏp xõm lc nn - Nụng nghip l ch yu, tiu th cụng kinh t Vit Nam cú nhng ngnh no l nghip cng phỏt trin ch yu? - Sau thc dõn Phỏp t ỏch thng tr - Xõy nh mỏy in, nc, xi mng Vit Nam, chỳng ó thi hnh nhng - Cp t ca nhõn dõn bin phỏp no khai thỏc, búc lt, v vột - Ln u tiờn cú ng ụ tụ, ng ray ti nguyờn ca nc ta? Nhng vic lm xe la ú ó dn n s i ca nhng ngnh kinh t mi no? - Ai c tha hng nhng quyn li - Phỏp s phỏt trin kinh t? Yờu cu hc sinh phỏt biu ý kin Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm - Giỏo viờn kt lun (Lu ý nhng HS cha tr li c cõu hi thỡ sau hc sinh M3,4 tr li cho cỏc em nhc li) Hot ng 2: Nhng thay i xó hi Vit Nam cui th k 19 u th k 20 v i sng ca nhõn dõn - Chia hc sinh thnh nhúm -Trc thc dõn Phỏp xõm lc, xó hi Vit Nam cú nhng tng lp no? - Khi thc dõn Phỏp t ỏch thng tr Vit Nam xó hi Vit Nam cú gỡ thay i? Cú thờm nhng tng lp mi no? - Hc sinh tho lun nhúm - Cú giai cp: a ch phong kin v nhõn dõn - Xut hin ngnh kinh t mi =>kộo theo s thay i ca xó hi - Thnh th phỏt trin cú tng lp mi: viờn chc, trớ thc, ch xng, giai cp - Nờu nhng nột chớnh v i sng ca cụng nhõn cụng nhõn v nụng dõn Vit Nam cui th - Nụng dõn mt rung nghốo phi vo k 19 u th k 20? lm thuờ cỏc nh mỏy, xớ nghip - Giỏo viờn tng kt li nhng ý hc sinh i sng cc kh tr li, khc sõu kin thc v rỳt bi hc - HS nờu bi hc (Phỏt huy kh nng ca cỏc em hiu bi ti lp: Mai, Qunh,Dng,Kiờn) Hot ng tip ni: (5 phỳt) - Nhn xột tit hc v tuyờn dng cỏc - HS nghe nhúm - Chun b bi 4: Xó hi Vit Nam cui th k XIX - u th k - HS nghe v thc hin IU CHNH - B SUNG: -Th ba ngy 19 thỏng nm 2017 Chớnh t ANH B I C H GC B I MC TIấU Kin thc: Vit ỳng bi chớnh t, trỡnh by ỳng hỡnh thc bi xuụi Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm K nng: Nm chc mụ hỡnh cu to v quy tc ỏnh du ting cú ia iờ(BT2,BT3) Thỏi : Cn thn, t m vit bi II CHUN B dựng dy hc - Mụ hỡnh cu to vit vo bng ph kim tra bi c v lm bi 2.D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , quan sỏt, tho lun nhúm, thc hnh III CC HOT NG DY - HC Hot ng dy Hot ng hc H ng: (3 phỳt) - Treo bng k mụ hỡnh cu to - Cho cõu vn: Chỳng tụi mun th gii ny mói mói ho bỡnh - Hóy vit phn ca cỏc ting cõu trờn vo mụ hỡnh cu to - Nờu quy tc ỏnh du cỏc ting ca cõu trờn - Giỏo viờn nhn xột - Gii thiu bi H chun b vit chớnh t (5 phỳt) *Mc tiờu: - HS cú tõm th tt vit bi *Cỏch tin hnh: *Tỡm hiu ni dung on - Giỏo viờn c ton bi chớnh t - hc sinh lm bng, lp lm nhỏp - hc sinh nhn xột - HS vit - Du c t õm chớnh gm: õm m, õm chớnh, õm cui - HS theo dừi - Hc sinh lng nghe, lp c thm li - Vỡ Ph.rng Bụ-en li chy sang hng - Vỡ ụng nhn rừ tớnh cht phi ngha ca cuc chin tranh xõm lc ng quõn i ta? - Chi tit no cho thy ụng rt trung thnh vi - B bt: d d, tra kho nhng ụng nht nh khụng khai t nc Vit Nam ta? - Ph.rng Bụ-en, phi ngha, - Bi cú t no khú vit? chin tranh, Phan Lng, d d - hc sinh vit bng, lp vit - Yờu cu hc sinh vit cỏc t va tỡm c nhỏp Hc sinh nhn xột - Giỏo viờn nhn xột (Nhc nh HS cha chỳ ý vit t khú: Minh, Huy, Hựng, Nht, Chung) Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm H vit bi chớnh t (15 phỳt) *Mc tiờu: - Vit ỳng bi chớnh t, trỡnh by ỳng hỡnh thc bi xuụi *Cỏch tin hnh: - Giỏo viờn c cho hc sinh vit - Hc sinh vit bi - GV quan sỏt un nn hc sinh Lu ý: Theo dừi tc vit ca HS (Sn , Hong, c Anh) H chm v nhn xột bi (3 phỳt) *Mc tiờu: - Giỳp cỏc em t phỏt hin li ca mỡnh v phỏt hin li giỳp bn *Cỏch tin hnh: - Cho HS t soỏt li bi ca mỡnh theo bi trờn - HS xem li bi ca mỡnh, dựng bng lp bỳt chỡ gch chõn li vit sai Sa li xung cui v bng bỳt - GV chm nhanh - bi mc - Nhn xột nhanh v bi lm ca HS - Lng nghe H lm bi tp: (6 phỳt) *Mc tiờu: - Nm chc mụ hỡnh cu to v quy tc ỏnh du ting cú ia iờ(BT2,BT3) *Cỏch tin hnh: Bi 2: - Gi hc sinh c yờu cu ni dung bi - hc sinh c, lp theo dừi - Yờu cu hc sinh t lm bi - hc sinh lm bng, lp lm - GV nhn xột cha bi v - Hai ting ú ging v khỏc ntn? - Ging: ting u cú õm chớnh cú ch cỏi (ú l nguyờn õm ụi) - Khỏc: - Giỏo viờn nhn xột + ting ngha: khụng cú õm (Giỳp HS cha nm c mụ hỡnh cu to cui ca ting: Nht, Long, Hựng, Hng) + ting chin: cú õm cui Bi 3: - Nờu yờu cu ca bi - Hc sinh c, lp c thm - Nờu quy tc ghi du ting ? -Du c t õm chớnh - Nờu quy tc ghi du ting chin v - Du t õm chớnh, ting ngha chin cú õm cui nờn du (Hc sinh cũn ỏnh du cha ỳng v t ch cỏi th nguyờn trớ: Minh, Long, Hựng Huy, Nht, c) õm ụi Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm ngha khụng cú õm cui du t ch cỏi th ca nguyờn õm ụi H tip ni: (3 phỳt) - Em hóy nờu quy tc ỏnh du - Nhn xột gi hc.Giao bi v nh - HS tr li - HS lng nghe v thc hin IU CHNH - B SUNG: Toỏn LUYN TP I MC TIấU Kin thc: Bit gii bi toỏn liờn quan n t l bng mt hai cỏch Rỳt v n v hoc Tỡm t s 2.K nng: Gii bi toỏn liờn quan n t l bng mt hai cỏch Rỳt v n v hoc Tỡm t s HS lm bi1, bi 3, bi 3.Thỏi : Yờu thớch hc toỏn, cn thn, chớnh xỏc II CHUN B dựng dy hc - GV: SGK, bng ph - HS : SGK, bng 2.D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , quan sỏt, tho lun nhúm, thc hnh III CC HOT NG DY - HC Hot ng dy Hot ng hc H ng: (5 phỳt) - Cha bi v nh - hc sinh lm - Nờu cỏch gii bi toỏn liờn quan n t - hc sinh nờu l thun - Giỏo viờn nhn xột - HS theo dừi H thc hnh: (25 phỳt) *Mc tiờu: Bit gii bi toỏn liờn quan n t l bng mt hai cỏch Rỳt v n v hoc Tỡm t s 10 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm - Gii thiu bi - ghi u bi lờn bng H thc hnh: (25 phỳt) *Mc tiờu: Bit gii bi toỏn liờn quan n t l bng cỏch Rỳt v n v hoc tỡm t s HS c lp lm c bi 1, *Cỏch tin hnh: Bi 1: - Gi HS c yờu cu - Hc sinh c , lp c thm - Bi toỏn cho bit gỡ? Bi toỏn hi gỡ? - S quyn v mua c s gp lờn by - Cựng s tin ú, giỏ tin quyn nhiờu ln v gim i s ln thỡ s quyn v thay i nh th no? - Yờu cu hc sinh lm bi - Hc sinh lm theo cỏch Cỏch : Cỏch 2: Ngi ú cú s tin l: 3.000 ng gp 1500 ng s ln l: 3000 x 25 = 75.000 (ng) 3.000 : 1500 = (ln) Nu quyn giỏ 1500 ng thỡ mua Nu quyn giỏ 1500 ng thỡ mua c s quyn l: c s v l: 75.000 : 15000 = 50 (quyn) 25 x = 50 (quyn) ỏp s : 50 quyn ỏp s : 50 quyn - Yờu cu hc sinh nờu bc tỡm t s bi gii - Giỏo viờn ỏnh giỏ (Giỳp HS cha nm c cỏch gii toỏn bng cỏch tỡm t s: Hựng, Nht, Trang, Hng) Bi 2: - Gi HS c yờu cu - Bi toỏn cho bit gỡ? Bi toỏn hi gỡ? - Tng thu nhp ca gia ỡnh khụng i, tng s thỡ thu nhp bỡnh quõn ca mi ngi hng thỏng thay i nh th no? - Mun bit trung bỡnh hng thỏng ca ngi gim bao nhiờu, chỳng ta phi lm gỡ ? - Yờu cu hc sinh lm bi Túm tt: ngi : 800.000 ng / ngi / thỏng ngi : ng / ngi / thỏng - GV cựng HS nhn xột, b sung - GV cựng HS cha bi trờn bng lp - GV ỏnh giỏ (Khuyn khớch HS gii nhanh dng - Hc sinh nờu - Hc sinh c , lp c thm - Tng thu nhp khụng i, s ngi tng thu nhp bỡnh quõn ca mt ngi s gim - Tớnh xem cú ngi thỡ thu nhp trung bỡnh hng thỏng ca mi ngi l bao nhiờu - hc sinh lm bi, lp lm v Gii Tng thu nhp ca gia ỡnh ú l: 800.000 x = 2.400.000 (ng) Khi cú thờm thỡ thu thp trung bỡnh ca mt ngi l: 2.400.000 : = 600.000 (ng) Trung bỡnh hng thỏng mi ngi gim: Trờng Tiểu học 29 Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 toỏn ny: Kiờn, Duy, Qunh, Mai ) Năm 800.000 - 600.000 = 200.000 (ng) ỏp s: 200.000 ng H Tip ni: (5 phỳt) - Yờu cu HS nờu li ni dung bi hc - HS nờu - Nhn xột ý thc hc mụn toỏn ca - Lng nghe v thc hin HS Chỳ ý tuyờn dng nhng em hc tớch cc, nhng em cú tin b hc Nhc nh nhng HS ý thc cha tt cn c gng hn vo cỏc tit hc ti - Nhc nh HS v nh xem li ni dung - Lng nghe v thc hin bi ó hc Chun b bi sau IU CHNH - B SUNG: Luyn t v cõu LUYN TP V T TRI NGHA I MC TIấU Kin thc: Bit tỡm nhng t trỏi ngha miờu t theo yờu cu ca BT4 (chn hoc s ý: a, b, c, d) HS( M3,4)thuc c thnh ng tc ng BT1, lm c ton b bi BT4 K nng: Tỡm c cỏc t trỏi ngha theo yờu cu ca BT1, BT2 (3trong s cõu), BT3 t c cõu phõn bit cp t trỏi ngha tỡm c BT4 (BT5) Thỏi : Thớch tỡm t trỏi ngha gii ngha mt s t cn thit II CHUN B 1. dựng dy hc Bỳt d, bng nhúm vit ni dung bi 1, 2, T in HS 2.D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , quan sỏt, tho lun nhúm III CC HOT NG DY - HC Hot ng dy Hot ng hc H ng: (3 phỳt) - Yờu cu hc sinh t cõu cú s dng t trỏi - hc sinh lờn bng lm ngha? 30 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm ? Th no l t trỏi ngha? - Hc sinh ni tip tr li, lp b ? T trỏi ngha cú tỏc dng gỡ? sung - Giỏo viờn nhn xột - Gii thiu bi: Ghi u bi H thc hnh (27 phỳt) *Mc tiờu: Bit tỡm nhng t trỏi ngha miờu t theo yờu cu ca BT4 (chn hoc s ý: a, b, c, d) HS( M3,4)thuc c thnh ng tc ng BT1, lm c ton b bi BT4 *Cỏch tin hnh: Bi 1: - Gi HS c yờu cu - Hc sinh c yờu cu - Yờu cu hc sinh t lm bi, giỏo viờn gi ý: - hc sinh lm bng, lp lm v ch gch chõn di cỏc t trỏi ngha cú cỏc + ớt / nhiu; chỡm / ni cõu thnh ng + Nng / ma; tr / gi - HS nờu - Em hiu ngha ca cỏc cõu thnh ng tc ng Hc sinh nhm thuc trờn l gỡ ? - Yờu cu hc sinh hc thuc nhng cõu thnh ng, tc ng (Lu ý giỳp HS cha tỡm c t trỏi ngha: Chung, Sn, Hựng, c, Hong Anh ) - Hc sinh c yờu cu Bi 2: - 2- hc sinh lờn bng thi lm - Gi HS c yờu cu bi, lp lm v - Yờu cu hc sinh t lm bi - Cỏc t in vo ụ trng: ln, gi, di, sng - Giỏo viờn nhn xột - Yờu cu HS c li cỏc cõu ó in (HS in nhanh cỏc t: Mai, Kiờn, Duy, Oanh, nh, Qunh) Bi 3: - HS c - Gi HS c yờu cu - Giỏo viờn t chc cho hc sinh lm bi tng - Hc sinh lm bi + Vic nh ngha ln t bi v + o rỏch khộo vỏ hn lnh vng - Giỏo viờn nhn xột ỏnh giỏ may + Thc khuya dy sm Bi 4: - Hc sinh c yờu cu - Gi HS c yờu cu - Cỏc nhúm tho lun vit vo - Chia nhúm yờu cu hc sinh tho lun phiu cỏc cp t trỏi ngha theo - Tỡm t trỏi ngha mi phn ni dung giỏo viờn yờu cu + Lu ý: mi nhúm mt phn - Gi ý: cỏc t trỏi ngha thng cú cu to a T hỡnh dỏng : + cao / thp, cao vng / lựn tt Trờng Tiểu học 31 Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 ging nhau: hoc cựng l t n hoc cựng l t ghộp hay t lỏy - Giỏo viờn nhn xột, ỏnh giỏ Bi 5: - Gi HS c yờu cu - Yờu cu hc sinh t lm bi - Giỏo viờn hng dn cú th t cõu cha c cp t hoc cõu mi cõu cha t - Giỏo viờn nhn xột, sa cha (HS cú kh nng t cõu tt: Kiờn, nh, Linh, Tuyt, Mai, Duy) H Tip ni: (5 phỳt) - Nhn xột tit hc - GV h thng bi Giao bi v nh Năm + to / bộ, to xự / tớ - i din nhúm trỡnh by - Hc sinh c yờu cu - HS ni tip c cõu mỡnh t - Lng nghe v thc hin -Th sỏu ngy 22 thỏng nm 2017 Tp lm T CNH (KIM TRA VIT) I MC TIấU Kin thc: Vit c bi miờu t hon chnh cú phn (m bi, thõn bi, kt bi), th hin rừ s quan sỏt v chn lc chi tit miờu t K nng: Din t thnh cõu; bc u bit dựng t ng, hỡnh nh gi t bi Thỏi : Yờu thớch lm II CHUN B dựng dy hc - GV: SGK - HS : SGK, v vit 2.D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - Thc hnh III CC HOT NG DY - HC Hot ng dy H ng: (5 phỳt) Hot ng hc Kim tra hc sinh - Nờu cu to ca bi t cnh ? + Hc sinh trỡnh by - Giỏo viờn nhn xột, ỏnh giỏ - Lng nghe - Gii thiu bi H thc hnh: (25 phỳt) *Mc tiờu: Vit c bi miờu t hon chnh cú phn (m bi, thõn bi, kt bi), th hin rừ s quan sỏt v chn lc chi tit miờu t 32 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm *Cỏch tin hnh: * Hng dn HS lm bi: - GV treo bng ph ghi sn bi - bi yờu cu gỡ? - Yờu cu hc sinh vit bi - Giỏo viờn quan sỏt, nhc hc sinh lm bi v cỏch trỡnh by bi khoa hc (Giỳp HS cũn lỳng tỳng vit bi: Hng, Sn, Chung, c, Huy) * Thu bi H Tip ni: (5 phỳt) - Nhn xột ý thc lm bi ca hc sinh - ễn cu to bi t cnh - HS c to bi - Hc sinh nhc li yờu cu bi - Hc sinh vit bi vo v - Hc sinh thu bi - Lng nghe v thc hin IU CHNH - B SUNG: -Toỏn LUYN TP CHUNG I MC TIấU Kin thc: Bit gii bi toỏn liờn quan n t l bng hai cỏch Rỳt v n v hoc Tỡm t s HS lm bi 1, bi 2, bi K nng: Gii bi toỏn liờn quan n t l bng hai cỏch Rỳt v n v hoc Tỡm t s 3.Thỏi : Yờu thớch hc toỏn, cn thn, chớnh xỏc II CHUN B dựng dy hc - GV: SGK, bng ph - HS : SGK 2.D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , quan sỏt, tho lun nhúm III CC HOT NG DY - HC Hot ng dy H ng: (5 phỳt) Hot ng hc Trờng Tiểu học 33 Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm - Gi hc sinh cha bi lm thờm Hc sinh cha bi (mi em mt cỏch) - Giỏo viờn nhn xột - Theo dừi - lng nghe - Nhn xột bi lm ca HS - Gii thiu bi - ghi u bi lờn bng H thc hnh: (25 phỳt) * Mc tiờu: Bit gii bi toỏn liờn quan n t l bng hai cỏch Rỳt v n v hoc Tỡm t s HS lm bi 1, bi 2, bi *Cỏch tin hnh: Bi 1: - Hc sinh c , lp c thm - Gi HS c bi - Dng toỏn tng - t - Bi toỏn thuc dng toỏn gỡ? - HS nờu - Yờu cu hc sinh nờu cỏc bc gii - hc sinh lờn bng, lp lm v - Yờu cu HS lm bi Gii - Giỏo viờn nhn xột S hc sinh nam l: (Giỳp HS cha nm vng cỏch 28: (2 + 5) x = (em) gii: Chung, Sn, Trang, Hng) S hc sinh n l: 28 - = 20 (em) ỏp s: em 20 em Bi 2: - HS c - Gi HS c bi - hc sinh lm bng, lp lm v - Hng dn hc sinh lm tng t Gii - Yờu cu HS lm bi Chiu rng ca mnh t l: - Giỏo viờn chm mt s bi, nhn xột 15: (2 -1) = 15 (m) (HS lm bi nhanh: Duy, Kiờn, c Chiu di mnh t l: Anh, Qunh, Mai) 15 x = 30 (m) Chu vi mnh t l: (15 + 30) x = 90 (m) ỏp s 90m Bi : - Gi HS c bi - Khi quóng ng i gim mt s ln thỡ s lớt xng tiờu th thay i nh th no ? - Yờu cu hc sinh lm bi Túm tt : 100 km - 12 lớt 50 km - ? lớt - Giỏo viờn chm mt s bi, nhn xột (HS cũn cha nm vng cỏch gii dựng t s: Hựng, Huy, Trang, c) - Hc sinh c toỏn, lp c thm - Khi quóng ng gim bao nhiờu ln thỡ s lớt xng tiờu th cng gim by nhiờu ln - hc sinh lm bng, lp lm v Gii 100 km gp 50 km s ln l: 100 : 50 = (ln) i 50 km tiờu th ht s lớt xng l: 12 : = (lớt) ỏp s: lớt xng H Tip ni: (5 phỳt) 34 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm - Yờu cu hc sinh kt lun v mi quan - HS nờu h t l - Nhn xột ý thc hc mụn toỏn ca - Lng nghe v thc hin HS sau tun hc Chỳ ý tuyờn dng nhng em hc tớch cc, nhng em cú tin b hc Nhc nh nhng HS ý thc cha tt cn c gng hn vo tun ti - Nhc nh HS v nh xem li ni dung - Lng nghe v thc hin bi ó hc Chun b bi sau IU CHNH - B SUNG: o c Cể TRCH NHIM V VIC LM CA MèNH (Tit 2) I MC TIấU Kin thc: Bit th no l cú trỏch nhim v vic lm ca mỡnh Khi lm vic gỡ sai bit nhn v sa cha K nng: Ra quyt nh v kiờn nh bo v ý kin ỳng ca mỡnh Thỏi : Khụng tỏn thnh vi nhng hnh vi trn trỏnh trỏch nhim, li cho ngi khỏc II CHUN B - HS: Mt vi mu chuyn v nhng ngi cú trỏch nhim cụng vic hoc dng cm nhn li v sa li - PP: tho lun c lp, nhúm, cỏ nhõn III CC HOT NG DY - HC Hot ng dy Hot ng hc H ng: (5 phỳt) - Vỡ chỳng ta cn sng cú trỏch nhim v vic lm ca mỡnh? - HS thc hnh theo hiu lờnh - Em ó lm gỡ thc hin np sng cú trỏch ca GV, bn no lm nhng ụng nhim v vic lm ca mỡnh? tỏc khụng hp lý s phi hỏt tng - Gii thiu bi c lp bi hỏt - Nhn xột - Gii thiu bi hc Ghi bi lờn bng H thc hnh: (27 phỳt) *Mc tiờu: Bit th no l cú trỏch nhim v vic lm ca mỡnh Khi lm vic gỡ sai bit nhn v sa cha Trờng Tiểu học 35 Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 H 1: X lớ tỡnh (Bi 3) * Mc tiờu: HS bit la chn cỏch gii quyt phự hp mi tỡnh * Cỏch tin hnh: - GV chia lp thnh cỏc nhúm nh v giao nhim v cho mi nhúm x lớ mt tỡnh bi - C lp trao i b sung - GV nhn xột cht li ý ỳng H 2: T liờn h bn thõn * Mc tiờu: Mi HS cú th t liờn h, k mt vic lm ca mỡnh v t rỳt bi hc * Cỏch tin hnh: - Gi ý mi hs nh li mt vic lm chng t mỡnh ó cú trỏch nhim hoc thiu trỏch nhim: + Chuyn xy th no v lỳc ú em ó lm gỡ? + Bõy gi ngh li em thy th no? - Yờu cu mt s HS trỡnh by trc lp - Sau mi phn trỡnh by ca HS, GV gi ý HS t rỳt bi hc - GV kt lun: + Khi gii quyt cụng vic hay x lý tỡnh mt cỏch cú trỏch nhim, chỳng ta thy vui, thn v ngc li + Ngi cú trỏch nhim l ngi trc lm vic gỡ cng suy ngh cn thn nhm mc ớch tt p; lm hng vic hoc cú li h dỏm nhn trỏch nhim H Tip ni: (3 phỳt) - Thc hin l ngi cú trỏch nhim - Nhc HS chun b bi sau Năm - HS tho lun nhúm - i din cỏc nhúm lờn trỡnh by kt qu - HS nh li v v k v vic lm ca mỡnh - HS trao i vi bn bờn cnh v vic lm ca mỡnh - Vi HS nờu li - Lng nghe - Lng nghe v thc hin IU CHNH - B SUNG: -Khoa hc T TUI V THNH NIấN N TUI GI I MC TIấU 36 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm Kin thc: Xỏc nh c bn thõn mỡnh ang vo giai on no? K nng: Nờu c cỏc giai on phỏt trin ca ngi t tui v thnh niờn n tui gi Thỏi : Thớch tỡm hiu v khoa hc II CHUN B dựng dy hc - Giỏo viờn: Thụng tin v hỡnh trang 16, 17 SGK - Hc sinh: Su tm tranh nh ca ngi ln cỏc la tui khỏc v ngh khỏc D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , quan sỏt, tho lun nhúm, III CC HOT NG DY - HC Hot ng dy Hot ng hc Hot ng ng: (5 phỳt) - Gi hc sinh bt thm cỏc hỡnh 1, 2, 3, ca bi Bt c hỡnh v no thỡ núi v la tui y - Giỏo viờn nhn xột - Gii thiu bi: Ghi u bi - hc sinh tr li lờn bng bt thm v giai on phỏt trin ca c th m bc nh bt c - Hc sinh lng nghe Hot ng hỡnh thnh kin thc mi:(25 phỳt) * Mc tiờu: Nờu c cỏc giai on phỏt trin ca ngi t tui v thnh niờn n tui gi * Cỏch tin hnh: Trờng Tiểu học 37 Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 *Hot ng 1: c im ngi tng giai on: v thnh niờn, trng thnh, tui gi - Chia nhúm: phỏt cho mi nhúm mt b hỡnh 1, 2, 3, SGK v yờu cu hc sinh quan sỏt tr li cõu hi - Tranh minh ho giai on no ca ngi? - Nờu mt s c im ca ngi giai on ú? Năm - Hc sinh tho lun nhúm, quan sỏt tranh v tr li cõu hi - HS nờu - hc sinh trỡnh by c im ca giai on v thnh niờn tui trng thnh, tui gi - C th ngi giai on ú phỏt trin nh th no? - Con ngi cú th lm nhng vic gỡ? - Giỏo viờn nhn xột (Giỳp hc sinh cha nờu c c im ca ngi cỏc giai on: ) Hỡnh Giai on c im minh - õy l giai on chuyn tip t tr => ngi ln th hin s phỏt trin mnh m v th Tui v thnh niờn cht, tinh thn, tỡnh cm v mi quan h xó hi T 10 19 tui Nh vy, tui dy thỡ nm giai on u ca tui v thnh niờn - Giai on u: tm vúc, th lc phỏt trin Tui trng thnh nht, cỏc c quan c th hon thin Lỳc T 20 60 tui 2-3 ny cú th lp gia ỡnh, chu trỏch nhim vi bn thõn, gia ỡnh v xó hi - C th dn suy yu: chc nng hot ng ca Tui gi cỏc c quan gim dn Cú th kộo di tui th T 60 - 65 tui tr lờn bng cỏch rốn luyn thõn th, sng iu v tham gia cỏc hot ng xó hi 38 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm *Hot ng 2: Su tm v gii thiu ngi nh - Giỏo viờn kim tra nh ca HS chun b - Hc sinh a cỏc bc nh m mỡnh chun b - Chia nhúm 4: hc sinh gii thiu ngi - Hc sinh gii thiu ngi nh vi nh m mỡnh su tm c vi cỏc cỏc bn nhúm bn nhúm: H l ai? Lm ngh gỡ? - H ang giai on no ca cuc i, giai on ny cú c im gỡ? - Yờu cu hc sinh trỡnh by trc lp - -7 hc sinh gii thiu v ngi - Giỏo viờn nhn xột, tuyờn dng bc nh m mỡnh chun b (Lu ý HS gii thiu cũn lỳng tỳng: ) * Hot ng 3: ch li ca vic bit c cỏc giai on phỏt trin ca ngi - hc sinh cựng bn trao i, tho lun - Yờu cu hc sinh lm vic theo cp trao i tho lun tr li cõu hi - T chc cho hc sinh trỡnh by - Chỳng ta ang giai on no ca cuc - Giai on u ca tui v thnh niờn hay i? tui dy thỡ - Vic bit tng giai on phỏt trin ca - Bit c c im tui dy thỡ giỳp ta ngi cú li ớch gỡ? khụng e ngi, lo s v nhng bin i ca c - Giỏo viờn nhn xột, tuyờn dng - Giỏo viờn kt lun v giai on phỏt trin ca tui hc sinh (Lu ý HS cha xỏc nh c mỡnh ang giai on phỏt trin no: ) Hot ng ni tip: (5 phỳt) - Nhn xột gi hc - Dn dũ chun b tit sau: V sinh tui dy thỡ th, v th cht, tinh thn trỏnh c s lụi kộo khụng lnh mnh, giỳp ta cú ch n ung, lm vic, hc phự hp , c th phỏt trin ton din -Khoa hc V SINH TUI DY THè I MC TIấU Kin thc: Nờu c nhng vic nờn v khụng nờn lm gi v sinh, bo v sc kho tui dy thỡ Trờng Tiểu học 39 Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm K nng: Thc hin v sinh cỏ nhõn tui dy thỡ Thỏi : Cú ý thc gi gỡn v sinh thõn th * GD BVMT: Mc tớch hp liờn h, b phn: Mi quan h gia ngi vi mụi trng: Con ngi cn n khụng khớ, thc n, nc ung t mụi trng T ú phi cú ý thc BVMT chớnh l BV ngi II CHUN B dựng dy hc - Giỏo viờn: Hỡnh minh ho trang 18, 19 SGK; phiu hc - Hc sinh: SGK D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , quan sỏt, tho lun nhúm, III CC HOT NG DY - HC Hot ng dy Hot ng hc Hot ng ng:(5 phỳt) - Kim tra hc sinh vi ni dung - hc sinh lờn bng tr li - Nờu c im ca ngi giai on v thnh niờn? trng thnh? giai on tui gi? - Giỏo viờn nhn xột - Hc sinh lng nghe - Gii thiu bi: Ghi u bi Hot ng hỡnh thnh kin thc mi:(25 phỳt) * Mc tiờu: Nờu c nhng vic nờn v khụng nờn lm gi v sinh, bo v sc kho tui dy thỡ * Cỏch tin hnh: *Hot ng 1: Nhng vic nờn lm gi v sinh c th tui dy thỡ - Em lm gỡ gi v sinh c th? + Thng xuyờn tm git gi u + Thng xuyờn thay qun lút + Thng xuyờn b phn sinh dc -Tui dy thỡ b phn sinh dc phỏt trin, n cú kinh nguyt, nam cú hin tng xut tinh, cn v sinh sch s v ỳng cỏch - Phỏt phiu hc cho hc sinh Lu ý - Hc sinh nhn phiu phiu ca hc sinh nam riờng, hc sinh n riờng - Yờu cu hc sinh c v t lm bi - Hc sinh t lm bi - Trỡnh by kt qu - HS trỡnh by kt qu - Giỏo viờn nhn xột rỳt kt lun - hc sinh c mc: bn cn bit (Giỳp hc sinh cũn ngi ngựng 40 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm khụng phỏt biu: ) Hot ng 2: Nhng vic nờn lm v khụng nờn lm bo v sc kho tui dy thỡ - Chia nhúm: - Yờu cu hc sinh tho lun tỡm nhng - Tho lun nhúm vic nờn lm v khụng nờn lm bo v - Hc sinh quan sỏt trang19 SGK v da vo sc kho v th cht, tinh thn tui dy hiu bit thc t ca mỡnh tr li thỡ? - T chc cho hc sinh bỏo cỏo kt qu tho lun - Giỏo viờn nhn xột, khen ngi (Lu ý HS cha tớch cc tho lun nhúm: ) 4.Hot ng ni tip:(5 phỳt) - Giỏo viờn tng kt ni dung bi - Nhn xột gi hc, giao bi v nh -K thut THấU DU NHN (Tit 2) I MC TIấU Kin thc: Bit cỏch thờu du nhõn 2.K nng: Thờu c mi thờu du nhõn Cỏc mi thờu tng i u Thờu c ớt nht nm du nhõn ng thờu cú th b dỳm Thỏi : Yờu thớch sn phm lm c II CHUN B: - Mu thờu du nhõn - Mt mnh vi trng hay mu 10cm x 15cm - Ch thờu, kim, bỳt chỡ, thc k, kộo III CC HOT NG DY - HC Hot ng Giỏo viờn Hot ng Hc sinh Hot ng Khi ng (3) - ỏnh giỏ thờu du nhõn tit - Gii thiu bi - Lng nghe Hot ng hỡnh thnh kin thc mi:(15 phỳt) * Mc tiờu: Bit cỏch thờu du nhõn * Cỏch tin hnh: Trờng Tiểu học 41 Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm Hot ng 1: Quan sỏt, nhn xột mu - Gii thiu mu - Yờu cu HS nờu nhn xột v c im ca - Quan sỏt ng thờu - Nhn xột - HD hc sinh quan sỏt mu thờu du nhõn - Quan sỏt, so sỏnh - Gii thiu sn phm thờu c bng du nhõn - Quan sỏt - Gi HS nờu ng dng - Tr li (Nhc nh HS cha trung quan sỏt: ) Hot ng 2: HD thao tỏc k thut - HS c - HD c mc II SGK v nờu cỏc bc thờu - Yờu cu c mc1 v quan sỏt hỡnh v nờu cỏch vch du ng thờu - HS quan sỏt - HD c mc 21 v quan sỏt hỡnh SGK - HS thc hin - Gi c mc 2b, 2c v quan sỏt hỡnh 4a, 4b, - Quan sỏt, nhn xột 4c, 4d - HS nhc li (Giỳp HS cũn vng v: .) Hot ng thc hnh: (15 phỳt) * Mc tiờu: Thờu c mi thờu du nhõn Cỏc mi thờu tng i u Thờu c ớt nht nm du nhõn ng thờu cú th b dỳm * Cỏch tin hnh: - HD cỏc thao tỏc thờu mi 1, - HS thc hin cỏc mi tip theo - Quan sỏt, un nn - Thc hnh - HD quan sỏt hỡnh v nờu cỏc kt thỳc - HS quan sỏt ng thờu - Yờu cu HS nhc li cỏch thờu - HS nhỏc li - T chc cho HS thờu trờn vi - HS thc hnh - Hon thnh sn phm (Khuyn khớch HS khộo tay: ) 4.Hot ng tip ni (2) - Chm v nhn xột sn phm ca HS IU CHNH - B SUNG: Sinh hot lp - Giỏo dc ngoi gi NHN XẫT CC HOT NG TUN I MC TIấU: 42 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm Giỳp HS: - Nhn bit c u nhc im ca mỡnh v ca bn tun qua ; Cú ý thc khc phc nhc im v phỏt huy nhng u im - Nm c nhim v tun II CHUN B: - GV: Nm c u khuyt im ca HS tun - HS: Ch tch Hi ng t qun v cỏc Trng ban chun b ni dung III CC HOT NG DY HC CH YU: Hot ng 1: Khi ng - HS hỏt th bi Hot ng 2: Sinh hot lp - Trng ban lờn nhn xột cỏc thnh viờn t v xp loai tng thnh viờn - T viờn cỏc t úng gúp ý kin - Ch tch HTQ lờn nhn xột chung cỏc ban - GV nhn xột, ỏnh giỏ, hng dn HS cỏch sa cha khuyt im * u im: *Nhc im: Hot ng 3: K hoch tun - n nh n np hc v cỏc hot ng ngoi gi - Tip tc thi ua lp thnh tớch cho mng nm hc mi - Phỏt huy u im, khc phc nhc im - Tham gia tớch cc cỏc phong tro nh trng, i t chc Hot ng 4: Sinh hot theo ch im Trờng Tiểu học 43 ... (5 phỳt) - Gi hc sinh cha bi lm thờm - Hc sinh cha nh - Nờu cỏc bc gii bi toỏn tng t, hiu - Hc sinh nờu t? Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 - Giỏo viờn nhn xột Năm -Hc sinh. .. trin kinh t? Yờu cu hc sinh phỏt biu ý kin Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm - Giỏo viờn kt lun (Lu ý nhng HS cha tr li c cõu hi thỡ sau hc sinh M3 ,4 tr li cho cỏc em nhc... viờn t chc cho hc sinh thi tip sc Bi p nờn nhiu ng bng k v vai trũ ca sụng ngũi? Cung cp nc sinh hot v sn - GV theo dừi, sa sai xut 16 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp học : 2017 - 2018 Năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 4 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 4 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan