0

Tuần 33 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

33 739 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 11:57

Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 33 tiết Kiểm Tra I MỤC TIÊU: Tập trung vào việc đánh giá: Kiến thức, kĩ đọc, viết số có năm chữ số Tìm số liền sau số có năm chữ số; xếp số có năm chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn; thực phép cộng, phép trừ số có đến năm chữ số; nhân số có năm chữ số với số có chữ số (có nhớ khơng liên tiếp) chia số có năm chữ số cho số có chữ số Xem đồng hồ nêu kết hai cách khác Biết giải tốn có đến hai phép tính II ĐỀ BÀI THAM KHẢO: Phần 1: Mỗi tập có câu trả lới A, B, C, D Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu Số liền sau 75 829 là: A 75 839 B 75 819 C 75 830 D 75 828 Câu Các số 62 705; 62 507; 57 620; 57 206 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn A 62 705; 62 507; 57 620; 57 206 B 57 620; 57 206; 62 507; 62 705 C 57 206; 57 620; 62 705; 62 507 D 57 206; 57 620; 62 507; 62 705 Câu Kết phép cộng 22 846 + 41 627 là: A 63 463 B 64 473 C 64 463 D 63 473 Câu Kết phép trừ 64 398 – 21 729 A 42 679 B 43 679 C 42 669 D 43 669 Câu Một hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m Chu vi hình chữ nhật là: A 15m B 10m C 50m D.150m Phần 2: Làm tập sau: Câu Đặt tính: a) 31 825 x b) 27 450: …………………… …………………………… …………………… …………………………… …………………… …………………………… …………………… …………………………… …………………… …………………………… …………………… …………………………… Câu Nối theo mẫu: Mười chín nghìn bốn trăm hai mươi lăm 70 628 Bảy mươi lăm nghìn ba trăm hai mươi lăm 55 306 Năm mươi lăm nghìn ba trăm linh sáu 19 425 Ba mươi nghìn khơng trăm ba mươi 90 001 Chín mươi nghìn khơng trăm linh 30 030 Câu Bài toán: Một cửa hàng ngày đầu bán 135 m vải, ngày thứ hai bán 360m vải Ngày thứ ba bán 1/3 ngày đầu Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán m vải? Giải Câu Bài tốn: Một hình vng có chu vi 2dm 4cm Hỏi hình vng có diện tích cm2? Giải  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 33 tiết Ôn Tập Các Số Đến 100 000 (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc, viết số phạm vi 100 000 Kĩ năng: Viết số thành tổng nghìn, trăm, chục, đơn vị ngược lại Biết tìm số thiếu dãy số cho trước Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài (a, cột câu b); Bài Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Ơn tập tia số (7 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biểu diễn số tia số * Cách tiến hành: Bài Viết số thích hợp vào vạch: - Mời 1HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Hướng dẫn HS giải toán theo hai bước theo - Yêu cầu HS nhận xét hai tia số - Yêu cầu HS tự làm vào - HS làm bảng - Yêu cầu HS nhận xét làm bạn bảng - Nhận xét, chốt lại b Hoạt động 2: Ôn tập đọc, viết số (17 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết đọc, viết số phạm vi 100 000, viết số thành tổng nghìn, trăm, chục, đơn vị ngược lại * Cách tiến hành: - Làm vào - HS lên bảng sửa 1.a) 10 000, 20 000, 30 000, 40 000… 1.b) 75000, 80 000, 85000, 90 000 … Bài 2: Đọc số - Mời HS đọc yêu cầu đề - Gọi HS đọc số - HS đọc yêu cầu - Nhiều HS đọc - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét Bài (a; cột câu b): Viết theo mẫu - Mời HS yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu lớp làm vào vở, HS làm bảng lớp - Cả lớp làm vào 4000 + 600 + 30 + = 4631 9000 + 900 + 90 + = 9999 9000 + = 9009 - Nhận xét - Nhận xét bạn Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm - Mời HS yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Cho HS nhận xét số liền kề - Phát biểu đơn vị - Yêu cầu HS lớp nhận xét - Cả lớp nhận xét - Cho vài HS làm miệng - HS làm miệng - Mời HS lên bảng làm - HS lên bảng làm a/ 2005, 2010, 2015, 2020 b/ 14300, 14 400, 14500,14 600,14700 c/ 68000, 68 010, 68 020, 68030,68 040 - Nhận xét chốt lại, cho HS đọc dãy số Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 33 tiết Ôn Tập Các Số Đến 100 000 (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết so sánh số phạm vi 100 000 Kĩ năng: Biết xếp dãy số theo thứ tự định Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3; Bài Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: So sánh (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách so sánh số phạm vi 100 000 * Cách tiến hành: Bài 1: > < =? - Mời HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS nêu cách so sánh số với - Yêu cầu HS tự làm - Mời HS lên bảng làm - Yêu cầu HS nhận xét làm bạn bảng - HS đọc yêu cầu đề - HS nhắc lại cách so sánh số - Cả lớp làm vào - HS lên bảng sửa - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại 27469 < 27470; 70000 + 30000 > 99000 85100 > 85099; 80 000 + 10 000 < 99 000 30000=29 000 +1000; 90 000 + 9000 = 99000 Bài 2: Tìm số lớn số cho - Mời HS đọc yêu cầu đề - Mời HS lên bảng thi làm nhanh - HS đọc yêu cầu đề - Hai HS lên bảng - Nhận xét bạn - Yêu cầu HS nêu cách chọn số lớn - Phát biểu - Nhận xét, chốt lại a) 41590; 41800; 42360; 41785 a) Số lớn là: 42360 b) 27898; 27989; 27899; 27998 b) Số lớn là: 27998 b Hoạt động 2: Xếp theo thứ tự (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách xếp dãy số theo thứ tự * Cách tiến hành: Bài 3: Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn - HS đọc yêu cầu đề - Mời HS yêu cầu đề - Cả lớp làm vào vở, HS lên bảng sửa - Mời HS lên bảng sửa Cả lớp làm vào 59 825; 67 925; 69 725; 70 100 - Nhận xét, chốt lại Bài 4: Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm) - Mời HS yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề 96 400; 94 600; 64 900; 46 900 - Cách làm tương tự Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước kết - HS đọc yêu cầu - Mời HS đọc yêu cầu đề - đội thi làm nhanh - Chia HS thành đội cho em chơi trò chơi “Ai nhanh” Ba số dòng viết theo thứ tự từ bé - Yêu cầu: đội lên thi làm nhanh đến lớn? A 2935; 3914; 2945 A 2935; 3914; 2945 B 6840; 8640; 4860 B 6840; 8640; 4860 C 8763; 8843; 8853 C 8763; 8843; 8853 D 3689; 3699; 3690 D 3689; 3699; 3690 - Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng - Cả lớp nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Tốn tuần 33 tiết Ơn Tập Bốn Phép Tính Trong Phạm Vi 100 000 (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cộng, trừ, nhân, chia số phạm vi 100 000 Kĩ năng: Biết giải toán hai cách Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3 Thái độ: Yêu thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Ơn tập phép tính (15 phút) * Mục tiêu: Củng cố cho học sinh cách cộng, trừ, nhân, chia số phạm vi 100 000 * Cách tiến hành: Bài 1: Tính nhẩm - Mời HS đọc yêu cầu đề - Cho HS nhẩm trả lời miệng - Yêu cầu HS nhận xét làm bạn bảng - Nhận xét, chốt lại a) 5000 + 2000 = 7000 8000 - 4000 = 40000 b) 25000 + 3000 = 28000 42000 - 2000 = 40000 Bài 2: Đặt tính tính - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS đọc yêu cầu đề - Trả lời miệng - Nhận xét c) 20000 x = 60000 60000: = 30000 d) 12000 x = 24000 36000: = 6000 - HS đọc yêu cầu đề - Làm vào - Cả lớp làm vào đổi kiểm tra chéo - HS lên bảng sửa - Mời HS lên bảng sửa nêu cách tính - Nhận xét bạn - Nhận xét, chốt lại  25968 36296 19 4328 42 4537 16 29 48 56 0 39178 412 26883 �  25706 7826 64884 2060 19057 6247 58427 26883 �   40753 7826 12494 99180 19057 b Hoạt động 2: Ơn tập giải tốn (15 phút) * Mục tiêu: Củng cố cho học sinh cách giải toán cách khác * Cách tiến hành: Bài 3: Toán giải - HS đọc yêu cầu - Mời HS đọc yêu cầu - Một HS tóm tắt tốn Hai HS lên bảng - Mời HS lên bảng tóm tắt đề Hai HS lên bảng làm giải, HS giải cách Bài giải Cách 2: Cách 1: Số bóng đèn lại sau chuyển lần đầu Số bóng đèn chuyển tất là: là: 38 00 + 26 00 = 64 00 (bóng đèn) 80 000 – 38 000 = 42 000 (bóng đèn) Số bóng đèn lại kho là: Số bóng đèn lại sau chuyển lần hai 80 000 – 64 000 = 16 000 (bóng đèn) Đáp số: 16 000 bóng đèn là: 42 000 – 26 000 = 16 000 (bóng đèn) Đáp số: 16 000 bóng đèn - Cả lớp làm vào - Yêu cầu lớp làm vào - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 33 tiết Ơn Tập Bốn Phép Tính Trong Phạm Vi 100 000 (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết làm tính cộng, trừ, nhân, chia (nhẩm, viết) Kĩ năng: Biết giải toán liên quan đến rút đơn vị Biết tìm số hạng chưa biết phép cộng tìm thừa số phép nhân Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3; Bài Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Ơn tập phép tính (12 phút) * Mục tiêu: Củng cố cộng, trừ, nhân, chia số phạm vi 100 000 * Cách tiến hành: Bài 1: Tính nhẩm - Mời HS đọc yêu cầu đề - YC HS nhắc lại cách tính giá trị biểu thức dạng - Yêu cầu HS tự làm vào - Mời HS lên bảng làm nêu cách tính nhẩm - Yêu cầu HS nhận xét làm bạn bảng - Nhận xét, chốt lại Bài 2: Đặt tính tính - Mời HS đọc yêu cầu đề - Cho HS làm đổi kiểm tra chéo Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - em thực - Nhắc lại tên học - HS đọc yêu cầu đề - HS nhắc lại - Làm vào - HS lên bảng làm sửa - Nhận xét - HS đọc yêu cầu đề - Cả lớp làm vào - HS lên bảng sửa - Mời HS lên bảng sửa nêu cách tính - Nhận xét, chốt lại b Hoạt động 2: Tìm thành phần chưa biết; giải - Nhận xét bạn toán văn (12 phút) * Mục tiêu: Củng cố cho học sinh tìm số hạng chưa biết phép cộng tìm thừa số chưa biết phép nhân Luyện giải toán liên quan đến rút đơn vị * Cách tiến hành: Bài 3: Tìm x - HS đọc yêu cầu - Mời HS đọc yêu cầu - HS trả lời - Hỏi HS: Cách tính số hạng chưa biết, cách tìm thừa số chưa biết? - HS lên bảng thi làm Cả lớp làm - Mời HS lên bảng thi làm Cả lớp làm vào vào 1999 + x = 2005 ; x x = 3998 x = 2005 – 1999 x = 3998: x = x = 1999 - Nhận xét, chốt lại Bài 4: Toán giải - HS đọc yêu cầu - Mời HS đọc yêu cầu - Một HS tóm tắt tốn, HS lên bảng làm - Mời HS lên bảng tóm tắt đề 1HS lên bảng giải Bài giải Số tiền sách là: Tóm tắt: sách : 28500 đồng sách : … đồng? 28 500: = 5700 (đồng) Số tiền mua sách là: 5700 x = 45 600 (đồng) Đáp số: 45 600 đồng - Cả lớp làm vào - Yêu cầu lớp làm vào - Cả lớp nhận xét - Nhận xét, chốt lại Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Chính tả tuần 33 tiết Nghe - Viết Quà Đồng Nội Phân biệt s/x; o/ô I MỤC TIÊU: Kiến thức : Nghe - viết tả; trình bày hình thức văn xi Kĩ : Làm Bài tập (2) a/b Bài tập (3) a/b Bài tập tả phương ngữ giáo viên soạn Thái độ: Giáo dục học sinh thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sáng, đa dạng tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng - Học sinh viết bảng số từ tiết trước - Nhận xét, đánh giá chung - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các họat động : a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết tả (20 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết tả vào * Cách tiến hành:  Chuẩn bị : - Lắng nghe - Đọc lần đoạn viết - Hai HS đọc lại - Mời HS đọc lại - Phát biểu - Hướng dẫn HS nắm nội dung cách trình bày thơ + Đoạn viết có câu? + Những từ đoạn phải viết hoa - Viết bảng - Cho HS tìm viết bảng từ dễ viết sai: lúa non, giọt sữa, phảng phất, hương vị  Viết tả: - Nghe - viết vào - Đọc cho HS viết vào - Soát lại - Cho HS đổi soát lỗi - Tự chữa - Yêu cầu HS tự chữa lỗi bút chì - Chấm - Nhận xét viết HS b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm tập (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực tốt tập theo yêu cầu * Cách tiến hành: Bài tập 2: Chọn phần b: Điền vào chỗ trống o hay ô - HS đọc, lớp đọc thầm theo - Cho HS nêu yêu cầu đề - đội lên bảng thi làm tiếp sức - Dán băng giấy mời đội thi tiếp sức - Nhận xét - Nhận xét, chốt lời giải - Đọc lại câu hoàn chỉnh - Gọi HS đọc câu đố hoàn chỉnh giải đố - Yều cầu HS đọc lại câu Bài tập 3: Chọn phần b: Tìm từ chứa tiếng có âm o ơ, có nghĩa sau (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm): - HS đọc yêu cầu - Cho HS nêu yêu cầu đề - Học nhóm đơi - Cho học nhóm đơi - nhóm trình bày - Gọi số nhóm trình bày - Nhóm khác nhận xét bổ sung - Nhận xét, chốt lời giải Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy: thứ ., ngày tháng năm 201 Tập viết tuần 33 Ôn Chữ Hoa Y I MỤC TIÊU: Kiến thức: Viết tương đối nhanh chữ hoa Y (1 dòng) P, K (1 dòng) viết tên riêng Phú Yên (1 dòng) câu ứng dụng: Yêu trẻ để tuổi cho (1 lần) chữ cỡ nhỏ Kĩ năng: Có kĩ viết đúng, viết đều, viết đẹp Thái độ: u thích mơn học; có thức “Rèn chữ, giữ vở”; tích cực, sáng tạo, hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Mẫu chữ viết hoa Y (P, K), chữ Phú Yên câu tục ngữ viết dòng kẻ ô li Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Yêu cầu học sinh viết bảng số từ - Viết bảng - Nhận xét, đánh giá chung - Giới thiệu : trực tiếp - Nhắc lại tên học Các họat động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết bảng (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết chữ, hiểu từ câu ứng dụng * Cách tiến hành:  Luyện viết chữ hoa - Cho HS tìm chữ hoa có bài: P, K, Y - Quan sát nêu - Yêu cầu HS nhắc lại cách viết hoa chữ Y - Phát biểu - Viết mẫu, kết hợp với việc nhắc lại cách viết - Theo dõi chữ: Y - Yêu cầu HS viết chữ Y, P, K bảng - Viết vào bảng  Cho HS luyện viết từ ứng dụng - Gọi HS đọc từ ứng dụng: Phú Yên - HS đọc tên riêng: Phú Yên - Giới thiệu: Phú Yên tên tỉnh ven biển miền Trung - Yêu cầu HS viết vào bảng - Viết bảng  Luyện viết câu ứng dụng - Mời HS đọc câu ứng dụng - HS đọc câu ứng dụng Yêu trẻ, trẻ hay đến nhà Kính già, già để tuổi cho - Cho HS giải thích ý nghĩa câu tục ngữ - HS phát biểu - Giải thích câu ứng dụng: Câu tục ngữ khuyên người yêu trẻ, kính trọng người già nói rộng sống tốt với người Yêu trẻ trẻ yêu Trọng người già đựơc sống lâu người già Sống tốt với người đền đáp - Cho HS viết bảng b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết vào tập viết (17 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết chữ, trình bày đẹp vào tập viết * Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu: + Viết chữ Y: dòng cỡ nhỏ + Viết chữ P, K: dòng + Viết chữ Phú Yên: dòng cở nhỏ + Viết câu ứng dụng lần - Yêu cầu HS viết vào - Theo dõi uốn nắn - Nhắc nhở em viết nét, độ cao khoảng cách chữ - Thu để chấm - Nhận xét tuyên dương số viết đúng, viết đẹp Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau - Viết bảng chữ: Yêu, kính Phú Yên Phú Yên Yêu Kính Yêu Kính  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tự nhiên Xã hội tuần 33 tiết Các Đới Khí Hậu (MT) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nêu tên đối khí hậu Trái Đất: nhiệt độ, ơn đới, hàn đới Kĩ năng: Nêu đặc điểm đới khí hậu Thái độ: Yêu thích mơn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * MT: Giúp học sinh bước đầu biết có loại khí hậu khác ảnh hưởng chúng phân bố sinh vật (liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ Sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học lên sinh trả lời - em lên kiểm tra cũ câu hỏi tiết trước - Nhận xét - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động : Quan sát thảo luận (12 phút) * Mục tiêu : Kể tên đới khí hậu Trái Đất * Cách tiến hành : Bước : - GV hướng dẫn HS quan sát hình SGK - HS quan sát trả lời trang 124 trả lời theo gợi ý sau : + Chỉ nói tên đới khí hậu Bắc bán cầu Nam bán cầu + Mỗi bán cầu có đới khí hậu ? + Kể tên đới khí hậu từ xích đạo đến Bắùc cực từ xích đạo đến Nam cực Bước : - GV gọi số HS trả lời trước lớp - HS trả lời trước lớp - GV HS bổ sung, hoàn thiện câu trả lời Kết luận : Mỗi bán cầu có ba đới khí hậu Từ xích đạo đến Bắùc cực hay đến Nam cực có đới sau : nhiệt đới, ôn đới hàn đới b Hoạt động : Thực hành theo nhóm (12 phút) * Mục tiêu : Biết địa cầu đới khí hậu Biết đặc điểm đới khí hậu * Cách tiến hành : Bước : - GV hướng dẫn HS cách vị trí đới khí - HS nghe hướng dẫn hậu : nhiệt đới, ôn đới hàn đới địa cầu + Trước hết, GV u cầu HS tìm đường xích + HS tìm đường xích đạo đạo địa cầu địa cầu + GV xác định địa cầu đường ranh + HS theo dõi giới đới khí hậu Để xác định đường đó, GV tìm đường khơng liền nét ( - - - -) song song với xích đạo Những đường : chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam, vòng cực Bắc, vòng cực Nam.Sau GV dùng phấn bút màu tơ đậm đường (GV không cần giới thiệu tên đường với HS) + GV hướng dẫn HS đới khí hậu + HS nghe hướng dẫn đới địa cầu.Ví dụ : Ở Bắc bán cầu, nhiệt đới khí hậu địa cầu nằm đường xích đạo chí tuyến Bắc + GV giới thiệu khai thác vốn hiểu biết HS giúp cho HS biết đặc điểm đới khí hậu Bước : - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm theo gợi - HS làm việc theo nhóm theo gợi ý ý: + Đối với HS giỏi : Chỉ địa cầu vị trí + HS nhóm đới Việt Nam cho biết nước ta nằm đới khí khí hậu địa cầu hậu ? + Trưng bày hình ảnh thiên nhiên + HS tập trưng bày nhóm (kết người đới khí hậu khác (mỗi nhóm hợp trênquả địa cầu lựa chọn cách trưng bày riêng) tranh ảnh xếp sẵn Bước : - GV u cầu nhóm trình bày kết làm - Các nhóm trình bày kết việc nhóm - GV HS nhận xét phần trình bày nhóm * MT: Giúp học sinh bước đầu biết có loại khí hậu khác ảnh hưởng chúng phân bố sinh vật Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tự nhiên Xã hội tuần 33 tiết Bề Mặt Trái Đất (MT + BĐ) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết bề mặt Trái Đất có châu lục đại dương Kĩ năng: Nói tên vị trí châu lục đại dương đồ Thái độ: u thích mơn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * MT: Giúp học sinh biết loại địa hình Trái Đất bao gồm: núi, sông, biển, … thành phần tạo nên môi trường sống người sinh vật Có ý thức giữ gìn mơi trường sống người (bộ phận) * BĐ: Giúp học sinh có thêm kiến thức Đại dương, biển; liên hệ giáo dục chủ quyền Biển Đông quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa (liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ Sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học lên sinh trả lời - em lên kiểm tra cũ câu hỏi tiết trước - Nhận xét - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động : Quan sát thảo luận (12 phút) * Mục tiêu : Nhận biết lục địa, đại dương * Cách tiến hành : Bước : - GV yêu cầu HS đâu nước, đâu đất - HS theo yêu cầu hình SGK trang 126 Bước : - GV cho HS biết phần đất phần nước - HS theo dõi địa cầu (màu xanh lơ xanh lam thể phần nước) - GV hỏi : Nước hay đất chiếm phần lớn bề - HS trả lời mặt Trái Đất ? Bước : - GV giải thích cách đơn giản kết hợp với - HS nghe giải thích minh hoạ tranh ảnh để HS biết lục địa, đại dương - Lục địa : Là khối đất liền lớn bề mặt Trái Đất - Đại dương : Là khoảng nước rộng mênh mông bao bọc phần lục địa * MT: Giúp học sinh biết loại địa hình Trái Đất bao gồm: núi, sông, biển,… thành phần tạo nên môi trường sống người sinh vật Có ý thức giữ gìn mơi trường sống người b Hoạt động : Làm việc theo nhóm (12 phút) * Mục tiêu : Biết tên châu lục đại dương giới Chỉ châu lục đại dương lược đồ * Cách tiến hành : Bước : - GV yêu cầu HS làm việc với theo gợi ý : - HS làm việc nhóm theo gợi ý + Có châu lục ? Chỉ nói tên châu lục lược đồ hiình + Có đại dương ? Chỉ nói tên đại dương lược đồ hình + Chỉ vị trí Việt Nam lược đồ Việt Nam châu lục ? Bước : - GV gọi số nhóm lên trình bày kết làm - Đại diện nhóm trình bày viêc nhóm - GV HS sửa chữa hồn chỉnh phần trình bày * BĐ: Giúp học sinh có thêm kiến thức Đại dương, biển; liên hệ giáo dục chủ quyền Biển Đông quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Đạo đức tuần 33 Đạo đức Địa phương - tiết Vấn Đề An Tồn Giao Thơng I MỤC TIÊU: Kiến thức: Cung cấp thêm số kiến thức luật lệ An tồn giao thơng Kĩ năng: Thực hành vi ứng xử phù hợp với thực tế sống Thực tốt luật lệ giao thông nhắc nhớ bạn bè thực tốt luật lệ giao thông tham gia giao thơng đường Thái độ: Học sinh có thái độ phản đối hành vi vi phạm an tồn giao thơng II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên trả lời câu - em thực hỏi tiết trước - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Trò chơi : “Đèn xanh , đèn đỏ” - Hát (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố số kiến thức đèn hiệu giao thông * Cách tiến hành: - Cho học sinh nhận xét đưa ý kiến: - Thực trò chơi “ Đèn đỏ “ + Khi tham gia giao thông đường gặp đèn báo - Một số em nêu ý kiến hiệu màu xanh em nào? - Khi đèn màu xanh ta tiếp tục + Đèn vàng nào? - Màu vàng chậm lại + Đèn đỏ sao? - Màu đỏ đứng lại nhường đường - Lần lượt đại diện nêu ý kiến trước lớp - Các em khác lắng nghe nhận xét bổ sung - Giáo viên lắng nghe nhận xét - Bình chọn nhóm làm việc tốt b Hoạt động 2: Đóng vai xử lí tình (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh có khả xử lí tình phù hợp * Cách tiến hành: - Yêu cầu nhóm nhóm đóng vai theo - Lớp chia nhóm thảo luận theo tình giáo viên đưa yêu cầu giáo viên - Lần lượt nêu lên tình : - Lần lượt nhóm cử đại diện lên giải + Đi học đường chạy nhảy mà không để ý tình nhóm cho lớp nên va vào cụ già làm cụ bị ngã nghe + Khi tan học số bạn cắp vai dàn hàng hàng tư đường em nói với bạn nào? + Trên đường học có số bạn xe đạp bám vai người xe máy, em nói với bạn ? - Yêu cầu nhóm trao đổi đưa cách giải - Mời nhóm leểttình bày cách giải - Các nhóm khác theo dõi nhận xét ý kiến nhóm trước lớp nhóm bạn - Nhận xét đánh giá ý kiến nhóm - Lớp bình chọn nhóm có cách giải hay - Yêu cầu nhóm thi vẽ tranh cổ động, hát, đọc - Các nhóm tổ chức thi vẽ tranh cổ động đọc thơ nói việc chấp hành trật tự an tồn giao thơng thơ, kể chuyện có chủ đề nói chấp hành - Nhận xét đánh giá, tuyên dương nhóm thắng luật lệ an tồn giao thơng Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Thủ công tuần 33 Làm Quạt Giấy Tròn I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cách làm quạt giấy tròn (tiết 3) Kĩ năng: Làm quạt giấy tròn Các nếp gấp cách ô chưa Quạt chưa tròn Thái độ: u thích mơn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * Riêng với học sinh khéo tay, làm quạt giấy tròn Các nếp gấp thẳng, phẳng, Quạt tròn II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ bước tiến hành mẫu Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: kiểm tra đồ dùng học tập môn Thủ - Học sinh để đề dùng bàn công học sinh - Nhận xét chung - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Thực hành (15 phút) * Mục tiêu: HS thực hành làm đồng hồ để bàn trang trí * Cách tiến hành: - Gọi học sinh nhắc lại bước làm quạt giấy tròn - 1,2 học sinh nhắc lại bước làm quạt giấy tròn + Bước 1: Cắt giấy + Bước 2: Gấp , dán quạt + Bước 3: Làm cán quạt hoàn chỉnh quạt - Học sinh thực hành làm quạt giấy tròn - Giáo viên quan sát, giáp đỡ học sinh lúng túng để em hoàn thành sản phẩm b Hoạt động 2: Trưng bày sản phẩm (12 phút) * Mục tiêu: Biết cách trang trí trưng bày sản phẩm * Cách tiến hành: - GV gợi ý cho học sinh cách trang trí - Học sinh trang trí theo gợi ý - Trong HS thực hành, giáo viên đến bàn quan sát, giúp đỡ em lúng túng để em hồn thành sản phẩm - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - HS trưng bày sản phẩm tự đánh giá - GV khen ngợi, tuyên dương sản phẩm làm đẹp - Đánh giá kết học tập học sinh Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại làm, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ ., ngày tháng năm 201 Luyện từ câu tuần 33 Nhân Hoá (MT) I MỤC TIÊU: Kiến thức : Nhận biết tượng nhân hóa, cách nhân hóa tác giả sử dụng đoạn thơ, đoạn văn Bài tập Kĩ năng: Viết đoạn văn ngắn có sử dụng phép nhân hóa Bài tập Thái độ: u thích mơn học; tích cực, sáng tạo, hợp tác * MT: Học sinh viết đoạn văn ngắn có sử dụng phép nhân hố để tả bầu trời buổi sớm tả vườn Qua đó, giáo dục tình cảm gắn bó với thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường (trực tiếp) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Bài cũ: Gọi học sinh lên làm tập tiết trước - em thực - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Nhận biết tượng nhân hoá, cách nhân hoá (10 phút) * Mục tiêu: Giúp HS nhận biết tượng nhân hố cảm nhận hình ảnh nhân hố đẹp * Cách tiến hành: Bài tập 1: Đọc trả lời câu hỏi: - Đọc yêu cầu đoạn văn tập: - HS đọc yêu cầu đề - Những vật nhân hóa ? - Tác giả nhân hóa vật cách ? - Em thích hình ảnh ? Vì ? - u cầu HS học theo nhóm làm vào bảng học nhóm - u cầu nhóm trình bày ý kiến - Các nhóm trình bày ý kiến - Nhận xét, chốt lại - Cả lớp nhận xét b Hoạt động 2: Viết đoạn văn sử dụng phép nhân hoá (15 phút) * Mục tiêu: HS biết dùng viết đoạn văn ngắn có sử dụng hình ảnh nhân hóa * Cách tiến hành Bài tập 2: Hãy viết câu có sử dụng nhân hố để miêu tả bầu trời buổi sớm tả vườn - Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc yêu cầu đề - Nhắc nhở HS: Sử dụng phép nhân hóa viết câu - Lắng nghe tả bầu trời buổi sớm tả vườn - Yêu cầu lớp viết vào - Cả lớp làm vào - Gọi vài HS đứng lên đọc câu - HS đọc câu - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét Ví dụ: Mỗi sáng, hoa vẫy lá, Ví dụ 3: Trước cửa nhà em có khoảnh cánh hoa chào đón tơi đất nhỏ đất nhỏ dành để trồng hoa Mỗi độ Ví dụ 2: Mỗi sớm mai thức dậy, em chị chạy xuân về, nàng hồng tíu tít rủ lên đê để hít thở khơng khí lành buổi sáng mặc quần áo đỏ nhung, phớt hồng Trên đê cao, em nhìn thấy rõ cảnh vật xung lộng lẫy Chị loa kèn dịu dàng nên chọn quanh Ơng mặt trời từ từ ló đầu đỏ rực khỏi cho váy trắng muốt, dài thướt chăn mây Những anh nắng tinh nghịch tha Cô lay ơn ngày thường ẩn chui qua khe Chị em nhà gió đuổi lớp xanh khoe sắc vạt áo vòng qua lũy tre lại sà xuống vờn khắp mặt sông vàng tươi *MT: HS viết đoạn văn ngắn có sử dụng phép nhân hố để tả bầu trời buổi sớm tả vườn Qua giáo dục tình cảm gắn bó với thiên nhiên, có ý thức bảo vệ mơi trường Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... viết theo thứ tự từ bé - Yêu cầu: đội lên thi làm nhanh đến lớn? A 2 935 ; 39 14; 2945 A 2 935 ; 39 14; 2945 B 6840; 8640; 4860 B 6840; 8640; 4860 C 87 63; 88 43; 88 53 C 87 63; 88 43; 88 53 D 36 89; 36 99; 36 90... Toán tuần 33 tiết Ôn Tập Các Số Đến 100 000 (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết so sánh số phạm vi 100 000 Kĩ năng: Biết xếp dãy số theo thứ tự định Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: ... Bài tập (3) a/b Bài tập tả phương ngữ giáo viên soạn Thái độ: Giáo dục học sinh thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sáng, đa dạng tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 33 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan